Het Departement Onderzoek, Innovatie & Valorisatie Antwerpen (RIVA) functioneert onder leiding van departementshoofd Tim Engels, vicerector Prof. Ronny Blust en vicerector Prof. Silvia Lenaerts. Vicerector Onderzoek Prof. Ronny Blust is voorzitter van de Onderzoeksraad van de universiteit, Vicerector Valorisatie & Ontwikkeling Prof. Silvia Lenaerts is voorzitter van de IOF-Raad. Beide vertegenwoordigen, ondersteunen en bevorderen de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten en het beleid van de universiteit binnen het regionale, Vlaamse en internationale onderzoekslandschap. 

Wat doen we?

  • RIVA helpt onderzoekers bij het aantrekken van externe financiering

Wij helpen onderzoekers bij het aantrekken van externe financiering voor hun onderzoek. Dit doen we o.a. via informatiesessies, administratieve ondersteuning, proeflezen en bibliometrische analyses van projecten en via specifieke trainingen.

  • RIVA verbindt de academische wereld met de bedrijfswereld

We helpen onderzoekers van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) met de overdracht van kennis en technologieën naar de bedrijfswereld.  En dat werkt in twee richtingen: we koppelen bedrijven aan de juiste onderzoekspartners of begeleiden hen naar de juiste technologieën of infrastructuur. Niet alleen multinationals, maar ook KMO's kunnen op ons rekenen. Binnen de Universiteit Antwerpen helpen we onze onderzoekers bij de valorisatie van hun kennis, uitvindingen en ideeën.

  • RIVA ondersteunt de transitie naar Open Science

Om te voldoen aan de hoogste normen van onderzoekskwaliteit en -integriteit, ondersteunt RIVA onderzoekers bij het toepassen van de Open Science-praktijken. Wij beheren en ondersteunen de ethische commissies van de UAntwerpen (die ervoor zorgen dat onderzoeksprojecten, waar nodig, de juiste ethische goedkeuring krijgen) en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. We bieden ook ondersteuning bij het beheer van onderzoeksgegevens en (open access) publicatiestrategieën.

  • RIVA biedt beleidsondersteuning en analyse

We volgen specifieke onderwerpen en ontwikkelingen op in het Vlaamse, federale en Europese onderzoeks- en innovatiebeleidslandschap en zetelen ook in externe organen om de interuniversitaire samenwerking en de uitwisseling van best practices te vergemakkelijken.

  • RIVA beheert gegevens over onderzoek

Naast het beheer van de interne onderzoeksdatabank garanderen we de aanlevering van gegevens aan de Vlaamse overheid voor o.a. de berekening van de financiering voor de universiteiten of ten behoeve van supranationale instanties (bv. OESO). Samen met de universiteitsbibliotheek maken we deel uit van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), dat een set van O&O- en innovatie-indicatoren heeft ontwikkeld voor de Vlaamse overheid.

  • RIVA trekt de Antwerpse Doctoraatsschool

De Antwerpse Doctoraatsschool organiseert, coördineert en evalueert het doctoraatsprogramma en het opleidingskrediet voor alle doctorale onderzoekers aan de universiteit. We ondersteunen doctorandi tijdens hun traject, vanuit de rol van vertrouwenspersoon en aanspreekpunt, maar helpen hen ook om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. We onderhandelen ook over gezamenlijke doctoraatscontracten voor de doctorandi die hun doctoraat in samenwerking met een andere instelling uitvoeren en we organiseren een ruim aanbod aan cursussen.

  • RIVA coördineert het bestuur van de Antwerpse doctoraatsschool

Het bestuur van de Antwerpse doctoraatsschool bestaat uit academische vertegenwoordigers van alle faculteiten en beslist onder meer over financiële aangelegenheden en prioriteiten inzake doctoraatsopleiding, met inbegrip van de kwaliteitszorg. Bovendien adviseert deze raad over updates van het algemeen doctoraatsreglement en beheert ze het aanbod van doctorstitels die aan onze universiteit kunnen worden behaald. De Antwerpse doctoraatsschool bereidt de vergaderingen voor en volgt de uitvoering van de beslissingen op.

  • RIVA coördineert de Onderzoeksraad en IOF-raad.

Wij zorgen voor de nodige ondersteuning van de Onderzoeksraad en de Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF-Raad). Een van de belangrijkste taken van deze raden betreft de toewijzing van middelen uit respectievelijk het Universitair Onderzoeksfonds (BOF) en het Fonds voor Industrieel Onderzoek (IOF). RIVA bereidt de verschillende oproepen voor, organiseert de evaluatieprocessen en de opvolging van de projectrapportering.