Idealisme als cultuurkritiek

Promovendidag van het Centrum voor Duits Idealisme
Georganiseerd met de ondersteuning van het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

19 juni 2009

Stadscampus Universiteit Antwerpen

Toelichting

Het in 1997 opgerichte Centrum voor Duits Idealisme is een Nederlands/Vlaamse werk- en onderzoeksverband op het gebied van de klassieke Duitse wijsbegeerte. De voornaamste doelstelling van het Centrum is om een platvorm te bieden voor het wijsgerig onderzoek op dit deelgebied van de filosofie. De voornaamste doelstelling van het Centrum voor Duits Idealisme is het Nederlands/Vlaams onderzoek op dit gebied van de wijsbegeerte een platform te bieden. Met de oprichting van het Centrum werd aangesloten bij een belangrijke traditie zowel in Nederland als in Vlaanderen. Door het uitwisselen van informatie, het organiseren van wetenschappelijke discussies en het bevorderen van promotieonderzoek en publicaties wordt gepoogd deze traditie in een nieuwe context voort te zetten, te versterken en internationaal duidelijker te profileren.

De promovendidag die het Centrum voor Duits Idealisme op 19 juni 2009 organiseert, brengt senior en junior onderzoekers rond de tafel om met elkaar in debat te treden over thema’s uit de traditie van het Duits idealisme waarover junior onderzoekers uit de Lage Landen en uit Duitsland promotie-onderzoek verrichten. De thema’s die ter sprake zullen komen, houden alle rechtstreeks of onrechtsreeks verband met de vraag in hoeverre het filosofische paradigma van het Duitse idealisme ook vandaag nog kan fungeren als referentiepunt bij kritische reflecties over de hedendaagse cultuur in al zijn aspecten. De junior onderzoekers zullen apart of paarsgewijs een bondige presentatie geven over hun wetenschappelijke onderzoek. Daarna volgt een debat met het plenum, desgevallend aangestuurd door een coreferaat van een senior onderzoeker. Op die manier wil het Centrum voor Duits Idealisme junior onderzoekers een wetenschappelijk platform aanbieden én de hedendaagse relevantie van onderzoek in de traditie van het Duits Idealisme voor het voetlicht plaatsen.

Organisatie: prof. dr. Geert Van Eekert (Antwerpen) ism prof. dr. Paul Cobben (Tilburg), Arthur Kok (Tilburg/Berlijn) en Liesbet Vanhaute (Antwerpen)

Programma

9u30-10u00
Onthaal

10u00-10u15
Welkom door prof. Dr. Paul Cobben, voorzitter van het Centrum voor Duits Idealisme

10u15-11u00
Sergueï Spetschinsky (Berlijn), A transcendental outlook on the difference between explanation and understanding
Quentin Landenne (Brussel), Transcendental philosophy as a critical epistemology for applied ethics

Discussie

11u00-11u45
Britta Caspers & Niklas Hebing (Bochum), Wrong, Imputation, and Punishment – Hegel’s Transition from Abstract Right to Morality in the ‘Grundlinien’

Discussie

11u45-12u00
Pauze / koffie

12u00-12u45
Liesbet Vanhaute (Antwerpen) en Ryan Wines (Leuven), Kant’s pure practical philosophy – two interpretative strategies

Discussie

12u45-14u30
Middagpauze

14u30-15u15
Arthur Kok (Tilburg), The question of absolute knowledge in relation to our longing for absolute freedom
Coreferaat door prof. dr. Paul Cobben (Tilburg)

Discussie

15u15-16u00
Jeff Spiessens (Antwerpen), The pantheism debate and D.F. Strauss
Coreferaat door prof. dr. Lu De Vos (Leuven)

Discussie

16u00-16u15
Pauze / koffie

16u15-17u00
Stijn Van Impe (Gent), Kant’s Moral Community: Realm of Ends and/or Realm of Grace
Coreferaat door Prof. dr. Geert Van Eekert (Antwerpen)

17u00-18u00
Nabespreking en receptie