Kerncompetenties van de bachelor productontwikkeling

In de bacheloropleiding productontwikkeling staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De bachelor analyseert de productcontext en ontwikkelt op basis daarvan een visie op een nieuw te ontwikkelen product (en/of dienst) en bepaalt de focus, de meerwaarde, de innovatiegraad en de (rand)voorwaarden ervan.

2. De bachelor genereert meerdere innovatieve en geïntegreerde ontwerpoplossingen die voldoen aan de gevraagde focus, meerwaarde en specificaties. Dat gebeurt op een integrale en duurzame manier gebruik makend van creatieve technieken en ontwerpmethoden.

3. De bachelor volgt de veranderende sociaal-maatschappelijke context, de evoluties en actuele topics in de productontwikkeling en de humane en exacte wetenschappen op (inter)nationaal vlak op en weet die te duiden en - onder begeleiding - te integreren in het eigen projectmatig werk.

4. De bachelor ontwerpt eenvoudig onderzoek (analyse, simulatie en verificatie) om de haalbaarheid van ontwerp(resultaten) te toetsen, voert het uit en rapporteert er over.

5. De bachelor kan - onder begeleiding - invulling geven aan een coherent stappenplan voor het ontwerp en de uitvoering ervan bewaken, zowel individueel als in een multidisciplinair team.

6. De bachelor beheerst en duidt de voor productontwikkeling relevante kennis en modellen uit de drie flankerende wetenschappelijke disciplines: de economische, de menskundige en de technologische. De verworven kennis uit de flankerende disciplines past de bachelor toe in diverse contexten.

7. De bachelor kent de verschillende wetenschappelijke modellen en creatieve technieken voor het ontwerpproces en hun toepassingsmogelijkheden, selecteert - onder begeleiding - de gepaste methode voor het ontwerpprobleem, past die toe en verantwoordt de gemaakte keuzes.

8. De bachelor selecteert, interpreteert en integreert - onder begeleiding - de relevante resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit de flankerende disciplines in een productontwerp en verantwoordt zijn keuzes.

9. De bachelor visualiseert het ontwerp en ontwerpproces en communiceert helder met alle betrokkenen over het productontwikkelingsproces.

10. De bachelor ontwikkelt een sterk ethisch bewustzijn en toetst de verschillende oplossingen voor ontwerpproblemen daar kritisch aan af.

11. De bachelor reflecteert kritisch over het eigen leer- en werkproces en stuurt het gepast bij.