Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek bestrijkt het ruime domein van het (inter)nationaal insolventierecht en het zekerhedenrecht. Ik bestudeer zowel de positie van de schuldenaar als de schuldeisers en dit op verschillende niveaus (opsporing, zekerheidsrechten, insolventieprocedures). Een kernaspect van mijn onderzoek is preventie van insolventie en redding van ondernemingen in moeilijkheden zowel op nationaal, Europees en internationaal vlak. Momenteel houd ik me bezig met de interactie tussen insolventierecht en andere domeinen, zoals ADR, mededingingsrecht, sustainable debt collection. Ik geef advies en werk actief mee aan de ontwikkeling en verbetering van insolventiewetgeving (Ministerie van Justitie, België - expertengroep insollventierecht Europese Commissie). Ik verzorg tevens opleidingen en geef advies aan verschillende professionele organisaties, o.a. Post-academische opleiding Curator-Vereffenaar, Conferentie van voorzitters van de ondernemingsrechtbanken, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Unie van rechters in ondernemingszaken.

Duurzame minnelijke invordering van consumentenschulden: nieuwe normen voor efficiënt en ethisch invorderen (SUSTDEBT). 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Hoewel een groot deel van de Europese bevolking in rijkdom leeft, zijn vele gezinnen niet in staat om hun schulden te betalen. Hun schuldeisers bevinden zich vaak ook in een moeilijke positie, ze rekenen op betaling om zelf financiële moeilijkheden te vermijden. Invorderingskantoren profiteren hiervan en bieden hun diensten aan tegen hoge kosten. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de schuld, waardoor de schuldenaar in een negatieve schuldenspiraal terecht komt en uiteindelijk in armoede belandt. In verschillende Europese landen kaarten specialisten en praktijkbeoefenaars deze problematiek aan. De bestaande wetgevende aanpak is ontoereikend en fragmentarisch. In tijden waar de schuldenproblematiek exponentieel toeneemt omwille van de pandemie, zoekt SUSTDEBT naar een werkbare oplossing. Duurzame invordering heeft zowel oog voor efficiëntie als voor ethische aspecten. SUSTDEBT stelt een tweeledige aanpak voor om de complexe uitdagingen bij invordering van consumentenschulden passend te beantwoorden. Vertrekkend vanuit een grondrechtelijke analyse, verrijkt met rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek, wil SUSTDEBT efficiënte en ethische invordering helder omschrijven en concretiseren. Vervolgens worden deze kernprincipes vertaald naar specifieke (wets)voorstellen om duurzame minnelijke invordering vorm te geven. De verwachte onderzoeksresultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van efficiënte en ethische invordering in België en de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de toepassing van het nieuwe boek WER op vrije beroepen en de concrete gevolgen en implementatie binnen de verschillende Ordes en Instituten. 01/09/2017 - 01/07/2018

Abstract

De goedkeuring van het zogenaamde Boek XX Wetboek Economisch Recht (verder "Boek XX WER") brengt met zich mee dat het insolventierecht ook van toepassing zal zijn op de vrije beroepsbeoefenaars. Boek XX WER voorziet in verschillende specifieke regels voor de vrij beroepsbeoefenaars. De concrete implementatie en de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de vrij beroepsbeoefenaars, en hun Ordes en Instituten in het bijzonder, is op heden verre van duidelijk. In het onderzoeksproject zal worden geanalyseerd wat de draagwijdte is van deze regels en hoe deze regels door de Ordes en Instituten kunnen worden geïmplementeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Tussen micro en macro: een analyse van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme op het snijvlak van micro- en macroprudentieel toezicht 13/09/2016 - 22/03/2018

Abstract

Het nieuwe toezicht op de kredietinstellingen staat mee in het teken van financiële stabiliteit. Een tweeledige toezichtsstructuur werd ingevoerd: de microprudentiële dimensie betreft het toezicht op individuele kredietinstellingen en wordt waargenomen door de ECB (voor de significante kredietinstellingen); de macro-prudentiële dimensie focust op onevenwichten in het financiële systeem en wordt op nationaal niveau geadresseerd. Beide dimensies zijn evenwel sterk verbonden. Dit onderzoek strekt ertoe een kritische analyse te maken van de tweeledige toezichtsstructuur en meer inzicht te verwerven in de dynamische interferentie van micro- en macroprudentieel toezicht om finaal een coherente aanpak door toezichthoudende overheden zowel op EU niveau als op nationaal niveau te bevorderen. Het onderzoek wordt gevoerd voornamelijk vanuit juridisch perspectief, maar is ingebed in een economische context en bouwt voort op de economische realiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject