Vertegenwoordiging op alle niveaus

De Studentenraad is de stem van de studenten aan de Universiteit Antwerpen en verdedigt de belangen van alle studenten. Zij staan ook in voor de goede organisatie van de studentenverkiezingen en voor de organisatie van de studentenvertegenwoordiging aan de universiteit. Veel studenten denken bij studentenvertegenwoordiging direct aan het aankaarten van onbetaalbare of onleesbare cursussen, slechte lokalen, onmogelijke examenroosters enzovoort. Als jij dat ook dacht, heb je helemaal gelijk!

Naast het centrale niveau kan je ook op facultair niveau actief zijn als studentenvertegenwoordiger. Dit ziet er per faculteit een beetje anders uit. Naast de gebruikelijke raden bestaan er in sommige faculteiten ook faculteitspecifieke organen waar studentenvertegenwoordigers in zetelen, zoals bijvoorbeeld 'de Facultaire Expertengroep Duurzaamheid en Diversiteit' bij de faculteit Rechten. Indien je vragen hebt over de faculteitspecifieke raden, kan je meer informatie krijgen hierover bij jouw facultaire stuver die je kan terugvinden in het stuveroverzicht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste beleidsorgaan van onze universiteit waarvoor studenten rechtstreeks verkozen kunnen worden. Hier worden cruciale beslissingen genomen over het beleid van Universiteit Antwerpen: beheer van gebouwen, speerpunten van onderzoek, verdeling van overheidssubsidies en beheer van de algemene financiën. 

Als lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordig je de belangen van onze universiteit en ziet toe op de langetermijnvisie, vanuit je expertise als student. Dit doe je in samenwerking met twee andere studenten, de rector en vice-rectoren en vertegenwoordigers van het academisch, administratief en technisch personeel.

Een mandaat in de Raad van Bestuur duurt één academiejaar. Deze vergadering vindt maandelijks plaats. 

Als verkozen studentenvertegenwoordiger wordt van jou verwacht dat je deze vergaderingen grondig voorbereidt, bijwoont en indien nodig het woord neemt om zaken die belangrijk zijn voor onze medestudenten onder de aandacht te brengen. Als verkozene in de Raad van Bestuur krijg je automatisch een zitje in de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Zo word jij de kennislink tussen de Raad van Bestuur en de Studentenraad. 

Van de drie verkozen studenten wordt bovendien één student afgevaardigd naar het Bestuurscollege, het hoogste uitvoerende orgaan van de universiteit. Van de verkozen studenten wordt verwacht dat zij altijd aanwezig kunnen zijn, tenzij vanwege uitzonderlijke omstandigheden. Als studentenvertegenwoordiger ben je gewettigd afwezig van verplichte lessen.

De studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur voor academiejaar 2022-2023 werden reeds verkozen. In oktober 2023 kan je je kandidaat stellen voor academiejaar 2023-2024. De drie mandatarissen worden verkozen door de Algemene Vergadering van de Studentenraad op basis van een CV en motivatiebrief. Een mondelinge toelichting is niet mogelijk. Na de stemming worden de kandidaten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over het resultaat.

Faculteitsraad

In de Faculteitsraad zetel je met studentenvertegenwoordigers uit alle opleidingen van jouw faculteit. Hier worden faculteitsbrede dossiers besproken zoals verhuizingen van opleidingen, de toekomstvisie van de faculteit, de toewijzing van gelden aan specifieke projecten en/of opleidingen, hoe men nieuwe studenten zal trachten aan te trekken in de toekomst enzovoort. 

Deze vergadering vindt maandelijks plaats en wordt voorgezeten door de decaan. 

De facultaire vertegenwoordiger zit hier niet automatisch in, maar stelt zich hier best kandidaat voor.

Departementsraad

Hier bespreekt men de budgetten en de lange termijnvisie van het departement en worden er o.a. beslissingen genomen over de aanstelling van academisch personeel.

 Het vergaderritme is afhankelijk van het departement.

Onderwijscommissie

Hier wordt de opleiding besproken qua vakinhoud, geplande curriciulumwijzigingen, het uittekenen van mogelijke nieuwe keuzevakken enzovoort. Aangezien dit het niveau is dat het dichste bij je opleiding aanleunt, starten veel stuvers hier. Dit mandaat staat het dichtst bij de studenten, dus dit is de ideale plaats om aan te kaarten wat misloopt binnen de opleiding.

Het verschil tussen Onderwijs- en Opleidingscommissies

In de Opleidingscommissies worden vergaderingen gehouden met docenten van één bepaalde richting, waar onder andere de aanstelling van nieuwe docenten, financiën en examencommissies worden besproken. Dit zijn dingen die enkel invloed hebben op die bepaalde richting. Een Onderwijscommissie gaat over zaken die van toepassing zijn voor hele faculteit, zoals het onderwijsbeleid en de praktische implicatie ervan. Daarnaast zal je merken dat sommige faculteiten (bijvoorbeeld OW) geen aparte Onderwijscommissies hebben, maar wel veel verschillende Opleidingscommies. In sommige gevallen kunnen ook sommige commissies worden samengevoegd, zoals bijvoorbeeld de Onderwijscommissie en CIKO-raad, omdat daar dezelfde mensen inzitten.

Onderwijscommissie wordt ook soms afgekort als OWC.

Wie?

De Onderwijscommissies zijn samengesteld uit alle leden van het academisch personeel die titularis zijn van een opleidingsonderdeel, aangevuld met studentenvertegenwoordigers en alumni. De Onderwijscommissies kiezen de voorzitter en ondervoorzitter onder hun leden.

Vergaderritme

Dit is heel afhankelijk van opleiding tot opleiding en faculteit tot faculteit, gaande van maandelijks tot tweemaal per jaar.

Bevoegdheden

De Onderwijscommissies hebben onderwijs gerelateerde bevoegdheden. Ze staan onder meer in voor de toekenning van onderwijsopdrachten en de interne kwaliteitszorg van de opleidingen. Ze buigen zich over aanvragen door studenten voor vrijstellingen voor opleidingsonderdelen en equivalentverklaringen van diploma’s. Ze duiden ook de promotoren aan voor de masterthesissen en leggen de onderwerpen vast. De Onderwijscommissies zijn verder ook verantwoordelijk voor curriculumwijzigingen, toelatingsvoorwaarden en studie-informatie. Ook beslissingen waaraan de budgetten van een richting besteed worden, worden hier besproken.

Meestal worden de dingen die op de agenda staan besproken en is er op het einde ook eventueel tijd voor opmerkingen van de studentenvertegenwoordigers te bespreken.

Stuvertaken

Als stuver kaart je hier de problemen in je richting aan. Hiervoor kan het altijd handig zijn om af en toe eens te horen bij jaargenoten of zij problemen of suggesties om de richting te verbeteren hebben.

Als studentenvertegenwoordiger van de opleiding ben je ook een van de eerste aanspreekpunten voor studenten als er iets misloopt. Heb je het gevoel dat iemand of een groep studenten met een probleem zitten en het niet zelf kunnen, willen of durven aankaarten, zorg dan dat het bij de juiste mensen terechtkomt.

Stuvers met een OC mandaat worden ook vaak gevraagd om feedback te geven op de examenroosters.

Opleidingscommissie

Hier wordt de opleiding besproken qua vakinhoud, geplande curriciulumwijzigingen, het uittekenen van mogelijke nieuwe keuzevakken enzovoort. Aangezien dit het niveau is dat het dichste bij je opleiding aanleunt, starten veel stuvers hier. Dit mandaat staat het dichtst bij de studenten, dus dit is de ideale plaats om aan te kaarten wat misloopt binnen de opleiding.

Het verschil tussen Onderwijs- en Opleidingscommissies?

In de Opleidingscommissies worden vergaderingen gehouden met docenten van één bepaalde richting, waar onder andere de aanstelling van nieuwe docenten, financiën en examencommissies worden besproken. Dit zijn dingen die enkel invloed hebben op die bepaalde richting. Een Onderwijscommissie gaat over zaken die van toepassing zijn voor hele faculteit, zoals het onderwijsbeleid en de praktische implicatie ervan. Daarnaast zal je merken dat sommige faculteiten (bijvoorbeeld Ontwerpwetenschappen) geen aparte Onderwijscommissies hebben, maar wel veel verschillende Opleidingscommies. In sommige gevallen kunnen ook sommige commissies worden samengevoegd, zoals bijvoorbeeld de Onderwijscommissie en CIKO-raad, omdat daar dezelfde mensen inzitten.

Vergaderritme

Dit is heel afhankelijk van opleiding tot opleiding en faculteit tot faculteit, gaande van maandelijks tot tweemaal per jaar.

Bevoegdheden

De Opleidingscommissies hebben onderwijs gerelateerde bevoegdheden. Ze staan onder meer in voor de toekenning van onderwijsopdrachten en de interne kwaliteitszorg van de opleidingen. Ze buigen zich over aanvragen door studenten voor vrijstellingen voor opleidingsonderdelen en equivalentverklaringen van diploma’s. Ze duiden ook de promotoren aan voor de masterthesissen en leggen de onderwerpen vast. De Opleidingscommissies zijn verder ook verantwoordelijk voor curriculumwijzigingen, toelatingsvoorwaarden en studie-informatie. Ook beslissingen waaraan de budgetten van een richting besteed worden, worden hier besproken.

Meestal worden de dingen die op de agenda staan besproken en is er op het einde ook eventueel tijd voor opmerkingen van de studentenvertegenwoordigers te bespreken.

Stuvertaken

Als stuver kaart je hier de problemen in je richting aan. Hiervoor kan het altijd handig zijn om af en toe eens te horen bij jaargenoten of zij problemen of suggesties om de richting te verbeteren hebben.

Als studentenvertegenwoordiger van de opleiding ben je ook een van de eerste aanspreekpunten voor studenten als er iets misloopt. Heb je het gevoel dat iemand of een groep studenten met een probleem zitten en het niet zelf kunnen, willen of durven aankaarten, zorg dan dat het bij de juiste mensen terechtkomt.

Stuvers met een OC mandaat worden ook vaak gevraagd om feedback te geven op de examenroosters.

CIKO-raad (of CIKO-cel)

Tijdens deze vergadering wordt de onderwijskwaliteit van een faculteit besproken en wordt getracht deze te verbeteren. De opleidingsbeoordelingen worden hier bijvoorbeeld opgesteld en nadien besproken, waarna de resultaten en eventuele verbeterplannen worden doorgestuurd naar de Faculteitsraad en Onderwijscommissies. Het vergaderritme is afhankelijk van de faculteit.