Het onderzoek binnen de afdeling Middeleeuwse literatuur van het ISLN kent verschillende aandachtsgebieden. Van oudsher hebben het onderzoek naar de Middelnederlandse mystiek (waarbij in de eerste plaats valt te denken aan Hadewijch en Jan van Ruusbroec) en de lyriek een belangrijke plaats ingenomen. Van recentere datum is de aandacht voor preken, kronieken, rijmteksten, alchemie en voor de werking van het geheugen in de Middeleeuwen. Op al deze terreinen is er aandacht voor de verhouding tussen het literaire werk en de context waarbinnen dit ontstaan is en gefunctioneerd heeft.

Het team Middeleeuwse literatuur bestaat uit de volgende personen: