Onderzoeksgroep

Expertise

Lore Van Praag is het hoofd van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) aan de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een Master en PhD in Sociologie aan de Universiteit Gent. Haar onderzoeksexpertise richt zich op klimaatmigratie in Marokko, de integratie van migranten in Europese landen, interetnische relaties op scholen, tracking in het onderwijs, discriminatie, schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, onderwijsbeleid, basis- en secundair onderwijs, grounded theory en etnografie. Ze doceerde de vakken 'Inleiding in de sociologie' (bachelorcursus) en 'Sociologie van het onderwijs' (mastercursus) (Universiteit Gent, 2014) en doceert momenteel 'Inleiding in de antropologie', 'Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie' (bachelor cursussen, Universiteit Antwerpen, 2018 - lopend) en de zomerschool 'Europa: migratie en diversiteit'. Ze coördineerde onderzoeksprojecten, zoals het Validiv-project over meertaligheid in basisscholen in Vlaanderen (SBO-project) en de RESL.Eu over Early School Leavers in Europe (FP7). Ze maakt deel uit van het door BELSPO gefinancierde MIGRADAPT-project over migratieaspiraties en klimaatverandering in Marokko, het H2020 MICADO-project over de integratie van nieuwkomers in Europa, het H2020 PERCEPTIONS-project over de impact van nieuwe technologieën, sociale media en percepties van Europe op migratie naar Europa. Binnen deze projecten ligt haar onderzoeksexpertise voornamelijk in het coördineren van mixed methods of kwalitatieve onderzoeksmethoden van deze projecten, het uitvoeren van literatuuronderzoek, beleidsoverzichten en veldwerk evenals het verspreiden van de resultaten. Ze publiceerde internationale en nationale artikelen in peer-reviewed tijdschriften en boeken.

Inclusie en gender empowerment: Een participatief actieonderzoek (ReIncluGen) 01/01/2023 - 31/12/2025

Abstract

Het ReIncluGen-project heeft tot doel genderempowerment te conceptualiseren. Het project zal voortbouwen op het innovatieve theoretische concept van 'situated intersectionality' en bestaande praktijken van maatschappelijke organisaties en media die structureel gendergeweld bestrijden en genderempowerment bevorderen, en deze praktijken bestuderen, samen evalueren en samen verder ontwikkelen. Het gebruik van participatief en co-creatief actieonderzoek met maatschappelijke organisaties en hun leden in verschillende Europese landen zal ons helpen om de gesitueerde betekenissen van gender empowerment binnen verschillende maatschappelijke domeinen te onderzoeken, met expliciete aandacht voor migrantenvrouwen en -meisjes en hun diversiteit en keuzevrijheid. Daarbij betrekken we een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties die werken met en voor migrantenvrouwen en -meisjes die zich richten op thema's als gendergelijkheid, (seksueel) geweld, politieke/maatschappelijke vertegenwoordiging, sociaal-culturele participatie en arbeidsmarktintegratie met behulp van onderwijs, netwerken, juridisch advies en psychologische therapie. Om het sociaal-politieke landschap te bekijken, zullen we ons concentreren op Oostenrijk, België, Italië, Polen en Spanje, allemaal landen die verschillen in termen van genderbeleid en gender ongelijkheden. De onderzoeksdoelstellingen zijn drieledig. De eerste doelstelling bestaat erin om een ​​ participatieve benadering te gebruiken om verder te gaan dan het geschreven diversiteits- en gendergelijkheidsbeleid en de verschillende conceptualiseringen van gender 'empowerment' in verschillende sferen en contexten te onderwoeken. De tweede doelstelling bestaat erin om empowerment- en inclusietrajecten die worden toegepast in verschillende maatschappelijke organisaties te beoordelen en om samen innovatieve tools te ontwerpen om genderempowerment en inclusie verder te ondersteunen. We streven ernaar om deze praktijken en de voorwaarden voor succes toe te passen om daarna hun toepasbaarheid in verschillende organisaties, landen en culturele contexten te bestuderen. De derde doelstelling van het ReIncluGen project is het onderzoeken van de discoursen en acties van media en digitale culturen bij het versterken van gender empowerment en hoe deze worden gebruikt en geïmplementeerd door maatschappelijke organisaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratienarratieven van het verleden, het heden en de toekomst in Europa (MINAR). 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Het MINAR-projectvoorstel beoogt meer inzicht te verwerven in de narratieven over migratie en de gevolgen hiervan in België, Nederland, Zweden, Letland, Italië, Roemenië en Turkije. Deze narratieven gaan over immigratie en emigratie, van het verleden, het heden en de toekomst, van een diverse groep van belanghebbenden, waaronder mensen met en zonder migratieachtergrond. Het project hanteert een gendersensitieve benadering en bouwt verder op bestaande migratietheorieën. Het voorstel maakt hiervoor gebruik van een hele waaier aan traditionele en innovatieve onderzoeksmethoden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Coronavirus kwetsbaarheden, informatieverspreiding, onderzoek en modellering (COVINFORM) 01/11/2020 - 31/10/2023

Abstract

Het COVINFORM project is een Europees project dat erop gericht is om beleidsmakers en experten in de gezondheidszorg te ondersteunen in het omgaan met de impact van de COVID-19 pandemie op kwetsbare personen en groepen. Dit project vertrekt vanuit de vaststelling dat bepaalde groepen disproportioneel hard getroffen heeft. Het interdisciplinaire, Europese project zal onderzoek uitvoeren op het niveau van (1) de Europese lidstaten (+VK), (2) op nationaal en gemeenschapsniveau, en (3) in 10 'target' gemeenschappen, waarbij zowel klassieke als innovatieve kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals visuele etnografie, geautomatiseerde analyse van korte video getuigenissen) gebruikt zullen worden om, aan de hand van casestudies, meer inzicht te verwerven in de impact van COVID-19 op kwetsbare populaties (zoals COVID-19 patiënten, gezondheidswerkers met een migratiegeschiedenis, etc.). Het project zal resulteren in een online gebruikersportaal en visuele toolkit voor stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klimaatsveranderingen en migratie: een vergelijkend kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van eerste generatie migranten uit Democratische Republiek Congo, Marokko, Syrië en Somalië, woonachtig in België. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Deze comparatieve studie van migratietrajecten van mensen uit Marokko, DR Congo, Somalië en Syrië die nu in België verblijven tracht te onderzoeken hoe veranderingen in de natuurlijke omgeving zich verhouden en hun migratietrajecten beïnvloeden. Omgevingsveranderingen zijn op een complexe wijze gerelateerd aan andere migratieredenen, zoals economische en politieke redenen, maar er is nog te weinig onderzoek naar hoe dit daadwerkelijk werkt. Dit onderzoek beoogt verschillende hiaten in de bestaande literatuur in te vullen. Zo bestaat er relatief weinig overlap tussen milieustudies en migratiestudies wanneer het gaat om klimaatmigratie. Bovendien is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de meest gepaste methodologische aanpak om klimaatmigratie te bestuderen. Ten slotte wil dit onderzoek nagaan op welke manier bestaande modellen en theorieën over migratieaspiraties en -dynamieken aangepast kunnen worden om een theoretisch kader en een conceptueel model voor klimaatmigratie te ontwikkelen. De doelstellingen van dit onderzoek zijn innovatief, omdat ze een geschikte conceptuele en methodologische benadering voor het bestuderen van door het klimaat veroorzaakte migratieaspecten bestuderen, waarbij rekening gehouden wordt met zowel klimaatsveranderingen als migratiedynamieken. Centraal in het onderzoek staan de perspectieven van de respondenten op hun (gefragmenteerde) migratietrajecten en de wijze waarop deze zijn beïnvloed door de natuurlijke omgevingsfactoren).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

PERCEPTIONS - Inzicht krijgen in de impact van nieuwe technologieën en sociale media op de perceptie van Europa in het landen buiten de EU. 01/09/2019 - 28/02/2023

Abstract

Het Horizon2020-project PERCEPTIONS heeft als doel om narratives, beeldvormingen en percepties van de EU – die buiten Europa gehouden worden – en de manier waarop deze via verschillende kanalen verspreid worden, te identificeren en te begrijpen. Verder wordt onderzocht hoe de informatiestroom zou kunnen worden verstoord en hoe 'false narratives' zouden kunnen leiden tot bedreigingen op het vlak van veiligheid. Op basis van deze inzichten zal het project toolkits van creatieve en innovatieve maatregelen ontwikkelen om hierop te reageren of er zelfs tegenin te gaan, rekening houdend met sociale, maatschappelijke en structurele aspecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar ervaringen bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing. 11/10/2021 - 11/10/2022

Abstract

In dit onderzoek, trachten we als eerste doelstelling beter te begrijpen wat de ervaringen zijn van de betrokken personen en organisaties bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing in een Vlaamse context. We behandelen de volgende onderzoeksvragen behandelen: 1) Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen bij (de)conversieprocessen van religie of levensbeschouwing en hoe evolueerden deze ervaringen gedurende dit proces? 2) Welke drempels en faciliterende factoren ervaart men voor, tijdens en na deze processen? 3) Wat zijn de noden van de betrokken personen tijdens deze processen op psychologisch, sociaal en existentieel vlak? 4) Welke informatiekanalen gebruiken betrokkenen ter ondersteuning van dergelijke (de)conversieprocessen? 5) Zijn er verschillen tussen de ervaringen tijdens (de)conversieprocessen naargelang de religieuze of levensbeschouwelijke traditie waarvan men afstand neemt? 6) Welke organisaties ondersteunen momenteel (de)conversieprocessen en hoe kan hun werking gefaciliteerd of versterkt worden? Aan de hand van kwalitatieve interviews, en expertencomités, trachten we deze onderzoeksvragen te beantwoorden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MICADO: Cockpits en Dashboards voor Migranten Integratie 01/01/2019 - 30/06/2022

Abstract

In het Europese HORIZON 2020 project "MICADO: Cockpits en Dashboards voor Migranten Integratie" (Innovative Actions), zullen deskundigen van openbaar bestuur, academici die onderzoek doen naar migratie en IT-ontwikkelaars een IT oplossing ontwikkelen die de integratie van nieuwkomers in Antwerpen, Bologna, Hamburg en Madrid kan faciliteren en verder ondersteunen. Het doel is om aantrekkelijke digitale diensten te ontwerpen voor drie gebruikersgroepen: 1) overheidsinstanties voor arbeid, gezondheid, onderwijs en huisvesting, 2) betrokken maatschappelijke organisaties, en 3) migranten en vluchtelingen door zowel bestaande als nieuwe gegevens te integreren. CeMIS zal zich voornamelijk richten op de organisatie, het ontwerp en de lokale uitvoering van co-creatie workshops, die als basis zullen dienen voor de ontwikkelde tool. Het resultaat van het MICADO project zal een gevalideerde en ontwikkelde app zijn, die lokale stadsdiensten en migranten en vluchtelingen kunnen gebruiken om de navigatie en participatie van de laatste groep doorheen en in de Vlaamse instanties en samenleving te vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een etnografisch onderzoek naar dagdagelijkse praktijken van etnische discriminatie in secundaire scholen in Vlaanderen. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Etnische discriminatie binnen de onderwijssector is reeds onderzocht vanuit verschillende sociale disciplines. Echter veel onderzoek slaagt er niet in om systematisch de verschillende niveaus en types van etnische discriminatie binnen een school context te bestuderen en te categoriseren. Dit exploratief onderzoek wil inzicht verwerven in de verschillende types van interpersoonlijke en institutionele etnische discriminatie, met een nadruk op de percepties van het fenomeen door verschillende school actoren (i.e., leerlingen en schoolpersoneel). Vervolgens wil het onderzoek de verschillende copingmechanismen en de hieraan verbonden gevolgen ervaren door school actoren in relatie met interpersoonlijke en institutionele etnische discriminatie exploreren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen zes klassen in drie Vlaamse secundaire scholen. De scholen bevinden zich allemaal binnen eenzelfde stad, maar hebben elk een verschillende etnische en sociaal-economische samenstelling. Verschillende kwalitatieve dataverzamelingstechnieken zullen worden gehanteerd en bijgevolg in triangulatie geanalyseerd: etnografische observaties, documentenanalyse, dagboeken door leerlingen, en interviews met leerlingen, leerkrachten en leidinggevend personeel. Het vooropgesteld onderzoek zal waardevolle inzichten opleveren over de relatie tussen verschillende niveaus en types van etnische discriminatie, en de daarmee verbonden copingmechanismes en gevolgen ervaren door school actoren. De bevindingen kunnen het schoolpersoneel (in opleiding) ondersteunen in de creatie van een verhoogd bewustzijn over etnische discriminatie, en in hun antwoorden op ervaringen van etnische discriminatie binnen een school context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratie als antwoord op milieu- en klimaatverandering. Een Belgisch perspectief - tweede fase (MIGRADAPT-2). 01/04/2018 - 15/04/2021

