Abraham

Abraham is een online databank van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen, op papier, als microvorm, in digitale vorm. De krantendatabank werd gerealiseerd in een project dat liep van november 2007 tot december 2010 in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met de steun van de Vlaamse overheid. Andere partners in het project waren het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Erfgoedcel Ieper, de Universiteit Antwerpen en de Universiteitsbibliotheek Leuven. De nadruk lag op kranten uit de periode 1830-1950. Die zijn, door hun slechte papierkwaliteit, het meest kwetsbaar.

Het project bracht ruim 6.500 titels van de krantencollecties van meer dan 100 instellingen in Vlaanderen en Brussel in kaart.
Het project wordt geleid door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Agrippa

Agrippa is de databank van het Letterenhuis, dat binnen het archiefdecreet erkend is als thema-archief met betrekking tot het literaire erfgoed. Agrippa is al sinds 1996 operationeel en beschikbaar op het net. De Agrippatoepassing werd door Anet, in samenwerking met het Letterenhuis, ontwikkeld om de collecties te ontsluiten en om maximaal comfort te bieden aan de onderzoeker. In Agrippa kan je opzoeken over welke personen, verenigingen en onderwerpen het Letterenhuis documentatie- en archiefmateriaal bezit. Je kan ook zoeken in de deelcatalogi op affiches, brieven, foto’s, handschriften en iconografie.

Antilope

Antilope is de collectieve catalogus van tijdschriften aanwezig in Belgische wetenschappelijke bibliotheken. Van een lokaal Antwerpse gedrukte catalogus in 1973, groeide Antilope vanaf 1981 uit tot een nationale online catalogus. Deze catalogus bevat momenteel ongeveer 315.000 titels van tijdschriften aanwezig in een 200-tal bibliotheken.

Meer informatie over het uploaden/downloaden van gegevens voor opname in Antilope kan u vinden in volgend document.

Depotproject Biomed

In samenwerking met het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) zetten 6 instellingen een pilootproject op voor een depotservice voor biomedische (papieren) tijdschriften. Voor een lijst van 2.500 titels werd een gedistribueerd bewaarbeleid vastgelegd dat gebaseerd is op de bestaande services Antilope en Impala (interbibliothecair leenverkeer). Hiervoor ontwikkelde Anet een webgebaseerde toepassing waarin de statussen en verhuisbewegingen van de betrokken titels up-to-date werden gehouden.

Participerene instellingen zijn:

Depotproject Bioding

BioDing (VVBAD) is zeer gelijkaardig aan het Biomed project (inclusief Service Level Agreement). Voor een beperkte lijst van een 950 titels werd een gedistribueerd bewaarbeleid vastgelegd dat gebaseerd is op de bestaande services Antilope en Impala (interbibliothecair leenverkeer). Hiervoor ontwikkelde Anet een webgebaseerde toepassing waarin de statussen en verhuisbewegingen van de betrokken titels up-to-date werden gehouden. De focus ligt hier op het niet gemakkelijk te omschrijven vakgebied van de bio-ingenieurswetenschappen.

Participerene instellingen zijn:

Depotproject GovPub

GovPub heeft als ambitie om het bezit van gedrukte seriële overheidspublicaties bij archieven en bibliotheken in kaart te brengen als waardevol cultureel erfgoed. De focus ligt daarbij op de seriële publicaties van de parlementen (Federaal en Vlaams) en provincies.

Anet ontwikkelde een toegankelijke zoekomgeving waarin u kan zoeken naar het bezit van een seriële overheidspublicatie bij archieven en bibliotheken die partner zijn in GovPub, of u krijgt een overzicht van alle titels die ze in hun bezit hebben. Als kers op taart kan u zien welke van deze bewaarinstellingen instaan voor de langetermijnbewaring (het depot) van een titel.

GovPub is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, in samenwerking met volgende partners:

Flandrica.be

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek bundelt de inspanningen op het gebied van digitalisering van de Vlaamse erfgoedbibliotheken, en van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het bijzonder, in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek, die de naam Flandrica.be kreeg. Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelend over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.

Impala

Impala is het Belgische elektronische document bestelsysteem voor bibliotheken. Via Impala kunnen bibliotheken boeken en artikelen uit tijdschriften lokaliseren en bij elkaar bestellen. Impala zorgt voor de automatische opvolging van de bestellingen en de facturatie van de kosten en levert daarbij de nodige managementinformatie. Ongeveer 650 Belgische bibliotheken - waaronder alle Belgische universiteitsbibliotheken en alle Vlaamse openbare bibliotheken - maken gebruik van Impala. In Impala worden jaarlijks circa 130.000 aanvragen verwerkt.

Short Title Catalogus Vlaanderen

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een online databank met uitgebreide bibliografische beschrijvingen van drukken die van de pers kwamen in Vlaanderen in de zeventiende en achttiende eeuw. De databank bevat zo'n 36.000 exemplaren uit verschillende belangrijke Vlaamse erfgoedcollecties. Het project startte in 2000 en wordt sinds september 2009 geleid door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Ook de zeventiende- en achttiende-eeuwse Vlaamse drukken van de universiteitsbibliotheek Antwerpen worden opgenomen in de STCV-databank.

Unicat

Unicat is een federaal project met als doelstelling het opzetten van een virtuele en gemeenschappelijke catalogus van het bezit van Belgische wetenschappelijke bibliotheken.

Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een project waarmee de Vlaamse overheid bij de verdeling van de middelen voor de bijzondere onderzoeksfondsen (BOF) van de universiteiten meer rekening wil houden met het werk van onderzoekers uit de sociale en humane wetenschappen. Het VABB-SHW project is toegewezen aan het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) en wordt uitgevoerd door ECOOM-Antwerpen en de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen (Anet). 

Worldcat

Het Anet bibliotheeknetwerk sloot in 2014 een overeenkomst met OCLC voor het opladen van de volledige Anet catalogus in WorldCat, een databank die de collecties van ca. 70.000 bibliotheken werdeldwijd omvat. Anet leverde daarmee de eerste Belgische bijdrage aan Worldcat.

Door de Anet records bij te dragen aan WorldCat wil Anet de internationale zichtbaarheid van zijn bibliotheekcollecties verhogen en bijkomend de mogelijkheden tot optimale integratie en verrijking van de lokale metadata met de open datasets die OCLC ter beschikking stelt (oa. VIAF) onderzoeken. Hierdoor zouden de bestaande search and discover tools gevoelig kunnen verbeteren.

Dit project wordt gefinancierd door de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen.