Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Voor de academische graad van huisarts moet je de opleiding master-na-master in de huisartsgeneeskunde volgen. Tijdens de opleiding ben je alvast ‘huisarts in opleiding’ (HAIO). De opleiding is sterk leeragenda- en portfoliogestuurd. Je plant zelf hoe je op het einde van de beroepsopleiding de eindtermen bereikt.

Opbouw

De totale duur van de master-na-master in de huisartsgeneeskunde is drie jaar. De drie studiejaren bestaan uit een voltijdse en betaalde praktijkstage (bij een aangestelde praktijkopleider) en deelname aan groepsbijeenkomsten (seminaries) die worden begeleid door een stagemeester-coördinator. Daarnaast zijn er ook thematische opleidingssessies en kom je regelmatig naar ons Academisch Centrum. We zetten ook in op ‘afstandsleren’. Er is ruim tijd om te werken aan je masterthesis, waarbij je wordt begeleid door de academische staf.

Toetsen van je voortgang

Uiteraard wil elke HAIO een uitstekende huisarts worden.

Als opleidingscentrum houden wij een vinger aan de pols door de volgende toetsvormen:

  • een schriftelijke kennistoets met multiplechoicevragen,
  • een stationsproef, waarbij je door praktijkopleiders geobserveerd en gescoord wordt via observatieschalen,
  • een beoordeling van de praktijkstages, persoonlijke opleidingsportfolio en seminaries,
  • beoordeling van de masterproef,
  • een mondelinge proef waarbij je via zelf aangebrachte casussen toont in welke mate je huisartsgeneeskundige problemen kan oplossen.

Elk academiejaar komt er een centrale interuniversitaire examencommissie samen, die de uiteindelijke voortgangsbeslissingen neemt.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een diploma van master in de geneeskunde.

Als je wil kandideren voor de opleiding tot huisarts, dien je in de master in de geneeskunde 6 weken stage te hebben gelopen in een door ons centrum erkende opleidingspraktijk.

Tevens heb je succesvol meegedaan aan de interuniversitaire bekwaamheidsprocedure. Deze procedure wordt één maal per academiejaar georganiseerd. Neem op tijd contact met mevrouw Chris Monteyne (chris.monteyne@uantwerpen.be).

Taalvoorwaarden

Voor studenten met een masterdiploma geneeskunde uit een ander land, geldt het minimum taalniveau Nederlands:

  • IUTaaltest niveau C1
  • of CNVT: Profiel Educatief Professioneel

Onderzoek in de opleiding

De masterproef is een belangrijk onderdeel van je opleiding.

In het betreffende decreet van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs staat de volgende definitie van een masterproef vermeld: “een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.”

Je toont in je thesis aan dat je in staat bent om op academisch niveau een kwaliteitsbevorderend of een wetenschappelijk project te doorlopen. Je stelt hiervoor een onderzoeksvraag op, bestudeert de topic, vergelijkt verschillende antwoorden/verbeteringsvoorstellen, implementeert ze en trekt besluiten. Sommige studenten stappen in een deelonderzoek van een groter geheel of maken een literatuurstudie.

Alle stappen van het project overleg je met je praktijkopleider en een promotor van ons Centrum of een centrum van een de deelnemende universiteiten. Je rapporteert schriftelijk en mondeling over je masterproef en wordt hierop elk jaar beoordeeld.

Praktijk in de opleiding

De huisartsenopleiding is een praktische opleiding. De nadruk ligt op zelfstandig werken onder toezicht van een praktijkopleider. Je reflecteert hierover met medestudenten binnen de veilige sfeer van een seminariegroep en onder begeleiding van een ervaren huisartsopleider (de seminariebegeleider).

Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig werken. Maar levenslang leren blijft de boodschap!