Side header image

Bachelor in de interieurarchitectuur

Kerncompetenties

Ontwerper

1. De bachelor beheerst context en randvoorwaarden van een interieuropdracht, kan deze zelfstandig en eigenzinnig interpreteren en kan, op een synthetische, creatieve en innovatieve manier een interieurconcept ontwikkelen en uitwerken tot een authentiek beeld, object of ruimtelijk ontwerp.

2. De bachelor heeft inzicht in hoe een ontwerp uitvoerbaar te maken door kennis van en eisen over materialen, technieken en bouwelementen, en kan dit toepassen in een interieur- of objectontwerp binnen budgettaire kaders, bouwfysische eisen, technische, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

3. De bachelor heeft een specifiek vormgevend vermogen dat hij expressief en gespecialiseerd kan aanwenden in de creatie van ruimtelijke composities.

4. De bachelor heeft kennis en inzicht in ontwerpprocessen en ontwerpmethodieken en kan aantonen in welke context deze tot stand komen en hoe een keuze hiervan past in een eigen coherente visie over de probleemstelling (ontwerpvraagstuk).

Onderzoeker

5. De bachelor kan door redeneren en reflecteren op eenvoudige en creatieve wijze wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op interieurvraagstukken formuleren en onderzoeksresultaten evalueren.

6. De bachelor kan in een onderzoekscontext en naar eigen oordeel relevante wetenschappelijke of disciplinegebonden informatie lokaliseren, analyseren en verwerken tot een synthese.

7. De bachelor kan gericht onderzoek uitvoeren naar de interieurbehoeften van specifieke doelgroepen en bevindingen hierover kritisch aanwenden in zijn interieur- of objectontwerp.

8. De bachelor ontwikkelt een attitude van levenslang leren.

Mediator

9. De bachelor kan door zintuiglijke waarneming op fysieke en mentale verblijfsnoden van de gebruiker en zijn omgeving anticiperen en kan deze ruimtelijk en perceptueel vertalen in zijn ontwerpen.

Antenne

10. De bachelor kan de nationale en internationale historische, culturele, wetenschappelijke, filosofische, ethische, esthetische, politieke, sociale en economische context van de interieurarchitectuur verduidelijken.

11. De bachelor heeft een brede visie op de rol en de positie van de interieurarchitectuurdiscipline in de samenleving en kan inspelen op zijn veranderende rol als interieurarchitect door zijn werk en opvattingen te evalueren en te relateren aan actuele en mondiale culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Teamspeler

12. De bachelor kan als interieurarchitect projectmatig samenwerken, organiseren, ondernemen en compromissen sluiten, en kan hierbij verantwoordelijk omgaan met beperkingen en risico's.

13. De bachelor kan de juridische, financiële, commerciële en organisatorische aspecten van het beroep van interieurarchitect beschrijven en toepassen in werksituaties.

Communicator

14. De bachelor kan essentiële informatie van elke fase van het ontwerpproces communiceren via beeld, schrift en woord en kan hierbij een professioneel vocabularium hanteren naar zowel leken als professionelen.

15. De bachelor kan een geargumenteerd mondeling en schriftelijk academisch discours opbouwen en kan zich in een debat een oordeel vormen over een vraagstuk uit het vakgebied vanuit een cultuurwetenschappelijk referentiekader en instrumentarium.