Onderzoeksgroep

Expertise

Methodes voor het schatten van de ziektelast, van de gezondheid op populatie- en individueel niveau en gezondheidseconomische evaluatie (inclusief gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en kosten-batenanalyses). Hoofdzakelijk, maar niet beperkt tot, het gebied van preventieve volksgezondheid, zowel methodeontwikkeling als toepassingen. Dit omvat naast economische analyse ook: Wiskundige modellen van transmissie van infecties tussen gastheren. Wiskundige modellen van immunologische responsmechanismen in gastheren. Zowel compartimentele als individu-gebaseerde modellen. Risicopercepties voor infectieziekten en ethische aspecten van vaccinatiebeleid (inclusief discrete keuze-experimenten). Determinanten van gezondheid en gezondheidsproductie: methoden en toepassingen

Voorbereiding op RSV-immunisatie en bewaking in Europa (PROMISE). 01/11/2021 - 30/04/2024

Abstract

RSV veroorzaakt ernstige ziekte bij zeer jonge en oudere mensen en leidt tot aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg. In de afgelopen 4 jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van producten voor actieve en passieve immunisatie tegen RSV, met 19 producten die momenteel in klinische ontwikkeling zijn. In 2017 werden we gefinancierd door IMI om het RESCEU-project (Grant Agreement nummer 116019) op te zetten, het grootste consortium dat momenteel aan RSV werkt en dat een aantal van de belangrijkste lacunes in het bewijs heeft aangepakt om de introductie van een RSV-vaccin te informeren. Er zijn echter nieuwe lacunes in het bewijs naar voren gekomen en aan veel belangrijke vereisten voor de introductie van een nieuw RSV-vaccin in nationale immunisatieprogramma's (die niet binnen RESCEU worden behandeld) wordt nog steeds niet voldaan. De visie van PROMISE is om naadloos voort te bouwen op, te exploiteren en waarde toe te voegen aan de belangrijke prestaties van RESCEU ter voorbereiding op de op handen zijnde introductie van een RSV-vaccin. Door het bestaande RESCEU-netwerk uit te breiden met 5 nieuwe partners, bestaat PROMISE uit 5 verschillende, maar onderling verbonden werkpakketten (WP's). WP 1 zal epidemiologische en kosteneffectiviteitsanalyses uitvoeren op basis van gegevens uit systematische reviews; nationale en regionale ziekteregisters; surveillanceprogramma's en gekoppelde routinematige gezondheidsdatasets. WP2 zal een consensus bevorderen en een operationeel plan ontwikkelen voor uitgebreide gecoördineerde RSV-surveillance- en rapportageactiviteiten; monitoring en evaluatie van producten voor RSV-immunisatie in heel Europa na vergunningverlening. WP3 zal nieuwe prospectieve studies starten om de belangrijkste hiaten in de bestaande kennis aan te pakken (RSV-scores voor ziekte-ernst, astma bij schoolgaande kinderen) en biobanken samenstellen voor validatie van biomarkers. WP4 valideert temporeel en op mucosaal niveau biomarkers die werden geïdentificeerd in RESCEU met behulp van state-of-the-art technologieën. WP's 1-4 zullen hoogwaardige, duurzame en robuuste systemen voor gegevensverzameling ontwikkelen die nauw aansluiten bij de volksgezondheid/regelgevende instanties/gezondheidszorgaanbieders voor het informeren van beleids- en regelgevende processen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAXINFECTIO-PO _ VAXINFECTIO: Vaccin & Infectieziekten Instituut _ PO: Productontwikkeling. 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

VAXINFECTIO-PO is een bestaand IOF consortium met een uniek en uitgebreid portfolio van onderzoek, dienstverlening, oprichting van spin-off en innovatieve onderzoekslijnen en onderzoeksplatformen. Het consortium heeft de nodige expertise en faciliteiten om een ecosystem op te zetten dat onderzoek, valorisatie, innovatie en ontwikkeling kan aanbieden om bestaande en nieuwe uitdagingen op het terrein van infectieziekten en vacccinologie aan te pakken. Dit terrein valt binnen één van de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen en van de pas opgerichte business unit "Antwerp Valorisation & Development" (AVD) van de UAntwerpen. De verschillende deelgroepen van het consortium hebben een internationale uitstraling, met tal van publicaties in zeer hoogstaande tijdschriften, de coördinatie van grote EU-projecten en consortia, en de deelname aan wetenschappelijke fora en beleidsorganen. Voor de 6 jaar durende periode van deze IOF-aanvraag zal de focus liggen op de volgende 5 valorisatiedomeinen, die onderling met elkaar verbonden zijn en welke groei gaan creëren of garanderen voor de P3, P4, P5 en P6 parameters: translationeel vaccinatie platform voor verbeterde en nieuwe preventieve en curatieve vaccins, prognostisch en diagnostisch platforms, kern faciliteiten (voor cellulaire vaccins, human challenge studies en biobanken), infectieziekten en immunologische modelering en predictie, en verbeterde toedieningswijzen voor vaccins en medische 'devices' via expertise binnen het departement productontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

DESCARTES - infectieziekten economie en artificiële intelligentie met garanties. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

We richten ons op uitdagingen met betrekking tot infectieziekten, zoals het indijken van de COVID-19 pandemie, de eliminatie van mazelen en optimale influenzavaccinatie, mede gemotiveerd door fundamentele vragen rond de priorisering van gezondheidszorg. De beoogde ontwikkelingen op het vlak van epidemiologische modellen, gezondheidseconomie en AI-leeralgoritmen, in combinatie met formeel geverifieerde eigenschappen, zullen de effectiviteit en betrouwbaarheid verbeteren van de complexe besluitvorming die zulke vragen vereisen. De complexiteit situeert zich op verschillende vlakken: het computationele, de modelstructuren en de interacties tussen agenten, in combinatie met meerdere te optimaliseren objectieven. Ons consortium brengt een unieke combinatie van expertise samen, die als team niet enkel elk van deze onderzoeksdomeinen versterkt, maar ook een nieuwe, internationaal unieke, multidisciplinaire onderzoekslijn uitzet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Coin-B: gecontroleerd staken van antivirale behandelingen in chronische hepatitis B infecties. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Wereldwijd is 3,6% van de bevolking geïnfecteerd met het hepatitis B virus (HBV). Jaarlijks overlijden 700000 mensen aan een leverziekte als gevolg van een chronische HBV infectie. De huidige standaard behandeling bestaat uit antivirale middelen die het virus kunnen onderdrukken, complicaties van de leverziekte voorkomen, maar de infectie niet kunnen genezen (zgn Hepatitis B surface antigen (HBsAg) klaring). Hierdoor moeten de meeste patiënten levenslang antivirale medicatie innemen. In sommige patiënten die de behandeling hebben onderbroken na een langdurige virus onderdrukking, kan het immuunsysteem het virus blijvend onderdrukken. Bovendien kan op lange termijn, na een gemiddelde periode van 5 tot 6 jaar, in 40% van deze patiënten HBsAg klaring en dus genezing optreden. Op dit moment is het nog onduidelijk welke patiënten voordeel kunnen hebben van een dergelijke behandelingsstop. In een multicentrische internationale studie hebben we recent gevonden dat de kans op genezing na behandelingsstop verschilt naar gelang de etnische achtergrond van de patient. In de huidige studie willen we prospectief onderzoeken wat de invloed is van etnische achtergrond, virus antilichamen en virale parameters op virale controle en HBsAg klaring na het onderbreken van de behandeling. Bovendien willen we een uitgebreide kosteneffectiveitsanalyse van een behandelingsstop uitvoeren met behulp van vragenlijsten en reële gemaakte kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Epidemisch onderzoek om 2019-nCoV's volksgezondheid, economische en sociale impact te minimaliseren in Europa (EpiPose). 13/03/2020 - 12/04/2023

Abstract

EpiPose heeft tot doel dringend noodzakelijke antwoorden te geven over de epidemiologische kenmerken van 2019-nCoV, de sociale dynamiek van de uitbraak en de daarmee verband houdende paraatheid voor de volksgezondheid op de aanhoudende epidemie, en om de economische impact ervan te beoordelen. Het consortium bestaat uit 6 partners in 5 landen (BE, NL, UK, CH, IT) die complementaire expertise bieden in wiskundige en statistische modellering van infectieziekten, participatieve surveillancesystemen, levende systematische reviews en gezondheidseconomische analyses en beschikken over een sterke internationale volksgezondheidsnetwerk. EpiPose streeft naar een snelle levering van resultaten op basis van de volgende doelstellingen: (1) epidemiologische gegevens van 2019-nCoV zo breed mogelijk verzamelen en delen (2) landspecifieke schattingen van belangrijke epidemiologische parameters verstrekken (3) modelleren de verwachte impact van 2019-nCoV op morbiditeit en mortaliteit (4) Bewustwording en gedragsverandering monitoren tijdens de 2019-nCoV-epidemie (5) Gezondheidseconomische analyses verstrekken voor interventies binnen de EU (6) De interactie tussen de wetenschappelijke gemeenschap bevorderen , volksgezondheidsinstanties en het publiek EpiPose streeft ernaar alle onderzoeksgegevens, code, tools en resultaten openbaar te maken en het verspreidingsplan is gericht op actieve communicatie en interactie met beleidsmakers, andere wetenschappelijke groepen en het grote publiek. Als zodanig zal de epidemische informatie die door EpiPose wordt verstrekt, de impact van de 2019-nCoV op de volksgezondheid, de economische en sociale gevolgen helpen minimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAX-IDEA:. infectieziekten-preventie, controle en management in een 'one health' gezondheidsbeleid. 03/07/2019 - 31/12/2023

Abstract

Infectieziekten (ID) en antimicrobiële resistentie (AMR) vormen een continue en ernstige bedreiging voor mens en dier (One Health). Vijf onderzoekseenheden van UAntwerpen, met sterke internationale track records en samenwerkingen, zullen gezamenlijk hun ID-expertise blijven kapitaliseren. EVECO onderzoekt de verspreiding, evolutie en ecologie van pathogenen (pest, arenavirussen, ...) en dieren in het wild, en biedt inzichten voor opkomend ID-management. LMM heeft grote consortia (COMBACTE, PREPARE) opgericht die hebben geleid tot pan-Europese infrastructuren voor onderzoek naar ID- en antimicrobiële consumptie. Naast het ontwikkelen van snelle diagnostiek, onderzoekt LMM AMR-mechanismen en pathogene dynamica in vitro, in mens / vee en in diermodellen om de gastheer immuunrespons (ontdekking van biomarkers) en bacteriële pathogeniciteit te bestuderen. LEH voert geavanceerd onderzoek uit naar celgebaseerde immuuntherapieën, in samenwerking met het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde van het UZA. LEH onderzoekt gastheer-immuunreacties in vaccinstudies met behulp van multi-parametrische flowcytometrie en systeembiologie teneinde nieuwe immuun correlaten van bescherming te ontdekken bij nieuwe generatie vaccins. CEV bestudeert de epidemiologie van vaccineerbare ziekten en voert state-of-the-art vaccin studies uit met grote nationale / internationale netwerken, waaronder maternale immunisatie studies en quarantaine studies met genetisch gemodificeerde poliovirussen. Gezien de wereldwijde behoefte aan EID-vaccins (Lassa, Ebola, ...) houdt CEV zich bezig met verschillende innovatieve (niet) -human challenge-fase 1-2 studies. CHERMID onderneemt methodologisch en toegepast onderzoek op het kruispunt tussen gezondheidseconomie, biomedische geneeskunde en wiskunde. CHERMID is internationaal bekend voor het ontwikkelen van modellen van dynamische ID-processen binnen en tussen gastheren, die worden geïntegreerd met geavanceerde economische modellen. Door deze complementaire expertises te integreren, zal dit OEC de huidige en toekomstige uitdagingen in ID-beheer aanpakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

RSV impact en kosten-effectiviteit in lage inkomens- en medium inkomenslanden. 01/11/2017 - 30/09/2023

Abstract

Er zijn weinig preventieve RSV-interventies beschikbaar en deze zijn over het algemeen te duur voor wijdverbreid gebruik buiten de regio's met een hoog inkomen. Er zijn extra RSV-preventieve interventies in ontwikkeling, waaronder maternale RSV-vaccins ter bescherming van zuigelingen, evenals monoklonale antilichamen voor baby's. PATH heeft een RSV-impact- en kosteneffectiviteitsmodel ontwikkeld voor RSV-interventies. Het doel van dit werk is om een ​​ander model te ontwikkelen voor vergelijkingsdoeleinden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Celluloepidemiologie: genereren en modelleren van SARS-COV-2 specifieke T-cel responsen op populatieniveau met als doel interventies in de gezondheidszorg te verbeteren. 01/11/2020 - 31/10/2021

Abstract

Wiskundige simulatiemodellen zijn onmisbaar geworden voor voorspellingen en het bestuderen van de effectiviteit van interventiestrategien zoals lockdowns en screeningen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie. Het schatten van belangrijke grootheden maakt gebruik van de serologische afdruk van een infectie op het individu. Echter, al is dit een functie van het type assay, werden antilichamen tegen SARS-CoV-2 frequent niet gevonden in jonge en/of asymptomatische individuen en verdwenen deze na een korte periode, vooral bij asymptomatische individuen. Daarentegen zijn T-cellen in verschillende situaties gevonden, ook in afwezigheid van antilichamen, gaande van convalescente asymptomatische tot milde SARS-CoV-2 patiënten en hun huisgenoten. Dit suggereert dat T-cellen sensitiever kunnen zijn dan antilichamen om een oudere SARS-CoV-2 infectie aan te tonen. In dit project zullen we op populatieniveau SARS-CoV-2 specifieke Tcel en serologische data verzamelen voor verschillende cohortes waaronder 300 individuen (en 200 huisgenoten) die > 3 maanden geleden covid-19 hebben gehad, 100 huisartsen, 100 ziekenhuis medewerkers, 500 random geselecteerde individuen en 75 precovid- tijdperk stalen. Deze data zullen gebruikt worden in simulatiemodellen en zullen leiden tot een herbeoordeling van verschillende epidemiologische schattingen zoals die van de groepsimmuniteit en het reproductiegetal R. Dit zal op significante wijze covid-19 gerelateerde interventies in de gezondheidszorg beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een kader voor herhaalde grootschalige burgerwetenschappelijke onderzoeken om beleidsmakers snel te informeren tijdens verschillende stadia van de COVID-19-pandemie. 22/05/2020 - 21/05/2021

Abstract

Om de COVID-19 pandemie - of een vergelijkbare toekomstige pandemie - te onderdrukken of te temperen, zijn zowel snelheid als brede betrokkenheid van de bevolking essentieel. Dit project heeft tot doel tijdige informatie te verzamelen over o.a. gedragsverandering (vrijwillig of opgelegd door de overheid), symptomen, arbeidsparticipatie en telewerken, uitgestelde behandeling voor niet COVID-19 gerelateerde ziekten en de psychologische en sociale impact ervan. Dit doen we door een grootschalige wekelijkse online enquête op te zetten, waarmee we evoluties in de tijd kunnen bestuderen, evenals patronen in de grote hoeveelheden verkregen gegevens (tot nu toe nam 1 op de 6 mensen in Vlaanderen deel aan minstens één van de enquête golven). We gebruiken een grote diversiteit aan geavanceerde statistische technieken om de gegenereerde gegevens te analyseren en onze inzichten rechtstreeks te delen met beleidsmakers en het grote publiek. Deze informatie wordt ook gedeeltelijk gebruikt in wiskundige modellen die de evolutie van de pandemie onder verschillende scenario's voorspellen, en kan gedeeltelijk ook worden gebruikt om de economische en sociale impact ervan in te schatten. Op basis van deze ervaring willen we voor een duurzaam kader opzetten om snel betrouwbare informatie te verkrijgen die representatief is voor de algemene bevolking. We willen ook een duurzame database opzetten, die onderzoekers van verschillende disciplines de komende jaren als studiemateriaal kunnen gebruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De stap naar gezondheidseconomische evaluaties met individu-gebaseerde modellen door integratie van transmissiedynamica, stochasticiteit en onzekerheid. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Achtergrond – Infectieziekten hebben een aanzienlijke impact op de maatschappij en modelgebaseerde economische evaluaties (EE) worden steeds belangrijker voor beleidsmaking. Stochastische individu-gebaseerde modellen, waarin elk individu afzonderlijk behandeld wordt, zijn uiterst relevant om heterogeniteit te vatten inzake sociale contactpatronen en transmissiedynamica. Ze zijn geschikt om de medische en financiële ziektelast te voorspellen maar worden nog niet ten volle benut door hun model complexiteit en vereiste rekenkracht. Doelstelling – Het verbeteren van EE met stochastische individu-gebaseerde transmissiemodellen met aandacht voor onzekerheid. Methoden – Vertrekkende van een bestaande simulator in C++ zal een nieuw platform ontwikkeld worden voor EE in R (software). Dit open-source pakket, "rStride", zal performante transmissiemodellen combineren met de nieuwste technieken in EE met onzekerheidsanalyse. Verwachte resultaten – (1) Nieuwe en verbeterde methoden voor het gebruik van individu-gebaseerde modellen omtrent demografie en transmissiedynamica. (2) Inzicht in de relatie tussen veronderstelde sociale contactpatronen en voorspelde ziektelast. (3) De integratie van stochastische effecten en onzekerheid bij EE. (4) De analyse van de interactie tussen transmissie en immuniteit op lange termijn met dynamische gezinssamenstellingen. Alle methodologie wordt uitgewerkt met een casus voor het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) en het Varicella-Zoster Virus (VZV).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel "International Collen-Francqui Professor 2018-2019" (Prof. dr. Philippe De Wals). 01/10/2018 - 31/12/2022

Abstract

Deze Franqui leerstoel wordt bekleed door Prof Philippe De Wals, Professor aan de Laval Universiteit in Quebec, Canada. Het onderwerp is Immunisatieprogramma's. Tijdens zijn verblijf zal de gastprofessor onderwijs inrichten voor een kleine groep deskundigen die tot zijn discipline behoren ("Class of Excellence"), geselecteerd uit verschillende universiteiten. Op het einde van zijn verblijf wordt een symposium ingericht op de campus van UAntwerpen, met medewerking van deze "Class of Excellence".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Genoombrede sequentieanalyse voor diagnose, surveillance en behandeling van TB, een pragmatische studie. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Tuberculose (tbc) blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid met meer dan 10 miljoen nieuwe gevallen en meer dan 1 miljoen doden per jaar. In laagbelaste regio's zoals Vlaanderen, vormen immigratie en resistentie tegen drugs belangrijke hindernissen voor succesvolle tbc-bestrijding. Bovendien krijgen patiënten die lijden aan drug resistente tuberculose krijgen vaak een suboptimale behandeling in de eerste maanden na hun diagnose omwille van de diagnostische complexiteit in het bepalen van het individuele resistantieprofiel. Dit kan dan de resistentie tegen geneesmiddelenversterken versterken en leiden tot overdracht vandrugsresistente stammen in de gemeenschap. Genoomsequencing van Mycobacterium tuberculosis als onderdeel van routinematige tbc-diagnose is een aantrekkelijk vooruitzicht aangezien dit snel het gehele 4,4 Mbp M. tuberculose genoom in kaart brengt. Deze informatie geeft het uitgebreide resistentieprofiel voor elke patiënt en laat snel toe omde meest effectieve en patiëntvriendelijke geïndividualiseerde behandeling voor elke persoon met de diagnose actieve tbc te initiëren. Gneoomsequentierenkan niet alleen bijdragen aan de diagnostiek, maar ook aan de volksgezondheid. De resultaten van de sequentieren-assay genereert immers ook fylogenetische gegevens die gebruikt kunnen worden voor routinematige bewaking van transmissie en uitbraakdetectie. Koppeling van genooominformatie en epidemiologie zouden de aanpak van tuberculose kunnen veranderen en controle tuberculose in Vlaanderen optimaliseren. Sequentieren heeft dus geweldig potentieel om de toekomstige hoeksteen te worden van routinematige tbc-diagnose, zorg en bewaking in Vlaanderen. We stellen voor om een pragmatisch multicenter theragnostische studie van WGS van M. tuberculosis uit te voeren om de diagnoe te stroomlijnen, tbc surveillance te verbeteren en individuele optimalisatie van behandeling van resistente tuberculose mogelijk te maken. Een pragmatische studie onder reële omstandigheden zullen de gegevens opleveren die nodig zijn voor beleidsontwikkeling en de vertaling van resultaten naar de praktijk om zo bijdragen aan de tbc-bestrijding in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De historische impact van vaccinatie 01/01/2018 - 31/05/2018

Abstract

Vaccins behoren tot de meest effectieve instrumenten voor de volksgezondheid voor de preventie en bestrijding van infectieziekten, maar het vertrouwen van het publiek in vaccinatieprogramma's neemt af. Wetenschappelijke data over de historische impact van vaccinatieprogramma's kan verder worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voorspraak. Als hoofdonderdeel van dit project zal een workshop worden gehouden in UAntwerpen over de historische impact van vaccinatie, bijgewoond door 30 deelnemers uit 10 Europese landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkelen van nieuwe WHO guidelines voor de economische evaluatie van vaccinaties 01/04/2017 - 31/08/2017

  Abstract

  De WHO-richtlijnen voor standaardisatie van economische evaluaties van immunisatieprogramma's uit 2008 is ontwikkeld om leiding te geven aan degenen die economische evaluaties van immunisatieprogramma's op lokaal, nationaal en mondiaal niveau uitvoeren of kritisch beoordelen. De richtlijnen werd ook gebruikt om medewerkers van het programma te helpen de transparantie, volledigheid en vergelijkbaarheid te beoordelen van economische evaluaties die zijn uitgevoerd voor hun eigen land of voor andere landen in de regio. Dit project heeft tot doel deze WHO-richtlijnen te herzien en bij te werken om aan te sluiten bij de huidige normen voor modelleren en economische evaluatie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Respiratoir Syncytiaal virus consortium in Europa (RESCEU). 01/01/2017 - 30/09/2022

   Abstract

   Respiratoir syncytieel virus (RSV) is buiten medische kringen niet goed bekend, maar de meeste mensen hebben er waarschijnlijk wel last van gehad tijdens de kinderjaren, omdat het de meest voorkomende oorzaak is van ernstige respiratoire aandoeningen bij baby's en kinderen wereldwijd. Ook ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn gevoelig voor RSV-infectie. Hoewel de symptomen van de meeste mensen mild zijn, kan dit leiden tot longontsteking en vereisen 3,4 miljoen gevallen jaarlijks ziekenhuisopname. Er is geen specifieke behandeling of vaccin voor RSV. Het doel van het RESCEU-project is om informatie te verzamelen over de omvang van de RSV-infectie in Europa en de economische gevolgen ervan. Vervolgens zal het deze informatie gebruiken om richtlijnen voor 'best practices' op te stellen om de manier te verbeteren waarop RSV-gevallen in Europa worden gemonitord en om toekomstige vaccinatieprogramma's vorm te geven. Het team zal ook patiëntmonsters verzamelen en analyseren om biologische markers te identificeren die geassocieerd zijn met ernstige RSV-infectie. Deze informatie kan helpen bij de diagnose en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins vergemakkelijken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project website

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderliggende dimensies van volksgezondheid: een longitudinale analyse van gezondheidsproductie en de efficiëntie van het gezondheidssysteem in verschillende landen. 01/01/2017 - 31/12/2020

   Abstract

   De uitgaven voor gezondheidszorg in "rijke" landen (bijvoorbeeld België) zijn enorm gestegen in de afgelopen 50 jaar. De groei in de gezondheidszorg en het gebruik ervan (meer en betere diagnostiek, medicatie, ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen) hebben in deze periode regelmatig de economische en bevolkingsgroei overtroffen. Begrijpen hoe de verschillende manieren om de gezondheidszorg ter beschikking te stellen, zich vertaald heeft in verschillende niveaus van gezondheid voor de bevolking is essentieel voor de evaluatie van de doelmatigheid van gezondheidszorg. In dit project willen we de onderlinge afhankelijkheden tussen talrijke potentiële determinanten van gezondheid (inclusief de organisatie van de zorg) en gezondheidseffecten bestuderen op het niveau van de bevolking.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onzekerheid van dynamische transmissie modellen in rekening brengen in gezondheidseconomische evaluaties: toepassingen voor rotavirus en buiktyfus vaccinatie. 01/10/2016 - 01/10/2020

   Abstract

   ACHTERGROND: Dynamische modellen en sensitiviteitsanalyse zijn cruciaal om beslissingsnemers te informeren over de kosten-effectiviteit van interventies tegen infectieziekten. Op dit moment echter brengen sensitiviteitsanalyses de onzekerheid van dynamische modellen niet in rekening waardoor ze het vertrouwen in de schatting voor kosten-effectiviteit overschatten en mogelijk verkeerde prioriteiten voor verder onderzoek aangeven. DOEL: Onzekerheid van dynamische modellen te incorporeren in gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op die modellen. METHODEN: We zullen gezondheidseconomische evaluaties uitvoeren van vaccinatie programma's tegen rotavirus in België en buiktyfus in lage- en midden-inkomens landen, gebruik makend van bestaande dynamische modellen en we zullen waarschijnlijkheidstechnieken gebruiken om de geschatte onzekerheid van de dynamische modellen in deze evaluaties te incorporeren. VERWACHTE RESULTATEN: Identificeren van de factoren die het meest invloed hebben op (1) de kosten-effectiviteit van rotavirus vaccinatie in België als er rekening wordt gehouden met herd immuniteit en serotype replacement, en (2) de kosten-effectiviteit van vaccinatie strategieën met de nieuw ontwikkelde vaccins tegen buiktyfus. (3) Software tool dat toelaat om makkelijk de kosten-effectiveit te herevalueren wanneer nieuwe informatie beschikbaar wordt. (4) Aanbevelingen over hoe verschillende types van sensitiviteitsanalyse gebruikt moeten worden in de context van gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op dynamische modellen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Medisch-economische vaccinatiestudie: pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen. 29/04/2015 - 15/10/2015

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Gebruik van het 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccin bij oudere personen : een economische evaluatie. 22/01/2015 - 31/03/2016

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     ASCID: Antwerps Onderzoekscentrum voor Infectieziekten. 01/01/2015 - 31/12/2019

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Voorspellen van immuunresponsen door immunosequencing data te modelleren. 01/01/2015 - 31/12/2018

     Abstract

     Vaccin-geïnduceerde veranderingen in antilichamen en T-cellen en hun beschermende waarde tegen natuurlijke infecties worden bestudeerd in vaccinatiestudies. Hierdoor heeft men kunnen vaststellen dat niet alle vaccins even effectief zijn en dat er variabiliteit is tussen individuen wat betreft de grootte en de duur van de immuunrespons na vaccinatie. Onze hypothese is dat individu-specifieke genetische karakteristieken die verzameld zijn in een korte tijdsspanne na vaccinatie voldoende zijn om immuunresponsen te voorspellen over een lange periode na vaccinatie. Voor dit project zullen we 120 vrijwilligers rekruteren: 40 van hen zullen voor de eerste keer een hepatitis B vaccin krijgen toegediend, gevolgd door een booster vaccin; 40 anderen dienen we een monovalent mazelen booster vaccin toe en een laatste groep van 40 dienen we een gecombineerd mazelen-bof-rubella vaccin toe. Bloedstalen zullen bij de deelnemers op verschillende tijdstippen (tot een jaar na vaccinatie) afgenomen worden. We bestuderen vaccin-geïnduceerde veranderingen in genexpressie in immuuncompetente cellen na vaccinatie, individu-specifieke genetische voorbeschiktheid voor peptide herkenning door T-cellen (a.d.h.v. T-cel receptor en major histocompatibiliteit sequencing) en de adaptieve immuunrespons (peptide-specifieke T-cellen en antilichamen). Met behulp van geavanceerde longitudinale modellerings-, data mining en machine learning technieken op individu-specifieke data, zullen we vaccin-geïnduceerde T-cell responsen kunnen voorspellen op langere termijn. Dit project zal de standaard vooropstellen voor de vaccinologie van de nabije toekomst. Onze resultaten zijn ook belangrijk door hun toepasbaarheid in andere onderzoeksvelden zoals deze van de therapeutische kankervaccinatie en virale immunologie.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project website

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Individueel gedrag en extra-utilitaristische ethische overwegingen in gezondheidseconomische evaluatie: een individu-gebaseerde modelmatige benadering van mazeleneliminatie. 01/01/2015 - 31/12/2018

      Abstract

      Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de evaluatie van Begeleiding Nieuwe Medicatie (BNM). 15/05/2014 - 15/01/2015

       Abstract

       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IFEB. UA levert aan IFEB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie. 01/10/2013 - 31/07/2015

        Abstract

        Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Identificatie van genetische factoren die leiden tot neurologische complicaties van waterpokken. 31/01/2013 - 30/10/2015

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESPID. UA levert aan ESPID de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          (Kosten-) effectiviteits analyses van rotavirus vaccinatie programma's verbeteren: dynamisch modelleren combineren met diepgaande onzekerheidsanalyse. 01/10/2012 - 30/09/2016

          Abstract

          Het algemeen doel van dit project is om het gezondheidseconomisch onderzoek van vaccinaties te bevorderen op het vlak van het gebruikt van transmissie-dynamische modellen en onzekerheidsanalyse, en dit door de meest geavanceerde technieken voor transmissie-dynamisch modelleren en onzekerheidsanalyse toe te passen op het realistisch voorbeeld van ziekte door en vaccinatie voor rotavirus. Meer specifiek beoogt het onderzoek (1) een model te ontwikkelen dat het best de huidige kennis over rotavirus infectie en vaccinatie voorstelt, en (2) te bepalen welke onzekerheden het meest de effectiviteit en kosten-effectiviteit van een universeel rotavirus vaccinatie programma beïnvloeden.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Kwantificering van varicella-zoster virus boosting mechanismes met hun volksgezondheidsimplicaties voor vaccinatie. 01/01/2012 - 31/12/2014

           Abstract

           Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen toediening van het Pandemrix vaccin en Guillain-Barré syndrome (GBS). 15/12/2011 - 14/12/2012

            Abstract

            Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen de toediening van het pandemrix vaccin en het Guillain-Barré syndroom en de studie-opzet in de context van bestaande Belgische gegevensbanken om die mogelijke associatie te onderzoeken.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Onderzoek naar vaccinatietoestand bij darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar. 15/11/2011 - 31/12/2011

             Abstract

             Project om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om voor één belangrijke medische diagnose, namelijk darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar, de vaccinatietoestand te detecteren en dit op anonieme wijze om zo een appreciatie te kunnen maken van deze medische toestand na vaccincatie.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie. 01/10/2011 - 30/09/2013

              Abstract

              Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Ontwikkelen en optimaliseren van stochastische individu-gebaseerde simulatiemodellen door middel van parallelle multicore rekentechnieken. 01/07/2011 - 30/06/2015

               Abstract

               In de studie van de epidemiologie van infectieziektes, is men sterk geïnteresseerd in het voorspellen van de evolutie van nieuw opkomende pathogenen of om de effecten van doelgerichte of universele interventieprogramma's op de verspreiding van infectieziektes in humane populaties in kaart te brengen. Voor vele van deze onderzoeksvragen, zoals in de initiële fase van een pandemie, zijn "toeval" ("stochasticiteit") en heterogeniteit in risico's sleuteldeterminanten voor het al dan niet verder verspreiden van een infectie, of het al dan niet effectief en kosten-effectief zijn van interventies om dit te vertragen of te verhinderen. Daarom vormen stochastische individu-gebaseerde simulatiemodellen een waardevol alternatief voor de tot nu toe veelgebruikte deterministische compartimentele modellen. Gezien de computationele complexiteit van individu-gebaseerde simulatiemodellen in grote populaties moeten efficiënte programmeertechnieken ontwikkeld en toegepast worden teneinde onzekerheidsanalyses en zinvolle calibratieprocedures mogelijk te maken. We stellen in dit onderzoeksproject vier centrale multidisciplinaire onderzoeksvragen: (1) wat is de computationeel meest efficiënte manier om een nieuwe opkomende infectieziekte-epidemie te modelleren? (2) wat is de meest efficiënte manier om onzekerheidsanalyses en calibratie-procedures uit te voeren in een stochastisch individu-gebaseerd model voor pandemische griep? (3) Wat zijn de hoofdfactoren die de verspreiding van pandemische griep in Vlaanderen beïnvloeden? (4) Gegeven sleuteleigenschappen van pandemische griep (scenarios gedefinieerd in relatie tot het basisreproductiegetal, het serieel interval en de morbiditeit en mortaliteit in verscheidene subgroepen in de populatie), welke preventie en controle maatregelen zijn het meest effectief en kosten-effectief om de verspreiding ervan in Vlaanderen te temperen? Het ontwikkelde simulatiemodel zal initieel gebruikt worden voor Vlaanderen maar onze beoogde generisch ge-optimaliseerde programmatie is cruciaal voor een efficiënte toepassing op andere regios in de wereld, en op andere opkomende pathogenen.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project website

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Prioritisering van de doelgroepen met betrekking tot de vaccinatie voor seizoensgriep - deel 2. 15/01/2011 - 31/12/2012

                Abstract

                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Efficiëntie, billijkheid en autonomie: de ethiek van een vaccinatiebeleid. 01/01/2011 - 31/12/2014

                 Abstract

                 Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  De rol van de verschillende actoren in de beheersing van geneesmiddelenkosten in België. 01/07/2010 - 30/06/2014

                  Abstract

                  In het landschap van de productie, de verdeling, de betaling, het voorschrijven en de inname van geneesmiddelen zijn verschillende actoren te onderscheiden. Inzicht in het belang van en in de onderliggende verbanden tussen deze actoren en van de relatieve invloeden van deze actoren op het systeem, is noodzakelijk. In de Europese context is hierover zeer weinig onderzoek voorhanden. Kennis over dit onderwerp is noodzakelijk voor de overleving van het gezondheidszorgsysteem in België.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Bepaling van de doelgroepen die prioriteit moeten krijgen voor seizoensgebonden influenza vaccinatie - deel I. 01/01/2010 - 14/09/2010

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Cost-effectiveness of 7, 10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines 2009-52_HTA. 10/12/2009 - 15/04/2011

                    Abstract

                    Met dit project willen we schatten dmv simulatiemodellen wat de effectiviteit en kosten-effectiviteit is van de verschillende opties van gebruik van 7-, 10- en 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccins in Belgie, waarbij we rekeneing houden met de Belgische en internationale ervaring met deze vaccins op het vlak van efficaciteit, veiligheid en effectiviteit.We gaan ook de impact na van groepsimmuniteitseffecten, serotypevervanging en waar mogelijk tevens de indirecte impact van kruisprotectie en antibioticaresistentie.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Vaccinatietoestand van Rotarix bij darminvaginatie tijdens het eerste levensjaar. 15/11/2009 - 31/12/2009

                     Abstract

                     Met dit project gaan we na of er een mogelijke associatie is tussen rotavirusvaccinatie en darminvaginatie in Belgie.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      VZV-vaccinatie bij kinderen en volwassenen ouder dan 50: evaluatie van gezondheidstechnologie 01/06/2009 - 31/03/2012

                      Abstract

                      Met dit project willen we schatten dmv simulatiemodellen wat de effectiviteit en kosten-effectiviteit is van de verschillende opties van gebruik van varicella-zoster virus vaccins in Belgie,zowel in kinderen als in volwassenen, en rekening houdende met indirecte groepsimmuniteitseffecten die hierbij optreden.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Gezondheidseconomie. 01/01/2009 - 31/12/2018

                       Abstract

                       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Modellen van infectieziekten: ecologie van natuurlijke gastheren, ecologische verstoringen en overdracht naar de mens. 01/01/2009 - 31/12/2012

                        Abstract

                        Wijzigingen in milieuomstandigheden (vb. klimaat) kunnen een invloed uitoefenen op de ecologie van infecties, via veranderende aantallen van natuurlijke gastheren of door veranderingen in de transmissiesnelheden van een infectie (rechtstreeks of via vectoren). Dit project onderzoekt dergelijke effecten, d.m.v. waarnemingen, experimenten en mathematische modellen, voor vijf geselecteerde modelsystemen (hantavirus bij woelmuizen, pest in woestijnratten, areanavirus in Afrikaanse muizen, dengue bij mensen en rotavirussen in gevaccineerde mensenpopulaties). De verworven inzichten worden gebruikt om veranderingen in de "ziektelast" te evalueren, met en zonder bestrijding.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Evaluatie van Crisis en Case Management. (ECCAM) 01/10/2008 - 31/07/2010

                        Abstract

                        Middelengebonden stoornissen komen vaak voor in de Belgische algemene bevolking. Deze stoornissen starten vroeg (tussen 16 en 21 jaar) en worden gekenmerkt door een chronisch verloop met frequente terugvalverschijnselen. Personen met middelengebonden problemen zoeken vaak hulp in de spoedgevallensetting. Een belangrijke behandelingsstrategie is case management binnen de crisisopvang, een gegeven dat onvoldoende is onderzocht in België. Het project bestaat uit een stapsgewijze evaluatie van bovenstaande crisisopvangmogelijkheden met 5 doelstellingen: (1) 'epidemiologische mapping' van deze voorzieningen, (2) omschrijving van het begrip 'crisis' in het kader van de doelgroepen van deze voorzieningen; (3) identificatie van de specifieke kerntaken van case management voor de doelpopulatie; (4) een gezondheidseconomische visie op de resultaten bekomen in de eerste 3 doelstellingen; (5) formulering van aanbevelingen met het oog op een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgvraag.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. 01/12/2007 - 31/12/2014

                         Abstract

                         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Programma evaluatie van universele en gerichte opties voor het gebruik van hepatitis A vaccins in België. 01/07/2007 - 01/09/2008

                          Abstract

                          Hepatitis A is een leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A virus. De ziekte kan gepaard gaan met geelzucht, misselijkheid en moeheid gedurende een aantal weken. Jonge kinderen hebben er meestal weinig of geen last van en vertonen na infectie zelfs vaak geen symptomen. De besmetting gebeurt meestal feco-oraal. Vaccins tegen hepatitis A zijn in België beschikbaar sinds 1992, en worden aangeraden aan reizigers naar endemische gebieden, en aan een aantal risicogroepen, zoals bewoners en personeel van instituten voor mentaal gehandicapten. Dankzij een verbeterde hygiëne komt hepatitis A in België niet vaak meer voor. Beperkte epidemische opstoten van hepatitis A worden de laatste jaren vooral gezien in crèches en scholen. Het doel van het project is het nut en de kosteneffectiviteit van een algemene en een doelgroepgerichte vaccinatie tegen hepatitis A te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren. .

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project website

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Simulatiemodellen van transmissie van besmettelijke ziekten en controle processen (SIMID). 01/03/2007 - 28/02/2011

                           Abstract

                           Met dit project beogen we de capaciteit in simulatiemodelleringen voor infectieziektes uit te breiden en een brede hoogstaande basis te geven in Vlaanderen. In de gezondheidszorg is het modelleren van infectieziektes veel complexer dan niet-infectieuse ziektes, omdat interventies gericht tegen infectieziektes ook mensen die de interventie niet ondergaan, zullen treffen. Er is in Vlaanderen momenteel weinig expertise in het modelleren van ziektes, of het nu om infectieuse aandoeningen gaat, of niet. Daarom verwachten we dat dit project de expertise in het modelleren van niet-infectieuse aandoeningen ook in Vlaanderen naar een internationaal aanvaardbaar niveau kan tillen, en zo de algemene kwaliteit van gezondheidseconomische evaluatie toegepast in de Belgische context kan helpen verbeteren.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Standaardisatie van economische evaluaties. 01/03/2007 - 31/08/2007

                            Abstract

                            Opstellen van internationale richtlijnen voor de Wereldgezondheidsorganisatie over het modelleren van vaccineerbare aandoeningen, teneinde model-gebaseerde economische evaluatie van vaccinaties te standardiseren.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Contacten tussen kinderen met windpokken en varicella-zoster immune volwassenen: een analyse van de impact op cellulaire immuniteit na blootstelling. 01/01/2007 - 31/12/2008

                             Abstract

                             Er bestaan vaccins die werkzaam zijn tegen primaire varicella-zoster virus (VZV) infectie (i.c. windpokken) in vatbare personen, en de reactivatie van zoster in immune personen. Herblootstelling aan natuurlijke VZV wordt ook beschouwd als een exogeen boosting mechanisme bij VZV immune personen. Om de populatie impact van deze vaccins in te schatten, is het belangrijk het relatieve voorkomen, duur en intensiteit van boosting in kaart te brengen. De studie heeft tot doel de immunologische impact te meten op VZV-immune volwassenen van blootstelling aan een kind met primaire VZV, door bloedstalen af te nemen van volwassenen, die op een bekend tijdstip werden blootgesteld.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Gezondheidseconomische evaluatie van de rotavirusvaccinatie (RV) van zuigelingen in België. 01/12/2006 - 31/05/2007

                              Abstract

                              In dit rapport wordt een model gebruikt om te begrijpen hoe we de op dit moment beschikbare orale rotavirus vaccins (Rotarix® en RotaTeq®) in ons grootste voordeel kunnen gebruiken. In gezondheidseconomische evaluatie, zoals toegepast in dit rapport, wordt hetgeen het grootste voordeel is voor onze maatschappij gedefinieerd als de combinatie van interventies die leiden tot de grootste mogelijke gezondheidswinst, voor zoveel mogelijk mensen (d.i. het maximaliseren van de gezondheidswinst (hier hoofdzakelijk uitgedrukt als levensjaren en "voor kwaliteit van leven aangepaste levensjaren" of "gezonde levensjaren" (Quality Adjusted Life Year, QALY)), gegeven een beperkt budget. We hebben zowel de gepubliceerde internationale literatuur als de niet-gepubliceerde (grijze) literatuur nagekeken en bovendien een hele reeks Belgische epidemiologische en kostengegevens verzameld en geanalyseerd. Vervolgens werd een simulatiemodel ontwikkeld, dat we geparametriseerd en aangepast hebben, zoveel mogelijk aan de hand van Belgische gegevensbronnen. Hiermee werd dan gesimuleerd hoe effectief en kosteneffectief een veralgemeende vaccinatie van de Belgische zuigelingen met Rotarix® en RotaTeq® zou zijn.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project website

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Studie aangaande het invoeren van pneumokokkenvaccinatie in het nationale vaccinatieprogramma voor de zuigelingen. 02/01/2006 - 30/06/2006

                               Abstract

                               Dit rapport wil de doelmatigheid onderzoeken van een veralgemeende vaccinatie van jonge kinderen (tot de leeftijd van 2 jaar) met het thans beschikbare zeven-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (PCV7). Het is de bedoeling dat hierbij zowel de directe gezondheidsvoordelen voor de gevaccineerde kinderen zelf als de indirecte gezondheidsvoordelen voor de hele bevolking (bescherming via groepsimmuniteit (herd immunity) bekeken worden. Een tweede doelstelling is het bepalen van het optimale vaccinatieschema om deze gezondheidsvoordelen op een doelmatige (kosteneffectieve) manier te behalen.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project website

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Modellering en economische evaluatie van rotavirus en HPV vaccinatiestrategieën in Australië. 23/03/2005 - 23/03/2006

                                Abstract

                                Dit project betreft internationaal collaboratief onderzoek naar de effectiviteit en kosten-effectiviteit van rotavirus en HPV vaccinatie in Australie

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Effectieve en aanvaardbare strategieën voor de controle van SARS en andere opkomende infecties in China en Europa (SARSControl). 01/01/2005 - 31/03/2008

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Verbeteren van de Europese volksgezondheid door modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (POLYMOD). 01/09/2004 - 31/08/2008

                                  Abstract

                                  Dit internationaal EU project beoogt de methodes van modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (voornamelijk vaccinatie) te optimaliseren. Met name nieuwe informatie over hoe mensen sociaal mixen, en hoe dit bijdraagt tot de verspreiding van infectieziektes in Europa, zal worden verzameld en op optimale wijze gebruikt worden in dynamische mathematische simulatiemodellen. Deze technieken zullen toegepast worden op specifieke interventies in combinatie met economische evaluatie. De resultaten van deze analyses zullen rechtstreeks beschikbaar worden gemaakt voor de besluitvorming in 15 Europese landen.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Varicella sero-epidemiologie voor Vlaanderen. 01/12/2000 - 31/12/2001

                                   Abstract

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Economishe evaluatie van windpokkenvaccinatie bij adolescenten in Italië en personeel in pediatrische instellingen in Frankrijk. 16/06/2000 - 31/03/2002

                                    Abstract

                                    In verschillende recente studies, zijn de voordelen van universele windpokkenvaccinatie bewezen. Toch kan selectieve vaccinatie ook doeltreffend zijn, bv. om het potentieel gevaar van verschuiving van de infectieziekte naar oudere personen te vermijden, waar de ziekte met serieuse complicaties gepaard gaat. Aan de hand van kosten-effectiviteits- en kosten-batentechnieken, wordt de efficiëntie van verschillende vaccinatiestrategiëen in twee risico-groepen nagegaan: Italiaanse adolescenten (11-jaar-oud) en personeel in pediatrische instellingen in Frankrijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de standpunten van de gezondheidszorgbetaler, de maatschappij en de werkgever. De geëvalueerde strategiëen zijn (1) geen vaccinatie, (2) vaccinatie van iedereen, (3) vaccinatie van personen met een onzekere of een negatieve geschiedenis van windpokken, (4) vaccinatie van personen met een negatieve bloedtest voor windpokken en (5) vaccinatie van personen met een negatieve bloedtest uitgevoerd op personen met een onzekere of een negatieve geschiedenis van windpokken. Deze 5 verschillende strategiëen worden modelmatig gesimuleerd. Door belangrijke variabelen te laten variëren, wordt de validiteit van het model en van de resultaten geëvalueerd. Tenslotte worden deze resultaten vergeleken met de bestaande literatuur omtrent de adolescenten doelgroep.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Preventie en controle van hepatitis B in een aantal landen in Centraal en Oost Europa en het NIS: economische evaluatie van universele kindervaccinatieprogramma's. 01/12/1998 - 31/05/2002

                                     Abstract

                                     Het doel van dit project is de economische evaluatie van de toepassing van universele hepatitis B vaccinatie programma's in Europa, meer bepaald in enkele landen van Centraal en Oost-Europa en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van de voormalige Soviet-Unie: Bulgarije, Ruslans, Moldavië en Uzbekistan. Om het vooropgestelde doel te bereiken, wordt een forum georganiseerd tussen beleidsmensen en kaders in de gezondheidszorg, internationale experts en donors. Economische evaluatie van bestaande en nieuwe epidemiologische data uit de regio zal leiden tot het uitbrengen van publicaties in Engels en Russisch en tot de organisite van training seminaries voor locale gezondheidsexperts en beleidsmensen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Kritische literatuur review over de economische evaluatie van hepatitis B vaccinatie in Noord-Europa en Zuid-Oost Azie. 16/11/1998 - 31/01/1999

                                      Abstract

                                      De vakliteratuur over economische evaluaties van hepatitis B vaccinatie, gepubliceerd tussen 1993 en 1999, werd geraadpleegd. De resultaten en methodologie van de economische evaluaties werden besproken, op basis van het niveau van hepatitis B endemiciteit. Het merendeel van deze studies werd uitgevoerd voor geïndustrialiseerde landen, die grotendeels gesitueerd zijn in gebieden van lage endemiciteit. In zeer laag endemische landen hebben economische evaluaties tegenstrijdige resultaten opgeleverd. De toevoeging van universele aan de bestaande selectieve vaccinatiestrategieën in deze landen hangt af van het heersende vertrouwen om op voldoende wijze de personen in risicogroepen te identificeren, te bereiken en volledig te vaccineren. In gebieden met een hogere endemiciteit voor hepatitis B (laag, intermediair en hoog) werd universele vaccinatie gerechtvaardigd bevonden op basis van kosten-effectiviteitsoverwegingen. Meer studies zijn nodig om beslissingsnemers te overtuigen om hepatitis B vaccinatie op te nemen in routine immunisatieprogramma's in hoog endemische landen. De weinige bestaande studies voor zulke landen tonen een groot economisch potentieel van deze programma's. In het algemeen is de nauwkeurigheid van de modellering van hepatitis B verbeterd, maar zijn de duidelijkheid, volledigheid en vergelijkbaarheid van de analyses nog voor veel verbetering vatbaar. Specifieke richtlijnen voor economische evaluaties van de preventie van infectieziekten zouden hiervoor nuttig kunnen zijn.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Economische evaluatie van universele varicella vaccinatie in België. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                       Abstract

                                       Aan de hand van een enquete wordt nagegaan hoe de incidentie van varicella evolueert in België en wat de directe en indirecte kosten zijn van varicella. Verder wordt met behulp van een simulatiemodel een economische evaluatie uitgevoerd van diverse vaccinatiestrategieën tegen varicella om de meest efficiënte alternatieven te identificeren.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject