Onderzoeksgroep

Expertise

Ann Verhetsel behaalde aan de KULeuven het Kandidaats- en Licentiaatsdiploma Geografie, specialisatie Sociaal-Economische Geografie, met Grote Onderscheiding (1978-1982). Vervolgens volgde ze verder aan de KULeuven de studies Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (1982-1983). Op 19 april 1989 behaalde ze met de Grootste Onderscheiding aan de KULeuven het Doctoraat in de Wetenschappen, groep Geografie, met haar thesis in de domeinen van gedragsgeografie en onderwijsgeografie over ‘De Wereld in ons Hoofd. Over het Ruimtelijk Voorstellings- en Structureringsvermogen’. In 1990-1991 behaalde ze het Getuigschrift Bedrijfseconomie aan het IPO te Antwerpen (huidige Antwerp Management School). Sinds 2013 is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen. Momenteel is ze voorzitter van de Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP). Ann Verhetsel is sinds 2008 Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Ze is voorzitter van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie. Ze doceert momenteel de vakken Bedrijfslocatie en Vastgoedmarkten en Locatie (in de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen). Daarnaast geeft ze de vakken Inleiding tot de Sociale Geografie en Historische Stadsgeografie aan de opleiding Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ten slotte verzorgt ze het vak Vastgoedmarkten aan de Master in Real Estate van de Antwerp Management School. Haar onderzoek situeert zich in het interactieveld van de Geografie, de Economie en de Ruimtelijke Planning. Momenteel lopen er onder haar leiding onderzoeksopdrachten met doctoraatstrajecten in het domein van de mobiliteit, meer specifiek over woonwerkverkeer en mobiliteitsmanagement. Daarnaast loopt er onderzoek over slimme specialisatie en nieuw economisch beleid, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Voor de Provincie Antwerpen loopt een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid. Recent loopt er onderzoek over de ruimtelijke dimensie van e-commerce, met aandacht voor urban logisitcs. Doorheen de 25 jarige carriere zijn er uiteraard een aantal accentverschuivingen geweest binnen het onderzoek, het gaat echter steeds om thema’s binnen de stadsgeografie, de transportgeografie, de ruimtelijke planning en de regionale economie.

Slimme openbaar vervoersinitiatieven voor klimaatneutrale steden in Europa (SPINE). 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

De visie van SPINE is om dichter bij klimaatneutraliteit te komen door openbaarvervoersystemen te versterken via een slimme integratie met nieuwe mobiliteitsdiensten. SPINE leidt de overgang naar een efficiënter, duurzamer, veerkrachtiger en inclusiever openbaarvervoersysteem. Een netwerk van samenwerkende LL's wordt ontwikkeld om de overdraagbaarheid te bevorderen, terwijl een intersectionele kijk op de gebruikers van het vervoerssysteem wordt toegepast. Vier Lead City LL's in Antwerpen, Bologna, Tallin en Las Palmas zullen worden opgericht, en er zal een reeks co-creatieactiviteiten plaatsvinden om innovatieve mobiliteitsoplossingen uit te voeren. De SPINE-aanpak omvat de ontwikkeling van (a) innovatieve simulatie- en Digital Twining (DT)-instrumenten, samen met open gegevens en gedragsmodellen, die het mogelijk maken scenario's op te stellen waarin verschillende mobiliteitsinterventies (push- en pull-maatregelen samen met ondersteunend beleid) worden gecombineerd en de meest veelbelovende worden uitgevoerd; (b) gegevensgestuurde evaluatie- en transformatiemodellen die de opname van de vier LL's in zeven follower-steden - Barreiro, Valladolid, Zilina, Sibenik, Hrakleion, Gdynia en Rouen - zullen bevorderen. SPINE stelt een zeer ambitieus plan op voor het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van 55 slimme, groene, inclusieve mobiliteitsoplossingen. Het SPINE-consortium verenigt een multidisciplinair team van 39 partners uit 16 landen. De unieke mix van ervaren transportngenieurs, openbaarvervoerbedrijven, computerwetenschappers, data-analysten, transportmodelleurs, sociale wetenschappers, stadsplanners, beleidsanalisten en softwareleveranciers binnen ons consortium verzekert de alomvattende aanpak van de uitdagingen, het toepassingsgebied, de verwachte impact en de succesvolle oplevering van het project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TOD voor inclusieve en duurzame ruraal-urbane regio's (TOD-IS-RUR). 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

TOD-IS-RUR focust op Transit Oriented Development (TOD), met als doel publiek transport te conceptualiseren als ruggengraat voor sociaal inclusieve en duurzame verstedelijking in Europese ruraal-urbane regio's (RURs). Als Europa de transitie wil maken naar inclusieve en duurzame verstedelijkingspatronen, dan is de extensie van TOD naar RURs essentieel, omdat een groot deel van de Europeanen in RURs wonen/werken, en niet enkel in stadskernen. TOD-IS-RUR zet een interdisciplinair, intersectoraal, en internationaal netwerk op, met 9 beneficiaries en 12 partner organisations, die samen expert-level training voorzien in analyse en conceptualisatie van TOD in RURs, aan 10 Early Stage Researchers (ESRs).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op weg naar straatdata. 01/12/2021 - 30/11/2023

Abstract

Sinds 2018 genereert het burgerwetenschapsproject Straatvinken gegevens over verkeer en leefbaarheid op straatniveau. Dit resulteerde in verschillende rijke databanken. Het doel van dit project is om deze gegevens te valoriseren voor maatschappelijk relevant onderzoek. Ten eerste zal de gegevensverzameling en verwerkingsprocedure van de jaarlijkse verkeerstellingen worden geoptimaliseerd. Ten tweede zullen de gegevens van de Teltest (n = 1.000) geanalyseerd worden om de kwaliteit van de data verder te onderzoeken. Ten derde zullen de gegevens gebruikt worden om verschillen in het aantal en aandeel van verschillende vervoerswijzen in straten te verklaren, en dit in diverse soorten gebieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De stedelijke geografie van de integratie van retail en logistiek in de on-demand economie 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

De populariteit van e-commerce heeft geleid tot het ontstaan van de on-demand economie met almaar snellere, goedkopere en meer gepersonaliseerde leveringen. De nieuwe mindset van de consument compliceert echter traditionele retail and logistieke processen en heeft een grote impact op hun fysieke voetprint (Dablanc, 2019; Hagberg et al., 2016). Een gevolg hiervan is dat ook lokale overheden geconfronteerd worden met nieuwe randvoorwaarden in het stedelijk planningsproces. Recente literatuur in onderzoeksvelden als consumentengedrag, economische geografie en stedelijke logistiek beginnen aandacht te besteden aan deze problematiek (Birkin et al., 2017; Donaldy, 2013; Heitz et al., 2018). Al deze studies blijven echter binnen de grenzen van hun onderzoeksveld en gebruiken een retail of logistiek perspectief. Dit voorstel innoveert door retail en logistiek als een geïntegreerd geheel te beschouwen, en dus de problematiek door een multidisciplinaire bril te bestuderen. Dit gebeurt in drie stappen. In eerste instantie wordt de evolutie van de vraag naar en het aanbod van retail en logistieke diensten gekwantificeerd. Vervolgens worden vraag en aanbod met elkaar vergeleken door de berekening van twee indices. De eerste meet de toegankelijkheid tot omni-channel retail, de tweede geeft de prestatie van steden in de on-demand economie weer. Tot slot wordt dit werk afgerond door te bestuderen hoe lokale overheden deze integratie in goede banen kunnen leiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar 'how to make SNCB future-proof'. 15/11/2019 - 31/12/2021

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van strategieën voor de NMBS om het hoofd te bieden aan onzekere toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar passagiersvervoer per spoor. Deze strategieën zullen worden ontwikkeld op basis van meerdere scenario's, die op hun beurt worden geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke literatuur, trends en voorspellingen. Er worden best-practices van buitenlandse spoorwegexploitanten geïdentificeerd. De belangrijkste focus van de scenario's ligt op verstoringen van het reizigersgedrag, die leiden tot een mogelijke verandering in de vraag naar reizigersvervoer per spoor. In de analyse worden onder meer verouderings- en sanitaire verstoringen, zoals bijvoorbeeld COVID-19, meegenomen. Vergrijzing wordt in brede zin behandeld, dat wil zeggen met betrekking tot digitalisering en fysieke mobiliteit. Voor elk scenario wordt een strategie ontwikkeld, goed gedefinieerd in het kader van de prioritaire doelstellingen van de NMBS. De strategieën houden ook rekening met de doelstelling van de NMBS om een deel van de piekvraag te verschuiven naar de dalperiode. Bijgevolg wordt een optimale strategie geformuleerd die door de NMBS moet worden gevolgd, d.w.z. een strategie die zo robuust mogelijk is met betrekking tot de verschillende hierboven vermelde scenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De sociaaleconomische meerwaarde van de haven van Antwerpen op het hinterland. 14/10/2019 - 13/02/2021

Abstract

In 2015 finaliseerde de Universiteit Antwerpen het onderzoek "Sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland". Dit onderzoek werd voltooid in het kader van het raamakkoord tussen de Universiteit Antwerpen en de Provincie Antwerpen. Het Havenbedrijf Antwerpen, de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen onderschrijven samen het economisch en maatschappelijk belang van de haven van Antwerpen. Daarom wensen de drie partijen een geactualiseerde kijk op de sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen en starten een nieuw onderzoeksproject op. Deze geactualiseerde kijk omvat enerzijds een gedetailleerd inzicht in de werkgelegenheid in het havengebied, o.a. met het oog op de verdere ontwikkeling van het Havencentrum (aanbod) en toekomstgerichte initiatieven naar de omgeving. Anderzijds willen we inzicht krijgen in de economische impact van de havenbedrijven en hun samenwerking met bedrijven in het hele land. We focussen ons hierbij dus op economische netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Slimme en duurzame hubs voor elektrische deelmobiliteit (E-HUBS) 11/01/2019 - 10/01/2022

Abstract

Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deelmobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysieke cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen. De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deelmobiliteit aanbieders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Denken voorbij de cirkels in TODs. Transit Oriented Development in vernetwerkte ruraal-urbane plaatsen. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Transit-oriented development (TOD) is toonaangevend in hedendaags ruimtelijk beleid in Europa en Noord-Amerika. Als model integreert het transport en ruimtelijke planning door publiek transport als ruggengraat voor stedelijke ontwikkeling te conceptualiseren, met voornaamste doel verspreide verstedelijking tegen te gaan zonder de mobiele samenleving aan banden te leggen. Niettegenstaande de gerichtheid op een ruraal-urbane hybride context en mobiliteit, zijn TOD-onderzoek en praktijk gebaseerd op een normatieve benadering die urbane van rurale kwaliteiten scheidt en statische radiaal-concentrische modellen verkiest boven dynamische netwerk-verstedelijkingsrelaties. Bijgevolg is de huidige TOD-analyse en planning gelimiteerd tot een radius rond een station die wordt opgevuld met compacte stedelijke typologieën en homogenen dichtheden. Dit normatief kader leidt tot problematische, a-contextuele analyses van, en interventies in, relaties tussen ruraal-urbane plaatsen en mobiliteit. Denken voorbij de cirkels in TOD zal bijdragen tot een duurzame planning in vernetwerkte ruraal-urbane plaatsen door een analytisch kader te ontwikkelen dat focust op dynamische relaties in plaats van statische modelering alsook door kennis voort te brengen over ruraal-urbane plaatsen, geschikt om aan de slag te gaan met deze plekken. Meer specifiek zal het onderzoek interacties bestuderen tussen ontwikkelingen in het spoorwegnetwerk, pendel en ruraal-urbane verstedelijkingsprocessen in historisch perspectief. Het onderzoeksproject zal een lange termijn analyse uitvoeren op één van de meest hybride regio's in Europa – Vlaanderen – om kennis op te bouwen over heterogene en dynamische netwerk-verstedelijkingsrelaties, die een realiteit blootlegt die veel complexer is dan cirkels met homogene dichtheid en radiale groeimodellen. Door de relaties tussen spoor, pendel en verstedelijking te reconstrueren – aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden uit transportgeografie, planning, en stadsgeschiedenis – zal het project nieuwe wegen openen voor dynamische, plaats-specifieke planning voorbij huidige cirkels in TOD.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toekomstige arbeidsmarktanalyse van de haven van Antwerpen: formuleren van knelpunten, uitdagingen en oplossingen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

