Onderzoeksgroep

Expertise

Marktonderzoek, marketingcommunicatie en consumentengedrag.

Op het juiste moment! Het gebruik van persoonlijke en contextuele data om gezond gedrag te stimuleren met adaptieve interventies: Theoretisch kader, technologische bouwstenen en empirische evidentie. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Gedragseconomie biedt een relevant theoretisch kader om het ogenschijnlijke irrationele gedrag van mensen ten aanzien van hun gezondheid te verklaren en te voorspellen. Door individuen als niet rationele actoren met voorspelbare gedragsvertekeningen te beschouwen kunnen ze gegidst of "gepord" worden in de richting van meer wijze beslissingen, zonder daarbij hun keuzevrijheid te beperken of hun economische drijfveren drastisch te wijzingen. Dit project kijkt naar twee complementaire gezondheidsrisicogedragingen, (on)gezond eten en fysieke (in)activiteit, en analyseert hoe persuasieve cues of 'nudges' toegepast kunnen worden in interactieve, op het juiste moment ('just-in-time' – JIT) geplaatste interventies die aangepast zijn aan de unieke kenmerken, noden en context van een individu. Op dit moment is er nog steeds een enorme kloof tussen de technische capaciteit die nodig is om aangepaste communicatie te voorzien en bestaande theoretische kaders omtrent gedrag en gedragsverandering. Het hoofddoel van dit project is om deze leemte op te vullen door het ontwikkelen en testen van een integratief theoretisch kader over hoe JIT interventies gezondheidsgedrag beïnvloeden. Het wordt gerealiseerd door (i) een interdisciplinair perspectief te hanteren, (ii) de belangrijkste technologische bouwstenen te voorzien die JIT interventies mogelijk maken en (iii) de effectiviteit van verschillende interventies testen voor verschillende individuen in verschillende contexten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Merkplaatsing in tekst en film: een geïntegreerd onderzoek over moderatoren, mediatoren, en nieuwe inzichten over effecten, met implicaties voor theorie, praktijk en beleid. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Brand placement of merkplaatsing –de (gesponsorde) integratie van merken in entertainment content– groeit de laatste jaren aan populariteit en vindt nu ook ingang in boeken. Merken worden vaak gebruikt door auteurs om de realiteitszin te verhogen of de levensstijl of persoonlijkheid van een personage te beschrijven, maar soms ook voor commerciële doeleinden. Auteurs, marketing experten en reclamemakers lijken het er over eens dat merkplaatsing in boeken een aanvaardbaar en mogelijk invloedrijk fenomeen is. Tegelijk is erg weinig onderzoek rond dit onderwerp. Dit onderzoek start vanuit een interdisciplinair perspectief en onderzoekt op experimentele wijze hoe merkplaatsingen verwerkt worden en hoe ze reacties tegenover het merk en het verhaal beïnvloeden. We onderzoeken de impact van placement kenmerken (bvb. of het merk in de vertelling of de dialoog verschijnt, herhalingen van het merk) en bekendmaking van sponsioring in twee media (tekst en film), en de rol van het vertelperspectief (1e of 3de persoon) in tekst. We testen ook onderliggende psychologische mechanismen door potentiële mediatoren (plaatsing percepties, kritisch verwerken, identificatie met personages, engagement) te meten. Daarbij meten we ook belangrijke afhankelijke variabelen die in eerder onderzoek vaak niet aan bod komen, zoals betalingsbereidheid, merkkeuze en percepties van het verhaal en de auteur. De resultaten zullen belangrijk zijn voor zowel theorie als praktijk (reclamemakers, marketers, beleid).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Glitch. 01/06/2018 - 31/05/2021

Abstract

Glitch onderzoekt de mogelijkheid en toepassing van een co-creatieve techniek in de glastuinbouwsector. Het doel van het project is product services te creëren die duurzaamheid en milieuvoordeel genereren en dit zowel op gebied van energiereducerende maatregelen als op gebied van luchtverbetering (CO2 reductie). Door co-creatie zullen de product-services beter afgestemd zijn op de noden van de diverse stakeholders en in het bijzonder van de eindgebruiker.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van online review inhoud op sociale media en sociale netwerksites, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews. 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, eWOM) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig bekend over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. We stellen een reeks van vier goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. In een van de studies focussen we op een specifiek type van online reviews, namelijk op sociale netwerksites, een onderwerp dat tot nu toe geen onderzoeksaandacht heeft gekregen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en /of de balans van de review set? 2. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie , attitude en intentie? 3. Wat is het relatieve belang van homofilie , relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews? 4. Op welke manier hebben de toon van de boodschap en het type van service waarover een review wordt geschreven invloed op het effect van de valentie van de boodschap op consumentenreacties op sociale netwerksite-reviews?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doctoraatsbeurs Cristian Alejandro Buzeta Riquelme. 25/09/2017 - 24/09/2021

Abstract

Marketing communicatie is de laatste jaren ontzettend veranderd als gevolg van digitalisatie. Persuasieve communicatie heeft een revolutie gekend door de ontwikkeling van nieuwe digitale marketing strategieën en de populariteit van sociale media als commercieel kanaal. Digitale marketing is vandaag een fundamenteel onderdeel in de executie van eender welke succesvolle globale "integrated marketing" communicatie strategie. Globalisatie en digitalizatie hebben ook geleid tot een toegenomen interesse in de effectiviteit van nieuwe marketing vormen in opkomende markten, zowel vanuit een academisch als een bedrijfsperspectief. Dit project focust op Latijns Amerika als belangrijke opkomende markt. De centrale onderzoeksvraag van dit project is: Hoe beïnvloeden enkele "structurele factoren" de effectiviteit van digitale marketing strategieën via sociale media in de Latijns-Amerikaanse context? Potentiële factoren die hierbij onderzocht worden zijn van culturele, technologische, economische, politiek/legale en productgerelateerde aard. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, maakt dit project gebruik van een interdisciplinaire aanpak. Het project bestaat uit een serie studies (voornamelijk experimenten), waarbij theorieën en inzichten vanuit communicatiewetenschappen, media psychologie, economie en marketing gecombineerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van boodschap inhoud en framing in oproepen om bloed te geven: Experimenteel onderzoek naar donorrekrutering en –behoud. 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Het project gebruikt een interdisciplinaire aanpak on nieuwe inzichten te genereren over bloeddonatie, gebruik makend van onderzoek in marketing, persuasieve communicatie en psychologie. Het doel is om, gebaseerd op recent inzichten die tonen dat verschillende factoren bloeddonatie beïnvloeden op verschillende momenten in het leven van bloeddonors, experimenteel na te gaan wat de effectiviteit is van verschillende types van persuasieve oproepen om bloed te geven, voor verschillende types en subgroepen van potentiële donoren (niet-donors, beginnende donors, ervaren donors, en ex-donors). Meer specifiek willen we nagaan hoe het ontwerp van de boodschappen (message framing) de intentie om bloed te geven en het bloed geven zelf beïnvloedt. Zo zullen we bijvoorbeeld verschillende types van boodschappen vergelijken waarin de nadruk wordt gelegd op het vermijden van negatieve gevolgen van niet-donorschap, of de positieve gevolgen van donorschap (loss/gain framing). Ook tesetn we bv. of het benadrukken van reeds een grote hoeveelheid ingezameld bloed dan wel het benadrukken van een tekort aan bloed tot betere resultaten leidt. In het licht van de persuasieve invloed van sociale media en het groeiende belang van online mond-tot-mond reclame, gaan we ook de impact na van online acties op de intentie van donoren om deze boodschappen te ondersteunen of te verspreiden. De bevindingen van onze studie zullen bijdragen aan een beter begrip van de factoren die bloeddonatie beïnvloeden, en zullen organisaties die bloed inzamelen helpen om hun communicatiestrategie te optimaliseren om zowel nieuwe donoren aan te trekken als bestaande donoren te behouden, op een eenvoudig toe te passen en kosten-effectieve manier.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Respons van Consumenten op Reclame in Sociale Netwerk Spellen. 01/10/2016 - 26/03/2017

Abstract

Voor adverteerders zijn digitale spellen zijn belangrijke om hun doelgroepen te bereiken. Een van de hedendaagse trends is om spellen te spelen op sociale netwerksites (vb. Facebook). Het effect van adverteren in deze spellen is nog niet vaak onderzocht. De eerste doelstelling van het project is het bestuderen van de verschillende types en formats van reclame in bestaande spellen op sociale netwerken, door middel van een inhoudsanalyse van in-game reclame in deze sociale netwerk spellen. bijzonder aandacht zal worden besteed aan 'value exchabge ads', die spelers toelaten te interageren met de geadverteerde merken in ruil voor bijkomende spelinhoud en beloningen. Een tweede doelstelling van het project is na te gaan hoe spelers reageren op deze 'value exchange ads', door middel van een experimentele studie. Sociale netwerkspellen zijn interactief omdat ze gespeelds worden met anderen binnen het sociale netwerk. Het zijn simpele en korte spelletjes in een spelomgeving die eenvoudiger is dan de traditionele online spellen. Ze kunnen ook gespeeld worden op mobiele platformen zoals smartphones en tablets die ook haptische technologie hebben (vb. aanraakscherm), en kleinere schermen dan traditionele computers. Een derde doelstelling van het project is na te gaan wat de effecten zijn van sociale interactie, eenvoudige spelletjes, aanraakmodalitieten en schermgrootte op de reacties van spelers op reclame in deze spelletje, door middel van drie experimentele studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Adoptie van cocreatieprocessen. 01/09/2015 - 31/12/2016

Abstract

Het doel van het project is het in kaart brengen van drivers en barrières bij het toepassen van co-creatieprocessen en het aanbieden van concrete oplossingen en tools om innovatieve co-creatie sneller doorgang te doen vinden. Hierbij richten we ons op het gehele proces van multiple stakeholder co-creatie, met bijzondere aandacht voor BtoB projecten en KMO's. Hiertoe worden in eerste instantie de organisatorische en persoonlijke drivers en weerstanden voor het adopteren van co-creatie in kaart gebracht, en dit voor co-creaties in verschillende fasen van een innovatieproces (van ideegeneratie tot het vermarkten). Uit de bevindingen gerapporteerd in literatuur, uit eerder onderzoek, en op basis van best practices komen we tot een eerste concept van een tool (roadmap) om oplossingen voor deze factoren te vinden. Dit wordt verder geverifieerd aan de hand van kwalitatief onderzoek en case studies meet een zestal bedrijven. Het co-creatieproces wordt transparanter gemaakt en voor de knelpunten worden concrete oplossingen aangereikt. Bovendien beoogt het project de output van co-creatie in termen van meerwaarde voor de bedrijven ook in parameters te vatten, zodat investeren in cocreatie meetbaar wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van online review inhoud, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews 01/01/2015 - 30/09/2016

Abstract

Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, eWOM) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig begrip over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. Wij stellen een reeks van goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloeden de balans en de volgorde van online review sets het aantal reviews dat mensen lezen, en hoe bepaalt dit leesgedrag op zijn beurt de herinnering van informatie, impressievorming, gepercipieerd nut, attitudes en gedragsintenties van reviewlezers? 2. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en/of de balans van de review set? 3. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie, attitude en intentie? 4. Wat is het relatieve belang van en de interactive homofilie, relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

AdLit : reclamegeletterdheid in een Nieuwe Media-omgeving : onderzoek naar de kennis van minderjarigen met betrekking tot overreding bij nieuwe advertentieformaten. 01/09/2014 - 31/08/2018

Abstract

Dit project wil nagaan in hoeverre minderjarigen gewapend zijn (m.a.w. in welke mate kunnen ze inhoud van reclame onderscheiden en zijn ze in staat om hier consequent mee om te gaan in hun handelen) tegen de nieuwe vormen die publiciteit aanneemt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectiviteit van merkplaatsing: Naar een integrerend raamwerk. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Brand placement of merkplaatsing, het (tegen betaling) visueel en/of auditief opnemen van merkproducten of merkkentekens in media programma's, is één van de alternatieven die vandaag door marketers gebruikt worden om hun commerciële boodschap oventuigender te brengen. Het huidige onderzoeksvoorstel verenigt traditionele theorieën rond reclame en informatieverwerking met bestaande theoretische kaders over brand placement om nieuwe vraagstukken op te lossen die de literatuur totnogtoe grotendeels genegeerd heeft. Het onderzoek stelt een serie van 4 studies voor, waarin 4 verschillende types van moderatoren aan bod komen: karakteristieken van de brand placement (bvb. prominentie, plot connectie), contexteffecten (bvb. perceptie van of voorliefde voor het programma), geïntegreerde marketing communicatie (bvb. interactie met andere vormen van communicatie, zoals traditionele reclame) en bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling). Er worden ook steeds verschillende uitkomstvariabelen (merkherinnering, houding tegen over het merk, aankoopintentie, attitude tov. brand placements, activering, etc.) gemeten. Op die manier moet het voorgestelde onderzoek ons in staat stellen om een breed raamwerk op te bouwen over de effectiviteit van brand placement, beschouwd vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste studie worden op basis van een inhoudsanalyse relevante karakteristieken van brand placements (bvb. lengte, positie op scherm, interactie, etc.) in kaart gebracht. Door middel van kwalitatief onderzoek (focusgroepgesprek en diepteinterviews) wordt gepeild naar hoe kijkers brand placements met uiteenlopende karakteristieken verwerken. Daarna wordt aan de hand van een veldonderzoek en experimenten, nagegaan hoe verschillende karakteristieken samen bijdragen tot de effectiviteit van brand placements. In een tweede studie wordt bestudeerd in welke mate de effectiviteit van verschillende brand placement karakteristieken al dan niet context-afhankelijk is. Of iemand al dan niet van het programma houdt, kan de reactie tegenover de placements in het programma beïnvloeden. Ook het genre (thriller, komedie) van het programma, kan een rol spelen. Door middel van een aantal veldexperimenten en lab experimenten wordt nagegaan wat de interactie is tussen kenmerken van de placement en kenmerken van de context, op relevante maatstaven met betrekking tot effectiviteit. In de derde studie wordt de interactie van brand placement en andere communicatievormen bestudeerd: hoe kan bijkomende communicatie (bvb. traditionele reclame) het effect van brand placements versterken, of kan communicatie voor concurrende merken voor verwarring zorgen? Ook de inhoud van de communicatie (bvb. endorser) en de timing van de comunicatie (voor of na programma) komt aan bod. De vierde studie omvat een reeks aan elkaar gerelateerde experimenten over het effect van bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling) op de effectiviteit van merkplaatsing. In dit onderzoek wordt bekendmaking op verschillende manieren gemanipuleerd: bekendmaking vs. geen bekendmaking, timing van de bekendmaking (voor, tijdens, na programma), niveau van bekendmaking (generiek, productcategorie, merkspecifiek) en modaliteit (visueel, auditief, audio-visueel).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoeve- en streekproducten: consumentenonderzoek en de economische betekening (sic) van toeristisch recreatieve routes in de provincie Antwerpen. 01/07/2012 - 30/09/2013

Abstract

Het betreft een consumentenonderzoek in de provincie Antwerpen naar het profiel van de gemiddelde koper, verschil hoeve - of streekproducten consument, perceptie en wensen van de consument...dit alles ter onderbouwing van een provinciale communicatie- en marketingstrategie voor de Antwerpse hoeve- en streekproducten. Het project omvat ook een analyse van de knelpunten/opportuniteiten voor de retailsector naar verkoop van hoeve- en streekproducten. Het tweede luik betreft een onderzoek naar de streekgebonden producten en problematiek van de vermarkting samenhangend met de schaalnadelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van emoties en emotioneel design in het adoptieproces van elektrische auto's. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Het project gaat de rol van emoties na bij het adopteren van nieuwe duurzame producten, meer bepaald elektrische auto's. Een conceptueel model wordt opgesteld en getest aan de hand waarvan bestaande theoretische raamwerken zoals de Extended theory of Planned Behaviour uitgebreid kunnen worden met emotionele dimensies. Aansluitend wordt getest hoe de consument reageert op verschillende emotietypes in het design van en advertenties voor elektrische varianten van bestaande automerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effectiviteit van merkplaatsing: extensies van de Tripartite Typology en het Balance model en de impact van disclosure. 01/10/2009 - 15/12/2010

Abstract

Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Branded content: effectiviteit en aanvaardbaarheid in een cross-cultureel perspectief. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit dat gebruik gemaakt wordt van brand placement) de effectiviteit en aanvaardbaarheid van brand placement beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Interactieve digitale televisie en reclame-effecten. 01/07/2007 - 31/12/2011

Abstract

Het onderzoek integreert het bestaand theoretische kader van traditioneel reclame-onderzoek met conceptuele raamwerken die werden ontworpen om de reactie van mensen op interactieve persuasieve stimuli (vb. Internet) te beschrijven, om te komen tot een nieuw theoretisch raamwerk gefundeerd op empirisch onderzoek in een interactieve digitale televisiecontext. Dit kan ook worden toegepast worden op reclamevormen in nieuwe media die traditionele broadcasting combineren met kijkerinteractie (vb. webcasting, mobile broadcasting,¿).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectiviteit van reclame, tijdreeksanalyse met hoogfrequente data. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectieve reclame- en merkstrategieën voor de introductie van nieuwe producten. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

Het onderzoek heeft tot doel de reclame- en merkgerelateerde reacties van consumenten na te gaan op drie onderscheiden reclamestrategieën (rationeel, single-valence emotioneel en gemend emotioneel) voor drie merkstrategieën voor nieuwe productintroductie (nieuw merk, lijnextensie, merkextensie). Daarnaast wordt de modererende rol bestudeerd van consumentenkarakteristieken Consumer Innovatioveness, Need for Cognition, Affect Intensity en Proclivity to Accept Duality.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Globalisering, regionalisering en sociaal-economische ongelijkheid (GRESI). 01/01/2006 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. 01/10/2004 - 30/09/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het meten van reacties op reclamestimuli en mediacontext met behulp van eye tracking. 01/02/2004 - 31/12/2005

Abstract

De respons op reclamestimuli in wisselende mediacontexten wordt nagegaan door middel van twee experimenten. In beide wordt de techniek van de eye tracking gebruikt. In een eerste experiment wordt nagegaan op welke wijze verschillende mediacontexten in staat zijn als `primer' te dienen voor reclameverwerking. In een tweede experiment wordt getest in welke mate er aandacht is voor onderscheiden gebieden van webpagina's, en of dit een impact heeft op de zelfgerapporteerde verwerking van reclame op deze pagina's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzame consumptie : welke rol voor de consumenten ? 15/12/2003 - 30/06/2006

Abstract

Het doel van het project is wetenschappelijke kennis over duurzame consumptie te bundelen, in internationale wetenschappelijke context te valoriseren, en te publiceren, en een internationaal netwerk van onderzoekers op te bouwen waardoor de bestaande inzichten efficiënter kunnen worden verspreid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Competitive intelligence in het Vlaamse bedrijfsleven en bedrijfsondersteunende instellingen. 01/01/2002 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Een rechtvaardige en duurzame handel, tussen markt en solidariteit: diagnose en perspectieven 15/12/2001 - 31/12/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling en uittesten van een methode voor het meten van de impact van milieucommunicatie. 01/01/2001 - 31/08/2001

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De schatting van investeringen in immatreiële activa en van de spillover-effecten ervan. 01/09/2000 - 31/08/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Markteconomische analyse van het strategisch en marketinggebruik van ethische waarden door Belgische en Nederlandse bedrijven. 01/05/1998 - 30/04/2000

    Abstract

    De interactie tussen bedrijven en consumenten kan benaderd worden vanuit het standpunt dat ze plaatsgrijpen op een "markt voor ethische preferenties". De algemene doelstelling van het onderzoek is de bruikbaarheid van deze marktbenadering te testen, zowel vanuit het oogpunt van een economische verklaring als met betrekking tot de toepasbaarheid ervan in marketing en strategisch management.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Het effect van externe factoren, marketingstimuli, milieubesef en individuele verschillen op perceived consumer effectiveness, socially responsible consumer behaviour en milieuvriendelijk consumptiegedrag 01/05/1997 - 30/04/1999

     Abstract

     Op milieuvriendelijke gedrag in de consumptiecyclus is een groot aantal factoren rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed, en worden verschillende mechanismen verondersteld via dewelke deze invloed wordt uitgeoefend. Via primaire gegevensverzameling bij consumenten zal gepoogd worden een gedeelte van deze mechanismen in kaart te brengen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Normale winstmarges in de Nederlandse kledingindustrie. 01/09/1994 - 29/10/1994

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Enquêtering naar Japanse en Westerse management-stijlen en -systemen in industrielanden en nieuwe exportlanden: België, Thailand, Filippijnen (Belgisch gedeelte). 01/04/1994 - 31/03/1995

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Een analyse van de Belgische diamantbedrijfstak en haar toekomstperspectieven. 01/03/1994 - 30/06/1994

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Normale winstmarges in de Spaanse en Britse kledingindustrie. 21/01/1994 - 30/11/1994

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Normale winstmarges in de kledingindustrie. 01/12/1993 - 21/01/1994

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Supermerken en transfertprijzen in de kledingindustrie. 01/08/1993 - 30/10/1993

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Follow-up van het normatief model voor de planning van exportbevorderende activiteiten van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel. 01/05/1993 - 30/04/1994

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Opstellen van een normatief model voor de planning van exportbevorderende activiteiten. 18/11/1991 - 18/09/1992

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Een vergelijkende studie van managementstrategieën en -systemen in Japanse en Belgische ondernemingen in Thailand en België (Belgisch gedeelte). 30/09/1991 - 29/09/1992

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject