De emeritigemeenschap van de Universiteit Antwerpen wenst zich te positioneren als coherente semiautonome groepering in de Antwerpse en Europese academische, culturele, sociale, economische en politieke wereld.

Het Emeriti Forum van de Universiteit Antwerpen (EFUA) wil de universiteit mee versterken en goede relaties uitbouwen met de lokale, nationale, Europese en internationale gemeenschappen en regio’s op bovengenoemde gebieden en dit in overeenstemming met het beleid en de actief pluralistische missie van de universiteit.

Het bestuur

Voorzitter:  Frans Van Meir

Ondervoorzitter: Walter Sevenhans

Leden: Herman Braet (FLW), Ludo Cuyvers (FBE), Frans Daems (FLW), Wilfried De Backer (FGGW), Luc Nagels (FWET), Walter Sevenhans (FTI), Frans Van Meir (FFBD), Alex Vanneste. (FOW), Josse Van Steenberge (FRECH), Jan Vranken (FSW), Jean-Jacques Wyndaele (FGGW).

Toegevoegde leden: Eric Spruyt, Philippe Van Hecke (co-secretarissen).

Voor wie

Het Emeriti Forum richt zich tot alle emeriti die actief willen en kunnen bijdragen aan de uitstraling van de Universiteit Antwerpen. Daarom zijn de werkzaamheden van de emeriti bij voorkeur universiteitsbreed en faculteitsoverschrijdend;  ze situeren zich op wetenschappelijk-academisch, onderwijskundig, socio-economisch, juridisch of cultureel vlak.

Gastleden die niet tot het ZAP-kader behoorden kunnen worden uitgenodigd na uitdrukkelijke en gemotiveerde toestemming van de bestuursleden van het EFUA.

Doelstellingen

Het Emeriti Forum beoogt optimalisatie van de dienstbaarheid van de emeriti t.a.v. hun universiteit via de belangeloze inbreng van hun expertise en benutting van hun opgebouwd netwerk.

Het Emeriti Forum wil ook fungeren als denktank ten dienste van de Universiteit Antwerpen, al dan niet op vraag van de rector, bij voorkeur voor thema’s die de universiteit aanbelangen vanuit een interdisciplinaire en faculteitsoverschrijdende invalshoek.

Het Emeriti Forum steunt voortgezette en academische activiteiten van haar leden binnen en/of buiten hun vroegere vakgebied. Op die manier dragen de leden bij tot de wetenschappelijke uitstraling van de universiteit. Het voortzetten en/of opnemen van academische en wetenschappelijke activiteiten door haar leden binnen reguliere activiteiten van de Universiteit Antwerpen valt evenwel buiten het bereik van het Emeriti Forum. Evenmin laat het EFUA zich in met inhoudelijke aspecten van de activiteiten die door de emeriti ten persoonlijke titel worden uitgevoerd voor organisaties extern aan de universiteit.