We wilden een een systematische meta-review uitvoeren van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs.

Hiervoor opteerden we voor een zogenaamde umbrella review of tertiary review. Hierbij vertrekt de onderzoeker van systematische reviewstudies (al dan niet met een meta-analysecomponent) en dus niet van primaire studies.  Een umbrella review is aangewezen wanneer de onderzoeksvraag een scope heeft die breder is dan wat een individuele systematische review of meta-analyse kan beantwoorden alsook wanneer de tijd en middelen om het onderzoek uit te voeren beperkt zijn. Zo’n umbrella review bestaat uit drie fases: 

  1. de identificatie van potentieel relevante reviews,
  2. de screening en selectie van relevante reviews, mede op basis van een kritische beoordeling van de methodologische kwaliteit van de geselecteerde reviewstudies,
  3. data-extractie en analyse van de resultaten.

Het rapport behandelt alle essentiële aspecten van leren lezen, in alle niveaus van het leerplichtonderwijs

Het proces van leren lezen start niet vanaf de eerste dag van het formeel leesonderwijs, maar vindt haar kiem juist in de jaren die hieraan voorafgaan. Kleuterleerkrachten hebben dan ook een belangrijke rol in de preventie van leesproblemen, zowel wat betreft mondelinge als schriftelijke voorbereidende leesvaardigheden. Die sterke basis maakt leerlingen klaar voor de leesstart waarin technische leesvaardigheden zoals fonemisch bewustzijn, decoderen, vlot en vloeiend lezen en lezen met begrip evenwichtig en expliciet aandacht krijgen om hen klaar te stomen als goede, strategische en gemotiveerde lezers in de hogere jaren van het lager en het secundair onderwijs. Leesmotivatie loopt hier als een rode draad doorheen.