In 2012 werd de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen (EASHW) opgericht. De EASHW bespreekt de ingediende aanvragen van onderzoekers die interviews of surveys wensen af te nemen of aan observatieonderzoek willen doen waarbij al dan niet deelnemers uit risicogroepen (kinderen, , mensen met een functiebeperking, gevangenen,…) zijn betrokken. De commissie is samengesteld uit 9 effectieve leden en de voorzitter van de Commissie Medische Ethiek treedt op als waarnemend lid.

Op 3 juli 2012 werd de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen (EASHW) opgericht. De EASHW bespreekt de ingediende aanvragen van onderzoekers die interviews of surveys wensen af te nemen of aan observatieonderzoek willen doen waarbij al dan niet deelnemers uit risicogroepen (kinderen, mensen met een functiebeperking, gevangenen,…) zijn betrokken. Er werd gekozen voor een  interdisciplinaire samenstelling, waarbij onderzoekers uit de voor ethisch advies vatbare onderzoeksdomeinen werden aangesteld.