Opleidingsinfo

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Campus Vesta, het opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen.

De opleiding vindt plaats:

 • in de leslokalen van de Universiteit Antwerpen (merendeel van de lessen uit de modules 1 en 2)
 • in de lokalen van Campus Vesta (merendeel van de lessen uit de modules 3, 4 en 5)

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties het anders vereisen. De lessen lopen van januari 2024 tot juni 2025 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

De opleiding wordt gespreid over 1,5 academiejaar om meer ruimte te laten om de leerstof te verwerken.

Doelstellingen

Deze opleiding heeft een groot aantal pedagogische doelstellingen, die betrekking hebben op:

 • Het bieden van een wetenschappelijke basis die toelaat om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia in uiteenlopende situaties;
 • Het aanleren van een veilige benadering van diverse soorten incidenten met hoger vermelde agentia bij zowel transport als opslag, waarbij de relevante aspecten van de van toepassing zijnde reglementering bekend zijn;
 • Het verwerven van adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

Na het doorlopen van deze opleiding moeten adviseurs in staat zijn om bij grote branden en incidenten met gevaarlijke stoffen op een snelle en gestructureerde wijze advies te verlenen aan het betrokken management, zijnde de brandweeroversten en beleidsverantwoordelijken en/of het bedrijfsmanagement.

Hoewel de primaire opdracht van de AGS er in bestaat efficiënt op te treden bij incidenten, wordt hij/zij een belangrijk aanspreekpunt voor adviesverlening aan diegenen die behoefte hebben aan informatie betreffende het veilig stockeren, behandelen, transporteren, … van gevaarlijke producten. 

Lesgevers

De modulecoördinatoren zijn:

 • Vera Meynen
 • Koen Desmet
 • Tom Tytgat en Filip Lemière
 • Frederik Vercruysse en Vera Meynen
 • Frederik Vercruysse en Vera Meynen

In de cursus komen er tal van andere specialisten aan bod uit België en Nederland vanuit de academische wereld, het werkveld en/of bedrijfsleven.

Evaluatie en getuigschrift

Een evaluatiemoment is voorzien aan het einde van elke module. Deze partiële evaluaties vormen, samen met de eindevaluatie, de basis voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift van het postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen. Slagen voor module 1-4 is noodzakelijk om aan het examen module 5 te kunnen deelnemen. Om het getuigschrift te verkrijgen dienen alle modules met succes afgelegd te zijn. 

Tijdens de eindevaluatie wordt de kandidaat geconfronteerd met een volledige, gedetailleerde beschrijving van een incident. De reactie van de kandidaat wordt geëvalueerd op gebied van:

 • verificatie en inschatting van het gevaar
 • verwerking van de informatie en raadpleging van beschikbare gegevensbronnen
 • communicatie en geformuleerd advies naar verantwoordelijken van hulpdiensten/management