De doelstelling van het project is het in kaart brengen van de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het komende decennium voor de Antwerpse haven. Het project focust op specifieke veranderingen in soort en aantal jobs, en dit op tactisch, operationeel en strategisch niveau, alsook op de drijvende krachten achter deze veranderingen (bv. disruptie, deeleconomie, digitalisatie, big data-toepassingen, Internet of Things, automatisering, robotisatie…). Verder gaat het project na of gendergelijkheid en disruptieve technologische innovaties een impact hebben op de (huidige en toekomstige) beroepen en specialisaties. De focus ligt voornamelijk op de logistieke en chemische sector omdat deze het meest aanwezig zijn in de haven van Antwerpen. In een eerste deel worden, op basis van de literatuur over internationale arbeidsverdeling en innovaties op havengebied, mogelijke scenario's gegeven voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven. Daarnaast zal op basis van beschikbare statistische gegevens over de arbeid en ondernemen in de Antwerpse haven een overzicht gegeven worden van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen. Voor de toekomstige arbeidsmarkt zullen mogelijke scenario's opgesteld worden. Daarnaast zal een overzicht gegeven worden van de toekomstige job profielen per scenario. Hiervoor zullen interviews gedaan worden met verschillende stakeholders. Deze zijn maritieme, logistieke en chemische bedrijven en de gerelateerde vakbonden, maar ook minder voor de hand liggende stakeholders zoals financiële instellingen, juridische adviseurs, verzekeraars, software- en technologieontwikkelaars. Ten slotte zullen de profielen van de toekomstige jobs geconfronteerd worden met de huidige competenties en opleidingen aanwezig in de Antwerpse regio. Een SWOT-analyse geeft een lijst van actiepunten voor de toekomstige arbeidsmarkt in het Antwerpse havengebied.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Actualisering visiematrix van de stadsmonitor. 01/01/2016 - 26/05/2016

Abstract

Het Vlaams stedenbeleid stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden. Hierbij focust ze op de kracht van de stad als motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen. De Vlaamse Regering heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om deze doelstellingen te realiseren. De Stadsmonitor is een van deze instrumenten. De Stadsmonitor is een instrument voor de steden en alle betrokken actoren. Deze monitor beschrijft de ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. Het zijn de grootsteden Antwerpen en Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Er zijn reeds 5 edities verschenen: in 2004, 2006, 2008, 2011 en 2014. In het regeerakkoord 2014-2019 schuift de Vlaamse Regering de Stadsmonitor als voorbeeld naar voren voor het verzamelen van lokale beleidsinformatie in functie van het benchmarken van gemeenten. De beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Steden kondigt de nieuwe editie van Stadsmonitor aan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een actualisering van de visiematrix van de Stadsmonitor maakt deel uit van de voorbereiding van deze nieuwe editie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Openbaar vervoerbeleid: discours, bereikbaarheid en alternatieven. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Het project 'Openbaar vervoerbeleid: discours, bereikbaarheid en alternatieven' onderzoekt waarom transportbeleid is wat het is. Verschillende meningen bestaan over de tekortkomingen en verdiensten van het gevoerde transportbeleid op verschillende plaatsen en tijdstippen. Dergelijke meningen en zienswijzen zijn onderdeel van vertogen die specifieke gezichtspunten hebben over problemen en oplossingen, en transportbeleid kan enkel begrepen worden als het resultaat van strategieën en hun eventuele implementatie. Openbaar vervoer werd geselecteerd als lens om transportbeleid beter te begrijpen aangezien het raakt aan verschillende belangrijke elementen zoals congestie, vervuiling, gelijkheid en billijkheid. Naast een analyse van vertogen van diverse actoren zoals transporteconomen en de milieubeweging, zal ook de impact van het mobiliteitsbeleid op het dagelijks leven van mensen worden onderzocht. Meer bepaald zal de toegang tot normale activiteiten als werk, winkels en gezondheidszorg aandacht krijgen in empirisch onderzoek. Tot slot wordt ook ingegaan op mogelijke alternatieven die doorheen de tijd naar voor werden geschoven maar niet dominant zijn geworden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzaam Transport en Logistiek. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Francqui Leerstoel 2014-2015 Prof. Isabelle Thomas. 01/10/2014 - 30/09/2015

Abstract

Op voorstel van de Universiteit, kent de Francqui-Stichting elk jaar twee Francqui-Leerstoelen toe aan de UAntwerpen. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit of uit het buitenland, voor een reeks van tien lesuren. De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Industriële clusters in België: verkenning van koper/leverancier-verhoudingen in de voedselindustrie. 01/09/2014 - 30/06/2015

Abstract

Dit project valt binnen de context van Smart specialization, een belangrijk concept in het huidige regionale beleid. In plaats van te focussen op het verschil tussen convergentie en competitie, zet Smart specialization in op een grotere regionale specialisatie en samenwerking. Dit via zowel horizontale (tussen regionale, industriële en onderzoeksinstanties) als verticale (multilevel bestuur) lijnen (Lagendijk, 2011). Het concept Smart specialization speelt een leidinggevende rol in de Europa 2020 strategie en het nieuwe Europese cohesiebeleid (Foray, 2011; McCann, 2011). Smart specialization en verwante strategieën trachten om de groei van industriële clusters te stimuleren. Daarom zal dit onderzoek de ruimtelijke spreiding van de Belgische voedselsector onderzoeken op basis van klant/leverancier relaties. Deze zijn beschikbaar gesteld door de NBB. Het eerste deel van het onderzoek is eerder exploratief en zal gebruik maken van verschillende agglomeratie indices (o.a. Local Indicators of Spatial Association). Om een eerste idee te krijgen van de clustering zullen we gebruik maken van cijfers in verband met tewerkstelling, toegevoegde waarde en andere indicatoren (Balanscentrale). In de tweede stap zullen meer complexe clustermethodes en netwerk analyses toegepast worden op de klant/leverancier relaties tussen bedrijven in de voedselsector. Om deze relaties te meten zal gebruik gemaakt worden van een grote micro-economisch dataset. Hoewel studies zoals Lüthi et al. (2010) relevante conclusies kunnen trekken uit enquêtes, zijn deze nooit volledig objectief doordat ze afhangen van de medewerking van bedrijven. Bovendien zijn zulke studies vaak gelimiteerd tot een beperkt geografisch gebied, bv. één stad. De micro-economische data van de NBB aan de andere kant laat een nauwkeurigere analyse toe van de relaties tussen bedrijven binnen eenzelfde cluster en met klanten en leveranciers daarbuiten. Via verschillende netwerk indices kunnen de centraliteit, densiteit, verbondenheid, modulariteit… van en binnen netwerken berekend worden. Hierdoor zal de onderzoeker verschillende bedrijvennetwerken kunnen afbakenen die tot gescheiden clusters behoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling strategische visie economisch beleid Provincie Antwerpen. 18/02/2014 - 01/06/2014

Abstract

Traditioneel kan de provincie Antwerpen bogen op een aantal sectoren die gelden als economische sterkhouders. Met name de haven, de chemische sector, de diamantsector, de logistiek en tot voor kort de auto-industrie. Niettemin moeten we vaststellen dat een aantal sterkhouders die titel niet echt meer verdient. Het onderzoeksprogamma moet leiden naar een strategische visie waarin wordt afgebakend wat de economische speerpuntsectoren voor de Antwerpse toekomst zijn. Vanuit een grondige economische analyse van de Antwerpse economie en het bestaande Antwerpse economisch beleid worden de sterktes en zwaktes van de Provincie Antwerpen geïdentificeerd. Het economisch beleid van de Provincie Antwerpen positioneert zich binnen een zeer complex landschap van actoren en beleid. Deze complexiteit wordt onder meer gecreëerd door de verhouding tussen de verschillende provinciale departementen en instellingen, een steeds meer doorgedreven multi-level governance, en de geografische omgeving. Deze fase tracht volgende vragen te beantwoorden: Welke keuzes heeft de Provincie Antwerpen gemaakt? Welke en hoeveel middelen worden ingezet voor welke acties? Wat is de effectiviteit van de acties? Wie zijn de actoren en partners?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. 19/11/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Economische barometer Provincie Antwerpen. 01/07/2013 - 30/09/2017

Abstract

Met een economische barometer wil de dienst Economie en Internationale Samenwerking relevante sociaaleconomische en ruimtelijk economische kerncijfers ik kaart brengen. Tevens wil DEIS samen met de Universiteit Antwerpen de economische evolutie in de provincie blijvend kunnen meten. Ook een benchmarking met relevante regio's hoort bij deze oefening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (ORE) (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Goederen en Personenvervoer (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling strategische visie economisch beleid Provincie Antwerpen. 18/06/2010 - 30/09/2013

Abstract

Traditioneel kan de provincie Antwerpen bogen op een aantal sectoren die gelden als economische sterkhouders. Met name de haven, de chemische sector, de diamantsector, de logistiek en tot voor kort de auto-industrie. Niettemin moeten we vaststellen dat een aantal sterkhouders die titel niet echt meer verdient. Het onderzoeksprogamma moet leiden naar een strategische visie waarin wordt afgebakend wat de economische speerpuntsectoren voor de Antwerpse toekomst zijn. Vanuit een grondige economische analyse van de Antwerpse economie en het bestaande Antwerpse economisch beleid worden de sterktes en zwaktes van de Provincie Antwerpen geïdentificeerd. Het economisch beleid van de Provincie Antwerpen positioneert zich binnen een zeer complex landschap van actoren en beleid. Deze complexiteit wordt onder meer gecreëerd door de verhouding tussen de verschillende provinciale departementen en instellingen, een steeds meer doorgedreven multi-level governance, en de geografische omgeving. Deze fase tracht volgende vragen te beantwoorden: Welke keuzes heeft de Provincie Antwerpen gemaakt? Welke en hoeveel middelen worden ingezet voor welke acties? Wat is de effectiviteit van de acties? Wie zijn de actoren en partners? De volgende stap is om sectoren in kaart te brengen die binnen de Provincie Antwerpen een sterk groeipotentieel bezitten: welke sectoren zijn vandaag nog klein, maar hebben in de economische realiteit van morgen de grootste groeimarges? Het is de bedoeling in kaart te brengen welke evoluties en trends gaande zijn, en op basis daarvan de sectoren te identificeren die een groeipotentieel hebben in de Antwerpse regio. Een dergelijk inzicht garandeert een duurzamere uitbouw van de economische positie van Antwerpen. Deze strategische groeisectoren kunnen enerzijds voortbouwen op lopende initiatieven bijvoorbeeld rond detailhandel, innovatie & technologie en logistiek. Anderzijds moet er ook aan innovaties binnen het beleid worden gewerkt. Indien er een beter zicht is op welke de speerpuntsectoren van morgen zijn, wordt het mogelijk om via het provinciale economisch beleid deze sectoren extra ontwikkelingskansen te bieden én een voorsprong uit te bouwen ten aanzien van andere regio's. De laatste fase zal dan ook bestaan uit het maken van een vernieuwd economisch beleid voor de Provincie Antwerpen: Welke acties, programma's, middelen zijn nodig in welke sectoren en regio's?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeken van verkeersstromen van, naar en in het Antwerpse havengebied. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

Het project dient te leiden tot het in kaart brengen van verkeersstromen van, naar en in de Antwerpse haven, rekening houdend met: - woon-werkverkeer; - goederenverkeer; - de stromen tussen rechter- en linkeroever.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toegankelijkheid tot plaatsen en tot transport: sociale, economische en milieu interacties (INTERACT). 15/12/2009 - 31/01/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het regionaal economische beleid van de provincie Antwerpen. Sterktes, zwaktes, toekomstgerichte analyse voor speerpuntsectorenbeleid. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Het doel van het project is het opsporen van speerpuntsectoren voor het Antwerps provinciaal beleid. Op basis van bestaande bronnen wordt nagegaan welke sectoren groeipotentieel hebben en in hoeverre deze al aanwezig zijn in de provincie Antwerpen. Tevens wordt een inventaris gemaakt van de nieuwe economische activiteiten die actief zijn in de innovatiecentra in de provincie Antwerpen. Aan de hand van deze analyse en na consultatie van experten worden nadien beleidsadviezen geformuleerd en wordt aangegeven waar de beperkte middelen voor provinciaal economisch beleid best worden ingezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen. 19/11/2009 - 18/11/2013

Abstract

Een doel van een eerste luik van dit project is het beter inzicht geven in evaluaties van wereldstromen en het signaleren van opportuniteiten waarop de haven van Antwerpen zich best kan richten. In het onderzoek zal de klassieke aanpak van modellering op geaggregeerd wereldniveau verder worden uitgediept op basis van de evolutie van consumptiepatronen, regionale productiecapaciteiten en een beredeneerde raming van de grenzen van de globalisering van de industrie. Een tweede luik van het project betreft het inschatten van het effect van marktfluctuaties en de economische cycli op kortere termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen. (ADICCT - tweede fase) 01/01/2009 - 31/07/2011

Abstract

Als bron van woon-werk verkeer genereren bedrijven heel wat mobiliteit. Veel werkgevers zijn zich daarvan bewust en ontwikkelen initiatieven om het autogebruik van hun werknemers te verminderen. Het ADICCT project onderzoekt deze Mobility Management initiatieven. Naast een grondige analyse van de Belgische enquête inzake woon-werkverkeer, omvat het project ook een case-study onderzoek gebaseerd op interviews met werkgevers die een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid hebben.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Visie ruimtegebruik- en ruimtebeslag 2020-2050. Sectornota "Economie". 01/01/2009 - 31/12/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tactische studie E313 doorrekening toekomstscenario's en goederentransport. 05/09/2008 - 05/09/2009

Abstract

Het gaat om een tactisch onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere verkeersafwikkeling op de E313-snelweg Een aantal scenario's van economische ontwikkeling en beleid worden doorgerekend. In de scenario's wordt ondermeer rekening gehouden met wereldwijde transport- en logistieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zeehavens, de binnenvaart en het spoor, en logistiek beleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie 13/09/2007 - 28/10/2008

Abstract

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Ruimte en Wonen (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Het Steunpunt Ruimte en Wonen zal vanuit een beleidsrelevant en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzicht verwerven in de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur en de woonmarkt in Vlaanderen. Het steunpunt wil een beter inzicht verwerven in de transformaties en ontwikkelingen in de ruimte en in het wonen die in Vlaanderen plaatsvinden en nagaan waarom en hoe die transformaties en ontwikkelingen gebeuren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen. (ADICCT) 01/01/2007 - 31/01/2009

Abstract

Als bron van woon-werk verkeer genereren bedrijven heel wat mobiliteit. Veel werkgevers zijn zich daarvan bewust en ontwikkelen initiatieven om het autogebruik van hun werknemers te verminderen. Het ADICCT project onderzoekt deze Mobility Management initiatieven. Naast een grondige analyse van de Belgische enquête inzake woon-werkverkeer, omvat het project ook een case-study onderzoek gebaseerd op interviews met werkgevers die een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid hebben.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie over de relatie tussen locatiebeleid en duurzame mobiliteit. 01/05/2006 - 31/12/2006

Abstract

Deze studie beoogt te onderzoeken welke effecten een op mobiliteit afgestemd locatiebeleid kan hebben op de duurzame ontwikkeling van mobiliteit. Locatiebeleid beïnvloedt mobiliteit, maar mobiliteitsbeleid beïnvloedt op zijn beurt ook de locatiekeuze en ruimtelijke structuur. Verder zijn er andere factoren die zowel het locatiebeleid als de waargenomen mobiliteit kunnen beïnvloeden. De studie start met het uitdiepen van de complexiteit van de probleemstelling, waaruit een reeks van concrete onderzoeksvragen resulteren. Een deel van het antwoord op deze ondezoeksvragen zal worden teruggevonden in reeds bestaande wetenschappelijke literatuur. Vervolgens wordt er voor een aantal prominente onderzoeksvragen een empirisch onderzoek uitgevoerd, m.b.v. de data van de Volkstelling 1991 en de Socio-Economische Enquête 2001 voor het woon-werkverkeer in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SP2SP Spatial planning to strategic projects - economische strategische projecten. 01/04/2005 - 31/12/2009

Abstract

Dit project zal een wetenschappelijk onderbouwde aanpak uitwerken voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de regie en de realisatie van strategische ruimtelijke projecten en interventies in Vlaanderen. Strategische projecten zijn complexe ruimtelijke projecten die onder regie van de overheid, in nauwe samenwerking met maatschappelijke actoren en de privé sector tot stand komen en een grote impact hebben op het sociaal, economisch, cultureel en ruimtelijk functioneren van een buurt, een wijk, een stadsdeel of zelfs een hele stad. In het project worden drie soorten van strategische projecten onderzocht: stadsprojecten, economische projecten en 'nieuw-rurale' projecten. De aanpak zal worden ontwikkeld aan de hand van een analyse van de succes- en faalfactoren van verschillende binnen- en buitenlandse cases en is generiek van opzet. Met het onderzoek wordt getracht om theoretische modellen uit de bestuurskunde, ruimtelijke ordening, regionale economie, duurzame ontwikkeling en stedenbouw te linken en te vertalen naar concrete aanbevelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Directe en indirecte effecten van havenactiviteit : een gedesaggregeerde analyse. 01/04/2005 - 31/12/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimaal ruimtegebruik in en rond Europese havenregio's: op zoek naar een duurzame ontwikkeling voor regio en haven. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

De bedoeling is het simultaan evolueren van de ruimtelijke systemen regio en haven in grote Europese havengebieden te bestuderen. Enerzijds doet zich mogelijk een conflictsituatie voor vanwege de enorme vraag naar ruimte die uitgaat van beide systemen. Anderzijds zorgen agglomeratievoordelen voor een positieve wisselwerking tussen regionale economie en haveneconomie. Om de relatie volledig weet te geven, benaderen we de evolutie vanuit verschillende dimensies. Uit veldonderzoek en internationale samenwerkingsverbanden trachten we beleidslijnen naar voor te brengen die deze universele problematiek behandelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Monografie over pendel in België. 01/12/2002 - 31/12/2006

Abstract

In 2001 werd in opvolging van de tienjaarlijkse volkstelling een algemene sociaal-economische enquête afgenomen bij alle inwoners van België. Een aantal vragen hebben specifiek betrekking op woon-werk en woon-schoolverplaatsingen. Dit zijn ondermeer de afstand die men aflegt, het tijdstip waarop men vertrekt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de activiteiten die men onderweg doet enz... Deze variabelen worden gecombineerd met een aantal individuele en huishoudgegevens zoals het geslacht, de leeftijd, het opleidingniveau, de samenstelling van het gezinsinkomen en het aantal personen in het gezin. Daarnaast worden er ook een aantal ruimtelijke variabelen, zoals het leefcomplex, aan toegevoegd. De analyse van deze variabelen zal resulteren in een monografie over de woon-werk en woon-schoolverplaatsingen in België. Onder andere de relatie woonplaats-werkplaats/schooladres en de mogelijke spatial mismatch, de activiteitenpatronen tijdens de ochtend- en avondspits, de rol van sociaal-economische factoren en omgevingselementen komen aan bod. Ook de evolutie van de verplaatsingen sinds 1991 en, waar relevant, verder terug in de tijd zal hiervan deel uitmaken. Tot slot zal ook een vergelijking gemaakt worden tussen de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens die verkregen werden op basis van de sociaal-economische enquête en die welke afkomstig zijn uit andere bronnen zoals de mobiliteitsenquêtes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderaanneming in het kader van het project "Déterminer et cartographier la structure commercial des 17 régions urbaines belges" 01/11/2002 - 31/03/2003

Abstract

Onderhavige studie streeft ernaar een inventaris op te maken van de belangrijkste handelskernen van de 17 centrumsteden, afgebakend door middel van een homogene methodologie, maar ook van de hypermarkten en de belangrijkste shoppingcentra en grootschalige winkel¬com¬plexen. Met de kleine steden die tot de stadsrand van de 17 grote steden behoren, werd eveneens rekening gehouden. Meer dan 40.000 commerciële panden werden als kern geregistreerd, evenals 125 grootschalige winkelcomplexen samen goed voor meer dan een miljoen vierkante meter aan handelsoppervlakte, zonder de hypermarkten te tellen. Bijna de volledige informatie beantwoordt aan de situatie in 2002; de overige informatie dateert in geen geval van vóór 2000. Voor de inventarissen werd een homogene, verfijnde terminologie gebruikt, zodat de structuren met elkaar kunnen worden vergeleken. Met dit originele materiaal kunnen de ontwikkeling en de structuur van de detailhandel worden vergeleken, maar ook de gezondheidstoestand van de kernen en de intensiteit en de vorm van de druk die de perifere handel op de handel in de verschillende steden uitoefent. Voor het overige werd voor de grootste vier steden dieper ingegaan op de definitie en de afbakening van het hypercentrum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Atlas: de economische activiteiten. Valorisatie van de resultaten van de sociaal-economische enquête 2001. 01/07/2002 - 31/12/2006

  Abstract

  Doel van dit project is de nieuwe geografie van de economische activiteiten in België te beschrijven, en dit op verschillende niveaus (staat, gewest, steden en gemeenten). De nadruk ligt op de recente dynamiek van de belangrijkste vestigingen, sectoren en bedrijfstakken en ook op de actoren. Het betreft een project in samenwerking met KULeuven (D. Vanneste), ULg (B. Mérenne), ULB (C. Vandermotten en J.M. Decroly).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Economische activiteiten in de Europese stad: hebben de randgemeenten de stadscentra nodig? 01/05/2002 - 31/12/2003

  Abstract

  De primaire doelstelling van het project is de beschijving en verklaring van de stedelijke ruimtelijke structuur en de evolutie daarvan aan de hand van de lokalisatie van werkgelegenheid en bedrijven. Aan de hand van lokale en globale autocorrelaties indices, 3D-cartografie en nieuwe visualisatietechnieken binnen het kader van een GIS, zullen we het bestaan en de lokalisatie van secundaire werkgelegenheidscentra binnen de stedelijke agglomeratie wetenschappelijk testen. De hypothesen zijn: - Er bestaan centrifugale krachten die bedrijven en werkgelegenheid uit de stad wegleiden naar de randstad; dit proces is niet homogeen in de ruimte en leidt tot nieuwe suburbane werkgelegenheidscentra. - De intensiteit van deze krachten varieert naargelang het type van activiteit en verandert met de tijd. Beide hypothesen zullen getest worden aan de hand van volkstellingsgegevens per statistische sector en per activiteitstype.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Spatial analysis and Modelling Based on Activities (SAMBA) 01/11/2001 - 31/05/2005

  Abstract

  De centrale doelstelling van het onderzoeksproject is te trachten een beeld te krijgen van de vraag naar verplaatsingen, voor alle doeleinden, in België gebaseerd op activiteitenkettingen. Deze zullen afgeleid worden uit gegevens die verzameld werden via de eerste Belgische, nationale enquête rond de mobiliteit van gezinnen (MOBEL) die gecoördineerd en gefinancierd werd door het DWTC in het kader van PODO I. Ook zullen ze kunnen worden afgeleid uit gegevens op regionaal en lokaal niveau, namelijk uit gegevens verzameld in Vlaanderen en meer specifiek in Antwerpen, Gent en Hasselt. Om dit alles te bereiken, moet er een ruimtelijke dimensie toegevoegd worden aan de analyse van de activiteitenkettingen, die tot op heden enkel op hun tijdscomponent werden onderzocht. Het project bestaat uit 3 stadia: - Eerst zal de verzamelde data uit de voorbije enquêtes ruimtelijk voorgesteld worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Onderzoek naar de woonsituatie, woonbehoeften, woonwensen van kinderen (tot 18 jaar) in Vlaanderen. 23/10/2000 - 23/10/2002

  Abstract

  Inleiding: Situering specifieke kenmerken vanwoonsituatie, woonbehoeften, woonwensen van kinderen in Vlaanderen binnen het algemene kader van woonbeleid, jeugdzorg en stedelijke problematiek. Stap 1: Woonsituatie: statistische analyse. Analyse gegevens van de Volkstelling 1991 (op individueel niveau) - datamining; Import in een Geografisch Informatiesysteem (GIS) en toevoegen van een aantal omgevingsvariabelen voor de berekening van de toegankelijkheid ervan. Stap 2: Woonwensen: enquête bi 5000 jongeren. Grootschalige enquête bij representatieve steekproef en speciale aandacht voor enkele bijzondere jongerengroepen. Stap 3: Woonbehoeften: beleidsconclusies (incl. Internationale benchmarking). Opmaken syntheserapport, inclusief beleidsconclusies (geplaatst in een internationaal overzicht van woonbeleid t.o.v. Jongeren). De terugkoppeling naar de leerkrachten vindt plaats aan de hand van de executive summary.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Economie en tewerkstelling in Antwerpen 01/07/2000 - 31/12/2002

   Abstract

   In het kader van het Sociaal Impulsfonds (SIF-Beleidsplan Antwerpen 2000-2002) wordt een studie uitgevoerd rond economie en tewerkstelling in Antwerpen. Deze studie moet enerzijds relevant materiaal aanreiken voor de Databank Sociale Planning bij Stadsontwikkeling Maatschappij Antwerpen (SOMA vzw), en anderzijds leiden tot een beter begrip van de Antwerpse economische en arbeidsmarktsituatie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Evaluatie van voorstellen voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten voor de sleutelactie 'Stad van de Toekomst en Cultureel Erfgoed' 01/03/2000 - 31/03/2000

    Abstract

    Evaluatie van voorstellen voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten voor de sleutelactie 'Stad van de Toekomst en Cultureel Erfgoed'

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Supervisie van het project m.b.t. het gemeentelijk structuurplanningsproces: economische dimensie - ontwikkeling van een methode voor het opstellen van een gemeentelijke ruimtelijke economische visie - toepassing voor Bonheiden en Ninove 01/10/1999 - 31/12/1999

     Abstract

     Supervisie van het project m.b.t. het gemeentelijk structuurplanningsproces: economische dimensie - ontwikkeling van een methode voor het opstellen van een gemeentelijke ruimtelijke economische visie - toepassing voor Bonheiden en Ninove

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Planning van promoties in een micro-marketing strategie 01/01/1999 - 31/12/2000

      Abstract

      Dit project heeft tot doel na te gaan welk de mogelijkheden en gevolgen zijn van een micro-marketing strategie voor sales-promotions. Sales -promotions omvatten zeer diverse vormen van kortstondige verkoopbevorderingsactiviteiten. Micro-marketing verwijst naar een ver doorgedreven segmetnatiestrategie, waarbij marketers hun aanbod aanpassen aan de wensen en behoeften van zeer kleine of specifieke klantengroepen. Zowel in de literatur als in de praktijk is er de laatste jaren toenemende belangstelling voor dergelijke gedifferentieerde aanpak. Dit is ondermeer een gevolg van de spectaculaire vooruitgang in de informatie-technologie en van de toenemede concurrentiedruk. De mogelijkheden tot en het belang van klantgericht marketingbeleid zijn hierdoor sterk toegenomen. Bedrijven beschikken over meer en erg gedetailleerde klanteninformatie en kunne marketing-mix instrumenten veel flexibeler en meer gericht inzetten dan vroeger. Dit opent perspectieven voor een steeds verde doorgedreven segmetnatie, waarbij de marketing aan de kenmerken en preferenteis van steeds meer verfijnde marktsegmenten kan worden aangepast.//..Dit project tracht een beter inzicht te verschaffen in d emogelijkheden en gevolgen van een aanpassing van de sales promotion mix aan de kenmerken van micro-marketing segmenten. De aandacht gaat hierbij uit naar de kenmerken van de segmenten waarop de gedifferentieerde aanpak kan wordne gebaseerd, en naar de vorm van differentiatie noodzakelijk om in elk van de microsegmenten een vooropgestelde reactie te bewerkstelligen. De onderzoeksresultaten kunnen in die zin bijdragen tot een meer effectieve planning van verkoopbevordering.

      Onderzoeker(s)

      • Promotor: Gijsbrechts Els
      • Co-promotor: Campo Katia
      • Co-promotor: Verhetsel Ann

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Opstellen van een ontwerp-beleidsplan duurzame mobiliteit (I.o.v. KULeuven R&D, onderaanneming: hoofdopdrachtgever: Min. Vl. Gem., Dept. Leefmilieu en Infrastructuur) 01/01/1999 - 30/06/2000

       Abstract

       Taken: //..* Deelname opstellen kadernotitie//..* Omschrijving van verder onderzoek//..* Overzicht visies en uitgangspunten duurzame mobiliteit//..* Evaluatie onderlinge consistentie multimodale modellen//..* Evaluatie van de modellering goederenvervoer in functie van de aanpak duurzame mobiliteit//..* Levering modelinput goederenvervoer (trendscenario, duurzaamheidsscenario), interpretatie van de resultaten; //..* Kwantitatieve en inhoudelijke analyse van de scenario's (goederenvervoer), synthese, punten van overeenkomst, afwijkende standpunten, visies.//..* Bijdrage opzet beoordelingsframework en evaluatie beleidsmaatregelen m.b.t. ontwerp beleidsplan.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Studie naar de toekomstmogelijkheden voor de //..werkgelegenheid in de Noorderkempen. 01/09/1998 - 31/08/1999

        Abstract

        Wetenschappelijke analyse en aanreiking materiaal voor een strategie met betrekking tot de ontwikkeling van een toekomststrategie voor duurzame werkgelegenheid in het stedelijk gebied Turnhout.//..In concreto komt dit neer op een gedetailleerd onderzoek ten behoeve van de opmaak van een regionaal strategisch plan, ook aanwendbaar in het kader van een grensoverschrijdend structuurplanningsproces, bestaande uit://..- een omgevingsonderzoek//..- een analyse van de sterkten en zwakten met de troeven en bedreigingen//..- het beschrijven van alternatieven voor een strategisch plan.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/02/1997 - 30/11/1997

         Abstract

         Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Geomarketing en retail marketing mix - de invloed van lokatie-specifieke kenmerken op optimaal produktaanbod en verkoopbevordering 01/01/1997 - 31/12/1998

          Abstract

          In dit project onderzoeken we in welke mate en op welke wijze kenmerken eigen aan de lokatie (profiel van de bevolking, kenmerken van de concurrentie, socio-economische kenmerken van de lokatie) een effect hebben op de gewenste assortimenten van een distributiepunt. We gaan na of een geografisch gedifferentieerde strategie voor een distributieketen wenselijk is.

          Onderzoeker(s)

          • Promotor: Gijsbrechts Els
          • Co-promotor: Campo Katia
          • Co-promotor: Verhetsel Ann

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Naar een duurzame mobiliteit: economische en ruimtelijke effecten van een toenemend goederenvervoer 01/12/1996 - 30/06/2001

           Abstract

           Binnen het (internationale) debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goederenvervoer een cruciale rol spelen. Voor een groot gedeelte heeft dat te maken met de bewustwording van een aantal negatieve effecten die met dat goederenvervoer gepaard gaan: milieueffecten, veiligheidseffecten , effecten op de leefbaarheid van de steden. De overheid kan en moet reageren , maar ze heeft daartoe aan een coherent instrumentarium. Dit project tracht de bouwstenen voor zulk instrumentarium aan te reiken.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Vers une mobilité durable: effets économiques et spatiaux d'un transport de marchandises en augmentation. Onderaanneming voor UCL in het kader van DWTC-programma 'Naar een duurzame mobiliteit' 01/12/1996 - 30/11/2000

            Abstract

            Binnen het internationale debat rond duurzame ontwikkeling blijft het goerdenvervoer een cruciale rol spelen. De overheid (internationaal, nationaal, regionaal) kan en moet reageren, maar ze heeft daartoe behoefte aan een coherent instrumentarium. Dit onderzoek, dat wordt toegespitst op de impacten van het goederenvervoer, tracht de bouwstenen voor zulk instumentarium aan te reiken. //..Het onderoek bestaat uit twee delen. Een eerste deel wil de externe effecten van het goederenvervoer m.b.t. mobiliteit en veiligheid identificeren en kwantificeren. Fase 1 betreft de beschrijving, analyse en prognose van het goederenvervoer in België en in relatie tot het Europese netwerk. In een 2de fase worden de externe effecten meer geïdentificeerd, en dit zowel vanuit economische als vanuit ruimtelijke invalshoek. Fase 3 gaat in op de kwantificering van de externe effecten. Eens de externe effecten gekend en gekwantificeerd stelt zich de vraag naar de eventuele doorrekening, vooral wanneer het om negatieve effecten gaat (cf. deel 2 van dit onderzoek).

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studieopdracht taken en taakverdeling tussen bestuursniveaus m.b.t. het beleidsveld economische ontwikkeling 01/12/1996 - 31/12/1996

             Abstract

             Een inventaris van de huidige taken en taakverdeling en situering van de actuele verschuivingen en knelpunten. Alsook voorstellen en/of vragen over de wijze waarop rond actuele beleidsproblemen inzake subregionale economische ontwikkeling een complementaire aanpak tussen de bestuursniveaus kan worden uitgewerkt

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Mobiliteitsplan Antwerpen. Ondersteuning voor gebruik en verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen 01/06/1996 - 31/12/1996

              Abstract

              Het doel van deze opdracht is het verzekeren van het verder gebruik, de uitbating alsook de verdere ontwikkeling van de multimodale verkeers- en vervoersmodellen (personen- en goederenvervoer) voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas. Het doel is eveneens de effecten van projecten en beleidsmaatregelen op basis van dit model, door te rekenen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Opbouw van scenario's voor een mobiliteitsplan Antwerpen 01/05/1994 - 29/09/1994

               Abstract

               In dit onderzoek wordt voor de provincie Antwerpen en het arrondissement Sint-Niklaas nagegaan wat de ontwikkeling van de verkeersstromen is tot het begin van de 21e eeuw onder diverse hypothesen: ongewijzigd beleid, toepassing structuurplan Vlaanderen, restrictief ruimtegebruik.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                De socio-economische betekenis van de as Antwerpen-Brussel; formulering van voorstellen. 01/08/1993 - 31/12/1993

                Abstract

                De opdracht kadert in een breder onderzoeksproject ter voorbereiding van het structuurplan Vlaanderen. Het is ÄÄn van de gebiedsgerichte studies. De opdracht heeft tot doel de economische betekenis van de as Antwerpen-Brussel te schetsen en voorstellen te formuleren betreffende de diversificatie van bedrijventerreinen in het gebied.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject