Missie

RIVA stimuleert onderzoek, innovatie en valorisatie door pro-actieve ondersteuning van onze onderzoekers, onderzoeksgroepen, faculteiten en het management van de universiteit. Zo draagt het departement bij tot het profiel van de Universiteit Antwerpen als onderzoeksintensieve en ondernemende universiteit met een sterke internationale reputatie.

RIVA

Het Departement Onderzoek, Innovatie & Valorisatie Antwerpen (RIVA) staat onder leiding van departementshoofd Tim Engels en bestaat uit vier diensten

Sinds eind 2016 wordt het departement academisch aangestuurd door twee vicerectoren: vicerector Onderzoek Ronny Blust, tevens voorzitter van de Onderzoeksraad, en vicerector Valorisatie en Ontwikkeling Steven Van Passel, tevens voorzitter van de Raad IOF

DRIVERS

We gebruiken het acroniem DRIVERS om de belangrijkste activiteiten van het departement en de respectieve eenheden te expliciteren. 

 • D staat daarbij voor Development & training
 • R voor Reporting & analysis
 • I voor Information, advise & solutions
 • V voor Visibility & impact
 • E voor Expanding opportunities
 • R voor Reaching out
 • S voor Safeguarding compliance

Het departement en elke dienst binnen het departement draagt voortdurend bij aan elk van deze activiteiten, in nauwe interactie en samenwerking met de onderzoekers, de onderzoeksgroepen/faculteiten, en de academische overheid.

Development & training

Op het gebied van development & training ondersteunen en trainen we onderzoekers, studenten en onderzoeksondersteuners om toponderzoek en valorisatie te realiseren.

Wij bereiken jaarlijks honderden onderzoekers met volgende trainingen:

​More information on Pintra (after login). 

Reporting & analysis

Het rapporteren, monitoren en analyseren van de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten van de universiteit zijn essentieel voor onze instelling. Daartoe bedenken, implementeren en onderhouden we efficiënte processen en workflows volgens het principe 'enter once, reuse often'.

De onderzoeksdatabank Antigoon, onderdeel van Peoplesoft, bevat bijvoorbeeld gegevens over projecten, onderzoeksgroepen, expertise van onderzoekers, onderzoeksinfrastructuren en ethische adviezen, die worden meegenomen in het eCV van de onderzoekers, de website van de universiteit en het FRIS-portaal.

Information, advice & solutions

De medewerkers van RIVA informeren, adviseren, ondersteunen en helpen onderzoekers, beleidsmakers en externe partners om tot oplossingen te komen voor elke vraag met betrekking tot onderzoek en valorisatie. Cruciaal is dat daarbij proactief rekening wordt gehouden met de beleidsontwikkeling in de regio en op Europees en internationaal niveau.

Zo zijn we nauw betrokken bij en/of adviseren we de vicerectoren over de ontwikkelingen bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, de Vlaamse clusterorganisaties en, via YERUN, de ontwikkeling van het Programma Horizon Europa.

Het departement RIVA stelt drie operationele prioriteiten voorop: 

 1. continu investeren in samenwerking
 2. processen integreren en optimaliseren
 3. processen en resultaten op een fijnmaziger niveau meten. 

Daarnaast werden ook drie inhoudelijke prioriteiten gedefinieerd:

 1. een sterk opleidings- en trainingsaanbod, 
 2. meer focus op multidisciplinaire samenwerking
 3. de nadruk op internationalisering

Algemeen is het departement RIVA verantwoordelijk voor:

 • het ondersteunen van de academische overheid bij onderzoek en innovatie (beleidsvoorbereiding, uitvoeringsbeslissingen)
 • het functioneren van de Onderzoeksraad en de Raad IOF en hun werkgroepen en commissies (voorbereiding van vergaderingen, rapportage, follow-up en implementatiebeslissingen)
 • de ondersteuning van onderzoekers en onderzoeksmanagers (informatievoorziening, opleidingsaanbod, voorbereiden en uitvoeren van onderzoek(sbeleid) en ondersteuning bij het formuleren van externe onderzoeksvoorstellen, begeleiding bij valorisatieprocessen).

Het departement RIVA bestrijkt aldus het volledige scala van onderzoeks-, innovatie- en valorisatieactiviteiten, van fundamenteel onderzoek tot de commercialisering van resultaten, inclusief de geboden ondersteuning, variërend van de opleiding van onderzoekers tot bewustmaking, informatieverstrekking en advies aangaande belangrijke topics in de onderzoeks-, innovatie- en valorisatiecyclus.

De medewerkers van het departement vertegenwoordigen de universiteit tevens in tal van interne en externe werkgroepen en commissies, waaronder de overlegorganen van de Vlaamse en federale overheid (in het bijzonder VLIR- en EWI-werkgroepen, Vlaamse Speerpuntclusters en de SOC's). 

Jaarlijks wordt een uitgebreid aanbod aan informatie- en trainingssessies opgezet ten behoeve van de onderzoekers en de intermediaire partners binnen de programma's ‘Dive-into-Projects’ en ‘Dive-into-Business’. Voor deze activiteiten werkt RIVA nauw samen met de intermediaire partners (facultaire onderzoeksondersteunende medewerkers, onderzoeksmanagers) van de UAntwerpen onderzoeksconsortia van excellentie). Meer informatie op Pintra (login).

Zoals hoger aangegeven bestaat het departement RIVA momenteel uit vier diensten, die elk ook verantwoordelijk zijn voor beleidsondersteuning en -voorbereiding binnen hun domein.

Visibility & impact

We zorgen er mee voor dat successen in onderzoek zichtbaar zijn en we moedigen onze onderzoekers aan om kansen voor onderzoek, valorisatie en innovatie te verkennen. Zo vergroten we de zichtbaarheid en de ‘real-world impact’ van de Universiteit Antwerpen.

Expanding opportunities

We vergroten de mogelijkheden voor onze onderzoekers door proactieve informatie te verstrekken over financieringsoproepen, valorisatiemogelijkheden en mogelijkheden om impact te maximaliseren. Zo maken onze jonge onderzoekers tijdens de doctoraatsopleiding al vroeg kennis met de uitdagingen en verwachtingen van de arbeidsmarkt voor doctores. 

Reaching out

We zoeken voortdurend naar externe en interne samenwerking en investeren in sterke netwerken met financiers, universiteiten en andere onderzoeksorganisaties, overheden, bedrijven en sectorfederaties.

Als zodanig versterken we de innovatie-ecosystemen van de universiteit.

Safeguarding compliance

We zorgen er ten slotte voor dat het door de overheden opgelegde regelgevend kader op een efficiënte en effectieve manier wordt nageleefd, bieden oplossingen aan binnen dit kader en zorgen ervoor dat de beslissingen van de universiteit op het gebied van onderzoek en valorisatie met alle zorgvuldigheid worden genomen.

Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de Juridische Dienst van de Universiteit Antwerpen.