2024-2025

Theorie werkveldrelatie

Theorie werkveldrelatie
Studiegidsnr:
1048FOWIAR

Portfolio & professionalisering

Portfolio & professionalisering
Studiegidsnr:
1060FOWPOW

Omgevings- en bouwrecht

Omgevings- en bouwrecht
Studiegidsnr:
2009FOWARC

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium
Studiegidsnr:
2010FOWSRP

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering
Studiegidsnr:
2012FOWSRP

Masterproef onderzoeksplan en literatuurstudie

Masterproef onderzoeksplan en literatuurstudie
Studiegidsnr:
2036FOWSRP

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht
Studiegidsnr:
2101RECOKR

Omgevingsbemiddelaar

Omgevingsbemiddelaar
Studiegidsnr:
6750RECOGB

2023-2024

Theorie werkveldrelatie

Theorie werkveldrelatie
Studiegidsnr:
1048FOWIAR

Portfolio & professionalisering

Portfolio & professionalisering
Studiegidsnr:
1060FOWPOW

Bouwproces

Bouwproces
Studiegidsnr:
2009FOWARC

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium
Studiegidsnr:
2010FOWSRP

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering
Studiegidsnr:
2034FOWSRP

Masterproef onderzoeksplan en literatuurstudie

Masterproef onderzoeksplan en literatuurstudie
Studiegidsnr:
2036FOWSRP

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht
Studiegidsnr:
2101RECOKR

Omgevingsbemiddelaar

Omgevingsbemiddelaar
Studiegidsnr:
6750RECOGB

2022-2023

Professionalisering

Professionalisering
Studiegidsnr:
1027FOWPOW

Theorie werkveldrelatie

Theorie werkveldrelatie
Studiegidsnr:
1048FOWIAR

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium
Studiegidsnr:
2010FOWSRP

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering

Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering
Studiegidsnr:
2034FOWSRP

Masterproef onderzoek: onderzoeksplan en literatuurstudie

Masterproef onderzoek: onderzoeksplan en literatuurstudie
Studiegidsnr:
2036FOWSRP

Masterproef met inbegrip van stage: onderzoek

Masterproef met inbegrip van stage: onderzoek
Studiegidsnr:
2040FOWSRP

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht

Grondige studie Omgevings- en klimaatrecht
Studiegidsnr:
2101RECOKR