ABSPO gegevensoverdracht en advies. 24/04/2020 - 23/04/2021

Abstract

Het eerste doel van dit project is om gegevens over referentiebudgetten die zijn verzameld in verschillende eerdere door de EU gefinancierde projecten, over te dragen aan het JRC-onderzoekscentrum in Ispra voor gebruik in het ABSPO-project (The Measurement of Absolute Poverty in Europe). Het tweede doel is om de ABSPO-onderzoekers te adviseren over verschillende aspecten van dit project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaamse deelname aan het ESFRI-project SHARE. 01/01/2016 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een ESFRI-onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESFRI. UA levert aan ESFRI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaamse deelname aan het ESFRI-project SHARE. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Is decentralisatie van activering in de bijstand doelmatig? 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SHARE-België, Golf 4. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Het huidige project behelst de uitbreiding van de SHARE database, i.e. de creatie van de SHARE golf 4 database. Binnen dit project wordt de longitudinale steekproef opnieuw bevraagd om de veranderingen sinds de laatste golf te registreren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Lakmoestest voor de social investeringsstaat. De impact van het Nederlands en Belgisch beleid op armoede en sociale ongelijkheid. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Verschillende Europese welvaartstaten hebben zich gedurende de laatste twee decennia 'heruitgevonden' als 'sociale investeringsstaten' (Giddens, 1998): waar vroeger de meeste aandacht ging naar 'passieve' inkomensbescherming, ligt voortaan de nadruk op participatie in de arbeidsmarkt en investeringen in menselijk talent. Dit onderzoek poogt de relatie te onderzoeken tussen de sociale investeringsstaat en armoede/inkomensongelijkheid. Ondanks het feit dat vele beleidsdocumenten een 'natuurlijke symbiose' veronderstellingen tussen werkgelegenheidsgroei en armoede, suggereren sommige onderzoeken dat deze relatie in realiteit veel complexer is. Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zullen de effecten van het Nederlands en Belgisch sociaal beleid worden onderzocht. Nederland en België kunnen beschouwd worden als 'most similar cases': beide landen zijn vergelijkbare open transiteconomieën, maar verschillen op het vlak van hun brede beleidsoriëntatie. Terwijl Nederland het nieuwe beleidsparadigma grotendeels omarmde, worden de beleidsevoluties in België eerder aanzien als 'incrementeel'. Het project bestaat concreet uit drie delen. Allereerst zal de evolutie van de inkomensarmoede en inkomensongelijkheid in kaart gebracht worden voor beide landen en dat voor een relatief lange periode. Vervolgens zal een nauwkeurige studie gemaakt worden van de voornaamste beleidsevoluties in beide landen. Finaal zal er gepoogd worden om beide bevindingen aan elkaar te koppelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Welvaart, inkomensverdeling en armoede in Vlaanderen in internationaal perspectief. 19/08/2010 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vademecum van gemeenschappelijke EU-indicatoren in het kader van de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integratie. 01/01/2009 - 31/12/2009

Abstract

Dit project draagt bij tot de activiteiten van de Sub-Group Indicatoren (ISG) van het Directoraat Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen van de Europese Commissie. In het kader van dit project wordt een vademecum ontwikkeld dat de werkzaamheden van de ISG samenvat, zowel met betrekking tot methodologische vraagstukken als in haar politieke dimensie. Het eindrapport omvat vooreerst; een aantal horizontale hoofdstukken met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van sociale indicatoren in het kader van de Open Coordinatiemethode voor Sociale Bescherming en Sociale Insluiting; ten tweede fiches voor elke indicator waarover een akkoord werd bereikt of die wordt besproken; ten derde een webapplicatie die deze fiches omvat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming. (MINIBUDGET) 01/11/2008 - 31/12/2009

Abstract

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van minimumbudgetten voor een groot aantal Belgische modelgezinnen. Deze minimumbudgetten kunnen nuttig gebruikt worden voor (1) het meten van de omvang en de diepte van armoede en sociale uitsluiting, (2) als richtlijn bij de vaststelling van aanvullende steun, bij het bepalen van schuldafbetalingsplannen, bij de vastlegging van onderhoudsgelden, en dergerlijke, (3) het evalueren van de doeltreffendheid van de minimum inkomensbescherming, (4) het aanmoedigen van Belgische en Europese beleidsvoerders om maatregelen te nemen voor een sociaal inclusieve samenleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Contract voor de 2008 SHARELIFE enquête in België (Nederlandstalig gebied). 01/10/2008 - 30/04/2009

Abstract

Dit project omvat de data-verzameling van Share-life (Golf 3). Zie http://www.share-project.org/ voor meer informatie

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale Staat van Vlaanderen 2009 12/08/2008 - 30/06/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Upgraden van de enquête van gezondheid, vergrijzing en uittreding in Europa - voorbereidende fase.(SHARE-PREP) 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tweespraken van Noord tot Zuid, over de Staat van de Staat. 15/10/2007 - 16/12/2007

Abstract

Deze tweesprakenreeks probeert een brug te slaan tussen de domeinen die doorgaans - ook institutioneel - relatief geïsoleerd van elkaar worden bestudeerd en behandeld. Meer bepaald willen we deze keer een interdisciplinair perspectief ontwikkelen op de evoluerende rol en positie van de Staat vanuit ontwikkelingsbeleid, armoede- en sociaal beleid, internationaal recht en migratiestudies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Armoede en inkomensongelijkheid bij ouderen, en armoede en arbeidsmarktparticipatie bij ouders en kinderen. 01/10/2007 - 30/09/2010

  Abstract

  Het onderzoeksplan heeft als thema "Pensioenen en inkomenspositie van ouderen, in België en de EU, nu en in de toekomst." De maatschappelijke context van de vergrijzing van de bevolking, mobiliteit en migratie (van buiten de EU), enz. vormt een uitdaging om het wettelijk pensioenstelsel betaalbaar én legitiem te houden, zonder stijging van de armoede onder ouderen. De wetenschappelijke uitdaging betreft een beter begrip van het effect van de welvaartsstaat op het feitelijke inkomen en welvaart, met bijzondere aandacht voor ongelijkheden in de inkomensverdeling. Het project spitst zich toe op de onderwerpen: 1) armoede en ongelijkheid bij ouderen, met als doelstelling een beter begrip van welke pensioensystemen met welke kenmerken onder welke sociaal-economische omstandigheden effectief bescherming bieden aan ouderen tegen armoede en laag inkomen; 2) armoede en arbeidsmarktparticipatie bij ouders en kinderen, met als doelstelling een beter begrip (via een structureel model) van de relaties tussen sociaal beleid, gezinsvorming, arbeidsmarktgedrag, beschikbaar inkomen en het risico op armoede bij gezinnen met kinderen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het effect van schuldafbetalingen op de armoedesituatie. 01/09/2007 - 31/01/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De levensloop volgens Matteüs. Een onderzoek naar de impact van instituties op de sociale stratificatie over de levensloop. 01/10/2006 - 31/12/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Estimates about the distribution of household income and poverty in Belgium for the year 1995. 17/07/2006 - 07/03/2007

  Abstract

  De OESO stelt om de vijf jaar een internationale vergelijking op inzake armoede en inkomensverdeling in de OESO-landen. De noodzakelijke cijfers voor België werden berekend door het CSB op basis van ECHP (1995 en 2000) en EU-SILC (2005).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Toolbox for Improving the Comparability of Cross-National Survey Data with Applications to SHARE. (COMPARE) 01/03/2006 - 30/09/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Accurate Income Measurement for the Assessment of Public Policies (AIM-AP). 01/02/2006 - 31/01/2009

  Abstract

  Dit Europees onderzoeksprogramma is gericht op de verbetering van de vergelijkbaarheid en de toepassingsmogelijkheden van instrumenten, methoden en data voor inkomensmeting en voor de analyse van beleidseffecten op armoede en inkomensverdeling. Het CSB is betrokken bij het eerste deel van programma, dat gericht is op een een analyse van de verdeling van non-cash inkomens en de toepassing van een ruimere inkomensdefinitie. Het gaat om voordelen in natura die mensen halen uit publieke voorzieningen voor onderwijs en gezonheidszorg, als ook om voordelen die voortvloeien uit het bezit van een eigen woning. De resultaten van dit project worden gebruikt om het Europese tax-benefit model EUROMOD verder uit te breiden. Dit model wordt momenteel gebruikt voor analyse en evaluatie van beleid inzake uitkeringen en belastingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Algemeen : Het begrijpen van de relatie tussen financiële diensten en armoede. Case study : Take-up en impact van de basisbankdienst in België. 01/01/2006 - 31/12/2009

  Abstract

  Op 1 september 2003 werd in Belgie de wet op de basisbankdienst* van kracht, een primeur in Europa. Deze wet verplicht aile bankinstellingen een basisbankdienst aan te bieden tegen hoogstens 12 euro per jaar, en beoogt aldus bankuitsluiting in het bijzonder, en sociaal-economische uitsluiting in bredere zin doeltreffend aan te pakken. Maar in hoeverre slaagt de introductie van een wettelijk 'recht op een basisbankdienst' effectief erin de toegang tot (en gebruik van) een zichtrekening te democratiseren, en financiele exclusie en armoede te bestrijden? Hoe kunnen we effectief de totstandkoming van deze wet verklaren en haar betekenis duiden binnen het spanningsveld tussen enerzijds, toenemende liberalisering (deregularisatie) en scherpe competitie, en anderzijds kwalitatieve en betaalbare dienstverlening voar iedereen? Welke bijkomende beleidsstappen -ge'ldentificeerd en getest via goed uitgekiende experimenten- zijn het meest prangend om de potentiele impact van de wet op de basisbankdienst daadwerkelijk te realiseren? Welke concrete suggesties genereert deze unieke case voor inspanningen elders (in het bijzonder, de EU, Verenigde Staten, en Zuid Afrika) om armen met financiele diensten te voorzien? En meer algemeen, welke zijn de implicaties van onze onderzoeksstrategie en -resultaten voor het verder ontwerp en uitvoering van doordacht sociaal beleid zowel specifiek in Belgie, alsook in het buitenland meer algemeen?Om effectief de bredere impact van de basisbankdienst en, meer algemeen, het gebruik van financiele producten en diensten, te evalueren dient bijzondere inspanningen worden ge'lnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve data. Bestaande gegevensbanken (met name, het Sociaal-Economische Panel en de Panel Studie van Belgische Huishoudens) zijn ontoereikend om ondermeer goed te begrijpen hoe individuen de beslissing over nieuwe financiele producten conceptualiseren, in welke mate individuen in feite gebruik maken van bestaande diensten, en of het gebruik van deze diensten weldegelijk een impact heeft op individueel en huishoudelijk welzijn. De armen of huishoudens met lage inkomens, de centrale doelgroep van ons project, zijn bovendien ook vaak ondeNertegenwoordigd (omwille van selectie en studie-uitval tendenzen) in deze typische gegevensbanken (De Keulenaar, 2002; Adriaansens, 2003). De aanpak die wij vandaar wensen te promoten combineert willekeurig verdeelde experimenten ("Randomized Trials/Experiments") met sUNey gegevens met aselecte steekproeven. Onze aanpak tracht niet enkel de kennis over de sociaIe situatie rond armoede te verbeteren, maar ook bij te dragen tot het ontwerp van betere programmas om armoede te bestrijden. Bijvoorbeeld, het ontrafelen van hoe bepaalde socio­economische groepen dagdagelijkse consumptiemogelijkheden analyseren en ondernemen zal beleidsmakers en professionelen toelaten deze groepen effectiever te bereiken en bij te staan. Ook, feedback van onze willekeurig aanmoedigingsexperimenten zal ondermeer beleidsmakers toelaten de basisbankdienst zelf verder te perfectioneren en eventueel een effectieve marketingstrategie (communicatiestrategie) te ontwerpen om deze dienst te lanceren naar een breder publiek toe.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: Integrating Activities to Access the Time Dimension and to Enlarge the Cross-national Dimension. (SHARE-I3) 01/01/2006 - 31/08/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Valide indicatoren van problematische schuldsituaties. Een verkennend onderzoek. 15/11/2005 - 15/05/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Economische verandering, levenskwaliteit en sociale cohesie (EQUALSOC). 01/09/2005 - 31/12/2010

  Abstract

  Equalsoc is een netwerk gefinancierd door de Europese Commissie onder het 6de Kaderprogramma. Het netwerk bestaat uit 13 Europese onderzoekscentra waarvan de Commissie heeft geoordeeld heeft dat ze bijzonder niveau van academische expertise op vlak van sociale ongelijkheid en cohesie hebben opgebouwd. Het netwerk wil vergelijkend onderzoek stimuleren op vlakken zoals tewerkstelling en arbeidsmarkt, inkomensverdeling en mobiliteit, onderwijs en sociale mobiliteit, gezin en sociale netwerken, culturele differentiatie en sociaal kapitaal.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Vergrijzing in Vlaanderen. 01/04/2005 - 31/12/2009

  Abstract

  Een van de belangrijkste sociale uitdagingen voor Vlaanderen en Europa is aankomende veroudering van de bevolking. In dit kader stellen zich drie grote beleidsproblemen: I) de manier waarop de lasten van de vergrijzing verdeeld worden tussen generaties en binnen generaties onderling; ii) de uitbouw van een betaalbare en hoogstaande zorgvoorziening die voor iedereen toegankelijk is; iii) het optimaliseren van de deelname van ouderen aan het economische, sociale, politieke en culturele leven zodat de kennis, ervaring en vaardigheden van de ouderen nuttig ingezet kunnen worden. Bij al deze uitdagingen is het Vlaamse beleidsniveau betrokken. Vlaanderen kan met een planmatige aanpak op het gebied van ouderzorg, arbeidsbeleid, belastingen, huisvesting, onderwijs en socio-cultureelbeleid een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan de uitdagingen waarvoor de vergrijzingsproblematiek ons stelt. Voor het ontwikkelen van een dergelijke strategie zijn goede beleidsinstrumenten onontbeerlijk. Dit project staat in voor de ontwikkeling van dit beleidsinstrument dat uit de volgende delen bestaat: -Het ontwikkelen van een longitudinaal databestand voor Vlaanderen met gegevens over inkomen, levensomstandigheden, gezondheid en zorgbehoeften van de ganse bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder. -Het ontwikkelen van een dynamisch micro-simulatiemodel voor Vlaanderen dat meting van beleidshervormingen toestaat. -Het meten van trends in intra- en intergenerationele verdeling van inkomen en rijkdom in Vlaanderen. -Het maken van een projectie van de gezonde levensverwachting. -Het meten van economische gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen. -In kaart brengen van trends in formele en informele zorgnetwerken. -Parameters van Vlaams zorgbeleid in Europees vergelijkend perspectief plaatsen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Uitbreiding en voortzetting van de begeleidende activiteiten in het kader van EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). 01/02/2005 - 30/11/2005

  Abstract

  Het is de bedoeling om, in samenwerking met de betrokken personen binnen de Algemene Directe Statistiek en Economische informatie, de op het CSB ontwikkelde modellen aan te passen aan SILC 2004 en bij de genoemde directie de nodige methodes te introduceren voor de imputatie van non-response op inkomensvragen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Sociaal federalisme in België en in Europa. 01/01/2005 - 31/12/2007

  Abstract

  Het onderzoek zal handelen over de vraag naar het meest optimale territoriale niveau waarop sociale herverdeling via sociale zekerheid en fiscaliteit moet georganiseerd worden, in België, in andere federale staten en in Europa. Deze vraagstelling zal op empirische wijze worden benaderd middels een internationaal en intertemporeel vergelijkend onderzoek naar de werking, de determinanten en de uitkomsten (in termen van sociale doelmatigheid) van verschillende territoriale omschrijvingen van sociale herverdeling. Er zal gebruik gemaakt worden van sociaal-economische survey gegevens en ambtelijke statistieken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Hoe komen gezinnen rond? Een piloot-actieonderzoek naar de bestaansmiddelen en overlevingsstrategieën van gezinnen met lage inkomens. 01/01/2005 - 31/12/2006

  Abstract

  In dit piloot aktie onderzoek worden ongeveer 50 gezinnen een half jaar gevolgd door studenten, om aldus een grondig beeld te krijgen van hun bestaansmiddelen en overlevingsstrategieën. Hiermee legt dit onderzoek een verbinding tussen grootschalig kwantitatief en kleinschalig kwalitatief onderzoek op dit terrein. Tevens wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van non-take-up van sociale uitkeringen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  RVA Panel : Het samenstellen van een paneldatabestand voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA. 01/12/2004 - 31/05/2010

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  The link between policy inputs and well-being outcomes. 01/01/2004 - 31/12/2006

  Abstract

  The general objective of this study is to gain insight into the relationship between social policy packages and social inclusion. This objective will be achieved by the development of synthetic input indicators and by linking those indicators with outcome indicators of social inclusion. These synthetic input indicators will be about social policy packages and not just about particular welfare state arrangements.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Assistentie bij de imputatie van de European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC-enquête)-uitvoerende fase. 01/01/2004 - 31/05/2004

  Abstract

  Het is de bedoeling om, in samenwerking met de betrokken personen binnen de Algemene Directe Statistiek en Economische informatie, de op het CSB ontwikkelde modellen aan te passen aan SILC 2003 en bij de genoemde directie de nodige methodes te introduceren voor de imputatie van non-response op inkomensvragen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Pilootenquête in Vlaanderen voor de survey on Health, Age and Retirement in Europe (SHARE). 01/10/2003 - 31/12/2005

  Abstract

  Dit project behelst een `pilot' enquête bij 60 huishoudens van ouderen (50+) in Vlaanderen, ter voorbereiding van deelname aan het SHARE-project in 2004. SHARE (Survey on Health, Age and Retirement in Europe) is een Europees multi-disciplinair samenwerkingsverband, met het doel een panel data set te creëren over personen van 50 jaar en ouder, met gegevens over onder meer inkomen, gezondheid, sociaal netwerk.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Assistentie bij de imputatie van de European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC-enquête)-voorbereidende fase. 01/09/2003 - 31/12/2003

  Abstract

  Het is de bedoeling om, in samenwerking met de betrokken personen binnen de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, de op het CSB ontwikkelde modellen aan te passen aan SILC 2003 en bij de genoemde directie de nodige methodes te introduceren voor de imputatie van non-response op inkomensvragen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Het dynamisch verloop van inkomen, gezondheid en ongelijkheid. 01/03/2003 - 31/12/2006

  Abstract

  Het huidige onderzoeksvoorstel vetrekt van de blijvende bezorgdheid over billijkheid op gebied van gezondheid en medische zorg. Het voorstel gaat in op de pertinente vragen over het causale verband van de systematische associatie tussen gezondheid en inkomen. We zullen hoofdzakelijk gebruik maken van de theoretische vernieuwingen in de gezondheidseconomische literatuur voor het uittekenen van de empirische analyse en zullen gebruik maken van de beschikbaarheid van panel data om de relaties te schatten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Inkomensongelijkheid en sociale segmentatie. 01/01/2003 - 31/12/2005

  Abstract

  Het voorgestelde onderzoek wil het problematisch karakter van inkomensongelijkheid in de huidige, postindustriële samenleving nagaan. De kernvraag daarbij is hoe de absolute en relatieve inkomenspositie zich vandaag verhoudt met sociale sigmentatie. Meer specifiek willen we achterhalen in welke mate inkomen en inkomensongelijkheid de algemene sociale ongelijkheid in de postindustriële samenleving bepaalt. De gevolgen van inkomen en inkomensverdeling voor een aantal maatschappelijke domeinen lijken vandaag immers minder éénduidig dan in het verleden. Enerzijds zijn er aanwijzingen dat het eens zo determinerend karakter van de inkomensvariabele is afgenomen terwijl er anderzijds indicaties zijn dat de relatieve inkomenspositie (dus ongelijkheid) nog steeds een cruciale factor is in het verklaren van sociale ongelijkheden op breed maatschappelijk vlak.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Opdracht om een relevante en coherente databank "continue socio-economische enquête" op te bouwen en te actualiseren -vertrekkende van de resultaten van de algemene sociaal-economische enquête 2001. 07/12/2002 - 06/12/2005

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Opbouw en actualisatie van de databank "diploma's en opleidingsniveau van de Belgische bevolking". 07/12/2002 - 06/12/2005

  Abstract

  De Federale regering besliste dat de Sociaal Economische enquête van 2001 de laatste census zou zijn die in België uitgevoerd werd. Dit project gaat na in welke mate de onderwijsgegevens uit de census van 2001 geactualiseerd kunnen worden met behulp van de onderwijsgegevens van de Vlaamse overheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Vervoersgebruik en sociaal beleid. 01/04/2002 - 31/03/2004

  Abstract

  In dit project wordt de relatie onderzocht tussen vervoersgebruik en sociaal-economische ongelijkheid. De bestaande databanken (o.m. PSBH, Volkstelling) worden doorgelicht om een sociaal-economisch profiel van het mobiliteitsgebruik op te stellen. Met behulp van het microsimulatiemodel MISIM willen wij de gevolgend meten van beleidsmaatregelen op inkomensverdeling en armoede. De aandacht wordt toegespitst op effecten van beleidsalternatieven om openbaar vervoer aan te moedigen en om autogebruik te ontmoedigen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De methodologie van de inkomensmeting in sociaal-economische surveys. Een theoretische en empirische evaluatie 01/01/2000 - 31/12/2002

  Abstract

  Nationaal en internationaal worden verschillende inkomsensmetingen toegepast in sociaal-economische surveys. Weinig onderzoek is gebeurd inzake de betrouwbaarheid van de inkomensopgave en het effect van o.a. de referentieperiode (jaar, maand) en de concrete operationalisatie op de kwaliteit van de antwoorden en op het niveau van de inkomensdistributie en armoedecijfers. Nochthans laten de in België beschikbare gegevens vermoeden dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn. Momenteel zijn voor België, in het kader van het CSB-panel end e Panel Study on Belgian Households, data beschikbaar om deze effecten te onderzoeken. Het betreft unieke data aangezien verschillende bevragingsmethoden bij dezelfde respondenten werden toegepast, waardoor een directe meting van de effecten mogelijk is. Het voorliggedne onderzoek voorziet in een inventarisatie van het bestaande onderzoek en een theoretisch-conceptuele uitklanring van de inkomensmeting. Het zwaartepunt van het onderzoek zal liggen bij de empirische evaluatie van diverse bevragingsmethoden. Het onderzoek wil op deze wijze een bijdrage leveren tot een verbetering van de kwaliteit en de (internationale) vergelijkbaarheid van inkomenscurves.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Niet-monetaire indicatoren van armoede in Belgie 01/06/1992 - 31/07/1992

   Abstract

   Niet-monetaire indicatoren van armoede (NMI) zijn gebaseerd op het niet-bezit van zekere goederen of voorzieningen, of de niet-participatie in zekere activiteiten. Doelen van het onderzoek waren: 1-opstellen van een lijst van studies die NMI gebruiken, en samenvattingen van de methoden en conclusies; 2-opstellen van een lijst van enquetes waarin NMI voorkomen, en het geven van technische details over deze.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject