Opleidingsinfo

Het postgraduaat is een geïntegreerde opleiding van 71 ECTS. De opleiding start ieder academiejaar en loopt over 4 deeltijdse academiejaren en omvat in totaal 86 dagen (516 contacturen), plus individuele supervisie (14 sessies) en intervisie. De opleidingsbijeenkomsten worden wekelijks of tweewekelijks ingepland met uitzondering van schoolvakanties (9.00 tot 16.00 uur) en vinden plaats in de Interactie-Academie, Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen.

Opleiding

Het postgraduaat wordt systematisch opgebouwd. Het eerste jaar wordt beschouwd als basis. In dit jaar verwerf je kennis en vaardigheden met betrekking tot de systeemtheoretische psychotherapie. Je leert in dit jaar de verschillende systeemtheoretische benaderingen, concepten en methoden en past deze toe in je werk met individuen, paren of gezinnen. Het tweede jaar wordt gezien als verdieping. In dit jaar ligt de nadruk op complexe gezinscontexten en op het verfijnen van de eigen kennis, stijl en attitude in de psychotherapeutische ontmoetingen. Het derde jaar is bedoeld als specialisatie. Je traint je in complexe en psychiatrische problematiek bij individuen, (ouder)paren en gezinnen. Je kan daarbij een systemisch perspectief en een systemische basisattitude vasthouden. Het laatste jaar is het jaar van consolidatie, de nadruk ligt hier op het tonen van hoe je het geleerde toepast in de eigen praktijk bij gespecialiseerde problematiek, zoals trauma en psychosomatische klachten. Men sluit dit jaar af met een eindwerk en een bespreking daarvan.

Het postgraduaat wordt opgebouwd uit drie leeractiviteiten, namelijk: 1) theoretisch-technische vorming (TTV of systemische bouwstenen), 2) supervisie, en 3) leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie. Deze onderdelen komen in ieder academiejaar terug, met uitzondering van het vierde jaar. In dat laatste jaar wordt de leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie vervangen door het eindwerk en de eindwerkbespreking. In het opleidingsprogramma worden de doelen van ieder onderdeel (TTV, supervisie, leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie) afgestemd op algemene doelstellingen (basis, verdieping, specialisatie, consolidatie) en het beoogd niveau van het betreffende academiejaar.

De werkvormen die tijdens de opleidingsdagen worden gebruikt zijn onder andere: theorie-exploraties , presentaties, demonstraties , leergesprek, discussiegroepen,  supervisie, ervaringsonderzoek, methodiektraining, creatieve werkvormen, verwerkingsopdrachten en literatuurbespreking. Deze werkvormen worden klassikaal, in subgroepen of individueel ingezet. Per opleidingsdag wordt gestreefd naar voldoende werkvormvariatie, rekening houdend met de doelstellingen van het opleidingsonderdeel.

Doelstellingen

Aan het eind van de opleiding:

 1. reflecteer je kritisch op de recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en evidence-based praktijken in het werkveld. Op basis daarvan actualiseer je je kennis van het systemische perspectief
 2. formuleer je systeemtheoretische hypothesen ten dienste van complexe  veranderingsprocessen bij cliënten. Je stelt de hypothesen bij wanneer deze niet effectief blijken
 3. taxeer je vanuit een systemisch perspectief psychiatrische en relationele probleemsituaties. Je maakt op basis daarvan keuzes voor het vervolgtraject
 4. bezit je de vaardigheid om complexe en gespecialiseerde psychotherapeutische gesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten, en dit in een diversiteit aan gesprekssettings (individu, paar, gezin, groep) en met respect voor de deontologische code
 5. creëer je een cultuur van feedback ten gunste van het optimaliseren van de effectiviteit van het psychotherapeutisch proces
 6. maak je mede op basis van praktijkrelevant onderzoek gefundeerde keuzes voor systemische methodische interventies
 7. zie je jezelf als onderdeel van het therapeutisch systeem en signaleer je de invloed van je werkcontext, positie, geschiedenis, sociaal-culturele achtergrond op het psychotherapeutisch proces met cliënten
 8. maak je in samenspraak met cliënten, verantwoorde evidence-based keuzes aangaande de gesprekssetting en de wisselingen daarin
 9. hanteer je een systemische basisattitude. Je bent meervoudig partijdig,  je verplaatst je in verschillende mensen met verschillende standpunten en houdt rekening met belangrijke afwezigen. Je bent nieuwsgierig naar de leef- en betekeniswereld van cliënten en jouw uitgangspunt is dat cliënten expert zijn over hun eigen leven
 10. communiceer je aan cliënten en professionals over alle fasen en facetten van het psychotherapeutisch proces op een heldere en begrijpbare wijze. Je respecteert hierbij de deontologische code
 11. neem je eindverantwoordelijkheid in professioneel overleg over cliënten en neem je  hieraan deel vanuit een systemisch perspectief

Lesgevers

Verantwoordelijk vanuit de vakgroep psychiatrie (Capri):

 • Lieve De Backer (coördinator postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie) .
 • Prof. Greet Vanaerschot (algemene coördinatie psychotherapie).

Opleidingsstaf:

Ellen Reijmers (hoofdopleider), Lieve De Backer, Willem Beckers, Paul Castelijns, Kris Decraemer, Mieke Faes, Tomas Van Reybrouck, Sabine Vermeire.

Gastdocenten:

Brigit Bongaerts, Prof. Jan De Mol, Prof. Lesley Verhofstadt.

Erkenning en accreditatie

Het postgraduaat is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systemische counseling (BVRGS) en door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG).

Accreditering voor psychiaters werkzaam in Vlaanderen en/of Nederland wordt aangevraagd.

Accreditatie NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie; 1ste jaar 96 punten, 2de jaar 90 punten, 3de jaar 100 punten, 4de jaar 66 punten. Registratie; 1ste jaar 30 p. behandeling, 15 p. diagnostiek, 3 p. overige; 2de jaar 20 p. behandeling, 10 p. diagnostiek 15 p. overige, 3de jaar 32 p. diagnostiek,100 p. literatuur, 4 p. overige, 4de jaar 18 p. behandeling, 10 p. diagnostiek, 5 p. overige.  

Evaluatie en getuigschrift

Er worden in alle theoretische onderdelen opdrachten gegeven en/of toepassingsverslagen gevraagd, die door de opleiders worden beoordeeld en voorzien van feedback. In de supervisie onderdelen worden er supervisieverslagen geschreven en beoordeeld. Ook hou je vanaf de start van de opleiding een portfolio bij. Dit portfolio heeft als doel om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen door je reflectief vermogen uit te dagen. Aan het einde van opleiding schrijf je een procesverslag van een systemische psychotherapie (casusstudie van een therapeutisch proces, met transcripties).

Je wordt eveneens geëvalueerd op basis van je actieve bijdrage tijdens de bijeenkomsten: bij oefeningen, rollenspelen, uitwisselingen in groep en in werkgroepen.

Er wordt ook van je verwacht dat je tijdens alle opleidingsonderdelen aanwezig bent.

Wanneer je alle onderdelen met succes hebt doorlopen krijg je een postgraduaatgetuigschrift.