Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek en advies rond mediacultuur, in het bijzonder rond minderheden (etnisch-culturele, seksuele, mensen met een beperking, ...) en diversiteit.

De biopolitiek van het geklede mannelijke lichaam: Naar een begrip van normatieve belichaamde masculiniteiten in het dagelijkse leven in België en Italië 01/11/2023 - 31/10/2026

Abstract

Het doel van dit project is de relatie tussen kleding en mannelijkheid in de dagelijkse sartoriële praktijken van niet-conforme mannen te onderzoeken. Meer bepaald zal het de impact nagaan van gendernormen op de articulatie, disciplinering en ervaring van het geklede mannelijke lichaam in de openbare ruimte in zowel België als Italië. Het onderzoek zal het geklede mannelijke lichaam beschouwen als een centraal element in de biopolitiek van mannelijkheid door het belang te onderzoeken van kledingpraktijken in de regulerende interventies van biomacht op het lichaam, een dimensie die al te vaak over het hoofd wordt gezien. Dit zal gebeuren door middel van een etnografisch kledingonderzoek. Door een brug te slaan tussen materiële cultuur en belichaamd onderzoek zal het project nagaan in hoeverre normen van mannelijkheid de zelfexpressie van het geklede mannelijke lichaam beperken, en hoe deze belichaamde kennis de dagelijkse handeling van het aankleden beïnvloedt. Aangezien het onderzoek naar de relatie tussen mannen en mode in het dagelijks leven nog meer diepgang en begrip behoeft, zal dit project ons inzicht in het geklede mannelijke lichaam vergroten en de nadruk leggen op de fundamentele rol van kleding als identiteitsvormende praktijk in de biopolitiek van mannelijkheid. Als zodanig sluit het aan bij recente wetenschappelijke en mainstream bezorgdheden over de veranderende aard van mannelijkheid en over het verzet tegen meer inclusieve vormen van mannelijke belichaming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mediadiscoursen over maatschappelijke crisissen. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

De huidige samenleving staat voor verschillende uitdagingen die als crises worden ervaren. Recente voorbeelden zijn de COVID-19 gezondheidscrisis, de klimaatveranderingscrisis, de wereldwijde energiecrisis en de 'vertrouwenscrisis', waarbij het vertrouwen in de overheid, de wetenschap, enz. afbrokkelt. Zij vormen complexe, 'wicked problems', die moeilijk op te lossen zijn en waarover de meningen uiteenlopen. Wat steeds duidelijker wordt, is dat kennis van de feiten niet volstaat om discussies over deze complexe gebeurtenissen en ontwikkelingen te begrijpen. De manier waarop over deze uitdagingen wordt gesproken, hoe ze worden voorgesteld en geconceptualiseerd, is wat wij hier verstaan onder crisisdiscours. In plaats van simpelweg de werkelijkheid vast te leggen, geven discoursen betekenis, kennen ze oorzaken en gevolgen toe, en drukken ze morele standpunten uit. Bijgevolg kunnen discussies over maatschappelijke uitdagingen worden gezien als een discursieve strijd waarin verschillende visies op de werkelijkheid strijden om de dominantie. In discussies over klimaatverandering bijvoorbeeld strijden ecologische discoursen met economische en sociale discoursen. Media spelen een cruciale rol in deze discursieve strijd om deze maatschappelijke uitdagingen te begrijpen en ze als crises te construeren. Media fungeren als betekenismakers en geven zin aan de complexe werkelijkheid die ons omringt. Denk hierbij aan de sociale media, die als zeer invloedrijke platforms ideeën verspreiden. Maar ook 'legacy media', zoals kranten en televisie, blijven een belangrijke rol spelen bij het uitdragen en legitimeren van bepaalde wereldbeelden en discoursen. Al deze media zijn sterk met elkaar verweven in onze huidige gedigitaliseerde en 'gemediatiseerde' samenleving, waar media zowel maatschappelijke gebeurtenissen weerspiegelen als dagelijks beïnvloeden. Het doel van de door ons voorgestelde 'challenge' is de werking van concurrerende gemedieerde discoursen over huidige maatschappelijke crises beter te begrijpen. Op basis van Harold Lasswells klassieke definitie van communicatie stellen wij de vraag: Wie zegt wat, in welk kanaal, aan wie, en met welk effect? De nadruk ligt op 'wat': de manier waarop over een bepaald onderwerp wordt gesproken en waarop er betekenis aan wordt gegeven. Hierbij gebruikt de kandidaat een of meer van de methoden waarin de PI's gespecialiseerd zijn om media-inhoud over een onderwerp naar keuze te analyseren: kwantitatieve en kwalitatieve contentanalyse, framinganalyse, discoursanalyse en digitale etnografie (zie verder 2.2). Het doel is om de concurrerende discoursen over een bepaalde maatschappelijke uitdaging die als een crisis wordt ervaren in kaart te brengen en greep te krijgen op het discursieve landschap, met aandacht voor 'wie' (de actoren die een bepaald discours verkondigen, zoals journalisten, politici, experts) en 'in welk kanaal' (tv, kranten, sociale media, ...). Optioneel kan de kandidaat ook de publiekskant ('aan wie') onderzoeken, met als doel te begrijpen hoe mediagebruikers omgaan met concurrerende mediadiscoursen, en hoe deze hen beïnvloeden ('met welk effect'). In tegenstelling tot het lineaire karakter van Lasswells communicatiemodel, zal het onderzoek ook de complexe interactie tussen deze verschillende aspecten van het communicatieproces erkennen (bijvoorbeeld dat mediagebruikers ook discours produceren door commentaar te geven op sociale media).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De co-creatie van inclusieve intersectionele democratische sites in Europa (CCINDLE). 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Het doel van dit project is het vertrouwen in de democratie te helpen herstellen en de betrokkenheid bij de democratische instellingen en waarden in Europa nieuw leven in te blazen. We willen dit bereiken door samen oplossingen te bedenken voor de crisis van de democratie, door strategieën te ontwerpen en uit te voeren die het verzet tegen gelijkheid en democratie tegengaan en door burgers en activisten te ondersteunen die op dit gebied werkzaam zijn. CCINDLE werkt rechtstreeks samen met feministische basisactivisten en institutionele actoren, feministische en pro-democratische media, jonge Europeanen, filantropische organisaties, denktanks en genderdeskundigen. We co-creëren kennis over i) anti-gender campagnes en hoe deze de democratie uitdagen, met name door politiek geweld en alternatieve kennisproductie; ii) toekomstbeelden van de samenleving die feministische theorieën voor ogen hebben en hoe deze zich verhouden tot democratie in Europa met betrekking tot intersectionele rechtvaardigheid, inclusie en participatie; iii) feministische beweging en institutionele reacties op anti-gender en andere antidemocratische krachten. We richten ons op zeven Europese landen met verschillende sociale en politieke achtergronden, en het EU-niveau. Deze kennis stelt ons in staat om de dagelijkse praktijk van democratie en hoe het huidige verzet resoneert met bredere uitsluitingstendensen en fundamentele problemen van het westerse democratiemodel beter te begrijpen. Wij gaan ervan uit dat het probleem niet alleen ligt bij anti-genderbewegingen, maar ook bij de hedendaagse Europese democratieën, de manier waarop deze normatief zijn opgezet en functioneren. CCINDLE voorziet in concrete benaderingen en instrumenten om anti-gender en andere antidemocratische krachten effectiever te bestrijden, de kwaliteit van de democratie te ondersteunen en de democratie in heel Europa veerkrachtiger en inclusiever te maken. We brengen deze benaderingen en instrumenten in de praktijk door middel van co-creatieve acties, waaronder studentenjury's, een netwerk van intersectionele feministische media in heel Europa, gendercafé's, blogs en andere netwerk-/verspreidingsactiviteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Meat, Men & Masculinities: hoe sociale media en interpersoonlijke communicatieprocessen vorm geven aan de relatie tussen mannelijke identiteiten en vleesconsumptie. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

De overconsumptie van vlees leidt tot gezondheids- en duurzaamheidsproblemen en toch eten veel mannen meer vlees dan aanbevolen. Dit kan te wijten zijn aan het dominante denkbeeld dat "echte mannen vlees eten". Dit denkbeeld rijmt wel met hegemonische, patriarchale opvattingen over mannelijkheid, maar niet met nieuwere, meer inclusieve vormen van mannelijkheid. Nieuwere vormen van mannelijkheid winnen aan kracht, en tegelijkertijd lijken ook vleesloze diëten toe te nemen. Het algemene doel van dit project is te bestuderen of er een verband is tussen het (niet) eten van vlees en opvattingen over mannelijkheid. Concreet zullen we bestuderen: (1) hoe sociale media vlees, mannen en mannelijkheid representeren; (2) hoe de beslissing van mannen om (geen) vlees te eten verband houdt met interpersoonlijke distantiëring en polarisatie; en (3) hoe vlees, mannen en mannelijkheid aan elkaar gelinkt zijn op cultureel, interpersoonlijk en individueel niveau van voedselkeuzegedrag. Kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyses zullen worden gebruikt om (1) Instagram- en Twitter-content over vlees en mannelijkheid te bestuderen. Experimenten met zelfrapportage en psychofysiologische metingen zullen inzicht bieden in: (2) de interpersoonlijke processen en (3) het effect van sociale mediacontent en interpersoonlijke interacties op de keuze van mannen om al dan niet vlees te eten. Mogelijks biedt dit noodzakelijke oplossingen om fervente vleeseters te helpen hun vleesinname te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gemedieerd homonationalisme: Mediavertogen over homoseksualiteit en de natie in Vlaanderen. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Holebirechten maken steeds meer deel uit van de zelfpresentatie van Westerse naties. Critici noemen dit 'homonationalisme' en wijzen erop dat inclusie in de nationale ingroep samengaat met normativiteit en de uitsluiting van (verondersteld) homofobe 'anderen', meestal uit het oosten of zuiden. Dit project wil bijdragen aan het bestaande onderzoek door systematisch homonationalistische vertogen en tegenvertogen te analyseren, gericht op Vlaanderen als specifieke (sub-)nationale context en de rol van media in het circuleren van zulke vertogen. De centrale onderzoeksvraag is: In welke mate en hoe circuleren homonationalistische discoursen en tegendiscoursen in Vlaamse media? Bijvragen en werkpakketten focussen op (1) de prevalentie van homonationalistische vertogen in Vlaamse kranten en nieuwssites, (2) de kenmerken van deze vertogen, en (3) de manier waarop deze vertogen circuleren tussen 'legacy media' (kranten), 'owned media' (zoals publicaties van politieke partijen) en sociale media (Facebook en Twitter). Ons richtend op de hedendaagse Vlaamse situatie gebruiken we een mixed-method design waarbij we kwantitatieve inhoudsanalyse combineren met kritische discoursanalyse. De steekproef evolueert van alle artikels over homoseksualiteit gedurende één jaar (1), over een meer gerichte steekproef van homonationalistische vertogen gedurende datzelfde jaar (2), tot een paar 'discursieve momenten' waarvoor we 'legacy media' combineren met 'owned' en sociale media.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

FWO sabbatsverlof 2020-2021 (Prof. A. Dhoest). 01/10/2020 - 30/09/2021

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van media in de identiteitsvorming van verschillendde generaties 'queer' mannen. De term queer wordt hier gebruikt als een overkoepelende term voor mensen die zich niet identificeren als hetero. Terwijl de mediarepresentatie van queer personen al uitgebreid bestudeerd werd, is hun mediagebruik weinig onderzocht. Wel richt recent onderzoek zich op het online mediagebruik van jongere queers, maar het mediagebruik van oudere queers is nauwelijks onderzocht. Nochtans groeiden zij op in een totaal verschillende periode wat betreft sociale aanvaarding en mediarepresentatie. Door de vergelijking van mediageneraties, mensen die met verschillende mediarepertoires opgroeiden, is het mogelijk specifieker inzicht te krijgen in de rol van media in de vorming van seksuele en genderidentiteiten. Dit is des te belangrijker nu processen van collectieve identiteitsvorming lijken te veranderen, weg van vaste categorieën zoals homo/hetero.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Sabbatsverlof 2020-2021 - Alexander Dhoest. 01/10/2020 - 30/09/2021

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van media in de identiteitsvorming van verschillendde generaties 'queer' mannen. De term queer wordt hier gebruikt als een overkoepelende term voor mensen die zich niet identificeren als hetero. Terwijl de mediarepresentatie van queer personen al uitgebreid bestudeerd werd, is hun mediagebruik weinig onderzocht. Wel richt recent onderzoek zich op het online mediagebruik van jongere queers, maar het mediagebruik van oudere queers is nauwelijks onderzocht. Nochtans groeiden zij op in een totaal verschillende periode wat betreft sociale aanvaarding en mediarepresentatie. Door de vergelijking van mediageneraties, mensen die met verschillende mediarepertoires opgroeiden, is het mogelijk specifieker inzicht te krijgen in de rol van media in de vorming van seksuele en genderidentiteiten. Dit is des te belangrijker nu processen van collectieve identiteitsvorming lijken te veranderen, weg van vaste categorieën zoals homo/hetero.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een Pan-Arabische Cliffhanger: De Case van Transnationale Arabische Televisieseries. 15/07/2020 - 14/07/2021

Abstract

Een belangrijke trend in de productie van Arabisch televisiedrama is de opkomst van zogenaamde 'pan-Arabische dramaseries', televisieseries waarin een ensemble van personages met verschillende Arabische nationaliteiten gepresenteerd wordt in een transnationale setting. Terwijl de uitbraak van de 'Arabische lente' en de daarop volgende emigratie van Arabisch talent naar nieuwe productiecentra een rol gespeeld heeft in deze opkomst, vormen pan-Arabische dramaseries' mogelijk ook een reactie op de nood van de Arabische televisie-industrie om aansluiting te zoeken bij de doorbraak van 'glocale' productie- en distributieprocessen. Aangezien televisieverhalen vaak beschouwd worden als catalysatoren voor de nationale en transnationale verbeelding, beïnvloeden pan-Arabische dramaseries mogelijk de verbeelding van de culturele identiteit van de Arabische wereld. Door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse van een selectie van pan-Arabische dramaseries en interviews met producenten, probeert dit onderzoek deze series beter te begrijpen binnen discoursen over nationalisme en culturele identiteit. Bovendien zal het project de context van de scenario-ontwikkeling van deze series onderzoeken, als een vorm van cultuurproductie met het potentieel om de verbeelding van de culturele identiteit van de Arabische wereld te veranderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mannelijkheid herontworpen: Kledij, lichaam en identiteit in de Antwerpse modescene. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Dit is het allereerste project ooit dat de relatie tussen mode, lichaam en genderidentiteit onderzoekt binnen de welbekende Antwerpse modescene. Meer specifiek zal het focussen op de creatieve praktijken van vier ontwerpers uit verschillende generaties (Raf Simons, Ann Demeulemeester, Bernhard Willhelm and Glenn Martens) en onderzoeken hoe zij bijdroegen aan een hervormde visie op mannelijke esthetiek door hun kritische benadering van mannenkledij. Het onderzoek is innovatief door zijn multidisciplinaire aanpak op het kruispunt van modestudies, 'men's studies' en 'queer studies'.Het zal theorievorming rond de constructie van mannelijkheid combineren met inzichten in de rol van mode in de vorming en het in vraag stellen van belichaamde gendernormen.Methodologisch zal het vooral berusten op de analyse van visueel en audiovisueel materiaal (met name video's en foto's van modeshows, catalogen, 'look books', tijdschriftreportages etc.), ter beschikking gesteld door het MoMu modemuseum en andere archieven, aangevuld met interviews met de ontwerpers en andere relevante personen uit de Antwerpse modescene.Door zijn multidisciplinaire karakter zal het onderzoek bijdragen aan verschillende domeinen: het zal de bestaande literatuur rond Belgische mode versterken met nieuwe inzichten vanuit het perspectief van mannelijkheid, België op de kaart van modestudies zetten, en een volledig nieuwe invalshoek toevoegen aan 'men's studies' en 'queer studies' binnen de Belgische academische wereld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culturele Waarden in Internationale Jazzwedstrijden. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Dit project beoogt onze kennis over de culturele waarde en artistieke betekenis omtrent jazz te verrijken door te onderzoeken hoe internationale wedstrijden kunnen gebruikt worden om bepaalde waarden en overtuigingen over deze muziek te (re)produceren, uit te drukken, en te veranderen. Dit zal worden gedaan door een meerlagige vergelijkende analyse van twee van de meest prestigieuze en langstlopende internationale jazzwedstrijden, de B-Jazz International Contest (1979, België) en de Thelonious Monk International Jazz Competition (1987, VS). Door een interdisciplinaire aanpak zullen meerdere perspectieven (WP1: historisch, WP2: demografisch), niveau's (WP3: geschreven, visueel, auditief) en actoren (WP4: organisatoren, jury en deelnemers) worden geëngageerd. Aangezien onderzoek naar jazzwedstrijden quasi onbestaande is, zal dit project ons begrip over de betekenis en het belang van jazzpraktijken verbreden en verdiepen door historische en demografische data over muziekwedstrijden te verzamelen alsook door de culturele waarden waarop deze gebaseerd zijn op een innovatieve wijze te interpreteren. Als dusdanig sluit het aan bij recente wetenschappelijke interesses in culturele dynamiek en processen van betekenisgeving. De resultaten zullen dan ook van belang zijn voor muziekwetenschappers, professionelen uit de culturele en creatieve sectoren, en lectoren en studenten uit het hoger muziekonderwijs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek m.b.t. ervaringen van holebi's op het kruispunt van herkomst en seksuele identiteit. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het uitgangspunt van dit onderzoek is de vaststelling van een gebrek aan aanvaarding van holebiseksualiteit bij bepaalde buitenlandse herkomstgroepen, die recent werd vastgesteld in de survey Samenleven in Diversiteit (SID). Achter deze cijfers gaat echter een complexe werkelijkheid schuil, dus we moeten ons hoeden voor al te snelle veralgemeningen naar een heel herkomstland. Bovendien toont dit onderzoek wel aan waarmee aanvaarding samenhangt, maar niet waarom dat zo is. Voor dergelijke verklaringen, die ook een zicht kunnen geven op eventuele remedies, is meer diepgaand kwalitatief onderzoek nodig. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de aanvaarding van holebiseksualiteit binnen bepaalde herkomstgroepen, met name de Marokkaanse, Turkse en Congolese gemeenschap in Vlaanderen. In een eerste fase wordt daartoe een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. In een tweede fase wordt via diepte-interviews met holebi's uit deze drie herkomstgroepen nagegaan welke problemen zij ervaren maar ook welke oplossingen zij zien. Deze inzichten worden in een derde fase samengebracht in een lijst aanbevelingen en good practices.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Creatie van een wetenschapspopulariserende website over gender en menselijke waardigheid in reclame en communicatie, in casu fase I van de oprichting van het expertisecentrum Zorrola. 03/06/2019 - 31/12/2019

Abstract

FASE I - Infopunt (*) van de oprichting van het Expertisecentrum ZORROLA voor Gender en Menselijke waardigheid in reclame & communicatie bestaande uit het verstrekken van online informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek - ter bestrijding van seksistische, genderonvriendelijke en mensonwaardige reclame en communicatie met oog voor de verschillende intersecties, zoals naast de intersecties genderidentiteit en –expressie, de intersecties met seksuele geaardheid, leeftijd, validiteit (handicap), etnisch-culturele en religieuze diversiteit - ter bewustmaking/ondersteuning en ter bevordering van radicale reclamegeletterdheid van o het brede publiek, middenveldorganisaties en onderwijsactoren o de bedrijfswereld en hun marketing en reclame professionals

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatieonderzoek naar het aanbod Vlaams gebarentaal op de VRT. 23/05/2019 - 31/12/2019

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het Vlaamse Gebarentaal-aanbod op de VRT te evalueren aan de hand van ervaringen en bevindingen van Vlaams Gebarentaligen, buitenlandse initiatieven te analyseren, en op basis van dit alles aanbevelingen te formuleren voor een toekomstig Vlaams mediabeleid en een verbeterd aanbod. In een eerste fase onderzoeken we via diepte-interviews de informatieverwerving bij het kijken naar het 19u-journaal van de VRT toegankelijk in VGT. In een tweede fase selecteren en analyseren we een aantal andere Europese uitzendingen rechtstreeks in hun nationale gebarentalen. De inzichten uit de eerste en tweede fase brengen we in een derde fase samen in een lijst van aanbevelingen die toekomstig beleid kunnen oriënteren en een voorstel van een nieuw format rechtstreeks in de Vlaamse Gebarentaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culturele Ideologie in Internationale Jazzwedstrijden. 01/10/2018 - 30/09/2019

Abstract

Dit project tracht onze kennis over culturele ideologie en mediëring binnen jazz te verrijken door te onderzoeken hoe enkele kernwaarden van deze muziek, waaronder collectiviteit, Amerikaans exceptionalisme en cultureel eigenaarschap worden ge(her)produceerd in twee van de langstlopende internationale jazzwedstrijden, de B-Jazz International Contest (1979, België) en de Thelonious Monk International Competition (1987, Verenigde Staten). Inzichten en methodes uit de culturele musicologie, sociologie en geschiedenis worden gecombineerd tot een interdisciplinaire benadering die er op voorziet om meerdere perspectieven (historisch, demografisch), niveau's (geschreven, visueel, auditief) en kernfiguren (organisatoren, jury en deelnemers) te betrekken. Er zal zowel een breder als gespecialiseerd publiek bereikt worden door een gelaagde disseminatie bestaande uit academische artikels en presentaties, publieke gesprekken met niet-academische belanghebbenden, en een symposium bestaande uit een keynote, onderzoekspanels en een debat met actoren uit de culture sector. Aangezien er nog amper onderzoek naar jazzwedstrijden is gebeurd, zal dit project ons begrip over de betekenis van jazzpraktijken uitbreiden door relevante data over muziekwedstrijden en vernieuwende inzichten over hun culturele politiek aan te leveren. Als dusdanig sluit dit onderzoek aan bij recente onderzoeksthema's omtrent culturele conflicten en identiteit. De resultaten zullen dan ook van belang zijn voor in het bijzonder muziekwetenschappers, culturele professionelen, en docenten en studenten uit het hoger muziekonderwijs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"For Horses, Not Artists": Artistiek–educatieve Visie, Waarde, en Normering van de B-Jazz International Contest, 1979–2019. 01/01/2018 - 31/12/2019

Abstract

Dit project beoogt de artistiek–educatieve visie, waarde, en normering van de B-Jazz International Contest, een internationale jazzwedstrijd gehouden in België sinds 1979, te onderzoeken. In dat jaar vond onder impuls van de Belgische jazz fan Albert Michiels (1923–2008) de eerste editie plaats van wat een jaarlijkse internationale jazzconcours zou worden, hiermee een traditie verderzettende die in 1932 te België begon. Vandaag is B-Jazz een van 's werelds langst bestaande en meest prestigieuze jazzwedstrijden, met jaarlijks meer dan honderd jazzgroepen die strijden voor een plaats bij de laatste zes. Met een dergelijke lange geschiedenis en wijde verspreiding lijken dergelijke tornooien belangrijker dan ooit. Niettegenstaande hun schijnbare belang, is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de oorsprong, de verschillende betekenissen, en de impact dergelijke wedstrijden hadden en blijven hebben op het jazzmilieu. Met B-Jazz als een casestudie, zal dit project focussen op de historisch en hedendaagse artistiek-educatieve aspecten van deze wedstrijd, en als dusdanig diens belang duiden in de vroege carrière van een professioneel musicus.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het 'queeren' van mannelijkheid: De Antwerpse modescene (1985-2015). 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Dit project onderzoekt de rol van Belgische mannenmode in de herdefinitie van mannelijkheid vanaf midden de jaren 1980. Meer specifiek onderzoekt het hoe de creatieve praktijken van een cohorte ontwerpers van de wereldberoemde Antwerpse mode-scene een impact hadden, niet enkel in de modewereld maar ook in de bredere maatschappij, door alternatieve 'queere' versies van mannelijkheid voor te stellen. Door de vorming van 'queer' identiteiten doorheen lichaamsvoorstellingen te studeren, beogen we twee centrale onderzoeksvragen te beantwoorden: 1. Hoe slaagden Belgische modeontwerpers erin bestaande paradigma's van mannelijkheid te ontmantelen en er nieuwe, subversieve paradigma's te vormen? 2. Hoe hield hun herdefinitie van mannelijkheid in mode verband met, en was ze beïnvloed door, de visuele cultuur waarin ze opereerden? Het tijdskader van deze studie omvat de socio-historische periode van de AIDS-epidemie tot heden. Deze keuze is niet toevallig: doorheen de jaren 1980 en 1990 speelde mode, als gevolg van de epidemie, een centrale rol in het vormen van nieuwe mannelijke lichaamsbeelden, zoals hyper-mannelijkheid en androgynie, die paradigmatisch zouden worden in de jaren 2000. Bovendien deed in deze periode de 'queer theory' zijn intrede in de academische wereld, een theoretisch kader dat heteronormatieve interpretaties van gender, seks en seksualiteit denaturaliseerde, en ontstond ook de 'queer cinema' die inging tegen de clichématige voorstelling van seksualiteit in mainstream cinema en nieuwe, radicale 'queer' voorstellingen voortbracht. Ondanks uitgebreid onderzoek naar de kunsten en literatuur uit deze periode, is er een grote lacune in academisch onderzoek naar mode in dit tijdskader. Door deze epistemologische leemte te vullen wil dit project ook de diepgewortelde associatie van mode met het louter frivole ontmantelen. We geloven dat de mode een belangrijke barometer is voor sociale verandering, die culturele ontwikkelingen weerspiegelt en beïnvloedt, en dat ze, dankzij haar band met het lichaam, een betekenisvolle rol speelt in de definitie en verandering van onze positie in de samenleving. Om een licht te werpen op de herdefinitie van mannelijkheid door de Antwerpse mode-scene van midden de jaren 1980 tot 2015 zal dit project het werk van een groep internationaal erkende ontwerpers van mannenmode onderzoeken, die allen opgeleid zijn of werken in België, en meer specifiek Antwerpen, en die wereldwijd succes kenden. Daarvoor zullen we hun collecties analyseren, zowel de kleren als hun visuele voorstelling in 'lookbooks', video's van modedéfilés, reclamecampagnes en modereportages. Om deze beelden te contextualiseren zullen we ook hun intertekstuele referenties analyseren, in het bijzonder film en fotografie, en zullen we de ontwerpers zelf interviewen. Deze analyses verlopen in drie stappen: archiefonderzoek, visuele analyse, en interviews. Dit onderzoek is fundamenteel interdisciplinair en situeert zich op de kruising van drie academische disciplines: modestudies, 'queer studies', en 'masculinity studies'. Aangezien dit een van de eerste projecten is op het domein van modestudies in België, zal het helpen ons land op de kaart van de modestudies te zetten en het intellectuele misprijzen voor mode-onderzoek buiten de Anglo-Amerikaanse context tegen te gaan; het zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van queer studies in België, waar queer theory stilaan verspreid raakte maar nog niet geïnstitutionaliseerd is; en het zal, doorheen de cross-disciplinaire aanpak, bijdragen aan hedendaagse debatten over mode als een cultuurvorm en mannelijkheid als een set sociale normen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De zoektocht naar identiteit: Gemeenschappen rond autisme op sociale media in Brazilië 15/07/2017 - 14/07/2018

Abstract

De hedendaagse samenleving wordt getypeerd door 'ableism', een attitude die mensen met een handicap beschouwt als minderwaardige wezens die genezen of toch geholpen moeten worden (Campbell, 2009). Mensen met een beperking en academici trekken deze visie echter in vraag door een sociaal perspectief te hanteren, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds een fysieke, zintuiglijke of cognitieve beperking, en anderzijds de handicap die voortkomt uit fysieke en sociale barrières (Goodley, 2011). Autisme wordt ook bekeken vanuit deze twee perspectieven, de medische die getypeerd wordt door 'ableism' en de sociale. De ideologie van 'ableism' wordt gedefinieerd als een "attitude that devalues or differentiates disability through the valuation of able-bodiedness equated to normalcy", waarbij de beperking gezien wordt als een inherent negatieve conditie die verbeterd, genezen of geëlimineerd moet worden (Campbell, 2009, p.5). Daartegenover staat het sociale perspectief, dat in het geval van autisme uiting vindt in de 'neurodiversity' beweging, die autistisch neurologisch verschil aanvaardt en begrijpt als een combinatie van uitdagingen en sterktes (Armstrong, 2011). Aangezien 'ableism' nog altijd een alomtegenwoordige ideologie is, is de vorming van een positieve identiteit essentieel om neurodiversiteit te promoten. Een van de plaatsen waar mensen met een beperking identiteiten kunnen vormen is het internet. Door een publieke sfeer te creëren waar collectieve opinies gevormd en geuit kunnen worden (Song, 2009, p.4) laat het internet niet alleen persoonlijke expressies toe, maar ook de vorming van gemeenschappen waar gehandicapte identiteiten zich kunnen uiten. Die identiteiten zijn divers, aangezien verschillende visies op beperkingen circuleren in de samenleving; tegelijkertijd echter biedt het internet een plaats waar mensen 'ableism' kunnen contesteren en deconstrueren. Dit wordt gezien als "crucial to the future of minority people and their quest for social justice and inclusion" (Siebers, 2013, p.284). Op basis van deze inzichten exploreert dit project hoe visies op autisme overgezet worden naar, maar ook veranderd worden door, sociale media in Brazilië, een land waar deze thema's nauwelijks onderzocht zijn. Dit onderzoek wordt geleid door twee onderzoeksvragen: 1. Hoe gebruiken mensen met autisme en hun helpers sociale media om een autistische cybercultuur te creëren, gericht op individuele en collectieve identiteiten? 2. Wat zijn de gevolgen van dit gebruik voor mensen met autisme? Om deze vragen te beantwoorden analyseren we cybercultuur, met name: hoe mensen digitale media gebruiken om representaties en narratieven te vormen, en hoe dit hun levens beïnvloedt, met inbegrip van praktijken, politiek handelen en, centraal in dit project, identiteiten (Bell, 2006). We analyseren deze cultuur met gebruik van digitale etnografie, een aanpak die zowel methodologische tools levert om de online cultuur van autisme te besturen, waarbij elicitatietechnieken gecombineerd worden met online participerende observatie (Boelstorff, 2013), als een manier om de bestudeerde gemeenschappen te betrekken bij het onderzoek, door hen voor te stellen als het onderwerp van hun eigen verhalen. Aan het einde van dit project verwachten we beter te begrijpen hoe mensen met autisme en hun helpers een online cultuur van autisme creëren in Brazilië, vooral wat betreft identiteiten, en wat de gevolgen van hun sociale mediagebruik voor deze mensen zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek beeldvorming. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Kwalitatief onderzoek naar de representatie van minderheidsgroepen, in opdracht van de VRT. Elk jaar wordt een specifieke groep bestudeerd, waarbij via een selectie beeldfragmenten nagegaan wordt hoe de VRT voldoet aan zijn opdracht om de maatschappelijke diversiteit adequaat in beeld te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Turkse procedurele politieseries: Genre, globalisering en nationale identiteit. 01/04/2016 - 31/07/2016

Abstract

Dit onderzoek richt zich op Turkse procedurele politieseries op televisie. Er wordt betoogd dat die geklemd zitten tussen het 'Westelijke' van het politiegenre en de nationale reflexen, tendenzen, angsten en smaken, zowel op het tekstuele als het industriële vlak, van een niet-westers land. Turkse politieseries zijn gevormd door de neiging om zich het 'westerse' politiegenre toe te eigenen maar tegelijkertijd de 'Turkse' waarden te behouden. Geïnspireerd door dit dialogische en discursieve proces, zal het onderzoek zich concentreren op vijf Turkse politieseries: Arka sokaklar (Backstreets, 2008-), een combinatie van lokale genres en het Westerse politiegenre; Kanıt (Het bewijs, 2010-2013), een forensische serie die kan worden beschouwd als de Turkse adaptatie van de CSI-franchise; Behzat Ç. (Behzat Ç., 2010-2013), een zeer provocatieve serie vanwege haar kritiek op hedendaagse politieke kwesties; Cinayet (De moord, 2014), een kort lopende adaptatie van de populaire Deense misdaadserie Forbrydelsen (2007-2012); en een historische politieserie, Filinta (Flintlock, 2014-), die draait rond de avonturen van een Ottomaanse politiecommissaris. Door primair te focussen op de ineengestrengelde dynamiek tussen globale mediastromen en de groeiende Turkse nationale televisie-industrie, bewust van de ambivalentie die ingebed ligt in het verleden en het heden van de Turkse nationale identiteit en de articulatie van het Westen in deze constructie, zal onderzocht worden hoe het politiegenre wordt aangepast aan de Turkse context tijdens het maken series voor het 'nationale' publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

E-identiteit: Sociale media en identiteit vanuit het perspectief van diasporische LGBTQs. 01/10/2015 - 31/08/2018

Abstract

Het internet, en sociale media in het bijzonder, creëert nieuwe kansen en biedt nieuwe uitdagingen voor de manier waarop mensen de uitdrukking van hun identiteit beheren. Dit onderzoeksproject wil onze kennis over de transformaties van identiteit in het nieuwe medialandschap van het begin van de eenentwintigste eeuw verrijken door die transformaties vanuit het perspectief van diasporische LGBTQs (of gender en seksuele minderheden) te bestuderen. De recentste theorieën over sociale media en identiteit, voornamelijk die over 'fixating the fragmented self' (van Zoonen 2013), 'collapsed contexts' (boyd 2011) en 'multiplication of contexts' (Papacharissi 2011), worden gebruikt om te onderzoeken wat diasporische LGBTQs ons kunnen leren over de relatie tussen het internet en identiteit. Dit project is gebaseerd op het onderzoek naar het gebruik van sociale media door Poolse LGBTQs die naar het Verenigd Koninkrijk zijn gemigreerd na 2004, toen Polen tot de Europese Unie toetrad. Eerst wordt een kwantitatieve enquête uitgevoerd om het gebruik van sociale media door de deelnemers in kaart te brengen: Welke sociale media gebruiken ze, hoe vaak en waarvoor? Het zijn echter kwalitatieve methoden, en diepte-interviews in het bijzonder, die de kern van de methodologische gereedschapskist in dit onderzoek zullen vormen. Met behulp van interviews wordt ernaar gestreefs om de hierboven vermelde theorieën te verfijnen en uit te breiden. Om meer en betere resultaten te krijgen, worden bovendien traditionele kwalitatieve methoden met meer innovatieve benaderingen gecombineerd, namelijk met 'think-aloud protocols' en digitale methoden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publieksbevraging openbare omroep. 01/02/2015 - 30/04/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Media en identiteiten in een geglobaliseerde samenleving. 13/09/2014 - 12/07/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Media en identiteiten in een geglobaliseerde samenleving. 09/09/2014 - 08/07/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kruispunten en identificaties in mediagebruik: etniciteit, seksualiteit en generaties. 01/10/2013 - 30/09/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Dit project onderzoekt de intersectie tussen verschillende bronnen van identificatie: nationaliteit, etniciteit en seksuele oriëntatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de beeldvorming rond jong ouderschap bij kwetsbare jongeren. 01/02/2013 - 31/05/2013

Abstract

De doelstelling van dit onderzoek, in opdracht van het Vlaams departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, is drieledig. Ten eerste wordt de representatie van jong ouderschap op de Vlaamse televisie geanalyseerd. Ten tweede zal gekeken worden naar de receptie van televisie-inhouden omtrent het onderwerp bij kwetsbare jongeren. Een derde, onderliggende, doelstelling bestaat erin om via participatieve onderzoekstechnieken na te gaan hoe kwetsbare jongeren betekenis geven aan de mediarepresentatie van jong ouderschap en welke rol sociale media kunnen spelen in dit proces van receptie en betekenisgeving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

'Blanton the (r)evolutionary': Een contextualisering van Jimmie Blantons contrabasspel. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Homonegativiteit en genderdeviantie: een vergelijkende analyse van de verhouding tussen opvattingen over gender en seksualiteit in Vlaanderen, Nederland en de Verenigde Staten. 01/10/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project richt zich op de vraag in hoeverre en op welke wijze houdingen ten aanzien van holebiseksualiteit zijn te verklaren vanuit houdingen ten aanzien van gender. Het corpus van hiertoe bestudeerde teksten bestaat uit boek- en filmrecensies uit de periode 1960 tot heden. Per vergeleken regio (Vlaanderen, Nederland, de VS) worden telkens twee geschreven media (een weekblad en een dagblad) geanalyseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Queer sounds: De functie en betekenis van muziek in de vorming en evolutie van een LGBT-subcultuur in de stad Antwerpen (1960-2010). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

'Jack The Bear': Een comparatieve analyse van de innovaties in het contrabasspel van Jimmie Blanton. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Jimmie Blanton wordt algemeen beschouwd als één van de primaire innovators van het contrabasspel in de jazz. Er is tot op heden echter nog nooit getracht precies en systematisch vast te stellen op welke vlakken hij vernieuwend was. Dit artistiek onderzoek wil vanuit een sterke nexus theorie – praktijk komen tot een grondig begrip van de innovatieve aspecten in het contrabasspel van Blanton om zo de lacunes in te vullen die momenteel hierrond nog heersen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TV en de natie in globale stad. 30/09/2011 - 29/07/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De functie en betekenis van muziek in de vorming en evolutie van een holebisubcultuur in de stad Antwerpen (1960-2010) 01/07/2011 - 30/06/2015

Abstract

Dit project wil tot een beter begrip komen van de functie van muziek in processen van subculturele identificatie, met bijzondere aandacht voor de holebigemeenschap in Antwerpen. Het is bekend dat muziek een belangrijke rol speelt in de vorming en zelfdefinitie van minderheden en subculturen, maar haar rol in de holebigemeenschap is nog niet grondig bestudeerd. Bovendien werden de Vlaamse holebicultuur en haar geschiedenis nog nauwelijks academisch bestudeerd. Het is onze bedoeling om ten eerste in kaart te brengen welk muzikaal repertoire en welke muzikale functies gedeeld werden in de holebiscene van het grootste stedelijke centrum in Vlaanderen, Antwerpen, tussen 1960 (de start van de Antwerpse holebibeweging) en 2010. Ten tweede zullen we analyseren hoe dit repertoire en het gebruik ervan fungeren als subcultureel kapitaal en zo bijdragen tot de vorming van een of meerdere holebisubculturen. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatieve methoden (archiefonderzoek, documentanalyse, diepte-interviews met informanten en participanten in de holebicultuur) om een holistisch zicht te krijgen op historische processen en evoluties in deze muzikale culturen. Dit project brengt inzichten samen uit de mediastudies, holebi-/queer studies en geschiedenis, met als doel de afstand tussen deze disciplines te overbruggen binnen een specifieke case-study.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

"Who's In? Who's Out?" Een vergelijkende analyse van zelf-representaties door seksuele en genderminderheden in cyberspace in Polen, Schotland en Turkije. 01/10/2010 - 30/09/2014

Abstract

Dit onderzoeksproject bestudeert hoe leden van seksuele en genderminderheden (activisten, redacteurs en mediagebruikers) zichzelf voorstellen via online media. In het bijzonder wil het project representatiepraktijken onderzoeken bij verschillende seksuele en genderminderheden (lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en/of zich als queer identificerende individuen) en in een uiteenlopende nationale, culturele en religieuze context (Polen, Schotland en Turkije).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Televisie 2.0: aanbod en gebruik van transmediale fictie 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit onderzoek bestudeert transmediale TV-fictie, d.w.z. fictieseries die uit meer bestaan dan een TV-programma. In de eerste fase focust het onderzoek op het aanbod: hoe en waarom doet de transmediale tendens zich voor en uit welke onderdelen kan de uitgebreide televisietekst bestaan? In de tweede fase wordt het gebruik onderzocht: hoe reageert het publiek op de uitnodiging om zich via diverse kanalen te engageren met een serie?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bevraging bevolking ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse regering. 01/12/2009 - 31/05/2010

Abstract

Dit project onderzoekt de visie van het publiek op de toekomstige plaats en rol van de openbare omroep in de samenleving. Op basis van een literatuurstudie over de taak en toekomst van de publieke omroep, wordt een (online) survey afgenomen bij een representatieve steekproef van Vlamingen (1500 respondenten). De analyse en interpretatie van de data leidt tot een eindrapport waarin de visie van het publiek geanalyseerd wordt en implicaties voor de toekomstige beheersovereenkomst besproken worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Cultuur op publieke omroepen. 15/01/2009 - 15/03/2009

Abstract

De doelstelling van het project is het onderzoek naar het aanbod van cultuur op een selectie van openbare omroepen in Europa, met het oog op het creëren van benchmarks voor de evaluatie van het cultuuraanbod op de Vlaamse openbare omroep VRT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek en evaluatie van de jongerenjournaals Jam en Zoom. 01/07/2008 - 30/11/2008

Abstract

In deze studie zal het eerste seizoen (september 2007-juni 2008) van de jongerenjournaals (VTM-VMMa) en Jam (VT4-SBS Belgium) geëvalueerd worden. Hoet voornaamste uitgangspunt bij deze evalutie vormen de bepalingen in de contracten tussen beide TV-maatschappijen en de Vlaamse overheid (die de programma's subsidieert).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culturele identificatie met Vlaamse tv-fictie: receptie-onderzoek naar de vorming van identiteiten. 01/10/2005 - 31/12/2007

Abstract

Dit project onderzoekt de hedendaagse receptie van en identificatie met Vlaamse televisiefictie. Ten eerste worden de tekstuele kenmerken van hedendaagse tv-fictie in kaart gebracht. De kernvraag daarbij is: hoe wordt Vlaanderen voorgesteld? Bijzonder punt van aandacht daarbij is de voorstelling van 'normaliteit'. Op dit niveau situeren we de hedendaagse invulling van nationale identiteit in tv-fictie: datgene wat wordt voorgesteld als de 'common sense', het alledaagse en vanzelfsprekende. Ten tweede wil dit project de kijkerreacties op hedendaagse Vlaamse tv-fictie te onderzoeken. Hoe worden beelden van Vlaanderen door de kijkers ervaren, en identificeren ze zich ermee? Veel wijst erop dat een vaste notie van nationale identiteit plaats ruimde voor minder stabiele, diverse vormen van identificatie. Om dit te onderzoeken gebruiken we kwalitatief publieksonderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject