Opleiding

Micro-credential: Erfgoed: tools voor herbestemming en restauratie van gebouwd erfgoed

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kan enkele vaak gebruikte materialen in West-Europees erfgoed beschrijven, met een focus op gebouwd erfgoed.

2. De deelnemer kan de oorsprong van de grondstoffen en van de samenstellende chemische elementen, alsook de productiewijze ervan toelichten.

3. De deelnemer kan de belangrijkste eigenschappen van de materialen benoemen en daardoor verbanden leggen tussen hun (micro-)structuur, hun gebruik in erfgoedgebouwen en de manier(en) waarop ze verweren.

4. De deelnemer kan de vakterminologie correct gebruiken.

5. De deelnemer kan op het zicht de aard en oorzaak van de schade inschatten.

6. De deelnemer kan enkele centrale aspecten van de geomorfologie onderscheiden en een wetenschappelijk en correct verslag van een steengroeve excursie opstellen.

7. De deelnemer kan de veiligheidsvoorschriften correct toepassen.

8. De deelnemer weet wat bouwhistorisch onderzoek inhoudt en in welke vormen dit onderzoek wordt toegepast binnen het vakgebied.

9. De deelnemer weet hoe een waardebepaling opgemaakt moet worden en kent de decretale waarden die daarbij gehanteerd worden.

10. De deelnemer kent de gevestigde methodologieën voor het voeren van bouwhistorisch onderzoek.

11. De deelnemer beschikt over een basiskennis van de voornaamste bronnen die voor bouwhistorisch onderzoek gebruikt worden.

12. De deelnemer weet via welke databanken, overzichtswerken, archiefdepots en andere kanalen naar geschikt bronnenmateriaal gezocht kan worden.

13. De deelnemer kan zijn theoretische kennis van de verschillende thema's van de cursus toepassen op een concrete casus

Lesgevers

Evaluatie

1. Erfgoed: materialen en degradatie (2008FOWERF)

  • Schriftelijk examen zonder mondelinge toelichting
  • Permanente Evaluatie: Opdrachten (geen 2de examenkans mogelijk) en Medewerking tijdens de contactmomenten (geen 2de examenkans mogelijk)

2. Bouwhistorisch onderzoek: archieven (2047FOWERF)

Info volgt.