Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Over de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is een van de grootste faculteiten binnen de Universiteit Antwerpen. De geschiedenis van onze faculteit, gelegen in het centrum van de levendige stad Antwerpen, gaat terug tot 1852. Sindsdien zijn we geëvolueerd tot de meest internationale economische faculteit in Vlaanderen.

De behaalde internationale accreditaties bij AACSB en EFMD wijzen op kwalitatief sterk onderwijs en onderzoek. Ze geven onze studenten een brede waaier aan internationale (uitwisselings)mogelijkheden op alle continenten. Onze bevoorrechte samenwerking met de Antwerp Management School zorgt voor een sterke band met de bedrijfswereld.

Het academisch onderzoek situeert zich in zeven departementen, waar we met regelmaat buitenlandse onderzoekers en professoren mogen verwelkomen.

Hart van Vlaanderen

Onze studenten genieten van de voordelen te kunnen studeren in een internationale stad, het economische hart van Vlaanderen, met een rijk cultureel erfgoed. Onze alumni zijn kritische, creatieve en strategische professionals in allerlei sectoren.
 
We heten je graag van harte welkom in Antwerpen, en doen er alles aan om je thuis te doen voelen in "een van de meest innovatieve businesssteden van Europa", aldus de Financial Times.

Onze missie: Shaping diamonds

  • De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie vormt nieuwe generaties die zich ontwikkelen tot kritisch denkende professionals;  ethisch bewust en met een onafhankelijke en mondiale geest.
  • We verstrekken hoogstaand academisch onderwijs en verrichten wetenschappelijk onderzoek, waarbij we aandacht besteden aan duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en internatio­nalisering. 
  • We bieden studentgecentreerd en competentiegebaseerd onderwijs, van bachelor tot doctoraat, waarbij we studenten begeleiden in de ontplooiing van hun analytische en probleemoplossende vaardigheden.
  • We dragen bij tot de kennisontwikkeling door het aanmoedigen van zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarbij de link met het bedrijfsleven en de maatschappij prominent aanwezig is. Onderzoeksresultaten maken expliciet deel uit van de cursusinhouden, zodat studenten worden meegenomen in de laatste evoluties in het vakgebied. 
  • Door hun expertise ter beschikking te stellen van bedrijfsleiders en beleids­makers, willen de onderzoekers van de faculteit meewerken aan de vooruitgang in de samenleving.

Metafoor van de diamant

Figuur 1: de ruwe FBE diamant

De vier facetten van de ruwe diamant zijn:

Competentiegericht leren: Via studentgecentreerd onderwijs bieden we elke student de mogelijkheid om zijn intrinsieke waarde te optimaliseren. We reiken niet enkel vakinhoud aan, maar werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. We willen hen optimaal voorbereiden op beleidsfuncties in de profit, non-profit of social-profit-sector.

Academische grondigheid: We streven voortdurend naar het verbeteren van onze academische onderzoeksprestaties in het domein van de toegepaste economie en bedrijfskunde. Het volledige spectrum komt hierbij aan bod: doctoraal onderzoek, extern gefinancierd onderzoek (zowel theoretisch als toegepast) en publicaties. Aandacht voor de valorisatie van dit onderzoek in het onderwijs en de maatschappij is hierbij essentieel.

De ruime samenleving: We hebben een lange traditie van sterke relaties met het bedrijfsleven en de ruimere maatschappij door onze ligging in het economische hart van België en meer bepaald de multiculturele stad Antwerpen. We staan open voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe trends die zich aandienen in de samenleving.

Ondernemen en creativiteit: Antwerpen vormt een kruispunt van culturen, ideeën en invloeden; de ideale voedingsbodem voor creativiteit en ondernemerschap in al zijn vormen. De aanwezigheid van een wereldhaven is hieraan niet vreemd. Door het kosmopolitisch karakter van onze ligging (in het centrum van een van de belangrijkste mode- en diamanthoofdsteden van de wereld) mee op te nemen in de brede leefwereld van de studenten, willen we zin voor ondernemerschap en creativiteit introduceren als belangrijke troeven in het persoonlijk en professioneel functioneren.

Voor het ankerpunt ‘competence-based learning’ startte de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in 2007 met de ontwikkeling van een competentiesysteem. Een grondige literatuurstudie werd aangevuld met data verzameld bij verscheidene stakeholders (beroepenveld, maatschappij, referentiepersonen, alumni, academici, studenten, middenveldorganisaties, enz.). Het project resulteerde in een overzicht van mogelijke functies, kerntaken en daaraan gekoppelde beroepsrollen voor afgestudeerden aan de FBE.

De resultaten van het competentieproject werden meegenomen in de verdere strategiediscussies met diverse partijen, waaruit in 2009-2010 de FBE ‘geslepen diamant’ voortvloeide. In de ‘geslepen diamant’ worden de diverse rollen voorgesteld die afgestudeerden van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in hun beroepsleven zullen moeten vervullen.

Figuur 2: Beroepsrollen afgestudeerden FBE

De in Figuur 2 voorgestelde rollen worden hieronder beknopt toegelicht:

Analyticus

Je verwerft zelfstandig kennis en inzichten.
Je verzamelt en verwerkt data op een methodologisch juiste manier.

Coördinator

Je past opgedane kennis toe in nieuwe contexten.
Je beschikt over het organisatietalent om de nodige middelen bij elkaar te brengen om een taak effectief uit te voeren.

Creator

Je genereert nieuwe ideeën uit de brede informatiestroom binnen en buiten de organisatie.
Je zet bestaande inzichten om in nieuwe concepten.

Communicator

Je brengt ideeën over op een heldere en correcte manier.

Inspirator

Je slaagt erin om diverse stakeholders op een bezielende manier te overtuigen.

Strateeg

Je brengt verschillende perspectieven samen terwijl je het ruimere beeld voor ogen houdt.
Je doet dit vanuit een ethisch referentiekader, met aandacht voor duurzaamheid en de globale context.

Het beeld van de geslepen diamant is een treffende metafoor die de opbouw van het programma kan visualiseren. De beroepsrollen ‘analyzer’, ‘coordinator’, ‘communicator’ zijn de basisrollen. Ze zullen eerst aan bod komen in de opleiding. De drie rollen aan de bovenste vlakken van de diamant integreren de onderliggende rollen. Deze rollen worden verder uitgewerkt op masterniveau. Aan elk van de beroepsrollen worden een of meer kerncompetenties van de opleidingen gekoppeld.