Kerncompetenties van de master productontwikkeling

In de masteropleiding productontwikkeling staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master ontwikkelt op basis van onderzoek van de productcontext een visie voor/op een innovatief product- en/of dienst-idee, definieert en concretiseert dat idee tot een originele, duurzame en kwalitatieve productoplossing die rekening houdt met de vorm-, gebruiks- en technische aspecten en economische randvoorwaarden.

2. De master past de integrale ontwerpmethodiek zelfstandig toe, stelt coherente ontwerp- en dito ondernemingsplannen op, beheert de uitvoering ervan en stuurt ze gepast bij. In functie van de dynamische contexten en uitvoerbaarheid van de productontwikkelings- en marketingintroductieprocessen, verantwoordt en verdedigt de master de keuzes en beslissingen.

3. De master heeft inzicht in de veranderende maatschappelijke en temporele context in een internationaal perspectief, kan die expliciteren en zelfstandig, op een duurzame wijze (economische, ecologische, sociale, culturele, humane en ethische aspecten), integreren in het eigen werk.

4. De master kan het eigen werk kritisch positioneren ten opzichte van de actuele en internationale trends in de productontwikkeling en kan expertise in de eigen en de drie flankerende disciplines – (de economische, de menskundige en de technologische) – creatief combineren en geïntegreerd toepassen tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces.

5. De master identificeert met oog voor de veranderende maatschappelijke, economische en technologische contexten, opportuniteiten voor productontwikkeling en potentiële stakeholders.

6. De master kan wetenschappelijke modellen en onderzoeksresultaten uit de eigen en flankerende disciplines naar waarde schatten, selecteren, gebruiken en gepast implementeren binnen het eigen onderzoek/proces in de productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek verrichten dat bijdraagt tot de ontwikkeling van nieuwe kennis gerelateerd aan het ontwerp of de eigen discipline.

7. De master kan zelfstandig adequaat onderzoek (analyse, simulatie en verificatie) ontwerpen en uitvoeren om tot een operationele product- of dienstdefinitie te komen, kritische aspecten van het productontwikkelingsproces te verifiëren en de haalbaarheid van de ontwerpresultaten te toetsen.

8. De master is samenwerkingsgericht, geeft gepast leiding aan een multi-/interdisciplinair (internationaal) team maar kan ook zelfstandig een inhoudelijke rol opnemen en daarbij creatieve technieken (divergerend, convergerend en probleemoplossend) toepassen en/of begeleiden.

9. De master treedt, als beginnende professional en in belangrijke mate autonoom, op als bruggenbouwer tussen de verschillende stakeholders van een productontwikkelingsproces en werkt samen met/participeert in open innovatienetwerken.

10. De master heeft een sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn en toetst de verschillende oplossingen voor ontwerpproblemen daar kritisch aan af.

11. De master beschikt over vaardigheden om in diverse professionele situaties het ontwerp en ontwerpproces te visualiseren en daarover gepast te communiceren met alle betrokkenen bij het productontwikkelingsproces, zowel specialisten als leken.

12. De master reflecteert kritisch over de eigen leerprocessen, ontwerpresultaten en –methoden en die van collega’s en weet ze gepast bij te sturen (waaronder het zelfstandig detecteren en opvullen van kennishiaten). De master participeert betekenisvol aan de (inter)nationale debatten binnen de discipline.