Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de master-na-master in de specialistische geneeskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Wegens overmacht (maatregelen in kader van COVID-19) zal de opleiding pas een peer review doorlopen in het voorjaar 2021, in plaats van in het najaar 2020.

Op basis van de visitatie van 2013 en de visitatie met verkorte procedure in 2017, het herstelplan na visitatie en op basis van de interne procesbewaking en -sturing kenmerkt de opleiding zich door volgende sterktes, en engageert de opleiding zich door te werken aan volgende punten.

De opleiding vertaalt haar competenties naar vier goed omschreven rollen:

  • wetenschapper,
  • medicus,
  • communicator,
  • manager,

die beantwoorden aan de verwachtingen van de maatschappij en het internationale veld.

Sinds 2013 heeft het opleidingsprogramma zich sterk verbeterd zodat er een betere aansluiting is op de vooropleiding en het werkplekleren en meer diversiteit in inhoud naargelang het specialisme.

Ook de internationalisering is verder uitgetekend in vb. buitenlandse stages en internationale zomerscholen en cursussen. Het universitaire karakter van het belangrijkste opleidingsziekenhuis, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waarborgt het wetenschappelijk karakter van de opleiding en de docenten zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de medische wereld. Hoewel de informatievoorziening naar studenten al voldoende was in 2013, werd deze nog verder versterkt, o.a. door de introductie van Medbook, de elektronische leeromgeving die interuniversitair specifiek voor de opleiding werd ontwikkeld.

Volgens de visitatie van 2013 waren er bij docenten, stagemeesters en -begeleiders en arts-studenten in opleiding (ASO’s) onduidelijkheden over de concretisering van de doelstellingen en de inhoud van het programma. Ondanks de sterke verbetering in 2017 blijft de communicatie naar de ASO’s over bepaalde aspecten van het curriculum, een werkpunt. De opleiding blijft inzetten op de door de hervisitatie gewaardeerde interuniversitaire samenwerking. Waar de opleiding in 2013 nog niet gestart was met de implementatie van de masterproef, bleek in 2017 dat veel initiatieven waren genomen om de masterproef zijn definitieve vorm te geven. De opleiding blijft zich inzetten voor het verder omschrijven van de randvoorwaarden, de verwachtingen en het te behalen niveau van de masterproef en een goede communicatie hiervan naar de ASO’s. De professionalisering van docenten en niet-universitaire stagemeesters wordt blijvend versterkt zodat er veel vooruitgang geboekt wordt inzake student, studie- en studietrajectbegeleiding en opvolging van stress en burn-out bij ASO’s. In 2017 was er aldus een duidelijke cultuuromslag gemaakt richting een geschikt opleidingsklimaat waar de opleiding naar de toekomst toe aan blijft werken.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 140kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.