Onderzoeksgroep

Expertise

3D Sonar Akoestische signaalverwerking Embedded systemen Elektronica Signaalverwerking Artificiële Intelligentie

Echo-akoestische signalering van aposematische en cryptische insecten - Een op vleermuizen geïnspireerde modelbenadering (EchoBug) 01/09/2022 - 31/08/2024

Abstract

In de wapenwedloop tussen prooien en roofdieren zijn diverse verdedigingsmechanismen tegen roofdieren geëvolueerd. Om predatie te vermijden ontwikkelden veel insecten camouflage (crypsis) of chemicaliën die hen onsmakelijk of giftig maken. Om te waarschuwen voor hun onsmakelijkheid ontwikkelden veel insecten opvallende waarschuwingskleuren of -patronen (aposematisme). Insecten vormen het grootste deel van het dieet van vleermuizen. Sommige van deze nachtelijke roofdieren halen rustende, stille, bewegingsloze daginsecten uit de vegetatie. In plaats van zicht te gebruiken tijdens het foerageren, produceren ze ultrasone oproepen en detecteren ze hun prooi via echolocatie. Hier wil ik onderzoeken of visueel cryptische of aposematische insecten ook cryptische of aposematische akoestische reflectie-eigenschappen hebben, om zich te verbergen voor of hun onsmakelijkheid te signaleren aan echolocerende vleermuizen. Ik zal bio-geïnspireerde sensorsystemen gebruiken om echo-akoestische sonaropnames te maken van geselecteerde insectensoorten en gedragsexperimenten uitvoeren met levende vleermuizen om de heersende akoestische predator-prooi interacties te onderzoeken. Op basis van deze experimenten zal ik neurale netwerkalgoritmen toepassen om de onderscheidende kenmerken in verschillende insectenecho's te classificeren en te analyseren. Deze aanpak zal een diepgaand onderzoek mogelijk maken naar de onderliggende akoestische mechanismen van de interactie tussen prooi en roofdier en zal informatie en inspiratie opleveren voor biomimetische toepassingen voor het detecteren en identificeren van objecten met behulp van sonar. Verder zal het project leiden tot synergie tussen de onderzoeksgebieden biologie en techniek bij de studie van dierinteracties en bio-geïnspireerde robotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ABN HaFreeS Haalbaarheid. 01/09/2022 - 31/08/2023

Abstract

Met dit project zetten we de eerste stappen naar een nieuwe handsfree communicatieset voor op de fiets. De belangrijkste voordelen van onze oplossing ten opzichte van de huidige oplossingen zijn gesprekskwaliteit en gebruiksgemak. Gesprekskwaliteit is ons belangrijkste verkoopargument: windruis, verkeerslawaai en contactgeluid belemmeren comfortabel bellen bij snelheden van meer dan 10 tot 15 km/u met de huidige oplossingen; we willen deze tekortkomingen aanpakken met behulp van technologische bouwstenen die binnen Cosys-lab in andere toepassingsdomeinen al enkele ontwikkelingsstappen hebben kunnen doorlopen. We hebben een drievoudig doel: a) de haalbaarheid van de technologie aantonen, b) beginnen met een marktstudie en c) de eerste activiteiten uitvoeren om een intensieve gebruikerinteractie in latere projecten mogelijk te maken. Ook gaan we aan de slag met de voorbereiding van het ontwerp van een minimum viable product (MVP) prototype. Deze activiteiten zijn een essentiële eerste stap om te bepalen of het de moeite waard is om de valorisatie van deze oplossing in een spin-off na te streven. Als blijkt dat de technologie werkt en het valorisatiepotentieel aan onze verwachtingen voldoet, zullen we in latere projecten verdere stappen ondernemen om een diep marktinzicht, een overtuigend MVP-prototype en een solide waardeketen te ontwikkelen. Deze elementen zijn nodig om ons einddoel te bereiken: het starten van een spin-off, louter met met fondsen verzameld in een crowdfundingcampagne.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fusie van Goldilocks: adaptieve en robuuste sensorfusie in robotische systemen met beperkte resources 01/11/2021 - 31/10/2023

Abstract

Autonome systemen hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen van de academische wereld en de industrie. De vele toepassingen in industriële domeinen gaande van productie, mijnbouw en bewaking, maken de studie naar autonome systemen interessant met veel valorisatiepotentieel. De kosten van deze autonome systemen zijn momenteel extreem hoog omdat dure computingplatformen en sensorsuites worden gebruikt voor het noodzakelijke niveau van veiligheid en autonomie te bereiken. Met behulp van de metingen van verschillende sensoren wordt een omgevingsrepresentatie gecreëerd om navigatiebeslissingen te nemen. Hoewel de representatie de complexiteit bepaalt van het gedrag dat kan worden bereikt, is het detail dat in deze representatie wordt opgeslagen afhankelijk van de beschikbare resources en sensorgegevens. Het doel van dit project is om een autonome agent in staat te stellen de optimale heterogene set sensoren te selecteren om een representatie te creëren van de juiste complexiteit voor de huidige situatie. Resource awareness speelt een belangrijke rol in ons onderzoek om de computationele belasting van autonome voertuigen te verminderen, wat betekent dat er minder dure computerplatforms kunnen worden gebruikt. Bovendien zal een grotere betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in perceptie de autonomie van deze systemen sterk verbeteren. Goedkopere autonome systemen die efficiënt zijn in het gebruik van resources zal het gebruik van autonome systemen doen stijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kennisgebaseerde compressie van neurale netwerken: kwaliteitsbewuste model abstracties. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

In huidige state-of-practice IoT platformen worden complexe beslissingen op basis van sensor informatie genomen in gecentraliseerde data centers. Elke sensor stuurt zijn informatie door naar een data center waarna een beslissing genomen wordt die doorgestuurd word naar actuatoren. Voor bepaalde applicaties kan de vertraging die door deze communicatie geïntroduceerd wordt voor problemen zorgen. In real time applicaties is het cruciaal dat een beslissing onmiddellijk genomen wordt. Om dit mogelijk te maken dienen beslissing dichter bij de edge of zelfs op de sensoren zelf genomen te worden. Dit is waar het onderzoek naar resource en context bewuste AI om gaat. Hier willen we slimme systemen op de edge bouwen die dynamisch herconfigureren om zich aan te passen aan andere omgevingen en resource beperkingen. Dit project zal zich focussen op het comprimeren van AI modellen, specifiek neurale netwerken. In dit werk willen we de huidige state-of-art uitbreiden door een kennis gebaseerde pruning methode toe te passen. Met kennis gebaseerd bedoelen we dat neurale netwerken geoptimaliseerd zullen worden aan een bepaalde context door de niet nuttige kennis uit het netwerk te verwijderen. Een voorbeeld hiervan is een autosnelweg waar de accuraatheid van voetgangers lager zal mogen zijn. Waardoor we het netwerk kunnen comprimeren door de relevante kennis over voetgangers te verwijderen. Dit werk focust zich er dus op deze kennis, die gecodeerd is doorheen het netwerk, selectief te verwijderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gemengde absolute en relatieve localisatie (MARLOC) 01/04/2021 - 31/03/2023

Abstract

In dit project onderzoeken we hoe absolute en relatieve localizatietechnieken kunnen worden ingezet om een robust en accuraat localisatiesysteem te bouwen in industriële omgevingen. Naast experimentele algoritmes zullen simulatiemodellen gebruikt worden om performantie-predicitie te implementeren op basis van deep-learning modellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nexor - Cyber-fysische systemen ten bate van de vierde industriële revolutie 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0 zoals het vaak wordt genoemd) wordt aangedreven door extreme digitalisatie, mogelijk gemaakt door een enorme rekenkracht, gestuurd door slimme machines en draadloze netwerken. In de laatste zes jaar heeft Nexor — een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen vier Antwerpse onderzoekslaboratoria — daar een solide portfolio opgebouwd. Momenteel versterken we het consortium om ons toe te laten door te groeien tot een gevestigde waarde in het Europese landschap. Het voorliggende projectvoorstel beschrijft onze plannen voor 2021 - 2026, met de expliciete bedoeling om industriële partners in staat te stellen hun Industrie 4.0 uitdagingen aan te pakken. We volgen daarbij een vraaggedreven aanpak, om toekomstige partners te overtuigen onze innovatieve ideeën op te pikken. We mikken daarbij onder andere op gezamenlijke onderzoeksprojecten (TRL5—7) en licentieovereenkomsten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

V-CALSA - Visuele Computer-geassisteerde Analyse van Longgeluiden. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Long auscultatie, het luisteren naar ademgeluiden, is één van de meest gebruikte onderzoeken om de gezondheid van longen te evalueren. Er bestaan verschillende computergestuurde methoden om longgeluiden te analyseren. 'Computer Aided Lung Sound Analysis' (CALSA) voorkomt limitaties geassocieerd met klassieke long auscultatie, doordat de metingen objectief verlopen en het mogelijk is de karakteristieken van het geluid te berekenen. Op dit moment is er nog geen gouden standaard voor het verzamelen en verwerken van de data en is er nog geen methode toepasbaar in de klinische praktijk. Tijdens dit project ontwikkelen we een een eenvoudig te interpreteren en solide visuele representatie voor CALSA. Dit project beschrijft verschillende klinische studies om de analyse te valideren en om na te gaan of deze geschikt is om de ernst van een RSV-bronchiolitis in te schatten en het effect te meten van respiratoire kinesitherapie. Digitale auscultatie heeft het potentieel om een sensitieve, objectieve en niet-invasieve methode te zijn, door het verschaffen van regionale informatie geassocieerd met veranderingen in de luchtwegen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

HySLAM_SBO 01/07/2019 - 30/09/2023

Abstract

In HySLAM zullen we semantische informatie toevoegen aan het SLAM probleem. Door gebruik te maken van semantiek kan de object-dynamica, en het effect daarvan op de perceptuele scene worden gekwanitficeerd. Dit zal resulteren in een meer robuust SLAM algorithme. We demonstreren deze effecten op een 2D en 3D test-case

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ModAu - Gemoderniseerde auscultaties voor afstandsmonitoring. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

In ziekenhuizen met een aanzienlijke werklast kan het uitvoeren van auscultaties (het beluisteren van longgeluiden) een tijdrovend proces zijn, dat het medisch personeel ook blootstelt aan mogelijk besmettelijke ziekten. De huidige systemen die auscultaties op afstand mogelijk maken, zijn vaak niet geschikt voor gebruik bij grote hoeveelheden patiënten, langdurig gebruik of zijn beperkt in functionaliteit. Het grote nadeel van de huidige systemen voor auscultatie op afstand is de relatief grote akoestische koppelaar die deel uitmaakt van de stethoscoop. De akoestische koppelaar zorgt ervoor dat de stethoscoop enkele cm dik is, waardoor de toepasbaarheid voor langdurige monitoring vermindert, vanwege het ongemak voor de patiënt en het inherente risico op doorligwonden. In dit project zullen we onderzoeken of dunnere stethoscopen kunnen worden ontwikkeld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dotatie i.k.v. structurele samenwerking met Flanders Make. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

Flanders Make heeft als missie het versterken van de internationale competitiviteit van de Vlaamse maakindustrie op lange termijn door industriegedreven, precompetitief, uitmuntend onderzoek uit te voeren op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën en door valorisatie in deze domeinen te maximaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Echo-akoestische signalen bij aposematische insecten - een op vleermuizen geïnspireerd modelleringsonderzoek 01/05/2020 - 30/04/2021

Abstract

In dit project onderzoeken we akoestische aposematische signalen in insecten. Hiervoor combineren we akoestische metingen met een computationeel model van jachtgedrag in vleermuizen. Daarmee trachten we inzichten te verkrijgen van het effect van de aposematische signalering op het perceptiesysteem van de vleermuizen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

AutoRIO. 01/04/2020 - 30/06/2022

Abstract

In dit project onderzoeken we navigatie en sensing strategieën voor AGVs die zowel binnen als buiten moeten navigeren. We onderzoeken welke sensor subsystemen de nodige informatie over de omgeving kunnen opleveren, en hoe deze sensorinformatie kan worden geïntegreerd in een totaalsysteem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De ontwikkeling van een "Smart Flush" om toiletten autonoom te laten doorspoelen. 01/02/2020 - 31/07/2021

Abstract

In dit project ontwikkelen we samen met onze industriële partner, IPEE nv, een slimme spoeloplossing voor urinoirs. We gebruiken geavanceerde technieken om de sensordata efficient te verwerken. Deze wordt ook omgezet in een praktische toepassing

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

3D sonar sensoren voor geautomatiseerde binnenvaart. 01/02/2020 - 31/01/2021

Abstract

In dit project onderzoeken we de toepasbaarheid van de eRTIS 3D sonar sensor in de autonome binnenvaart. We evalueren, samen met een aanbieder van autonome binnenvaart oplossing in de haven van Antwerpen de toepasbaarheid en meet-capaciteit van onze sensor setup. Daarnaast zal de waterdichtheid van de sensor onde de loep genomen worden, aangezien dit een belangrijke functionele meerwaarde van onze technologie omvat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Integratie en operationalisatie van een experimenteel platform voor ensonificatie van vliegende insecten 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

In dit project ontwikkelen we een ensonificatie opstelling met 32 microfoons en een high-speed video camera. De echos van vliegende insecten kunnen spatiaal worden gelokaliseerd en samen met de high-speed video worden weergegeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel ''Industrial Acoustic Condition Monitoring'. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

In deze leerstoel zal worden onderzocht wat de inzetbaarheid is van microfoonarrays in industrieële toestandsbewaking van machines. Door de combinatie van slimme ingebedde systemen met geavanceerde signaalverwerkingsprincipes creëren we een experimentele setup waarmee geavanceerde conditiemonitoringapplicaties kunnen worden uitgetest.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaams AI programma 01/07/2019 - 31/12/2021

Abstract

Het Vlaams AI-onderzoeksprogramma heeft als doel om het strategisch basis onderzoek omtrent AI aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentrums te stimuleren. Dit onderzoek moet toepasbaar en relevant zijn voor de Vlaamse industrie. Concreet werden er 4 grote uitdagingen, met toenemende complexiteit, gedefinieerd: 1. Het ondersteunen van complexe beslissingen: focus op het nemen van complexe beslissingen door AI-systemen gebaseerd op datasets die mogelijks onvolledige of foutieve informatie kunnen bevatten. 2. Het verzamelen en verwerken van informatie in de edge: focus op het gebruik van AI-systemen in de egde i.p.v. de cloud door de integratie van software en hardware en de ontwikkeling van algoritmen die minder energie en andere hulpbronnen nodig hebben. 3. De autonome interactie met andere beslissingsentiteiten: focus op samenwerking tussen verschillende AI-systemen die onafhankelijk van elkaar opereren. 4. Het naadloos communiceren en samenwerken met mensen: focus op de natuurlijke interactie tussen mensen en AI-systemen en de ontwikkeling van AI-systemen die complexe omgevingen kunnen begrijpen en menselijke redeneringen kunnen toepassen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

HR-RTIS: Hoge-resolutie Embedded Real Time Imaging Sonar Sensoren. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Voor autonome voertuigen zijn sonar sensoren een valide alternatief aan optische meettechnieken zoal laser scanners en 3D camera's in omgevingen waar deze optische meettechnieken falen. Dit falen kan veroorzaakt worden door vervuilingen van het meet-medium door bijvoorbeeld stof of mist, of vervuiling van de sensor door modderspatten. Binnen de CoSys onderzoeksgroep worden geavanceerde 3D sonar sensoren voor industriële toepassingen ontwikkeld, welke momenteel in diverse toepassingsgebieden worden gevalideerd. Binnen dit STIMPRO project willen we de het dynamisch bereik van de sterkte van de echo's geproduceerd in realistische omgevingen in kaart brengen, samen met hun spatiale distributie. Hiervoor stellen we voor om een hoge-resolutie sonar sensor te ontwikkelen met een uitgebreide microfoonarray, welke zal toelaten om hoge-resolutie 3D beelden van de omgeving te maken met een groot dynamisch bereik. Deze sensor zal inzichten in de echo-eigenschappen van de omgeving kunnen geven, en toelaten om betere low-cost sensoren te ontwikkelen in de toekomt, gebruik makend van de onderliggende signaalmodellen opgesteld met deze hoge-resolutie sensor.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

3D audio personalisatie voor virtual-reality-toepassingen. 01/07/2018 - 30/06/2019

Abstract

In ons vorig onderzoek ontwikkelden we een goedkope en gebruiksvriendelijke Do-It-Yourself methode die een gebruiker toelaat zijn/haar Head Related Transfer Function (HRTF) op te meten in de thuisomgeving. Hoewel erkend wordt dat gepersonaliseerde 3D audio een belangrijke meerwaarde kan hebben voor virtual reality (VR)-toepassingen in een Business-to-Business-context, bvb. bij VRveiligheidstrainingen, blijken er naast een effectieve manier om de 3D audio te personaliseren, i.e. het opmeten van een HRTF, nog twee elementen te ontbreken om deze meetmethode te commercialiseren. Enerzijds wordt de vereiste dat de gebruiker zelf het meetsysteem moet opbouwen uit een aantal afzonderlijk verkrijgbare componenten als een te grote hindernis gezien. Anderzijds remt ook het ontbreken van standaardsoftware die toelaat effectief gebruik te maken van gepersonaliseerde 3D audio het exploiteren ervan in applicaties sterk af. In dit project willen we deze hindernissen voor het gebruik van gepersonaliseerde 3D audio voor dergelijke Business-to-Business-toepassingen wegwerken. De eerste hindernis zullen we wegnemen door een hardware-module te ontwikkelen die simultaan hoofdbewegingenen binaurale microfoonsignalen opneemt en doorstuurt naar een smartphone/laptop. Daarnaast zullen we het in de game en VR wereld veel gebruikte ontwikkelplatform Unity uitbreiden met een 3D audio module. Deze software-module laat applicatie-ontwikkelaars toe op gestandaardiseerde wijze gepersonaliseerde 3D audio te includeren in hun producten. Gebruikers van deze producten kunnen dan hun opgemeten HRTF opladen en aldus de voordelen van gepersonaliseerde 3D audio ervaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Zeefdruk faciliteiten en hoge resolutie Raman beeldvorming van (geprinte) oppervlakken en materialen. 01/05/2018 - 30/04/2021

Abstract

Dit Hercules-voorstel omvat de installatie van zeefdrukfaciliteiten. Zeefdrukfaciliteiten stellen UAntwerpen in staat om te pionierswerk uit te voeren in het gebied van elektronica, sensoren en fotokatalyse door (1) ontwikkeling van unieke (foto) sensoren / detectoren (bijv. elektrochemische sensoren, fotovoltaïsche cellen, fotokatalyse) door printen van (half) geleidende materialen op substraten, (2) onderdelen van modules Internet of Things te ontwerpen met meer flexibiliteit. Dit laat toe om tegelijkertijd een uniek valorisatiepotentieel en IP-positie te creëren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  AirLeakSLAM: on-line detectie van persluchtlekken in industriële omgevingen door combinatie van passieve en actieve ultrasone sensoren. 01/05/2018 - 30/06/2019

  Abstract

  Jaarlijks gaat een enorme hoeveelheid energie verloren ten gevolge van lekken in persluchtsystemen. De combinatie van SLAM en 3D-ultrasone meettechnieken laat toe de lekmetingen en de registratie ervan te automatiseren zodat deze zonder personele inzet continu (on line) kunnen gebeuren i.p.v. sporadisch. Het doel van het project is de kracht en de opportuniteiten van het systeem te demonstreren voor de gebruiker van het persluchtsysteem en de valorisatiepotentieel verder te kwantificeren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  AVCON: Onbstakelontwijking in smalle gangen (ICON) 01/02/2018 - 31/01/2020

  Abstract

  In dit project onderzoeken we het probleem van obstakelvermijding in smalle gangen. We ontwikkelen een set van sensoren die de benodigde informatie uit de omgeving kunnen extraheren, waarna state-of-the-art pad-plannings algoritmen een robot aansturen. De technologie wordt uitgetest in relevante industriële omgevingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Biologisch geïnspireerde 3D radar sensor voor intelligente robots in complexe omgevingen. 01/01/2017 - 25/01/2021

  Abstract

  Het doel van dit project het ontwikkelen van een kleine en lichte radar sensor die toelaat om een UAV autonoom doorheen een complexe 3D omgeving te manoevreren, zoals een bos of een ingestort gebouw. De sensor is geïnspireerd op het echolocatiesysteem van vleermuizen, welke een ultrasone zender en twee ultrasone ontvangers (oren) gebruiken. De radar sensor zal worden uitgerust met zend- en ontvangstantennes die gelijkaardige signaalkarakteristieken zoals de oren van vleermuizen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Geavanceerde array signaalverwerking toegepast op industrieel-relevante in-air sonar systemen. 01/01/2017 - 31/12/2020

  Abstract

  Het doel tijdens dit strategisch basis onderzoeksproject is het verfijnen van onze kennis over in-air sonar met als doel het oplossen van moeilijke industriële meetproblemen waar traditionele meettechnieken (optisch, radar, …) moeilijk in te zetten zijn door fysische beperkingen. Deze beperkingen situeren zich in de omgeving (stoffig, mistig) of in de beperkte reflectiviteit van de objecten (RF/radar). De te nemen kennissprongen tijdens dit project werden geïdentificeerd gedurende voorgaande industriële samenwerkingen rond het valoriseren van sonar technologie. De kennissprongen zullen worden genomen door de combinatie van algebraïsche analyse, numerieke simulaties en experimenteel prototype engineering. Het resultaat van dit project is een versterkte basiskennis over in-air sonar en bijkomende achtergrond-IP voor toekomstige industriële samenwerking.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Lokalisatiesystemen voor accurate tracking en navigatie met het oog op autonome voertuigen (LOCATOR) 01/11/2016 - 31/10/2018

  Abstract

  Abstract: In order to choose the right combination and placement of sensors to perform sensor-fusion based indoor localization in industrial environments, a framework for designing systems for global and relative localization can facilitate the development. To quantify the performance of various sensors in this operational context, models of these sensors need to be developed. These models will be probabilistic in nature in order to be used with the aforementioned sensor fusion techniques and to calculate confidence intervals where safety is an issue. The sensor models will be parametrized and will be able to incorporate in-situ experimental measurements to make the simulations more accurate.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Schaal-vrije passieve akoestische lokalisatie door middel van gesynchroniseerde draadloze sensornetwerken. 01/10/2016 - 30/09/2020

  Abstract

  In dit project ontwikkelen we een framework voor passieve lokalisatie van akoestische bronnen gebruik makend van een gesynchroniseerd draadloos sensor netwerk. De synchronisatie van de draadloze microfoon array zal gedecentraliseerd gebeuren waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van een centrale "master" tijd. Het framework zal de automatische kalibratie van de microfoon array toelaten met minimale menselijke input. De positie schatting van de akoestische bronnen zal via een probabilistisch schattingsalgoritme gebeuren waarbij a-priori informatie over het gedrag van de bron zal worden gecombineerd met sensordata. Het framework is vrij van schaal en is robuust ontworpen, waardoor het resulterende sensornetwerk gebruikt kan worden voor het lokaliseren van een brede waaier van bronnen in diverse toepassingsgebieden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ingebedde en gedistribueerde systemen. 01/12/2015 - 30/11/2020

  Abstract

  Gedristribueerde ingebedde systemen spelen een grote rol in het dagelijkse leven. Deze systemen hebben zo goed als altijd een of meerdere sensoren die bepaalde fysische grootheden uit de omgeving opmeten. Dit kan gaan van de temperatuur van de omgeving tot de positie van verschillende personen in een gebouw. Door de steeds toenemende complexiteit van deze systemen wordt het moeilijk deze systemen handmatig te gaan optimaliseren, en is een (partiële) automatische optimalisatie van het systeem gewenst. Model-gebaseerde ontwerpmethodes laten toe deze optimalisatie uit te voeren door gebruik te maken van simulatiemodellen van de hardware, de software en de omgeving waarin het systeem moet opereren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kosteffectieve vibro-akoestische monitoring (Vibmon) 01/10/2015 - 31/12/2017

  Abstract

  Het Kosteneffectieve vibroakoestische bewaking project zal de technische en economische haalbaarheid van kosteneffectieve vibroakoestische monitoringsystemen proberen te bewijzen voor continue online conditie en procesbewaking van roterende machine-elementen in quasi stationaire omstandigheden. In dit project wordt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door de opkomst van kosteneffectieve sensorelementen, zoals MEMS accelerometers, microfoons en microfoon arrays, en kosteneffectieve ingebedde platformen die gecombineerd een efficiënte oplossing bieden voor continue monitoring. Het generieke deel van het project zal de technische beperkingen van kosteneffectieve sensoren in vergelijking met high-end sensoren beoordelen en zal nieuwe signaalverwerking algoritmen ontwikkelen voor de: • Automatische pre-processing en data reiniging van de ruwe data (eliminatie van bepaalde niet-fysieke eigenschappen); • Kenmerkextractie voor foutdetectie en identificatie die betrouwbare diagnostische informatie kan verschaffen en kan omgaan met de technische beperkingen van kosteneffectieve sensoren; • Online schatting van de rotatiesnelheid zonder een toerenteller; • Het verminderen van de hoeveelheid gegenereerde gegevens en het maximaliseren van de hoeveelheid informatie; In het project zal een technologievalidatieplatform voor een kosteneffectieve vibroakoestische monitoring systeem, inclusief sensoren, acquisitie hardware, ingebedde verwerkingseenheid en lokale digitale signaalverwerking software ontwikkeld worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Mobiele Roboticaplatformen voor onderzoek naar sensoren 01/02/2015 - 31/12/2015

  Abstract

  Dit project is gericht op de implementatie van een mobiel robotisch platform ter ondersteuning van ons onderzoek rond intelligente sensoren voor toepassingen binnen de zorgsector. Het robotisch platform zal het onderzoek ondersteunen door het collecteren van grote hoeveelheden sensordata. Deze data zal gebruikt worden voor de validatie van sensormodellen, kalibratie-algoritmes en de ontwikkeling van sensoren voor autonome robotische systemen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Volgende generatie van heterogene sensorische netwerken (NEXOR). 01/01/2015 - 31/12/2020

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Opstellen van bemonstering- en geheugenstrategieën voor 3D sonar systemen, toegepast op de ondersteuning van gebruikers van elektrische rolstoelen. 01/12/2014 - 30/11/2015

  Abstract

  Het doel van dit project is het geven van meer zelfstandigheid aan gebruikers van elektrische rolstoelen met zwaar beperkende pathologieën. Dit wil men bereiken door middel van een 3D omgevingssensor gebaseerd op sonar, welke de intentie van de gebruiker combineert met informatie over de omgeving om zo een vlottere verplaatsing van de gebruiker toe te laten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  E'CHO 3D Sonarsensoren toegepast op AGV's. 01/01/2013 - 31/12/2014

  Abstract

  Het doel van het E'CHO project is het evalueren van een door aan de UA ontwikkeld en gepatendeerd sonar systeem in industriële omstandigheden. Specifiek zal worden onderzocht in welke mate het sonar systeem bruikbaar is in twee specifieke toepassingen op Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's) die Egemin Automation Handling ontwikkelt.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  3D sonar voor elektrische rolstoelen - proof of concept. 01/01/2013 - 31/12/2014

  Abstract

  Tijdens het Project gesteund door de Zweedse Promobilia Foundation zal de toepasbaarheid van sonar sensoren, ontwikkeld door de UA, op elektrische rolstoelen worden onderzocht. Tijdens dit project worden algoritmes ontwikkeld die de gebruiker van de rolstoel ondersteunen met omgevingsinformatie afkomstig van het sonar systeem. Hiermee kan bijvoorbeeld obstakelvermijdingsgedrag worden geïmplementeerd

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject