Braeckmans Luc

De leden van het centrum staan ter beschikking voor lezingen, seminaries en adviezen over de thema's van het lopende onderzoek.

Techniek

Historisch onderzoek.

Gebruikers

- Studiegroepen - Genootschappen - Diverse soorten opleidingen

Trefwoorden

Religieuze taal, Literatuur van de religies, Filosofie

Casteleyn Jordi

Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid. Zijn onderzoek focust op lees- en spreekvaardigheid in het secundair onderwijs.

Techniek

kwalitatieve en kwantitatieve analyses

Gebruikers

leerkrachten, scholen, onderwijsnetten, beleidsorganisaties

Trefwoorden

Didactiek, Secundair onderwijs, Begrijpend lezen, Taaleducatie, Sprekend, Leesvaardigheid

De Schrijver Jelle

Mijn expertise heeft betrekking op onderzoek naar de waarde van (filosofische) dialoog en filosofisch reflectie in formele en informele onderwijscontexten, gaande van scholen tot educatieve centra en musea. Dit omvat: - De rol van filosofische dialoog bij het stimuleren van de onderzoekende houding van jongeren en het verwerven van inzicht op het vlak van ‘Nature of science’. - De rol van filosofische en interculturele dialoog om controversiële thema’s in de wetenschapsles (zoals genetische manipulatie of evolutietheorie) bespreekbaar te maken in secundaire scholen zonder polarisatie aan te zwengelen. - De rol van filosofische reflectie in het kader van de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken en waardendenken. - De rol van filosofische en interculturele dialoog om de burgerschapscompetenties van jongeren te stimuleren en polarisatie te vermijden in superdiverse klascontexten. - De rol van filosofische dialoog om reflectie over erfgoed en historisch denken te stimuleren

Techniek

- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken gericht op impactmetingen van onderwijsinterventies - Education design research

Gebruikers

- Scholen, musea, educatieve instellingen, zoölogische en botanische tuinen en/of overheidsinstellingen gericht op burgerschaps-, cultuur- of natuureducatie en wetenschapscommunicatie

Trefwoorden

Pedagogische spanningen, Wetenschapscommunicatie

Goovaerts Leen

Als industrieel ingenieur chemie met een lerarenopleiding, ligt mijn expertise op de doorsnede van deze disciplines. Binnen mijn doctoraat in iSTEM-onderwijs, heb ik zowel leermodules voor het middelbaar onderwijs ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten, als onderzoek gedaan naar de transfer van concepten bij leerlingen, als onderzoek naar de evaluatiemethoden van leerkrachten.

Techniek

Bij het ontwikkelen van de leermodules, hebben we ons vooral gefocust op 'research by design'. Tijdens het ontwikkelwerk is er namelijk veel geleerd over de samenwerking met en tussen leerkrachten, en over het maken van leermaterialen. Voor het onderzoek rond transfer en evaluatiemethoden is er voornamelijk gewerkt met kwalitatieve onderzoeksmethoden, namelijk diepte-interviews en 'teaching-learning interviews'.

Gebruikers

Vakdidactici (STEM) Lerarenopleiders Leraren secundair onderwijs Beleidsmakers

Trefwoorden

Secundair onderwijs, Science, technology, engineering, mathematics (stem), Assessment

Janssenswillen Paul

vakdidactiek: - geschiedenis pedagogische historiografie: - middelbaar onderwijs - lerarenopleiding

Techniek

empirisch onderzoek historisch onderzoek

Gebruikers

leraren lerarenopleiders educatieve organisaties

Trefwoorden

Didactiek, Geschiedenis, Onderwijsonderzoek, Lerarenopleiding

Meeus Wil

Didactiek & Psychotherapie

Techniek

Theoretisch, conceptueel, empirisch en praktijkgericht onderzoek

Gebruikers

Leraren, lerarenopleiders en educatieve organisaties. Psychologen, psychotherapeuten en hulpverleners.

Trefwoorden

Didactiek, Psychologie, Psychopathologie, Pedagogie, Lerarenopleiding, Coaching

Pinxten Annie

Vakdidactieken Biologie en Natuurwetenschappen Lerarenopleiding Misconcepties rond evolutie, gedrag van mensen en dieren in het secundair en hoger onderwijs Onderzoekscompetenties in het secundair onderwijs Gedragsecologisch- en Ecotoxicologisch onderzoek bij zangvogels

Techniek

onderzoek aan de hand van vragenlijsten

Gebruikers

leerkrachten biologie en wetenschappen

Trefwoorden

School onderzoek, Schoolfunctionering, Natuurlijke selectie

Schelfhout Wouter

Vakdidactiek economie en bedrijfswetenschappen Ondernemerschapsonderwijs Lerarenopleiding Professionalisering van leraren Vakdidactische leergemeenschappen Schoolbeleid Leerpsychologie

Techniek

Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken Mixed methods Case study research

Gebruikers

Leraren, lerarenopleidingen, scholen, scholengemeenschappen/groepen, macrobeleid

Trefwoorden

Onderwijsbeleid, Onderwijsinnovatie, Professionalisering, Verhouding leraar-student, Leren, Opvoeding, Onderwijssysteem, Lerarenopleiding

Simons Mathea

Vakdidactiek: - FLE – français langue étrangère - ELE – Español como lengua extranjera Vreemdetalenonderwijs en –verwerving: - leesvaardigheid - bekwaamheidsgevoelens van leerders en leraren - taalangst

Techniek

Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes

Gebruikers

Taalleraren Taalleerders Scholen (secundair en volwassenenonderwijs)

Trefwoorden

Franse taal, Competentie, Zelfstandig leren

Smits Tom

Expertisedomein Leraarschap: (1) Vakdidactiek DaF (Deutsch als Fremdsprache) & TEFL (Teaching English as a Foreign Language) (2) (Vreemdetalen)Onderwijs: leer- en communicatiestrategieën, differentiatie, e-learning (CALL) Expertisedomein Taalkunde: (1) Toegepaste taalkunde (2) Variationele taalkunde

Techniek

Onderwijskundig en toegepast taalkundig onderzoek: - kwalitatief en ethnografisch onderzoek (observatie, interview, CA, grounded theory) - casestudies - (quasi-)experimenten - meta-analyse en reviews - action research - mixed methods Variationeel taalkundig onderzoek: - empirisch onderzoek: survey, interview - corpusanalyse

Gebruikers

- Lerarenopleiders - Taalleraren en -leerders - (Toegepast en variationeel) taalkundigen

Trefwoorden

Taalvariatie, Het leren van vreemde talen, Toegepaste taalkunde

T'Sas Jan

- Mondelinge taalvaardigheid van leerlingen: experimenteel onderzoek naar de leereffecten van exploratief spreken tijdens coöperatieve activiteiten, zoals groepswerk. - Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid: ontwikkeling van tools waarmee leerlingen hun taalvaardigheid inzetten om inzichten te verwerven over ons taalsysteem - Mediawijsheid: ontwikkeling van een tool om de mediawijsheid op het niveau van leerlingen, leraren en lerarenopleiders in kaart te brengen - Leesbevordering: kwalitatief onderzoek naar leesbevordering in de Vlaamse lerarenopleidingen + ontwikkeling van tools om leesmotivatie te koppelen aan het gebruik van e-media

Techniek

Mixed methods

Gebruikers

- Onderzoekers, leraren, lerarenopleiders, onderwijskundigen, onderwijsbeleidsmakers

Trefwoorden

Luistervaardigheid, Spreekvaardigheid, Opvoeding, Sprekend, Nieuwe media, Leesvaardigheid, Taalstudies

Van Ouytsel Joris

Dr. Joris Van Ouytsel focust zijn onderzoek op de invloed van digitale media op relatiebeleving en seksualiteit, vanuit zowel een communicatiewetenschappelijk perspectief alsook een publieke gezondheidsperspectief. Hij heeft twee hoofdonderzoeksinteresses: 1) sexting: het uitwisselen van zelfgemaakte seksueel expliciete foto’s en 2) cyberrelationeel geweld: het gebruik van digitale media binnen romantische relaties om een romantische partner te controleren, stalken of lastig te vallen. Hij gebruikt hiervoor zowel kwantitatieve methodes (grootschalige longitudinale surveys; SEM en logistische regressies) alsook kwalitatieve methodes (focusgroeponderzoek). Joris heeft ook studies gepubliceerd over online self-disclosure, het gebruik van sociale media, reclamewijsheid en mediawijsheid.

Techniek

Ervaring in het uitvoeren van grootschalige enquêtes over gevoelige onderwerpen bij jongeren. Ervaring in het analyzeren van datasets d.m.v. SEM en logistische regressie. Eveneens ervaring met het uitvoeren en analyzeren van focusgroeponderzoek

Gebruikers

Onderzoek: andere onderzoekers in het domein van communicatiewetenschappen en publieke gezondheid Praktijk: praktijkmensen zoals: (leerlingen) begeleiders, (school) psychologen, CLB, leraren en enkele professioneel en organisatie die jongeren advies en raad moet geven over hun mediagebruik. De resultaten van het onderzoek zijn ook relevant voor ouders en beleidsmakers.

Trefwoorden

Ict, Mediagebruik, Privacy, Cyberpesten, Sociale media, Mediasociologie, Media & ict in organisaties en samenleving, Sexting, Partnergeweld, Relationeel geweld, Dating

Vandervieren Ellen

Pre- en postmetingen, kwantitatieve data-analyse, literatuurstudies, diepte-interviews, focusgroepen, Delphi-studie.

Techniek

Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken

Gebruikers

Collega-onderzoekers, onderwijsprofessionals, studenten, bedrijfsleven en overheid

Trefwoorden

Experimentele studie, Didactiek, Wiskundeonderwijs, Lerarenberoep, Onderwijsmethode