Abstract

In recente migratiestromen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen migranten, die voornamelijk economische motieven hebben om te migreren, en vluchtelingen, die moeten vluchten voor vervolging en oorlog. Toch zijn er ook steeds meer migranten die vluchten omwille van klimaatsveranderingen en veranderingen in het natuurlijke leefmilieu waar ze wonen. Deze groep van migranten groeit steeds meer en is erg moeilijk internationaal te erkennen. In dit onderzoeksvoorstel gaan we bestuderen welke rol veranderingen in de natuurlijke leefomgeving een rol spelen bij migratiepatronen naar België en migratieaspiraties van personen die (oorspronkelijk) wonen in Senegal, Congo en Marokko. Op basis van kwalitatief onderzoek wordt er nagegaan in welke mate klimaatsveranderingen en omgevingsveranderingen een rol spelen bij migratiebeslissingen alsook in welke mate deze factoren samenhangen met andere migratieredenen. Dit is erg interessant voor de erkenning van migranten in het nieuwe migratieland, maar ook om de impact van de natuurlijke leefomgeving en klimaatsveranderingen beter in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Huidig Europees en transnationaal vergelijkend onderzoek en onderzoeksacties over migratie (CROSS-MIGRATION). 01/03/2018 - 29/02/2020

Abstract

Migratie en zijn parameters, dynamiek en complexiteit vormen een van de belangrijkste kwesties in het hedendaagse Europa. Onder deze omstandigheden, is relevante, beknopte en nuttige kennis een vereiste voor de ontwikkeling van efficiënt en constructief beleid. Hoewel bepaalde databases zoals EUROSTAT en OESO waardevolle inzichten bieden in de dynamiek van migratiestromen, bestaat er geen uitgebreide, efficiënte en integratieve gegevensbank die de belangrijkste analyses over migratie in heel Europa synthetiseert, categoriseert en in kaart brengt. Het doel van dit project, dat wordt gedragen door 16 toonaangevende onderzoeksinstellingen, netwerken en beleidsinstituten in heel Europa, is deze kloof dichten door de bouw van een centrale migratie-hub. Deze hub zal van instrumentele waarde zijn daar deze zal functioneren als een belangrijk fundament in het ontwerp van huidig en toekomstig beleid. Deze hub zal verleden, huidig en toekomstig migratieonderzoek accumuleren en consolideren door het verstrekken van een uitgebreid maar toch beknopt overzicht van de migratie-stuurprogramma's, infrastructuren, stromen en beleid, wat zal leiden tot een verbeterd systematisch begrip van de factoren die de interactie tussen deze analytische categorieën vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek met betrekking tot integratie- en identiteitsdynamieken. 01/02/2018 - 31/01/2021

Abstract

Dit onderzoeksproject bestudeert thema's gerelateerd aan processen van identiteitsvorming en integratie in de bredere samenleving, met een bijzondere focus op onderwijs en de familie. Stedelijke omgevingen, maar eveneens steeds meer daarbuiten, diversifiëren razendsnel en aloude voorstellingen van wat 'ons' bindt en wie 'wij' zijn worden in vraag gesteld. Dit project bestudeert onder andere welke collectieve identiteiten aan belang winnen en welke niet in dergelijke diverse contexten, welke mogelijke verklaringen hiervoor te vinden zijn en welke mogelijke impact dit kan hebben op de bredere samenleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden. 01/10/2017 - 31/12/2019

Abstract

In dit project willen we kijken naar de uitdagingen van grote steden zoals verhoogde jeugdwerkloosheid. Een manier om de jeugdwerkloosheid aan te pakken is 'duaal leren', een onderwijssysteem waarbij jongeren meer dan 50% van hun opleiding op het werk ontvangen. Dit systeem heeft een aantal voordelen. Ten eerste bereidt het de jongere voor op de arbeidsmarkt, geeft het hem/haar echte werkervaring en geeft het hem/haar een diploma aan het einde van hun opleiding. Aan de andere kant is het ook voordelig voor de werkgever, aangezien zij toekomstige medewerkers kunnen opleiden en hen de waardevolle vaardigheden kunnen geven die nodig zijn voor de baan. Dit project zal kijken naar de specifieke uitdagingen voor het toepassen van duaal leren in drie steden: Brussel, Antwerpen en Gent. Verder willen we een internationaal samenwerkingsverband ontwikkelen om voortdurend informatie en best practices te delen met andere steden en projecten waarin gewerkt wordt op duaal leren en jeugdwerkloosheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Migratie als antwoord op milieu- en klimaatverandering. Een Belgisch perspectief (MIGRADAPT). 01/01/2017 - 31/08/2021

Abstract

In recente migratiestromen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen migranten, die voornamelijk economische motieven hebben om te migreren, en vluchtelingen, die moeten vluchten voor vervolging en oorlog. Toch zijn er ook steeds meer migranten die vluchten omwille van klimaatsveranderingen en veranderingen in het natuurlijke leefmilieu waar ze wonen. Deze groep van migranten groeit steeds meer en is erg moeilijk internationaal te erkennen. In dit onderzoeksvoorstel gaan we bestuderen welke rol veranderingen in de natuurlijke leefomgeving een rol spelen bij migratiepatronen naar België en migratieaspiraties van personen die (oorspronkelijk) wonen in Senegal, Congo en Marokko. Op basis van kwalitatief onderzoek wordt er nagegaan in welke mate klimaatsveranderingen en omgevingsveranderingen een rol spelen bij migratiebeslissingen alsook in welke mate deze factoren samenhangen met andere migratieredenen. Dit is erg interessant voor de erkenning van migranten in het nieuwe migratieland, maar ook om de impact van de natuurlijke leefomgeving en klimaatsveranderingen beter in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ACCORD-project. 31/12/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het ACCORD-project (Erasmus+ programma) situeert zich binnen de steeds groter wordende etnisch-culturele diversiteit binnen Europese landen. Naast het bieden van verschillende opportuniteiten zorgen deze veranderingen ook voor de creatie van interetnische spanningen en breuklijnen binnen verschillende domeinen van de samenleving. Als maatschappelijk instituut bezit het onderwijs een sleutelpositie om een constructieve benadering en afhandeling van interetnische conflicten te promoten. Ter ondersteuning van dit proces wil het ACCORD-project een innovatief medium bieden aan leerkrachten binnen de Europese Unie om hen te helpen in het omgaan met diversiteit en hen te ondersteunen in het aankaarten van discriminatie en vooroordelen binnen de klas. Concreet wil het project deze doelstellingen realiseren door de creatie van een flexibel en laagdrempelig elektronisch hulpmiddel waar een 'serious-game' benadering wordt gecombineerd met een online cursus. Deze combinatie moet leerkrachten helpen om op autonome wijze hun eigen interculturele competenties te analyseren alsook te verbeteren. Inhoudelijk krijgt het elektronisch platform vorm aan de hand van zowel psychologisch modellen gerelateerd aan technieken van onderhandeling en bemiddeling alsook theorieën met betrekking tot culturele zelfbewustwording. De ondersteuning die het elektronisch hulpmiddel biedt aan het ruimer schoolpersoneel moet finaal leiden tot een verhoogd wederzijds cultureel begrip en respect tussen individuen met een verschillende immigratieachtergrond binnen de Europese onderwijspraktijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject