Interface cation migration kinetics induced oxygen release heterogeneity in layered lithium cathodes

Bron
Energy Storage Materials - ISSN 2405-8297-36 (2021) p. 115-122
Auteur(s)
    Chao-Fan Li, Kangning Zhao, Xiaobin Liao, Zhi-Yi Hu, Lei Zhang, Yan Zhao, Sai Mu, Yanxi Li, Yu Li, Gustaaf Van Tendeloo, Congli Sun

Coproduction of hydrogen and lactic acid from glucose photocatalysis on band-engineered Zn1-xCdxS homojunction

Bron
iScience - ISSN 2589-0042-24:2 (2021) p.
Auteur(s)
    Heng Zhao, Chao-Fan Li, Xue Yong, Pawan Kumar, Bruna Palma, Zhi-Yi Hu, Gustaaf Van Tendeloo, Samira Siahrostami, Stephen Larter, Dewen Zheng, Shanyu Wang, Zhangxin Chen, Md Golam Kibria, Jinguang Hu

Atomic defects, functional groups and properties in MXenes

Bron
Chinese chemical letters : preliminary chemical communications in English - ISSN 1001-8417-32:1 (2021) p. 339-344
Auteur(s)

Single-cell yolk-shell nanoencapsulation for long-term viability with size-dependent permeability and molecular recognition

Bron
National Science Review - ISSN 2095-5138-8:4 (2021) p.
Auteur(s)
    Li Wang, Yu Li, Xiao-Yu Yang, Bo-Bo Zhang, Noelle Ninane, Henk J. Busscher, Zhi-Yi Hu, Cyrille Delneuville, Nan Jiang, Hao Xie, Gustaaf Van Tendeloo, Tawfique Hasan, Bao-Lian Su

Probing the electron beam-induced structural evolution of halide perovskite thin films by scanning transmission electron microscopy

Bron
The journal of physical chemistry: C : nanomaterials and interfaces - ISSN 1932-7447-125:19 (2021) p. 10786-10794
Auteur(s)
    Xian-Gang Zhou, Chen-Quan Yang, Xiahan Sang, Wei Li, Li Wang, Zhi-Wen Yin, Jing-Ru Han, Yu Li, Xiaoxing Ke, Zhi-Yi Hu, Yi-Bing Cheng, Gustaaf Van Tendeloo