De Wetenschapswinkel is een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van maatschappijgericht onderzoek.
De Wetenschapswinkel voert zelf het onderzoek niet uit maar helpt een vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag en bemiddelt tussen de organisatie en de onderzoeker (student).

Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door studenten tijdens hun bachelor- of masterproef of via een andere onderzoeksopdracht. Een ervaren onderzoeker (promotor) begeleidt hen. 

Kom ik in aanmerking als aanvrager?

Criteria

Je komt in aanmerking als aanvrager als je aan deze drie criteria voldoet:

  • je hebt niet de financiële middelen om onderzoek te (laten) doen;
  • je hebt niet de expertise in huis om het onderzoek zelf te doen;
  • er zijn met jouw vraag geen commerciële doeleinden mee gemoeid.

Uitzonderingen

  • Vragen van particulieren komen in aanmerking als de problematiek voor een grotere groep belangrijk is.
  • Vragen van KMO's, bedrijven of van overheidsinstanties worden alleen behandeld wanneer zij niet in aanmerking komen voor contractonderzoek. Zij kunnen eventueel beroep doen op de universiteit via het aanbod voor bedrijven

De Wetenschapswinkel ontving al aanvragen van buurtbewoners, actie- en belangengroepen, scholen, musea , minderheidsgroeperingen, patiëntenverenigingen, milieuorganisaties, etc.

Hoe kan ik een vraag indienen?

Via de databank van Wetenschapswinkel kan je jouw organisatie registreren en vervolgens met een login en paswoord een vraag indienen.

Intakegesprek en intakeverslag

Zodra wij jouw aanvraag ontvangen hebben, neemt een medewerker van één van de Wetenschapswinkels contact op voor een verkennend gesprek. Als je vraag in aanmerking komt voor onderzoek via de wetenschapswinkel, wordt samen de vraag verfijnd tot een onderzoeksvraag. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat intern beschikbaar is voor alle Wetenschapswinkels. Als je vraag aan onderstaande criteria voldoet en op basis van intern advies per Wetenschapswinkel, wordt deze in de online databank geactiveerd en is ze vrij consulteerbaar voor studenten.

Criteria

Jouw vraag komt in aanmerking als:

  • deze aansluit bij de expertise aanwezig binnen een universiteit of hogeschool verbonden met het Vlaams Netwerk van Wetenschapswinkels;
  • deze neutraal en objectief kan onderzocht worden;
  • er voldoende betrouwbaar onderzoeksmateriaal voorhanden is of verzameld kan worden;
  • deze maatschappelijk relevant is.

Je krijgt bericht als jouw vraag (niet) aanvaard werd.

De Wetenschapswinkel behandelde al vragen rond milieu, welzijn & gezondheid, etnisch-culturele minderheden, onderwijs, cultuur, ouderen, jongeren, genderproblematiek, beleid, mobiliteit, etc.

Hoe komt mijn vraag terecht bij studenten?

Elke regionale Wetenschapswinkel gaat binnen de eigen instelling op zoek naar experts en studenten die jouw vraag kunnen beantwoorden. De aanvragen worden bekendgemaakt bij de studenten via de online databank die intern gepromoot wordt.

We kunnen niet garanderen dat jouw vraag binnen een bepaalde termijn opgepikt wordt. De werking van de Wetenschapswinkels is immers afhankelijk van de academische kalender en van het vinden van student-onderzoekers.

Hoe gaan studenten met mijn vraag aan de slag?

De student die interesse heeft in een onderzoeksvraag, ontvangt de contactgegevens van de betrokken organisatie, zodat hij/zij contact kan opnemen om de verwachtingen af te toetsen, de vraag te bespreken en eventueel een samenwerking voor te stellen.

Als de student de vraag wil onderzoeken, contacteert hij/zij de Wetenschapswinkel verbonden aan zijn/haar instelling, die de vraag 'in optie' zet. De student kan dan op zoek gaan naar een promotor of begeleider die het onderzoek voor de instelling wetenschappelijk en inhoudelijk zal begeleiden. Van zodra de student van start kan gaan met het onderzoek, laat hij/zij dit aan de Wetenschapswinkel weten. De vraag wordt dan in de databank op 'lopend' gezet, waardoor deze niet meer beschikbaar is voor andere studenten.

De Wetenschapswinkel organiseert met alle partijen (student, promotor, contactpersoon van de organisatie) een startvergadering. Zo kan het onderzoeksopzet uitgebreid besproken worden (verfijning onderzoeksvraag, vastleggen onderzoeksmethode, opstelling planning) en alle afspraken vastgelegd.

De student werkt het onderzoeksopzet verder uit en legt een persoonlijke planning vast. Deze afspraken worden aan alle betrokken partijen voorgelegd. Tijdens het onderzoek onderhoudt de student nauw contact met de promotor en brieft de organisatie en Wetenschapswinkel regelmatig over de vorderingen. 

De Wetenschapswinkel begeleidt procesmatig. Dat wil zeggen dat deze erop toeziet dat de planning wordt nageleefd of eventueel aangepast en dat er in geval van problemen, op vraag, wordt bemiddeld. 

Als de student geslaagd is voor het onderzoek (= minimumscore van 10/20), wordt minstens een digitale kopie bezorgd aan de organisatie en de Wetenschapswinkel. De Wetenschapswinkel zet deze versie op de website, tenzij andere afspraken gemaakt zijn i.v.m. het openbaar maken van de resultaten. De Wetenschapswinkel gaat op dat moment bij de verschillende partijen na in hoeverre het interessant kan zijn de resultaten breder bekend te maken. Het publiek maken van het onderzoek en de resultaten gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen. 

 

Hoeveel kost het onderzoek?

Indien de onderzoeksmethode kosten (bv. transportkosten voor interviews) met zich meebrengt, wordt aan de organisatie gevraagd deze kosten, indien mogelijk, te vergoeden. Hierover plegen student en organisatie tijdig overleg. De student zal ook enkel vergoed worden op basis van originele bewijsstukken. Kosten waarvoor van tevoren geen goedkeuring is verleend door de organisatie, zullen niet vergoed worden. Als de student zijn/haar studies opgeeft, kan hij/zij geen beroep doen op terugbetaling van de gemaakte kosten.

 

Werkwijze en afspraken

De werkwijze van de Wetenschapswinkel, vanaf het eerste contact van een organisatie tot het onderzoeksrapport, en alle afspraken tussen student, organisatie, begeleider van de universiteit en Wetenschapswinkel, worden in bijgevoegd document nog eens uitgebreid op een rij gezet.