Onderzoeksgroep

Medische genetica van obesitas en skeletaandoeningen (MGENOS)

Expertise

Genetische studies in verband met obesitas en comorbiditeiten en skeletaandoeningen

Precisiegeneeskunde technologie (PreMeT) 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

Precisiegeneeskunde staat voor het precies afstemmen van een medische behandeling op basis van het genetisch profiel, levensstijl en omgeving van een patiënt. Het maakt gebruik van technologieën die de artsen de mogelijkheid geven om op een meer accurate manier te voorspellen welke behandeling en preventiestrategie voor een bepaalde aandoening werkzaam zal zijn in welke subgroep van patiënten. De voornaamste drijfveren voor de evolutie naar precisiegeneeskunde zijn de technologische vooruitgang, zoals de nieuwe generatie sequencingtechnologie in genomica, de toenemende beschikbaarheid aan gezondheidsdata en de groei in datawetenschappen en kunstmatige intelligentie. In deze domeinen zullen 6 sterke onderzoeksteams van de UAntwerpen de krachten bundelen om hun onderzoek te vertalen in een technologieplatform voor precisiegeneeskunde (PreMeT) dat aangeboden kan worden aan de industrie, hospitalen, onderzoeksinstituten en onze samenleving. De missie van PreMeT is om precisiegeneeskunde mogelijk te maken via een geïntegreerde aanpak bestaande uit genomica en 'big data analytics'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontrafelen van de Rol van Paraoxonase 1 en 3 in het Ontstaan en de Progressie van Obesitas en Obesitas Geassocieerde Leveraandoeningen 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

Wereldwijd lijden meer dan 650 miljoen mensen aan obesitas, een complexe ziekte waarbij zowel levensstijl als genetisch factoren aan de basis van zijn ontstaan liggen. Obesitas leidt tot een inflammatie-reactie en verhoogde oxidatieve stress, en daaropvolgend tot de ontwikkeling van complicaties zoals niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Met een prevalentie van 25% in de algemene populatie en 90% in de obese populatie is NAFLD momenteel de meest voorkomende chronische leverziekte. NAFLD kan in eindstadia leiden tot levensbedreigende aandoeningen zoals levercirrose. Desalniettemin zijn de behandelingsopties zeer gelimiteerd, vooral voor de meer vergevorderde ziektestadia. Dit toont duidelijk aan dat er nood is aan een betere ziekte-karakterisatie met meer duidelijkheid omtrent genetische risicofactoren en vroegere diagnosestelling. Daarom zullen we in dit project de rol van de anti-inflammatoire en anti-oxidatieve stress proteïnes paraoxonase (PON) 1 en 3, die in de lever tot expressie komen, onderzoeken. We zullen onze preliminaire resultaten, die een correlatie aantoonden tussen PON1 en NAFLD in een humaan obesitas cohort, valideren in een knock-out PON1 zebravis model. De correlatie met PON3 zal onderzocht worden in een in vitro model en in een humaan obesitas cohort. Aldus zullen we de rol van PON1 en PON3 in obesitas en obesitas-gerelateerde leveraandoeningen kunnen ontrafelen en hopen we meer duidelijkheid te scheppen omtrent mogelijke causale mechanismen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

GENOmics in MEDicine: van volledige genoomsekwenering tot gepersonaliseerde geneeskunde 03/07/2019 - 31/12/2025

Abstract

GENOMED is een interfacultair Excellentieconsortium aan de Universiteit Antwerpen, bestaande uit vier onderzoeksgroepen. Het hoofddoel van GENOMED is om genetisch onderzoek in de biomedische wetenschappen naar een hoger niveau te tillen door gebruik te maken van state-of-the-art technologieën zoals Next generation sequencing (NGS), geïnduceerde pluripotente stamcellen en gene editing (CRISPR/Cas). De laatste jaren heeft GENOMED vooral ingezet op exoomsequenering, wat resulteerde in de identificatie van verscheidene nieuwe ziekte-veroorzakende genen. De overstap naar genoomsequenering zal echter essentieel zijn voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde. Met het toekomstig onderzoek wil GENOMED zich toespitsen op twee uitdagingen: ten eerste, de ontwikkeling van technologieën die ons in staat stellen om de biologische betekenis te achterhalen van zowel coderende als niet-coderende variaties in het humane genoom, en ten tweede, het gebruik van deze nieuwe genetische inzichten voor een betere diagnose en behandeling. Op dit moment is het grootste probleem met NGS de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen ziekte-veroorzakende mutaties en onschuldige variaties. De studie van de functionele consequenties van deze variaties zijn niet enkel cruciaal voor het begrijpen van de biologische basis van deze aandoeningen, maar ook nodig voor de stap naar gepersonaliseerde geneeskunde. Er is nood aan robuuste en efficiënte modelsystemen om de functionele gevolgen van deze variaties te achterhalen door gebruik te maken van in vitro celsystemen (voornamelijk iPSC) en/of proefdiermodellen (muis en zebravis) representatief voor de bestudeerde humane aandoeningen. Om de tweede uitdaging aan te gaan, zal het consortium met clinici en de industrie samenwerken om de genetische kennis te gebruiken voor de ontwikkeling en identificatie van biomerkers alsook om nieuwe genetische inzichten te vertalen naar innovatieve therapieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De rol van de paraoxonase genfamilie in obesitas en obesitas-geassocieerde leverziekten na blootstelling aan omgevingspolluenten of medische interventies. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem, enerzijds door de toenemende prevalentie en anderzijds vanwege de bijbehorende morbiditeit. Het wordt geassocieerd met vetophoping in vetweefsel en niet-vetweefsel zoals lever en skeletspier. Ectopisch vet in de lever (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) leidt tot dyslipidemie en insulineresistentie, en een verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes type 2. Naast calorierijke voeding en gebrek aan lichaamsbeweging, wordt ook blootstelling aan pesticiden en endocrien verstorende chemische stoffen vandaag steeds meer erkend als een "obesogene" risicofactor. Uit recente genoom- en epigenoomwijde associatiestudies blijkt bovendien dat er een belangrijke wisselwerking is tussen vele obesitas-geassocieerde genetische varianten en omgevingsfactoren (voeding, pesticiden, lichaamsbeweging, alcoholgebruik, roken, drugs, medicijnen) met DNA methylatieveranderingen op proximale promotors en enhancers. Zo hebben we onlangs een sterke associatie vastgesteld tussen het paraoxonase 1 (PON1) p.Q192R genotype, pesticide blootstelling en epigenetische (her)programmering van endocriene signaalwegen verantwoordelijk voor obesitas en hoog lichaamsvetgehalte. PON(1-3) eiwitten hydrolyseren verschillende pesticiden, een aantal exogene en endogene lactonen en metaboliseren toxische geoxideerde low/high density lipoproteïnen (LDL en HDL). Een daling van PON(1-3) expressie resulteert echter in een ongunstige vetstofwisseling, is een belangrijke risicofactor voor cardiometabolische ziekte en is onlangs ook vastgesteld bij kinderen en volwassenen met obesitas, leversteatose en het zwaardere subtype van steatohepatitis. Gezien de cruciale rol van PON-eiwitten bij de bescherming tegen schadelijke vervuiling en pesticide blootstelling in het milieu en obesitas, is er een dringende behoefte aan verder moleculair en klinisch onderzoek naar de (epi)genetische regulatiemechanismen betrokken bij PON(1-3) expressie. In deze GOA, willen we verder onderzoek doen naar het verband tussen klinisch gekarakteriseerde obesitas fenotypes met genetische PON(1-3)-varianten (SNP polymorfismen, gencopij varianten), overeenkomstige epigenetische DNA-methylatieveranderingen in het PON(1-3) locus en PON(1-3) expressie in bloed, lever, vet- of serum-stalen van klinische patiënten-cohorten gediagnosticeerd met obesitas, NAFLD /NASH en dit in relatie tot pesticide blootstelling of een medische behandeling (liraglutide of bariatrische chirurgie). Functioneel onderzoek naar de genetische-epigenetische wisselwerking bij PON(1-3) expressie na blootstelling aan pesticiden of na medische ingrepen zal verder worden onderzocht in relatie tot de biochemische parameters van obesitas / leversteatose /vetceldifferentiatie in celmodellen in vitro en in een zebravismodel in vivo. Als zodanig, kan een beter begrip van variabele PON(1-3) regulatie van obesitas-geassocieerde fenotypes door schadelijke pesticiden of interventiestrategieën nieuwe perspectieven bieden om obesitas te voorkomen en/of de cardiometabole gezondheid te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele karakterisatie van de rol van LRP4 en NPR3 in de regulatie van het bot metabolisme, bot massa en lengte groei. 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Botmetabolisme is een complex proces dat niet alleen belangrijk is tijdens de ontwikkeling van het skelet maar ook gedurende het hele leven om botmassa en botsterkte te behouden. In onze onderzoeksgroep onderzoeken we de genetische oorzaaken van verscheidene skeletdysplasieën, gekenmerkt door abnormale botmassa of groei. In het verleden heeft dit al geleid tot de identificatie van verscheidene ziekteverwekkende genen. Met dit project streven we ernaar om de rol van twee van deze ziekteverwekkende genen, namelijk LRP4 en NPR3, te verduidelijken bij de regulering van respectievelijk botmassa en botgroei. Lrp4 is een modulator van de canonieke WNT signaalweg die bekend staat om zijn rol in de regulering van botvorming. Voor dit project werd een muis model met een mutatie in Lrp4gegenereerd en fenotypisch gekenmerkt. Aangezien deze muis een zeer verhoogde botmassa heeft, streven we ernaar om het mechanisme verder te verklaren waarmee LRP4 botvorming regelt door extra in vitro en in vivo studies te verrichten. Daarnaast hebben we recentelijk aangetoond dat het verlies van functiemutaties in NPR3 resulteert in overgroei van het skelet. In de literatuur worden drie verschillende functies beschreven voor de NPR3-receptor. We streven ernaar om de rol van NPR3 verder te onderzoeken in de regulering van de natriuretische signaleringsweg en botgroei door verschillende in vitro experimenten uit te voeren. Wij geloven dat deze studie zal bijdragen aan de inzichten in de regulering van botmetabolisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genidentificatie en zebravis-modelering van erfelijke botaandoeningen. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Dit project beoogt de samenwerking tussen 5 onderzoeksgroepen in het domein van botmetabolisme met als doel genen te identificeren in monogene skeletaandoeningen en deze te modelleren in zebravis om inzichten in de pathogene mechanismen te verwerven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De botziekte van Paget: moleculair genetisch onderzoek naar de NFkB signaaltransductie regulerende genen CBL, CBLB, en NR4A1 en functionele validatie in vitro en in Danio rerio. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Botweefsel lijkt statisch, maar het is een zeer dynamische orgaan waarin bot continu wordt afgebroken en gevormd door respectievelijk door osteoclasten en osteoblasten. Een storing tussen de activiteiten van deze cellen leidt tot botziekten. De ziekte van Paget is de tweede meest voorkomende botziekte. Het wordt veroorzaakt door hyperactieve osteoclasten gevolgd door een verhoogde botaanmaak wat leidt tot focale skeletachtige letsels. Voor een minderheid van de gevallen is er een duidelijke genetische oorzaak geïdentificeerd. Mutaties in het sequestosoom 1 (SQSTM1) gen worden gevonden in 20% van de patiënten en zijn goed voor 50% van familiale gevallen. Recente genetische studies hebben geleid tot de identificatie van 7 risico-loci. Meerdere genen gevonden op deze loci zijn betrokken bij NF-kB signaaltransductie. We zochten variatie bij patiënten in de genen die verschillende componenten van deze metabole weg aanmaken en vonden varianten in de CBL, CBLB en NR4A1 genen. Deze genen fungeren als inhibitoren op de vorming en de activiteit van osteoclasten. Tijdens dit project zullen we het effect van de varianten bestuderen op de vorming en de activiteit van osteoclasten. Uiteindelijk zullen we de het effect van de varianten op het skelet in zebravissen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

GENOMED - Genomica in de geneeskunde. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de rol van LRP4 in de regulatie van Wnt signaaltransductie en botvorming. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Systeembiologie voor de validatie van genetische determinanten van skeletaandoeningen (SYBIL). 01/10/2013 - 30/09/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van de functie van LRP4 in de regulatie van de Wnt/B-catenine afhankelijke signalisatie en van de botvorming. 01/10/2013 - 30/09/2016

Abstract

Osteoporose is een frequent voorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door een verlaagde botdensiteit en een verhoogd fractuurrisico. Voorafgaande studies hebben reeds aangetoond dat de Wnt/β-catenin afhankelijke pathway, een belangrijke rol heeft in de regulatie van de botdensiteit. LRP4 is een transmembranair proteïne dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van deze Wnt pathway. Bijgevolg is het doel van deze studie om de rol van LRP4 in de regulatie van de Wnt signalisatie en in de regulatie van de het botmetabolisme verder op te helderen. Deze kennis kan leiden tot nieuwe mogelijkheden in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor osteoporose en andere botaandoeningen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische studie naar de rol van vijf geselecteerde kandidaatgenen in het ontstaansmechanisme van obesitas. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Obesitas is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een excessieve accumulatie van vetweefsel met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het aandeel van genetische factoren in de ontwikkeling van obesitas wordt op 50-80% geschat terwijl slechts 1,5% daarvan momenteel verklaard kan worden. Met deze studie willen we de de bijdrage van vijf genen die op basis van hun relatie met een beschreven CNV geselecteerd zijn in de pathogenese van obesitas nagaan en de rol van CNVs hierin beter begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontdekken van nieuwe grenzen voor biologisch en medisch onderzoek door "Next generation sequencing". 28/06/2012 - 31/12/2017

Abstract

Dit project beoogt om in een sterk samenwerkend verband tussen Antwerpse onderzoeksgroepen een "next generation sequencing" platform te ontwikkelen ter bevordering van research in geneeskunde en biologie. Het consortium omvat meer dan 16 onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines in de geneeskunde, biologie en biomedische informatica. Identificatie van nieuwe genen en mutaties in een brede waaier van zeldzame Mendeliaanse aandoeningen, het verwerven van meer inzichten in de genetische oorzaken van kanker en het ontrafelen van de genetische basis van infectieziekten zijn belangrijke doelstellingen van het project. Deze nieuwe kennis zal in belangrijke mate bijdragen tot betere diagnostiek en behandeling van deze ziekten bij de mens. Het project zal ook de interactie tussen omgeving en genen bestuderen. De effecten van omgevingsfactoren op genetische variatie bij waterorganismen, het effect van teratogene factoren op de embryologische ontwikkeling van gewervelde dieren en de invloed van omgeving op groei van mais en Arabidopsis, zullen geanalyseerd worden. De verwerking van deze grote hoeveelheden genomische en transcriptomische data, verkregen vanuit de verschillende onderzoeksgroepen, zal gecoördineerd worden door de recent opgerichte UZA/UA bioinformatica onderzoeksgroep Biomina.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belgisch medisch genomica initiatief (BeMGI). 01/04/2012 - 31/12/2017

Abstract

Het doel van het BeMGI project is een actief en ondernemend network op te starten om werk te maken van 'medical genomics'. Het network bestaat uit een aantal Belgische onderzoekers en onderzoeksgroepen die actief zijn in het domein van de menselijke genetica, en die o.a. de volgende objectieven nastreven: (i) Individuele en collaboratieve onderzoeksactiviteiten rond genetica en de pathogenese van erfelijke ziekten ondersteunen met alle mogelijke middelen die de laatste genomische technologie biedt. (ii) Een aanpak ontwikkelen die het mogelijk maakt het klinisch effect en nut van genomische informative over te brengen, door middel van het opzetten van een piloot project voor de integratie van genomica in de geneeskundige zorg in België. (iii) Zorgen dat er generatie jonge 'genomische' onderzoekers wordt opgeleid, die kunnen omgaan met deze technologie en de informatica die er bijhoort, en tegelijk zorgen dat de huidige generatie artsen en zorgverleners – en het publiek – uitleg krijgt over de mogelijkheden en beperkingen van de genomische geneeskunde.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Identificatie en karakterisatie van het gen verantwoordelijk voor hyperostosis cranialis interna. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische en functionele studie van LRP4 en de R-spondines in botaanmaak. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische en functionele studie van het effect van sclerostin-bindende eiwitten op botaanmaak. 01/10/2011 - 31/12/2011

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Positionele klonering van twee genen verantwoordelijk voor een abnormale botdensiteit. 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische analyse van de rol van sFRP1 en 4 in de bothomeostase. 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Moleculair-genetisch en functioneel onderzoek naar de rol van Wnt-signaaltransductie in de ontstaansmechanismen van osteoporose en obesitas. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

De algemene doelstellingen van het voorgestelde project zijn drieledig: - Verwerven van verdere inzichten in de rol van wnt-signaaltransductie in botvorming - Onderzoek naar de rol van wnt-signaaltransductie in adipogenese - Evalueren van het effect van canonieke en niet-canonieke wnt signaaltransductie op de differentiatie van mesenchymale stamcellen richting osteoblasten of adipocyten

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische en functionele analyse van twee genen die een osteopetrotisch ratmodel (incisors absent en osteopetrotic) veroorzaken. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

De algemene doelstelling van dit project is om, via de studie van genen die osteopetrose veroorzaken, meer inzicht te krijgen in het botmetabolisme en botafbraak in het bijzonder. Deze resultaten zijn enerzijds van belang voor een verbeterde moleculaire diagnostiek en genetische counseling aan te kunnen bieden aan families met deze aandoening. Daarnaast kunnen deze verbeterde inzichten leiden tot nieuwe therapeutische toepassingen naar behandeling en preventie van osteoporose toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de rol van resistine in het ontstaansmechanisme van obesitas en osteoporose. 01/10/2009 - 30/09/2013

Abstract

Dit project bouwt verder op onze resultaten bekomen tijdens een vorig project betreffende resistine en heeft dan ook als algemene doelstelling het onderzoeken van de rol van resistine in het ontstaansmechanisme van obesitas en osteoporose. Hiervoor zullen we kijken naar de invloed van resistine op verschillende cellulaire niveaus, gaande van de mesenchymale stamcel tot de mature osteoblast en adipocyt, alsook de invloed ervan op genetisch vlak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics , genetica en epidemiologische humane gegevens.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische analyse van de rol van sFRP1 en 4 in de bothomeostase. 01/01/2009 - 31/12/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Positionele klonering van twee genen verantwoordelijk voor een abnormale botdensiteit. 01/01/2009 - 31/12/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar fundamentele en klinische aspecten van botmetabolisme. 09/06/2008 - 08/06/2011

Abstract

In deze studie zal een door ons recent geïdentificeerd gen (plekhm1) als genetische oorzaak voor een vorm van osteopetrose verder worden bestudeerd. Daarnaast zal de studie van een ander osteopetrotisch ratmodel ons toelaten een op dit moment ongekend gen te identificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Targeting LRP5 om botvorming te verbeteren bij osteoporose (TALOS). 01/05/2008 - 30/04/2011

Abstract

Dit Europees onderzoeksproject beoogt de studie van de rol van wnt-signaaltransductie in het proces van betvorming en botremodelling. Dit zal toelaten het potentieel van deze metabole weg als therapeutisch target voor osteoporose te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele analyse van de rol van de gesecreteerde Frizzled-gerelateerde eiwitten in het botmetabolisme. 01/07/2007 - 31/12/2011

Abstract

De gesecreteerde Frizzled-gerelateerde eiwitten (sFRP's) zijn extracellulaire modulatoren van de ¿-catenine afhankelijke Wnt signaaltransductie. Er zijn sterke indicaties dat deze eiwittten een functie hebben in het botvormingsproces. Via in vitro en in vivo functionele studies zal respectievelijk de functie van de verschillende sFRP's in het botvormingsproces worden geëvalueerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische studie van obesitas en ermee geassocieerde insuline resistentie. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

In dit project willen we bijdragen tot het ontrafelen van de genetische factoren betrokken bij het ontstaan van obesitas, een zeer frequente aandoening gekarakteriseerd door een overmaat aan lichaamsvet, en ermee geassocieerde insuline resistentie. We zullen twee doelstellingen nastreven. Ten eerste, zullen we trachten de rol van monogene obesitas in de Belgische populatie te evalueren. Enerzijds door mutatieanalyse van een 6-tal gekende functionele kandidaatgenen en anderzijds zullen we ook op zoek gaan naar een nieuw gen voor monogene obesitas door het uitvoeren van koppelingsanalyse. Ten tweede, zullen we ook nagaan welke van de functionele kandidaatgenen mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de multifactoriële obesitas. Het bereiken van deze doelstellingen zal leiden tot een beter inzicht in het ontstaansmechanisme van obesitas, en eveneens van de ermee geassocieerde insuline resistentie. Dit kan bijdragen tot de ontwikkeling van efficiëntere therapieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europees netwerk ter bevordering van onderzoek naar niet veel voorkomende kanker bij volwassenen en kinderen: pathologie, biologie en genetica van bottumoren (EuroBoNet). 01/02/2006 - 31/07/2011

Abstract

Europees netwerk ter promotie van onderzoek naar zeldzame kankers in volwassenen en kinderen: pathologie, biologie en genetica van bottumoren (EuroBoNet) Primaire bottumoren zijn zeldzaam en vertegenwoordigen ongeveer 0,2% van alle kankers waarbij zowel kinderen als jonge adolescenten getroffen worden. Hoewel de kennis de laatste jaren significant is toegenomen is de etiologie vaak niet gekend en is er een hoge mortalliteit binnen dezegroep van kankers. Het EuroBoNet netwerk bestaat uit 4 onderzoekslijnen (RL1: Kraakbeentumoren, RL2: osteogene tumoren en sarcomen, RL3: osteoclastogenese en Giant cell tumoren van bot en RL4: Ewing tumoren. Ondersteund door technology platforms, een virtuele Biobank, SOPs en uitwisseling van onderzoekers en materialen moeten deze onderzoekslijnen resulteren in een grotere kennis inzake bottumoren. Hierdoor moet het mogelijk worden betere therapieën en tumormerkers te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele karakterisatie van genen betrokken bij botaanmaak en botafbraak. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

Dit project voigt een logische verderzetting van ons onderzoek van de voorbije jaren dat resulteerde in identificatie van meerdere genen die een rol spelen bij botmetabolisme en balans. Verdere functionele karakterisatie van deze genen zal ons een beter inzicht verschaffen in de pathogenese alsook mogelijke therapeutische mogelijkheden blootleggen voor preventie en behandeling van osteoporose.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

BOF/IWT-opvangmandaat. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

BOF/IWT-opvangmandaat. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele karakterisatie van het gen verantwoordelijk voor het osteopetrotische fenotype van de incisors absent rat. 01/10/2005 - 30/09/2008

Abstract

Dit project is er vooral op gericht om een inzicht te krijgen in de functie van het plekhm1 eiwit en meer specifiek in de rol van dit eiwit in de botafbraak.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Van Hul Wim
 • Mandaathouder: Van Wesenbeeck Liesbeth

Onderzoeksgroep(en)

Functioneel onderzoek naar twee mogelijk interagerende metabole wegen die een rol spelen in de aanmaak van botweefsel. 01/10/2005 - 15/09/2007

Abstract

De algemene doelstelling van het voorgestelde project is bij te dragen tot de opheldering van belangrijke processen in de aanmaak van botweefsel. Meer concreet gaat hierbij onze aandacht naar twee metabole wegen die een rol spelen in de osteoblastische botvorming, namelijk deze waarin sclerostin en LRP5 deelnemen. Enerzijds zullen we trachten regulatorische elementen te identificeren die betrokken zijn bij de expressie van SOST in botweefsel. Anderzijds willen we ook een beter inzicht krijgen in de rol van deze eiwitten en hun metabole wegen in het botweefsel met als voornaamste benadering de mogelijke interactie tussen beide wegen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Karakterisatie van het recent geïdentificeerde gen verantwoordelijk voor het osteopetrotisch "Incisors Absent" ratmodel. 01/05/2005 - 30/04/2009

Abstract

Dit onderzoeksproject zal de karakterisatie nastreven van een recent door ons geïdentificeerd gen dat aan de basis ligt van de verstoorde botafbraak in het osteopetrotisch "incisors absent" ratmodel. Functionele karakterisatie als ook de rol in humane bothomeostase zal onderzocht worden. Dit onderzoek kan de basis vormen voor verder onderzoek naar therapie voor behandeling of preventie van osteoporose op basis van de betrokken metabole weg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Medische genetica van obesitas en skeletaandoeningen (MGENOS)). 01/01/2005 - 31/12/2020

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de rol van inflammatie in de pathogenese van obesitas en obesitas geassocieerde co-morbiditeit. 01/01/2005 - 01/12/2008

Abstract

Om de vooropgestelde doelstelling te bekomen, zullen in dit onderzoeksproject een drietalluiken uitgevoerd worden. In een eerste luik zal de graad van inflammatie bij patienten nagegaan worden enerzijds door biochemische testen, anderzijds door de analyse van vetweefsel. In het tweede luik zal genetisch onderzoek gebeuren om susceptibiliteitsgenen voor obesitas te identificeren. Uiteraard zal het onderzoek hierbij toegespitst worden op genen die betrekking hebben met inflammatie. Tenslotte zal in een klinisch luik getracht worden een associatie te leggen tussen zowel biochemische, histologische en genetische data en klinische eindpunten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische studie van obesitas en ermee geassocieerde insuline resistentie. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

In dit project willen we bijdragen tot het ontrafelen van de genetische factoren betrokken bij het ontstaan van obesitas, een zeer frequente aandoening gekarakteriseerd door een overmaat aan lichaamsvet, en ermee geassocieerde insuline resistentie. We zullen twee doelstellingen nastreven. Ten eerste, zullen we trachten de rol van monogene obesitas in de Belgische populatie te evalueren. Enerzijds door mutatieanalyse van een 6-tal gekende functionele kandidaatgenen en anderzijds zullen we ook op zoek gaan naar een nieuw gen voor monogene obesitas door het uitvoeren van koppelingsanalyse. Ten tweede, zullen we ook nagaan welke van de functionele kandidaatgenen mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de multifactoriële obesitas. Het bereiken van deze doelstellingen zal leiden tot een beter inzicht in het ontstaansmechanisme van obesitas, en eveneens van de ermee geassocieerde insuline resistentie. Dit kan bijdragen tot de ontwikkeling van efficiëntere therapieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische associatiestudies voor de ziekte van Paget. 01/01/2005 - 31/12/2005

Abstract

In dit onderzoeksproject worden natuurlijke varianten die voorkomen in kandidaatgenen voor de ziekte van Paget geevalueerd op een grote collectie van geïsoleerde patiënten. Op die manier wordt getracht inzicht te verwerven in de pathogenese van dit ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door een versnelde botafbraak en aanmaak.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de rol van TGF-beta1 in het botmetabolisme en van andere nieuw te identificeren genen in de osteoblastdifferentiatie. 01/10/2004 - 30/09/2007

Abstract

Dit onderzoeksproject zal trachten nieuwe genen betrokken in de osteoblastdifferentiatie te identificeren en bouwt daarnaast verder op het functionele TGF-b1 onderzoek opgestart tijdens mijn doctoraat. De eerste doelstelling zal gerealiseerd worden door het uitvoeren van een functionele screen mbv een siRNA-bibliotheek: via selectieve knock-down van genen die mogelijk betrokken zijn bij de differentiatie van osteoblastprecursorcellen, kunnen die genen die een invloed op dit proces hebben, opgepikt worden. In het tweede luik zal getracht worden een antwoord te geven op een aantal openstaande vragen rond TGF-b1 signaaltransductie. De concrete doelstellingen zijn: Aantonen en karakteriseren van een intracriene signaalpathway waarvoor de type 2 mutanten een indicatie vormen; In vivo en in vitro studie van de functie van mutant TGF-b1 in het botmetabolisme door de aanmaak van een knock-in muismodel; Nagaan van de rol van latent TGF-b binding protein (LTBP) in het fenotypisch tot uiting komen van de mutaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontrafeling van de biologische functie van sclerostin - een inhibitor van botvorming - door onderzoek naar de transcriptionele regulatie en interactie met Wnt signaaltransductie. 01/10/2004 - 30/09/2005

Abstract

Scleroserende botaandoeningen worden gekenmerkt door een verhoogde densiteit van het botweefsel. Gedurende de laatste jaren werd de moleculaire genetica van enkele van deze aandoeningen voor een groot stuk opgehelderd door de identificatie van twee genen, SOST en LRP5. Mutaties in deze genen zijn verantwoordelijk voor ziektebeelden die radiologisch zeer sterk op elkaar gelijken, namelijk een verdikking van de cortex van de lange beenderen langsheen het endosteum en van de schedel. In dit project zullen we trachten een beter inzicht te krijgen in de functionele rol van beide genen in het botweefsel. Een eerste doelstelling is het bestuderen van de regulatie van de SOST transcriptie. Aangezien de expressie van dit gen grotendeels beperkt is tot regio's in het botweefsel waar actieve osteogenese plaatsvindt, meer bepaald in osteocyten en osteoblasten, zullen we ons concentreren op de transcriptionele regulatie in cellijnen met een osteoblast en osteocyt fenotype. De minimale promoter zal gekarakteriseerd worden en bijkomend zal gezocht worden naar enhancer en silencer elementen. Als tweede doelstelling beogen we te onderzoeken of er een interactie is tussen de metabole wegen waarin het SOST genproduct sclerostin en LRP5 betrokken zijn. Dit zal voornamelijk uitgevoerd worden in in vitro celsystemen. Initieel zal gekeken worden of sclerostin de LRP5/Wnt signaaltransductie moduleert. Indien er modulatie wordt waargenomen, wordt gezocht naar de bindingspartner(s) van sclerostin. Een studie naar de regulatie van SOST expressie alsook naar de gesuggereerde interactie van sclerostin met Wnt/LRP5 signaaltransductie kan ons helpen een stuk van de puzzel op te helderen van de complexe processen in het botmetabolisme en 'homeostase, en in het bijzonder van het mechanisme van osteoblastische botvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Moleculaire mechanismen van botvorming en anabolisme. (ANABONOS) 01/03/2004 - 31/08/2007

Abstract

Osteoporotische fracturen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem in Europa en dit zal nog toenemen met de vergrijzing van de bevolking. Dit project zal het begrip van mechanismen van botvorming doen toenemen met als doel nieuwe anabolische agentia voor osteoporose te ontwikkelen. Deze zal nagestreefd worden door een samenwerking van toonaangevende Europese onderzoeksgroepen en ondernemingen die actief zijn in het onderzoek naar botmetabolisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische merkers voor osteoporosis (GENOMOS). 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Osteoporose is een frequente leeftijdsgebonden aandoening met een sterke genetische component. Genpolymorfismen die geassocieerd zijn met de ziekte zijn de meest belovende risicofactoren. Het doel van dit project is het effect van risicogenen voor osteoporose te kwantificeren, de invloed van calciumopname op deze effecten na te gaan alsook het effect van genotype op respons met hormoonvervangingstherapie te bestuderen. Meta-analyse van de grootste populatiestudie in Europa zal gebruikt worden om kleine maar klinisch relevante risico's op te sporen. Het project zal resulteren in een collectie van risicoallelen voor osteoporose met gekwantificeerde risico's hetgeen de risico inschatting voor osteoporose zal verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Identificatie en karakterisatie van genen verantwoordelijk voor osteopetrose. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

De algemene doelstelling van dit project is een bijdrage te leveren aan de kennis van de processen die de balans tussen botaanmaak en botafbraak reguleren. Dit zal concreet gebeuren door de identificatie en karakterisatie van genen verantwoordelijk voor osteopetrose, een ziektebeeld gekenmerkt door een deficiënte botresorptie wat resulteert in een verhoogde botdensiteit. Dit zal nagestreefd worden voor zowel de humane vormen van osteopetrose als de tl/tl en ia/ia osteopetrose ratmodellen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Van Hul Wim
 • Mandaathouder: Van Wesenbeeck Liesbeth

Onderzoeksgroep(en)

Genetische analyse van kandidaatgenen voor viscerale obesitas en geassociëerde comorbiditeit. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Abdominale of viscerale obesitas, een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire pathologie en type 2 diabetes, is gedeeltelijk genetisch bepaald. Door associatie- en koppelingsstudies van een aantal polymorfismen in kandidaatgenen voor obesitas, en mutatie-analyse in extreem obesen, willen we trachten genen te identificeren die een rol spelen in abdominale vetopstapeling en de ontwikkeling van geassociëerde comorbiditeit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Identificatie en karakterisatie van erfelijke monogene en polygene ziektebeelden. 01/01/2002 - 31/12/2006

Abstract

Dit project groepeert 4 onderzoeksteams van het Centrum Medische Genetica van de Universiteit Antwerpen die onderzoek verrichten betreffende erfelijke botaandoeningen, doofheid, mentale retardatie en psychiatrische ziektebeelden. De algemene doelstellingen van deze onderzoeksprojecten zijn de localisatie en identificatie van ziektegenen, de functionele analyse van nieuw geidentificeerde genen, en het onderzoeken van therapeutische toepassingen in diermodellen op basis van de resultaten van de functionele analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele analyse van het EXTL1 gen als potentieel tumor suppressor gen. 01/01/2002 - 31/12/2003

Abstract

Dit project beoogt de functionele analyse van het EXTL1 gen. Door mutatieanalyse van dit gen in verschillende types van tumoren zal een mogelijke tumor suppressor capaciteit onderzocht worden. Daarnaast zal, onder andere door expressiestudies en de constructie van een knockout muis, de functie van dit gen en zijn eiwit achterhaald worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Genetische en functionele studie naar de rol van het ALX4-gen betrokken in schedelvorming. 01/01/2002 - 30/09/2002

Abstract

Recent isoleerde onze onderzoeksgroep het Alx4-gen, en konden we aantonen dat loss-of-function mutaties in dit gen Foramina Pariëtalia Permagna (FPP) kunnen veroorzaken. Deze aandoening wordt gekenmerkt door het voorkomen van grote, ronde tot ovale schedeldefecten t.h.v. de pariëtale schedelbeenderen bij de geboorte, die tot lang na de geboorte kunnen blijven bestaan. Over de functie van het Alx4-gen en zijn exacte regulatie is echter nog zeer weinig gekend. In dit project zullen we deze aspecten onderzoeken. In een eerste luik zullen we met mutatie-analyse onderzoeken of Alx4 naast FPP ook andere schedelafwijkingen kan veroorzaken. Hierbij denken we dan vooral aan Adams-Oliver syndroom of craniosynostose. Daarnaast zullen we met functionele tests proberen de exacte functie en regulatie van het Alx4-gen te achterhalen. Dit zullen we doen bv. met luciferase assay, yeast one hybrid en yeast two hybrid technieken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Identificatie en karakterisatie van een gen verantwoordelijk voor de hyperostose van Camurati-Engelman. 01/10/2001 - 30/09/2003

  Abstract

  De ziekte van Camurati-Engelmann is een zeldzame, autosomaal dominante aandoening. Ze wordt gekarakteriseerd door een verhoogde botdensiteit die voornamelijk optreedt ter hoogte van de diafysen en metafysen van de lange beenderen. In ernstige gevallen kunnen ook de schedel en wervels aangetast zijn. De voornaamste klinische symptomen zijn pijnlijke ledematen, een waggelende gang en algehele spierzwakte. Tot op heden zijn de genlokalisatie en het pathogenetisch mechanisme onbekend. In dit project wordt getracht deze via positionele klonering op te helderen. Daartoe werd in een eerste fase een genomische zoektocht aangevat op een grote Israëlische familie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Genetische associatiestudies naar glucocorticoïd-geïnduceerde osteoporose. 01/10/2001 - 30/09/2003

   Abstract

   Osteoporose is een zeer frequente aandoening gekenmerkt door een verlaagde botdensiteit met een verhoogd risico op fracturen als belangrijkste gevolg. Een belangrijk gedeelte van de zowel mannelijke als vrouwelijke osteoporose patiënten zijn een rechtstreeks gevolg van het toedienen van glucocorticoiden. Deze worden frequent gebruikt ter behandeling van allergische en reumatologische aandoeningen wegens hun anti-inflammatoire werking. Het doel van dit onderzoek is te trachten de genetische factoren te identificeren die aan de basis liggen van de fenotypische variabiliteit waargenomen tussen individuen die glucocorticoid-therapie ondergaan. Meer concreet zullen polymorfismen in kandidaatgenen nagekeken worden op een mogelijke associatie met glucocorticoid-geïnduceerde osteoporose.

   Onderzoeker(s)

   • Promotor: Van Hul Wim
   • Mandaathouder: Van Driessche Karen

   Onderzoeksgroep(en)

    Identificatie en karakterisatie van genen betrokken bij erfelijke botaandoeningen. 01/10/2001 - 30/04/2002

    Abstract

    Het voorgestelde project omvat de studie van genen betrokken bij erfelijke botaandoeningen en kan opgedeeld worden in twee grote luiken. In een eerste luik zal getracht worden meer inzicht te verkrijgen in de genetische oorzaken van de ziekte van Paget (PDB), een zeer frequent voorkomende botaandoening die vooral de oudere populatie treft. Een tweede luik omvat de functionele en regulatorische studie van de genfamilies die betrokken zijn bij de schedelvorming. PDB wordt gekarakteriseerd door een verstoring van het evenwicht tussen de botresorptie en de botaanmaak, waarbij in een initiële fase een verhoging van de botresorptie wordt waargenomen, wat tot gevolg heeft dat een versnelde aanmaak van slecht gestructureerd bot wordt geïnduceerd. In een grote Spaanse en Amerikaanse Paget familie werd gestart met een zogenaamde `genome search `, om via koppelingsanalyse, de ziektelocus in deze families te identificeren. Nadat koppeling gevonden wordt, zal via verdere analyse van polymorfe merkers een kandidaatgebied voor dit Paget gen worden afgebakend en zullen genen en transcripten uit de regio geanalyseerd worden op de aanwezigheid van PDB veroorzakende mutaties. Na de identificatie van de genen verantwoordelijk voor de ziekte van Paget zal de exacte rol van deze genen in het botmetabolisme verder worden onderzocht door middel van functionele analyses, waaronder de constructie van een muizemodel voor PDB. De functionele studies van het betrokken eiwit moeten tenslotte bijdragen tot een beter inzicht in het juiste mechanisme dat aan de basis ligt van de ziekte van Paget. Een tweede luik omvat de studie van de ALX/MSX homeoboxgenen waarvan recent werd aangetoond dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van de schedel. De exacte functie van deze genen zal onderzocht worden, inclusief de regulatorische mechanismen die de expressie van deze genen bepaald. Zo zal onder andere de ALX4 promotor van verschillende species gekarakteriseerd worden om mogelijke regulatorische gebieden te identificeren. Tevens zal nagegaan worden of er zich additionele leden van deze genfamilies in het genoom bevinden die mogelijk eveneens bij de schedelvorming betrokken zijn. Deze zullen dan verder gekarakteriseerd worden en er zal worden onderzocht of mutaties in deze genen eveneens mogelijk aanleiding geven tot schedelafwijkingen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Genetische associatiestudies met kandidaatgenen voor osteoporose. 01/01/2001 - 31/12/2004

     Abstract

     In dit project zal een genetische associatiestudie uitgevoerd worden met kandidaatgenen voor osteoporose. Botdensiteit wordt beïnvloed door meerdere genen in combinatie met omgevingsfactoren. Om de betrokkenheid van een aantal kandidaatgenen na te gaan, zullen polymorfismen opgespoord worden die vervolgens geanalyseerd zullen worden in een uitgebreide, uitstekend gekarakteriseerde set van individuen uit Noordoost Schotland.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Identificatie en karakterisatie van genen verantwoordelijk voor osteopetrose. 01/01/2001 - 31/12/2002

     Abstract

     De algemene doelstelling van dit project is een bijdrage te leveren aan de kennis van de processen die de balans tussen botaanmaak en botafbraak reguleren. Dit zal concreet gebeuren door de identificatie en karakterisatie van genen verantwoordelijk voor osteopetrose, een ziektebeeld gekenmerkt door een deficiënte botresorptie wat resulteert in een verhoogde botdensiteit. Dit zal nagestreefd worden voor zowel de humane vormen van osteopetrose als de tl/tl en ia/ia osteopetrose ratmodellen.

     Onderzoeker(s)

     • Promotor: Van Hul Wim
     • Mandaathouder: Van Wesenbeeck Liesbeth

     Onderzoeksgroep(en)

      Identificatie van genen betrokken bij reumatoïde aandoeningen. 01/01/2000 - 31/12/2005

      Abstract

      Dit project beoogt en heeft tot doel de localisatie en identificatie van genen relevant voor reumatoide aandoeningen door monogenische ziektebeelden te onderzoeken met een klinisch beeld dat gelijkenissen vertoont met frequente multifactoriele aandoeningen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Identificatie en studie van een gen verantwoordelijk voor een verhoogde botdensiteit. 01/01/2000 - 31/12/2001

      Abstract

      De ziekte van van Buchem is een zeldzame recessieve aandoening die gekenmerkt wordt door een verhoogde botdensiteit. Recent konden we het betrokken gen localiseren. Dit project beoogt de identificatie en de studie van dit gen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Functionele analyse van het EXTL1 gen als potentieel tumor suppressor gen. 01/01/2000 - 31/12/2001

       Abstract

       Dit project beoogt de functionele analyse van het EXTL1 gen. Door mutatieanalyse van dit gen in verschillende types van tumoren zal een mogelijke tumor suppressor capaciteit onderzocht worden. Daarnaast zal, onder andere door expressiestudies en de constructie van een knockout muis, de functie van dit gen en zijn eiwit achterhaald worden.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Identificatie en karakterisatie van een gen verantwoordelijk voor de hyperostose van Camurati-Engelman. 01/10/1999 - 30/09/2001

        Abstract

        De ziekte van Camurati-Engelmann is een zeldzame, autosomaal dominante aandoening. Ze wordt gekarakteriseerd door een verhoogde botdensiteit die voornamelijk optreedt ter hoogte van de diafysen en metafysen van de lange beenderen. In ernstige gevallen kunnen ook de schedel en wervels aangetast zijn. De voornaamste klinische symptomen zijn pijnlijke ledematen, een waggelende gang en algehele spierzwakte. Tot op heden zijn de genlokalisatie en het pathogenetisch mechanisme onbekend. In dit project wordt getracht deze via positionele klonering op te helderen. Daartoe werd in een eerste fase een genomische zoektocht aangevat op een grote Israëlische familie.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Moleculaire studie van een fragiele plaats op chromosoom 12 in mentale retardatie en psychiatrische afwijkingen. 01/10/1998 - 30/09/2000

         Abstract

         Dit project beoogt het cloneren van FRA12A, een fragiele plaats op chromosoom 12 ter hoogte van band 12913.1, beschreven bij een aantal patiënten met mentale retardatie en/of psychiatrische afwijkingen, en het identificeren van het gen geassocieerd met FRA12A.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Identificatie en karakterisatie van het gen verantwoordelijk voor de hyperostose van Camurati-Engelmann. 01/10/1998 - 30/09/1999

          Abstract

          De ziekte van Camurati-Engelmann is een zeldzame, autosomaal dominante aandoening. Ze wordt gekarakteriseerd door een verhoogde botdensiteit die voornamelijk optreedt ter hoogte van de diafysen en metafysen van de lange beenderen. In ernstige gevallen kunnen ook de schedel en wervels aangetast zijn. De voornaamste klinische symptomen zijn pijnlijke ledematen, een waggelende gang en algehele spierzwakte. Tot op heden zijn de genlokalisatie en het pathogenetisch mechanisme onbekend. In dit project wordt getracht deze via positionele klonering op te helderen. Daartoe werd in een eerste fase een genomische zoektocht aangevat op een grote Israëlische familie.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Zoektocht naar genen betrokken bij de ziekte van Paget. 01/03/1998 - 28/02/2001

           Abstract

           In dit project wordt getracht door genetische koppelingsstudies in families de genen betrokken bij de ziekte van Paget te localiseren en te identificeren.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Lokalisatie en isolatie van genen, verantwoordelijk voor erfelijke ziektebeelden. 01/01/1998 - 31/12/2001

            Abstract

            Door positionele clonenng zullen genen geïdentificeerd worden die betrokken zijn bij humane, erfelijke aandoeningen. Ook de fysiologische functie en de pathogene mechanismen zullen bestudeerd worden. Het onderzoek zal zich toespitsen op het fragiele X-syndroom, doofheid en botziekten.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Identificatie en studie van een gen verantwoordelijk voor een verhoogde botdensiteit. 01/01/1998 - 31/12/1999

             Abstract

             De ziekte van van Buchem is een zeldzame recessieve aandoening die gekenmerkt wordt door een verhoogde botdensiteit. Recent konden we het betrokken gen localiseren. Dit project beoogt de identificatie en de studie van dit gen.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)