1. Doelstellingen

In 2022 lanceerde de universiteit haar Strategisch Kader voor Globaal Engagement, geïnspireerd door de dringende zorg voor ons gemeenschappelijke huis en gericht op complexe, systemische globale uitdagingen. Deze uitdagingen situeren zich in de thema’s van de  onderling verbonden SDG's, de klimaatcrisis, veranderingen in internationale machtsverhoudingen en stabiliteit, toegenomen internationale mobiliteit en superdiversiteit in onze samenlevingen, en een uitdagende matrix voor globale samenwerking die worstelt met een omstreden erfenis van westers suprematisme, extractivisme en uitbuiting. Deze uitdagingen vragen om gezamenlijke en diverse oplossingen van alle actoren binnen de universiteit, inclusief studenten.

2. Oproep

Het Werkgroep voor Globaal Engagement van de Universiteit Antwerpen lanceert een open oproep voor kleine bottom-up initiatieven die bijdragen tot het aanpakken van bovenstaande uitdagingen.

De oproep beoogt:

 • Het stimuleren van kritisch wereldburgerschap;
 • Het bevorderen van kritisch en relevant denken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw;
 • Het versterken van inclusie en onderlinge verbondenheid in onze universiteit, samenleving en wereld;
 • Het bevorderen van internationale rechtvaardigheid en solidariteit met het Globale Zuiden;
 • En dit alles vanuit de kernovertuiging dat een positieve, Globaal geëngageerde toekomst en universiteit mogelijk en noodzakelijk is.

We moedigen voorstellen aan die de kloof tussen verschillende perspectieven en wereldbeelden overbruggen en die een kritisch-constructief debat en dialoog bevorderen.

3. Voorstellen

De onderstaande lijst bevat een aantal voorbeelden die louter ter illustratie dienen. Dit is zeker geen volledige lijst van mogelijke initiatieven.

 • Paneldiscussies, workshops, seminars of gastlezingen;
 • Studenten-/personeelsbijeenkomsten (bijv. als interactieve groepsdiscussies; als 'brave space' van specifieke groepen; ...);
 • Workshops, activiteiten, lezingen die ingaan op systemische globale uitdagingen en reflectie over de oplossingen daarvoor;
 • Film met debat;
 • Bijeenkomst van een (internationaal) studentenparlement met studenten uit het Globale Zuiden;
 • Artistieke of culturele evenementen met een boodschap van internationale betrokkenheid (bijv. studentenwedstrijd, kunstwedstrijd, ontmoeting met een kunstenaar, geleid museumbezoek, ...);
 • Project om de vertegenwoordiging binnen de structuren van de universiteit te verbeteren;
 • Fair-trade ontbijt;
 • ...

Thema's die aan bod kunnen komen zijn onder andere (voorbeelden, niet exhaustief):

 • (Nadenken over) solidariteit met uitgesloten groepen in de wereld, voorbij 'ontwikkelingssamenwerking';
 • Hoe kunnen we wederzijdse internationale samenwerking versterken (voor klimaat, handel, armoedebestrijding, biodiversiteit, veiligheid, enz);
 • Het bevorderen van respectvol, onderling verbonden debat en kennisuitwisseling, in ons huidige tijdperk van polarisatie;
 • Is er een koloniale erfenis en waar gaat die over? Is het mogelijk om deze te overwinnen en wat is daarvoor nodig?
 • De realiteit en gevolgen van kolonialisme en kolonialiteit binnen het curriculum en hoe deze te overkomen (curriculumherziening, nieuwe auteurs, kritische vragen over eurocentrische inhoud);
 • Verbeteren van pedagogische methodologieën die discussies en kritische uitwisseling tussen docent en student stimuleren, veilige ruimten creëren die intervisie mogelijk maken en een open thuis bieden voor iedereen aan de universiteit;
 • Bevordering van de instroom en uitstroom van diverse studenten ("democratisering van de universiteit 2.0.");
 • Bewustwording en reflectie over globale onrechtvaardigheden, machtsdynamieken en privileges;
 • Uitwisselingen met internationale partners of studentenorganisaties over systemische uitdagingen en oplossingen;
 • Hoe omarmen we diversiteit als een kans en versterken we antiracisme aan de universiteit?
 • Bevorderen van en nadenken over rechtvaardige en wederzijds voordelige partnerschappen met het Globale Zuiden;
 • Community outreach en serviceprojecten, bij voorkeur met het Gloable Zuiden;
 • Welzijn van internationale studenten;
 • ...

4. Voorwaarden

Je bent student (inclusief doctoraatsstudenten), of een groep studenten, en/of studentenorganisatie met een sterke band met de Universiteit Antwerpen. Je kan ook een voorstel indienen als UAntwerpen medewerker indien het voorstel het organiseren van activiteiten met en voor studenten omvat.

Het voorstel moet voortbouwen op de doelstellingen beschreven in het Strategisch kader voor Globaal Engagement.

Het voorstel moet het volgende bevatten:

 • Een duidelijke beschrijving van het project, de doelstellingen en verwachte resultaten;
 • Een budgetvoorstel, een tijdlijn en een plan voor evaluatie;
 • Hieronder vindt u het in te vullen projectformulier;
 • Samenwerking tussen verschillende actoren en disciplines binnen de universiteit wordt aangemoedigd;

Voorstellen die innovatief en inclusief zijn en waarbij meerdere perspectieven en stemmen over Global Engagement betrokken zijn, worden gewaardeerd.
Subsidieontvangers moeten een kort verslag indienen en hun project en de resultaten ervan presenteren als onderdeel van de GE Lecture Series in maart 2024. Na voltooiing van je project ontvangen alle leden een certificaat met de behaalde competenties.

5. Subsidie en deadline

De oproep staat permanent open en voorstellen kunnen worden ingediend door onderstaand formulier in te vullen.

Geselecteerde voorstellen ontvangen financiering (maximaal 3000 euro) en feedback van de Werkgroep Globaal Engagement; en er worden netwerkmogelijkheden aangeboden. 

Voordat u een voorstel indient, kunt u uw idee eerst voorstellen en toelichten door een intentieverklaring (kleine alinea met kernidee, doelstelling en actieplan) te sturen naar leden van het Bureau GE via sebastian.vanhoeck@uantwerpen.be.  Het Bureau zal je feedback geven en je uitnodigen om je volledige voorstel te formuleren.

We kijken uit naar jullie voorstellen en naar de samenwerking om een relevantere, kritischere en meer betrokken universiteit te creëren.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij Global Minds-financiering van VLIR-UOS.