Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Economic and Social Journal

Introductie

Van de redactie

In een wereld van toenemende globalisering is schaalvergroting een onvermijdelijk fenomeen geworden.

Gedurende 57 jaar heeft het Economisch en Sociaal Tijdschrift (EST) [Antwerpen, 1947-2003] onvermoeibaar de lezersmarkt in Vlaanderen bestreken met een brede waaier van economisch-sociale publicaties. Steeds werd het principe gehuldigd dat de teksten wetenschappelijk verantwoord en tevens leesbaar moesten zijn.

Om naast Vlaanderen ook de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen, werd geopteerd voor een fusie met het Nederlandse Maandschrift Economie [Maandschrift economie: Tijdschrift voor algemeen- en sociaal-economische vraagstukken, Tilburg, 1935-2003]. Onder de benaming Kwartaalschrift Economie is het nieuwe tijdschrift immiddels officieel van start gegaan, met 2004 als eerste jaargang. Dit betekent dan ook dat het voorliggende nummer vier van de jaargang 2003 het definitieve einde betekent van het langdurige bestaan van EST.

De doelstellingen van het nieuwe Kwartaalschrift Economie blijven nagenoeg dezelfde als die van het EST, namelijk het publiceren van economische en bedrijfseconomische artikelen, in verstaanbaar Nederlands en wetenschappelijk verantwoord.

Verwacht wordt dat deze grensoverschrijdende fusie een verdere kwaliteitsverbetering van de ingezonden bijdragen zal bewerkstelligen en het verspreidingsgebied zal verruimen.

In naam van de redactieraad van het EST, de kernredactie, de redactiesecretaresse, de administratief medewerkster en alle andere wens ik de lezers van het EST te danken voor hun jarenlange belangstelling en trouw.
Hopelijk kunnen wij u allen begroeten als nieuwe abonnees van het Kwartaalschrift Economie [Kwartaalschrift Economie: Tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken, Tilburg, werd stopgezet in 2010].

Dr. P. Roosens
hoofdredacteur

[ROOSENS, Paul, "Van de redactie", Economisch en Sociaal Tijdschrift, Jaargang 57, Nummer 4, Februari 2004, p. 337]

Jaargangen en nummers Economisch en Sociaal Tijdschrift (EST) (Work in progress)