Onderzoeksgroep

Recht en Ontwikkeling

Internationaal publiekrecht, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. 01/10/2021 - 30/09/2026

Abstract

Het internationaal recht is binnen een staatscentrisch paradigma gebleven, zelfs met de radicale verschuivingen in de mondiale arena van de afgelopen halve eeuw, waaronder de consequente opkomst van hybride actoren die tegelijkertijd een publiek en een privaat karakter of publieke en private elementen belichamen.Deze hybride actoren zijn emblematisch voor de verwevenheid van duurzame ontwikkeling en internationaal recht. Dit project onderzoekt de invloed van hybride actoren op het internationaal publiekrecht in termen van normen, rechten en verplichtingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een mensenrechtenbenadering van gezondheidsrisico's die verband houden met kindhuwelijken in Tanzania 01/01/2020 - 31/08/2022

Abstract

Dit project beoogt met een mensenrechtenbenadering de prevalentie van kindhuwelijken en ermee verbonden gezondheidsrisico's in Tanzania te verminderen. De mensenrechtenbenadering omvat een drievoudige oefening van capaciteitsopbouw. Ten eerste wordt ingezet op capaciteitsopbouw bij academici van Mzumbe University (MU) Faculty of Law (FOL), zodat ze empirisch socio-juridisch onderzoek kunnen voeren en de gezondheidsdynamieken verbonden met kindhuwelijken beter kunnen begrijpen. De empirische resultaten zullen de grondslag vormen voor capaciteitsopbouw bij sociale werkers in de regio Dodoma: er zal een app ontwikkeld worden om de mensenrechtenbenadering van ontwikkeling te introduceren. In een derde fase zal de app gebruikt worden om sociale werkers op te leiden tot 'vertalers' van het internationaal recht van de mensenrechten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid (SUSTJUSTICE) 10/02/2020 - 30/04/2020

Abstract

In recht-en-ontwikkelingsstudies wordt erkend dat instituties, met inbegrip van het recht, ertoe doen voor ontwikkeling. Er is een massale toename in ontwikkelingshulp voor projecten over institutionele hervormingen. Juristen zien zichzelf vaak als institutionele architecten en zijn belangrijke actoren in ontwikkeling geworden. Maar juristen zijn vaak niet goed voorbereid op die taak: ze zijn eerder technisch opgeleid, en zien vaak niet de ruimere gevolgen van hun 'legal engineering' voor duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid. Het International Training Programme 'Sustainable Development and Global Justice' (SUSTJUSTICE) biedt een omvattende vorming aan die gegrond is op de onderzoekslijnen van de Law and Development Research Group (LDRG) aan de Universiteit Antwerpen. De vorming biedt een antwoord op de veelgehoorde vraag vanuit het Zuiden om een omvattende en gerichte opleiding aan te bieden over de rol van het recht in duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid in een ontwikkelingscontext.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Implicaties van rekenschapsplichtigheid voor mensenrechten bij het inzetten van private actoren voor publieke doelstellingen: multi-stakeholder partnerschappen voor onderwijs in het post-2015 ontwikkelingstijdperk. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

In het ontwikkelingstijdperk na 2015 spelen private actoren een toenemende rol.Dit onderzoek gaat na wat de gevolgen zijn voor de rekenschapsplichtigheid voor mensenrechten. In het bijzonder zullen multi-stakeholder partnerships (MSPs) in het onderwijs bestudeerd worden. Private actoren nemen in toenemende mate deel aan globale beleidsontwikkeling en -implementatie. Deze hybride publiek-private initiatieven worden voorgesteld als een oplossing voor bestuursleemtes. MSPs zijn nu alomtegenwoordig in het bestuur van duurzame ontwikkeling, nu ze geformaliseerd en gesteund worden door de Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. MSPs beheren omvangrijke financiële middelen en hebben een impact op heel veel mensen, maar ze hebben geen duidelijk juridisch statuut, noch een mandaat en verplichtingen naar internationaal recht. Dat doet vragen van rekenschapsplichtigheid rijzen. Op gebieden die zowel publieke goederen als mensenrechten zijn, zoals onderwijs, heeft de betrokkenheid van private actoren de weg gebaand voor commercialisering en controle door bedrijven over de agenda, wat vragen over rekenschapsplichtigheid alleen maar scherper heeft gesteld. Dit onderzoek wil het gebrek aan kritische juridische reflectie goed maken, en de uitdagingen inzake rekenschapsplichtigheid voor mensenrechten die voortspruiten uit de beleidsmatige inzet van private actoren in MSP's voor publieke doeleinden zoals het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs, evalueren en aanpakken. Het onderzoek zal gebruik maken van empirische onderzoeksmethodes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kinderrechtelijke verplichtingen van niet-statelijke economische actoren. 01/10/2014 - 30/09/2018

Abstract

De uitdagingen die globalisering met zich meebrengt zetten de opvatting dat Staten de enige subjecten in het internationaal recht zijn, ernstig onder druk. De opkomst van niet-statelijke economische actoren (NSEAs), zoals transnationale ondernemingen of internationale financiële instellingen met de facto economische en politieke macht is een realiteit die noch politiek, noch juridisch genegeerd kan worden. Er is groeiende wetenschappelijke belangstelling voor het verhelderen van de mensenrechtenverplichtingen van niet-statelijke economische actoren. De laatste jaren zijn ook meerdere internationale initiatieven genomen on hun handelen te onderwerpen aan regulering. Nog recenter is de erkenning dat kinderen en hun rechten speciale aandacht moeten krijgen, zoals blijkt uit de Children's Rights and Business Principles (2012) en de algemene commentaar over bedrijven en kinderrechten (2013) van het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Toch schieten de bestaande kaders tekort. Daardoor missen kinderen de optimale bescherming van het recht van de mensenrechten die ze nodig hebben, en is er een verhoogd risico voor hun welzijn en belangen. Het onderzoeksproject zal onderzoeken op welke manieren de verantwoordelijkheid voor kinderrechten van Staten kan aangevuld worden met de verantwoordelijkheid van niet-statelijke economische actoren, en welke principes uitgewerkt moeten worden voor de toeschrijving en verdeling van verantwoordelijkheid aan die actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)