Basisvoorwaarden

De stagemeester geeft leiding aan de werkzaamheden van de stagiair en geeft regelmatig feedback aan de stagiair over zijn functioneren. De stagemeester controleert de verslaggeving over werkzaamheden op eventuele onjuistheden. De stagemeester evalueert de stagiair gedurende de apotheekstage en op het einde van de apotheekstage (zie verder). Een stagiair opleiden betekent een grote verantwoordelijkheid nemen, tijd investeren en bovendien zich ertoe engageren de apotheekstage optimaal te laten verlopen. Dit vraagt veel. Maar de stagemeester krijgt ook veel terug. Een stagiair opleiden betekent vernieuwing en verjonging, bijblijven, uitwisselen van kennis en een belangrijke bijdrage leveren aan het opleidingsproces van toekomstige apothekers.

Voorwaarden tot aanvaarding

Om als stagemeester te worden aanvaard moet een apotheker aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Ten minste vier jaar voltijdse beroepservaring hebben als officina- of ziekenhuisapotheker en ingeschreven zijn bij de Orde der Apothekers;
  • Slechts één stagiair per stagemeester in de openbare apotheek aanvaarden; overlap is toegelaten wanneer deze beperkt blijft tot max. één maand.
  • Zich ertoe verbinden de stagiair zelf te begeleiden en hem/haar uitrusting, materiaal en middelen  ter beschikking te stellen, nodig voor het uitvoeren van bereidingen en opdrachten ;
  • Zich er toe verbinden contact te houden met de universiteit en de vergaderingen bij te wonen die voor stagemeesters worden ingericht ;
  • Zich er toe verbinden conform de artikels 68-70 van de Code van Farmaceutische Plichtenleer te handelen
  • Artikel 68: De apotheker aanvaardt slechts om een stagiair te begeleiden, indien hij over voldoende tijd beschikt om zelf voor de begeleiding in te staan.
  • Artikel 69: De apotheker-stagemeester verbindt zich ertoe aan de stagiair alle nuttige intellectuele middelen en documentatie te verlenen die nodig zijn voor een praktische opleiding op hoog niveau. Hij betrekt hem bij alle farmaceutische en technische activiteiten van de officina. In geen geval mag de stagemeester van zijn functie misbruik maken om enige druk op de stagiair uit te oefenen.
  • Artikel 70: Hij brengt de stagiair eerbied voor en toewijding aan het beroep bij en dient hem op professioneel en deontologisch vlak als voorbeeld.
  • Het aan de Universiteit Antwerpen geldende stagereglement voor apothekers-stagemeesters aanvaarden.
  • De Provinciale Raad van de Orde der Apothekers en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt om advies gevraagd over de betrokken apotheker. De adviezen worden jaarlijks ingewonnen.

De stagemeester is de apotheker die in de stageapotheek de opleiding en begeleiding van de stagiair op zich neemt. Adjunct-apothekers kunnen dus ook aanvaard worden. Toestemming van de provisor is in dit geval verplicht. Een niet-apotheker eigenaar kan geen stagemeester zijn.

De hele procedure van het kiezen en vastleggen van een stageplaats begint vanaf maart in het 3e bachelorjaar en moet afgerond zijn tegen 1 december van het 1e masterjaar. Nadien maakt het secretariaat deze dossiers over aan de Orde der Apothekers en het FAGG. Het resultaat wordt in maart-april meegedeeld aan de student en kandidaat-stagemeester.