Onderzoeksgroep

Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Expertise

Onderzoek richt zich naar de organisatie van zorg en de effecten bij patiënten, cliënten, personen met een zorg- en of ondersteuningsnood en zorgverleners in alle domeinen binnen de gezondheidszorg (acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg. Specifiek gaat de aandacht naar de pychosociale en sociotechnische werkomgeving van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners in een mono en interdisciplinaire context gerelateerd aan implementatie strategieën en innovaties in het kader van kwaliteitsverbetering en veiligheid van zorg; de rol van leidinggevenden en leiderschap in klinische settings. Verder is er bijzondere aandacht voor residentiële ouderenzorg voor wat betreft nonfarmacologische therapieën en persoonsgerichte zorg.

ZORO - Zorgroute arbeidsmarkt. 05/04/2019 - 04/04/2024

Abstract

iHet identificeren en ontwikkelen van competenties in praktijkvoering en opleidngsprogramma's in de eerstelijn en thuiszorg voor wat betreft (1) entrepeneurship, (2) interprofessionele samenwerken, (3) toepassen van technologie en ethische besluitvorming in zorgprocessen voor verzorgende, zorgkundigen en verpleegkundigen (gegradueerd en bachelor).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  • Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Project website

Balance Nursing Teams (BNUT): Een Decision Support Instrument voor de organisatie van zorgteams. 01/05/2020 - 30/04/2021

Abstract

Er is wereldwijd een tekort aan verpleegkundigen. De WHO becijferde een tekort van 7,6 miljoen verpleegkundigen tegen 2030. Daarnaast is tevens het aantrekken en behouden van verpleegkundigen een enorme uitdaging. Ook in België blijkt een chronisch tekort aan verpleegkundig en verzorgend personeel binnen de verschillende sectoren in de zorg. De gezondheidszorg wordt daarnaast geconfronteerd met een verhoogde activiteit en een meer complexe zorgvraag. Er is nood aan voldoende, gekwalificeerd en grondig opgeleid verpleegkundig en verzorgend personeel dat flexibel ingezet kan worden in een veranderende omgeving. Gezien de hoge nood trachten overheden de instroom in de zorgberoepen te verhogen. Uit onderzoek blijkt echter dat het verhogen van de instroom onvoldoende is om de tekorten aan te pakken. Er is namelijk ook aandacht nodig voor het behouden van verpleegkundig en verzorgend personeel. Zorginstellingen hebben vandaag geen tot weinig instrumenten voorhanden om de werking van zorgteams op een objectieve wijze in kaart te brengen. De samenstelling van zorgteams in instellingen gebeurt aan de hand van een inschatting van de zorgvragen. Er bestaan verschillende methoden om de zorgvraag van de patiënt in kaart te brengen maar deze vragen alsnog een uitgebreide contextuele interpretatie of bijsturing om personeel optimaal in te zetten. Door het chronisch tekort aan verpleegkundigen stellen organisaties de vraag of de huidige skill-mix in het zorgteam niet beter kan georganiseerd worden. Verpleegkundigen nemen in sommige situaties taken op die eventueel kunnen overgenomen worden door andere disciplines. Daarnaast blijft het echter wel belangrijk om een optimale proportie hoogopgeleide verpleegkundigen te behouden om de kwaliteit van zorg te verzekeren. Het verkrijgen van een optimaal samengesteld zorgteam, met als doel de retentie van zorgverleners en de kwaliteit van zorg te waarborgen, is een complex vraagstuk. Uit veelvuldige contacten met het werkveld en via onze nauwe betrokkenheid in de werkgroep van directieleden patiëntenzorg Zorgnet-Icuro, een Vlaamse ledenorganisatie van 94 ziekenhuizen en 332 woonzorgcentra, blijkt een sterke behoefte voor een gestandaardiseerde methode die de toewijzing en opvolging van verpleegkundige zorgteams objectiveert en onderbouwt vanuit het voor iedere instelling toegewezen budget van financiële middelen van de overheid (Vlaams of Federaal). De doelstelling van dit project betreft het ontwikkelen en evalueren van een Digitaal Decision Support Instrument, Balance Nursing Teams of BNUT, als een proof of concept (A). Het instrument zal beslissingen rond de toewijzing, opvolging en benchmarking van de samenstelling van verpleegkundige zorgteams ondersteunen voor wat betreft aantal, kwalificatie en competenties (skill-mix) en bijkomende functies in relatie tot de zorgvraag. De toepassing zal uitgewerkt worden voor de acute en psychiatrische ziekenhuiszorg, woonzorgcentra en eerstelijnszorg met als doel zorgteams in balans voor wat betreft vraag en aanbod van zorg. BNUT discrimineert en voorspelt de mate waarin zorgteams in balans zijn, in een continuüm van negatief uit balans, in balans tot positief uit balans, voor wat betreft capaciteit, efficiëntie en bedrijfszekerheid van zorgteams in relatie tot de vraag en zorguitkomsten. In een conceptuele fase wordt BNUT momenteel ontwikkeld tot Technology Readiness Level 4 (Juni 2020) met externe financiering. De volgende fase (proof of concept A) betreft de implementatie van BNUT in de praktijk, met een interne en externe technologische en wetenschappelijke validatie, tot Technology Readiness Level 7 (pre-commercieel product). Daarnaast wordt de informaticatoepassing geïntegreerd als een Software as a Service (SaaS) product ten einde de beschikbaarheid en verspreiding in de gezondheidszorg te verzekeren. Tenslotte zal BNUT klaargemaakt worden voor internationale commerciële verspreiding (Technology Readiness Level 9).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  • Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Balance Nursing Teams (BNUT): Digitaal Decision Support Instrument in de Gezondheidszorg: concept en preliminaire ontwikkeling. 01/09/2019 - 30/06/2020

Abstract

Balance Nursing Teams (BNUT) is een digitaal decision support instrument (CDSI) dat systematisch en op basis van gestandaardiseerde data de mogelijkheid biedt de samenstelling van zorgteams, aantal, kwalificatie en competenties (skill mix) en bijkomende functies, toe te wijzen, te evalueren en te benchmarken in functie van zorgactiviteit of de mate van teamopbouw op basis van patiënten karakteristieken en werkorganisatie kenmerken, andere criteria en (institutionele) data. Het instrument ondersteunt beslissingen rond de samenstelling van het zorgteam operationeel, tactische en strategisch. Het is tevens een communicatiemiddel tussen verpleegkundige zorgteams en het management. Het conceptuele uitwerken, ontwikkelen en valideren van de testversie BNUT betreft 2 werkpakketen in 10 maanden tot Technology Readiness level 4 (Juni 2020).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  • Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

BFM B4 alarm interventiestudie. 01/02/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)