PhD project (Mathijs Verhaegen). Interaction management and monitoring: an experimental study in various configurations of remote dialogue interpreting (start Sep. 2020)

Abstract

In research on remote dialogue interpreting, the topic of interaction management, i.e. the way in which an interpreter coordinates conversation between various participants, remains largely unexplored. Moreover, no studies thus far have attempted to compare interaction management along with the related concept of monitoring across different interpreting media. The present study will therefore attempt to explore interaction management in remote dialogue interpreting within a social-interactional framework through the concept of monitoring. Through comparative, multimodal analyses of simulated interpreter-mediated events (IME) and semi-structured post-hoc interviews, it seeks to investigate possible differences in monitoring processes between face-to-face IMEs and various configurations of remote IMEs, while also considering potential consequences for interaction management during remote IMEs.

Financieringsbron(nen)

Onderzoeker(s)

Promotors: Nina Reviers, Esther de Boe

Mandaathouder: Mathijs Verhaegen

Onderzoeksgroep(en)

TricS

PhD project (Esther de Boe): Remote Interpreting in medical healthcare. A comparative study on the influence of the use of telephone and videolink on interpreting quality (End 2020)

Abstract:
In recent years, remote interpreting has gained a firm footing within the practice of interpreting, especially in public service interpreting. So far however, in healthcare settings, little empirical research has scrutinized the interpreting performance under remote conditions. This doctoral thesis tries to partially bridge that gap. The main corpus consists of three series of simulations of interpreter-mediated doctor-patient consultations. Within each series, a different interpreter performs her task under three different conditions (face-to-face, by telephone and by video link). The collected video data is quantitatively and qualitatively analyzed by means of a multi-modal assessment tool to evaluate interpreting quality and triangulated by data retrieved from semi-structured interviews. The aim of the research is to identify possible differences in interpreting quality under remote conditions as compared to face-to-face interpreting, and establish to what extent observed problems may be attributed to the remote conditions.

Promotor: Prof. dr Aline Remael, Prof. dr Jim Ureel

PhD student: Esther de Boe

PhD project (Hanne Roofthooft). A stage for the world: toward an inclusive theatre experience (start Nov. 2017)

Abstract

Promotor: Aline Remael (TricS) en Luc Van den Dries (Visual Poetics).

PhD student: Hanne Roofthooft

Start: November 2017

PhD (Nina Reviers). Audio-description in Dutch: A corpus-based study into the linguistic features of a new, multimodal text type (end 2017)

Abstract

Het onderhavige project is een corpusgebaseerde studie van de taalkundige eigenschappen van een nieuw multimodaal teksttype binnen audiovisuele vertaling (AV), namelijk audiobeschrijving of audiodescriptie (AD) voor blinden en slechtzienden. De doelstelling van dit interdisciplinaire project is het in kaart brengen van de lexico-grammaticale kenmerken van AD-scripts en het onderzoeken van de rol die deze kenmerken spelen voor de specifieke communicatieve functie van de tekst als geheel. Op die manier wil dit project een antwoord bieden op één van de centrale onderzoeksvragen binnen het domein: hoe worden beelden omgezet in woorden en wat zijn de implicaties voor het gehanteerde Nederlands? Recent pilootonderzoek wijst uit dat de taal van AD tekstspecifieke grammaticale (morfo-syntactische) en lexicale kenmerken vertoont en dat corpusanalyse toelaat om die specifieke patronen bloot te leggen. Dit onderzoek beoogt, ten eerste, de uitbouw van een omvangrijk en gevarieerd tekstcorpus van AD-scripts van in het Nederlands audiobeschreven films en series, waarop dan, ten tweede, kwantitatief linguïstisch onderzoek verricht kan worden met als doel de prominente lexico-grammaticale kenmerken van dit teksttype te identificeren. De kwantitatieve analyses worden ten slotte aangevuld met een kwalitatieve analyse van de (communicatieve) functie van deze kenmerken. Een bijzonder aandachtspunt bij dit tweede deel vormt het multimodale karakter van het teksttype: het AD-script komt pas tot zijn recht in interactie met de dialogen, muziek en geluidseffecten van de originele film of serie, waarmee het een coherent geheel vormt. Een kwalitatieve functie-analyse laat toe deze unieke wisselwerking tussen de taal van AD en de andere kanalen van het audiovisuele materiaal te verkennen. Finaal streeft het project naar een uitvoerige linguïstische en 'audience design' georiënteerde analyse van AD-discourse, die een antwoord moet bieden op de vraag wat AD tot een apart teksttype maakt, hoe de taal- en stijlkenmerken ingezet worden om bij te dragen tot een maximaal communicatief rendement en hoe diezelfde kenmerken gerelateerd zijn aan de functie en de multimodale inbedding van AD. Dit project is pioniersonderzoek binnen het domein: er is internationale onderzoeksbelangstelling maar voor Vlaanderen en Nederland is er nog geen onderzoek beschikbaar. Bovendien vormt het een onmisbare basis voor toepassingsgericht vervolgonderzoek. AD in Vlaanderen staat in zijn kinderschoenen (zo is de VRT in 2012 voor het eerst gestart met het aanbieden van AD bij de serie Witse). Fundamentele onderzoeksprojecten als dit bieden dan ook de nodige ondersteuning voor de ontwikkeling van een lokale AD-traditie die aan internationale kwaliteitseisen voldoet.

Financieringsbron(nen)

BOF

Onderzoeker(s)

Promotor: Vandekerckhove Reinhild

Co-promotor: Remael Aline

Mandaathouder: Reviers Nina

Onderzoeksgroep(en)

TricS en Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)