We ambieerden een verticale en horizontale analyse van de Lezen-op-School projecten.

Hiervoor hanteerden we casestudies als onderzoeksmethodiek. Voor elke casestudy werden enerzijds gegevens verzameld op projectniveau en anderzijds op niveau van één van de deelnemende scholen. 

  • Op projectniveau werd het beeld van elk LoS-project gevoed door een analyse van de projectaanvraag, een analyse van aanvullende projectgegevens die door de Vlaamse overheid werden aangeleverd en een interview met de projectcoördinator. 
  • Per LoS-project werd ook één school geselecteerd, waarvan de deelname aan het project (concrete acties, wijze van samenwerking, ervaringen met het geboden LoS-aanbod enz.) in detail in beeld werd gebracht. Dit gebeurde aan de hand van een schoolbezoek, waarbij o.m. lessen werden geobserveerd, vragenlijsten werden afgenomen en interviews werden gehouden met de lokale projectverantwoordelijke (vaak zorgcoördinator of directielid) en met één of meerdere leerkrachten. De focus van deze dataverzameling op schoolniveau lag op het zicht krijgen op hoe elk LoS-project een vertaling naar de praktijk heeft gekregen. 

Eerst werden verticale analyses opgemaakt zodat er een gedetailleerde beschrijving gecreëerd werd van elk van de 22 LoS-projecten en één LoS-praktijk die hieraan gekoppeld is. Daarna gingen we via de horizontale analyse op zoek naar patronen tussen de diverse LoS-projecten, o.a. in het gevoerde schoolbeleid. Meer specifiek baseerden we ons daarvoor op de verticale analyses.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de volgende documenten:

  • Les in Lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport: Verticale en horizontale analyse van de Lezen-op-School-projecten
  • Les in Lezen 02b Onderzoekslijn 2 Rapport Bijlage: Randvoorwaarden bij het voeren van onderwijskundig beleid

Het was de bedoeling om de inzichten uit de umbrella review uit Onderzoekslijn 1 te gebruiken bij de evaluatie van de LoS-projecten, maar we konden geen uitspraken formuleren over de mate van effectiviteit van deze LoS-projecten. Dit betekent niet noodzakelijk dat acties binnen deze projecten geen voorbeeld van effectief leesonderwijs zouden kunnen zijn, maar wel dat er onvoldoende data beschikbaar was om hierover een oordeel te vellen. Daarnaast verwijzen we voor een evaluatie van de LoS-projecten naar het rapport van onderzoekslijn 2. Bij de verticale analyse van elk individueel project kan men een beschrijving van de ervaren effecten van het project vinden, en de horizontale analyse evalueert de LoS-projecten als praktijkmodel en linkt dit met schoolbeleid.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar het volgende document:

  • Les in Lezen 02c Brugdocument tussen de rapporten van Onderzoekslijn 1 en 2. Een beschrijving van de kenmerken van effectief leesonderwijs die de LoS-projecten typeren.