Onderzoeksgroep

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)

Expertise

Karolien Poels is actief betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten rond online (commerciële) mediaomgevingen en 'complexe' communicatie: adolescents' advertising literacy towards targeted online advertising (IWT SBO AdLit, PhD Brahim Zarouali, 2018), online ad tailoring: the role of acceptance and privacy concerns (UAntwerpen BOF, PhD Evert Van den Broeck, 2019), transparantie en effectiviteit bij de implementatie van native advertising (FWO aspirant, PhD Simone Krouwer, 2020), duurzame reclamestrategieën voor online nieuwsmedia (FWO SB aspirant, PhD's Dorien Luyckx en FWO project, Luc De Cleir, lopend), voedingsreclame en online communicatiestrategieën (VLAIO SBO, PhD's Katrien Maldoy en Paulien Decorte, lopend). Een andere onderzoekslijn betreft persuasieve technologieën om online grensoverschrijdend gedrag aan te pakken of gezond (coping) gedrag te bevorderen: een serious game die positieve betrokkenheid van omstanders bij cyberpesten promoot (IWT SBO Friendly ATTAC, PhD Sara Bastiaensens, 2016, EU H2020 ITN, PhD Ina Weber, lopend), automatische monitoring en interventies met betrekking tot seksuele intimidatie op sociale media (IWT SBO AMiCA, PhD Kathleen Van Royen, 2017, EU H2020 ITN, PhD Yuying Tan, lopend), online persoonlijke verhalen en interface design gericht op het mentale welzijn van adolescenten (UAntwerpen BOF, PhD Sofie Mariën, lopend) en persuasieve context-gebaseerde gezondheidscommunicatie (UAntwerpen GOA, PhD Michelle Symons, lopend, ATRAP, PhD Maxson Anyolitho, lopend). In de loop van 2021 was Karolien zeer actief betrokken bij het complexe communicatievraagstuk van COVID-19 vaccintwijfel Samen met de vaccinatie-experts van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinatie (CEV) van de UAntwerpen initieerde zij het VAXCOM-initiatief, waarbij zij de overheid adviseert in het kader van de strategische communicatie met betrekking tot het COVID-19 vaccinatieprogramma en zeer recent ook het European Centre for Disease Control (ECDC). Karolien Poels is ook lid van het GOVTRUST centre of excellence aan de UAntwerpen. Karolien Poels is één van de oprichters en directeurs van het Antwerp Social Lab dat zich richt op psychofysiologische en gedragsmethodes die menselijke interacties in interpersoonlijke en gemedieerde contexten vastleggen. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/antwerp-social-lab/.

Smartphone aan, verveling weg? De regulatie van verschillende types verveling via verschillende types van mobiele telefoongebruik. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Dit project gaat over verveling als een belangrijke, onderbestudeerde emotie. De focus ligt op hoe mobiele telefoons worden gebruikt om te ontsnappen aan een situatie van verveling. Media zijn een handige manier om verveling te bestrijden, want ze zijn snel beschikbaar en kosten weinig moeite of planning. In de communicatiewetenschappelijke literatuur is het verband tussen verveling en selectieve blootstelling aan opwindende inhoud reeds beschreven. Psychologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat verveling ook kan voortkomen uit situaties die reeds opwindend zijn. Bovendien wordt verwacht dat typische activiteiten waarnaar mensen op zoek gaan bij verveling verschillen naargelang het niveau van opwinding. In drie empirische studies, gaande van het lab- tot natuurlijke omgevingen, onderzoekt dit project of situaties van lage versus hoge opwinding tijdens verveling leiden tot verschillen in de selectie van interessante versus (louter) plezierige inhoud op de mobiele telefoon. Neurofysiologische metingen leggen het proces van emotieregulatie vast. Gezien de alomtegenwoordigheid van verveling en de invloed ervan op gedrag en gezondheid, is dit onderzoek erg relevant. Het is zelfs uiterst wenselijk gezien de voortdurende ongerustheid over de rol van mobiele telefoons en hun 24/7 beschikbaarheid. Dit project heeft als doel nieuwe en krachtige inzichten te bieden over mediagedrag tijdens verveling en conclusies te trekken of mensen wel het best mogelijke doen wanneer ze media gebruiken om verveling te bestrijden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Experimentele studies naar de evolutionaire wortels van roddel. Neuro-endocriene, psychofysiologische en psychologische effecten van roddel op stress. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Roddel is een universeel sociaal gedrag en speelt een centrale rol in de evolutie van de menselijke socialiteit. Roddel bevordert de samenwerking en het vertrouwen binnen een groep en draagt bij aan de vorming en het behoud van sociale banden. De suggestie bestaat dat roddel een vergelijkbare rol zou spelen bij de menselijke soort als 'vlooien' bij primaten. Vlooien versterkt de banden in een groep, maar vermindert ook het stressniveau van het groepsleven door de daling van stresshormonen en stress-veroorzakende fysiologische systemen. De hypothese dat roddel dezelfde functie heeft als vlooien is verleidelijk, maar tot nu toe is er nog geen empirisch onderzoek gevoerd of roddel bij de mens werkelijk dezelfde fysiologische effecten genereert. Het doel van deze studie is om die leemte op te vullen en de vraag te beantwoorden of roddel de fysiologische stressniveaus verlaagt. In twee experimentele studies en een longitudinale surveystudie onderzoeken we de relaties tussen roddel en niet-sociale, sociale en werkgerelateerde stressoren. Fysiologisch stressniveau wordt gemeten met behulp van state-of-the-art biologische markers: cortisol, bèta-endorfine, elektrodermale activiteit en hartslagvariabiliteit. Daarnaast zal ook de subjectieve perceptie van stress gemeten worden met gevalideerde zelfinschattingsschalen om een volledig beeld te krijgen van de psychosociale-biologische effecten van roddel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

NETHATE. 01/09/2020 - 31/08/2024

Abstract

NETHATE (Network of Excellence of Training on HATE) ETN brengt een interdisciplinair van Europese onderzoekers samen om een ambitieus onderzoeksproject naar haat uit te voeren. In het project wordt de dynamiek van zowel offline als online fora, de impact op slachtoffers en omstaanders, en de effectiviteit van interventiestrategieën onderzocht. Het onderzoeks- en trainingsprogramma zal een trainingsprogramma opzetten voor 15 ESRs (Early Stage Researchers). In het netwerk zijn 10 universiteiten en 1 NGO betrokken als "Beneficiaries" en 14 organisaties (2 ministeries, 2 bedrijven en 10 NGO's). Zij zorgen ervoor dat de ESR's een diepgaande en brede multidisciplinaire en intersectorale training zullen krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een verhaal van twee processen. De dynamische interactie tussen emoties en cognitieve verwerking bij het leren van teksten. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

In dit project willen we onderzoeken of en hoe door het integreren van 'narratieven' in didactische teksten de verwerking van informatie kan worden geoptimaliseerd via het dynamische samenspel tussen emotionele en cognitieve processen en daardoor kan leiden tot de gewenste leerresultaten. De eerste doelstelling van dit project is het ontwikkelen van valide en betrouwbare dynamische metingen van emotionele processen tijdens het lezen van teksten, vertrekkend van een multi-methode benadering (combinatie van zelfrapportage en luidop denken met eye-tracking en psychofysiologische maten). Voortbouwend op de bevindingen van de eerste onderzoeksfase, is de tweede doelstelling van het project het bestuderen van de dynamische wisselwerking tussen cognitieve en emotionele processen tijdens de verwerking van teksten waarbij (in verschillende formaten) gebruik gemaakt wordt van narratieve elementen. De derde doelstelling is om te onderzoeken hoe de dynamische wisselwerking tussen cognitieve en emotionele processen bij het lezen van teksten een impact heeft op de leeruitkomsten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stakeholder marketing bij online nieuwsmedia. Een multi-methode onderzoek naar stakeholder marketing als strategisch kader voor nieuwsmedia om het belangrijke stakeholders (lezers en adverteerders) het business model te hertekenen. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

De digitalisering van nieuws zet het nieuwsecosysteem onder druk. Externe stakeholders (Bijv. lezers, adverteerders) transformeren hun relatie met het nieuwsmedium en brengen het dominante verdienmodel aan het wankelen. Lezers zijn niet langer bereid om te betalen voor nieuws en adverteerders geven hun advertentiebudgetten uit aan nieuwe digitale spelers (Facebook en Google). Die veranderingen leiden tot frictie en voor veel nieuwsmedia lijkt schaalgrootte de enige manier om te overleven. Heel wat nieuwsmedia zullen dit echter nooit halen. Dit multimethode project wil onderzoeken hoe stakeholder marketing als strategisch framework de nieuwsindustrie kan helpen om het dominante businessmodel te deconstrueren, spanningen op te lossen en sterke, duurzame relaties op te bouwen met kernstakeholders (lezers en adverteerders) om nieuws rendabel te houden op lange termijn. We gebruiken zowel kwalitatieve (interviews, case studies, focusgroepen) als kwantitatieve (survey, experimenten) methoden om het ecosysteem, de relaties tussen stakeholders en het effect van stakeholder marketing op multidisciplinaire teams te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Op het juiste moment! Het gebruik van persoonlijke en contextuele data om gezond gedrag te stimuleren met adaptieve interventies: Theoretisch kader, technologische bouwstenen en empirische evidentie. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Gedragseconomie biedt een relevant theoretisch kader om het ogenschijnlijke irrationele gedrag van mensen ten aanzien van hun gezondheid te verklaren en te voorspellen. Door individuen als niet rationele actoren met voorspelbare gedragsvertekeningen te beschouwen kunnen ze gegidst of "gepord" worden in de richting van meer wijze beslissingen, zonder daarbij hun keuzevrijheid te beperken of hun economische drijfveren drastisch te wijzingen. Dit project kijkt naar twee complementaire gezondheidsrisicogedragingen, (on)gezond eten en fysieke (in)activiteit, en analyseert hoe persuasieve cues of 'nudges' toegepast kunnen worden in interactieve, op het juiste moment ('just-in-time' – JIT) geplaatste interventies die aangepast zijn aan de unieke kenmerken, noden en context van een individu. Op dit moment is er nog steeds een enorme kloof tussen de technische capaciteit die nodig is om aangepaste communicatie te voorzien en bestaande theoretische kaders omtrent gedrag en gedragsverandering. Het hoofddoel van dit project is om deze leemte op te vullen door het ontwikkelen en testen van een integratief theoretisch kader over hoe JIT interventies gezondheidsgedrag beïnvloeden. Het wordt gerealiseerd door (i) een interdisciplinair perspectief te hanteren, (ii) de belangrijkste technologische bouwstenen te voorzien die JIT interventies mogelijk maken en (iii) de effectiviteit van verschillende interventies testen voor verschillende individuen in verschillende contexten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het gebruik van online persoonlijke verhalen om adolescenten beter te doen omgaan met psychisch onbehagen. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

De adolescentie is een levensfase die gekenmerkt wordt door verhoogde ervaring van stress en negatieve emoties. Het ontwikkelen van gepaste manieren om met deze stress om te gaan is dan ook van cruciaal belang voor deze leeftijdsgroep. Dit onderzoeksproject beoogt te achterhalen hoe het online delen en lezen van persoonlijke verhalen het omgaan met stress en hieraan gerelateerde negatieve gebeurtenissen door adolescenten kan bevorderen. We voeren hiervoor een survey uit bij adolescenten die online hulpfora gebruiken en kijken hoe persoonlijke verhalen helpen om om te gaan met stress en ook welk type adolescenten hier het meest bij gebaat zijn. Vervolgens zetten we drie experimenten op die nagaan hoe het design van de interface van een online hulpforum bijdraagt aan de positieve effecten van online persoonlijke verhalen. Dit onderzoeksproject draagt bij aan de theorie in het domein van gezondheidscommunicatie, door de unieke combinatie van theorieën over verhalen en narratieven en het gebruikersontwerp van internet en communciatietechnologieën. De resultaten van dit project zijn ook waardevol voor organisaties in het domein van jongerenwelzijn en geeft hen aanbevelingen over hoe adolescenten weerbaarder te maken bij het omgaan met stress.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Reclame in online nieuwsmedia: Hoe een balans vinden tussen consumentenbescherming, geloofwaardigheid van het medium en effectieve reclame? 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project draait rond twee vormen van reclame in online nieuwsmedia: bannerreclame en native advertising. Het project bouwt voort op inzichten uit reclameonderzoek en journalistiek en vertrekt vanuit een stakeholder perspectief. Door middel van verschillende studies wordt onderzocht hoe een balans gezocht kan worden tussen consumentenbescherming enerzijds, commerciële belangen en journalistieke waarden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nethate: de ontwikkeling van online tools om online hate speech te reduceren en slachtoffers te ondersteunen. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Het doel van dit project is om de huidige kennis over "online hate speech"-interventies uit te breiden door na te gaan hoe technologische instrumenten kunnen worden ingezet om 1) online hate speech te voorkomen of tegen te gaan, en 2) de impact van hate speech op slachtoffers te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Merken die nieuws maken: de evaluaties van lezers van native advertisements in online nieuwsmedia. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Nieuwsmedia staan onder druk in een snel veranderende digitale omgeving. Traditionele bannerreclame wordt vaak vermeden of ongedaan gemaakt door reclameblokkers. Om dit tegen te gaan en om nieuwe inkomsten te genereren, is zogenaamde 'native advertising' in opmars. Dit zijn advertenties die eruit zien zoals gewone nieuwsartikelen. Op dit moment is er weinig geweten over de herkenbaarheid en de evaluatie van native advertising door nieuwslezers/consumenten. Native advertising is potentieel problematisch als lezers het niet herkennen en dus niet weten dat ze beïnvloed worden. Ook de reputatie van het nieuwsmedium staat op het spel. Om native advertising op een ethische en duurzame manier te kunnen implementeren is meer onderzoek vereist. Dit project bekijkt native advertising vanuit het multiple stakeholder perspectief. Een reeks experimenten aangevuld met kwalitatief onderzoek probeert inzicht te krijgen in de processen en beoordelingen van native advertising door lezers en de impact voor zowel consumentenbescherming, de repuatie van het medium en de reclameëffectiviteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

DeTACT. 01/09/2019 - 31/08/2021

Abstract

DeTACT – Detect Then ACT – zal gebruik maken van artificiële intelligentie om online hate speech te monitoren en inzichten te genereren die kunnen aanleiding geven tot impactvolle, data-gedreven campagnes. MIOS (Antwerpen) zal een literatuurstudie uitvoeren en op basis daarvan een overzicht schetsen van de wetenschappelijke bevindingen over de dynamieken bij online hate en mogelijke evidence-based manieren om online hate tegen te gaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Meat the Challenge 01/01/2019 - 31/03/2021

Abstract

De vleeswarensector wordt geconfronteerd met uitdagingen op vlak van gezondheid, voedselveiligheid en milieu. Ook het vertrouwen van de consument in de vleessector wordt steeds vaker op de proef gesteld. Een aantal crisissen binnen de sector, negatieve aandacht in de pers, steeds luider klinkende stemmen om voor vegetarische alternatieven te kiezen en herhaaldelijke boodschappen dat 'vlees eten' ongezond is, hebben bij de consument onrust en verwarring gezaaid. Het algemeen doel van dit project is het analyseren en optimaliseren van de communicatievaardigheden van vleeswarenbedrijven. Op welke manier kunnen zij geloofwaardig correcte informatie over hun product communiceren? En kunnen we hierbij het vertrouwen van de consument herstellen waar nodig?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Teams onder druk: dynamiek van stress en informatieverwerking. 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

In veel situaties worden teams van experten gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt om snel en accuraat te reageren op kritische situaties. Voorbeelden zijn commando-en controle teams tijdens crisissituaties, management teams, of pilotenteams. Het belang van effectief teamwerk is evident in deze situaties. Dus is er een sterke behoefte om te begrijpen welk gedrag en vermogen een rol spelen in deze teams bij het oplossen van problemen van groot belang en onder tijdsdruk, terwijl de beschikbare informatie complex en ambigu is. Wat grotendeels buiten beeld gebleven is bij het bestuderen van deze teams, is de specifieke invloed van stress. Dat wil niet zeggen dat de 'druk' niet erkend werd, maar het werd meestal gezien als een contextuele factor. Slechts zelden is onderzocht hoe stress van impact is op de processen die men onderzoekt in teams. Enkel continue meting van stress tijdens het teamwerk kan inzicht verschaffen in de dynamiek van stress in deze teams en de relatie met informatieverwerking. Het huidige projectvoorstel beschrijft onderzoek dat gebruik maakt van het meten van fysiologische indicatoren van stress via draagbare sensors in de context van teamwerk. Dit laat toe dat we inzicht kunnen krijgen in die dynamiek van stress en informatieverwerking. Hiertoe zal dit onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve methodologieën toepassen om deze relatie te bestuderen. We starten met valideringswerk in sterk gecontroleerde lab-studies om daarna studies uit te voeren die gradueel meer ecologisch valide zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Merken die nieuws maken: de evaluaties van lezers van native advertisements in online nieuwsmedia 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Nieuwsmedia staan onder druk in een snel veranderende digitale omgeving. Traditionele bannerreclame wordt vaak vermeden of ongedaan gemaakt door reclameblokkers. Om dit tegen te gaan en om nieuwe inkomsten te genereren, is zogenaamde 'native advertising' in opmars. Dit zijn advertenties die eruit zien zoals gewone nieuwsartikelen. Op dit moment is er weinig geweten over de herkenbaarheid en de evaluatie van native advertising door nieuwslezers/consumenten. Native advertising is potentieel problematisch als lezers het niet herkennen en dus niet weten dat ze beïnvloed worden. Ook de reputatie van het nieuwsmedium staat op het spel. Om native advertising op een ethische en duurzame manier te kunnen implementeren is meer onderzoek vereist. Dit project bekijkt native advertising vanuit het multiple stakeholder perspectief. Een reeks experimenten aangevuld met kwalitatief onderzoek probeert inzicht te krijgen in de processen en beoordelingen van native advertising door lezers en de impact voor zowel consumentenbescherming, de repuatie van het medium en de reclameëffectiviteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Slimme Stad 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

Meer en meer alledaagse toestellen worden verbonden met het internet. Deze evolutie, die het internet der dingen (IoT) genoemd wordt, heeft een recente boost gegeven aan onderzoek naar grootschalige draadloze sensor netwerken. Meer specifiek worden steden met IoT technologie uitgerust maar echte grootschalige installaties van draadloze sensornetwerken geven nog erg grote onderzoeksuitdagingen. Tegelijkertijd is de stad ook een schat aan belangrijke data indien dit op een goeie manier kan gemonitord worden. Testbeds worden vaak gebruikt om onderzoeksresultaten te valideren maar een grootschalige en multi-technologie slimme stad infrastructuur is momenteel nog onbestaand. De City of Things onderzoeksinfrastructuur wil een multi-technologie en multi-niveau testbed bouwen in de stad van Antwerpen. 100 locaties, verdeeld over de stad, zullen voorzien worden van sensor basisstations. Deze basisstations worden vervolgens verbonden met een reeks van sensoren die informatie verzamelen omtrent mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Mediawijze projecten 2015-2016 - ontwikkeling van een website voor ouders over media en opvoeding met specifieke aandacht voor cyberpesten en gaming en de aanvullende projecten over cyberpesten en gaming voor onderwijs. 01/12/2015 - 15/10/2016

Abstract

Om aan de noden van ouders tegemoet te komen, willen we in een eerste deelproject prototypeverhalen over omgaan met cyberpesten voor ouders construeren en online beschikbaar maken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verhalen een goede manier zijn om te leren over complexe sociale situaties (Hinyard & Kreuter, 2007), zoals cyberpesten. Via verhalen kunnen mensen leren vanuit observatie van het gedrag van anderen en de gevolgen van dat gedrag, waardoor ze de gegeven informatie beter gaan onthouden, vaardigheden ontwikkelen om goed gedrag uit te voeren en zich ook meer bekwaam gaan voelen om dit goede gedrag uit te voeren (Bartholomew, Parcel, Kok, Gottlieb, & Fernandez, 2011). Directies en leerkrachten missen vaak de achtergrond, de tijd en de middelen om een evenwichtig en geïntegreerd anticyberpestbeleid uit te tekenen en te realiseren (Persson & Svensson, 2013; Vandebosch, Poels & Deboutte, 2014). Zij zijn dan ook vragende partij voor hulpmiddelen en instrumenten die hen daarbij kunnen helpen. De "Bouwkit Cyberpesten" die we binnen dit project willen ontwerpen, moet aan deze nood tegemoet komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gepersonaliseerde reclame op sociale netwerksites: het samenspel tussen reclame-effectiviteit en privacybezorgdheid van de gebruiker. 01/12/2014 - 31/05/2017

Abstract

"Gepersonaliseerde reclame" of reclameboodschappen die persoonlijk gericht zijn naar, en op maat gemaakt zijn van de individuele gebruiker zijn alomtegenwoordig op sociale netwerksites (SNS) zoals het populaire Facebook. Overheden worstelen met de mogelijkheden en implicaties van dit nieuwe fenomeen. Bovendien uiten beleidsmakers en belangengroepen in toenemende mate hun bezorgdheid omtrent privacy. Het huidige project onderzoekt hoe gepersonaliseerde reclame op SNS privacybezorgdheid opwekt en doe deze zich verhoudt ten aanzien van de effectiviteit. De centrale onderzoeksvraag is: "Wat is de impact van verschillende vormen van gepersonaliseerde SNS reclame op de privacybezorgdheid van de gebruikers en op de effectiviteit van de advertenties?" Drie deelprojecten benaderen deze onderzoeksvraag vanuit verschillende oogpunten. (i) Het eerste deelproject vertrekt vanuit de hypothese dat de effectiviteit van gepersonaliseerde advertenties een curvilineaire functie beschrijft met de mate van personalisatie. Er is een optimaal niveau van personalisatie waar effectiviteit en privacybezordheid in balans zijn. Deze hypothese wordt getest door middel van een experimenteel opzet waarbij de hoeveelheid van persoonlijke gegevens wordt gemanipuleerd. (ii) Het tweede deelproject doelt door middel van een factoriële survey de impact van specifieke, reeds gebruikte, maar ook in de toekomst toepasbare factoren (i.e. plaats van de advertentie, hoeveelheid personalisatie, gevoeligheid van de data, type organisatie) van gepersonaliseerde advertenties op privacybezorgdheid te verklaren. (iii) Het laatste deelproject onderzoekt middels een experiment technisch mogelijke, toekomstige toepassingen van gepersonaliseerde advertenties. Deze benadering is cruciaal voor de toepasbaarheid en relevantie van de onderzoeksresultaten in een snel evoluerende digitale omgeving. Samengevat, het project onderscheidt zich door zijn innovatieve methodologische aanpak en zijn oriëntatie naar toekomstige toepassingen. Resultaten dragen bij tot de privacy- en reclameliteratuur. Een kritische evaluatie kan overheidsacties in verband met de bescherming van privacy op SNS en de empowerment van gebruikers ten aanzien van persuasieve communicatie inspireren. Bovendien kan het een kader bieden voor adverteerders bij de creatie van privacy-vriendelijke advertenties. Het project kent dus niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een uitgesproken professionele en maatschappelijke relevantie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

AdLit : reclamegeletterdheid in een Nieuwe Media-omgeving : onderzoek naar de kennis van minderjarigen met betrekking tot overreding bij nieuwe advertentieformaten. 01/09/2014 - 31/08/2018

Abstract

Dit project wil nagaan in hoeverre minderjarigen gewapend zijn (m.a.w. in welke mate kunnen ze inhoud van reclame onderscheiden en zijn ze in staat om hier consequent mee om te gaan in hun handelen) tegen de nieuwe vormen die publiciteit aanneemt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gemedieerde aanraakervaringen in een online winkel: De rol van beeldinteractiviteit, gebruikerscontrole en type toestel. 01/02/2014 - 31/12/2014

Abstract

Aanraking is een belangrijke bron van informatie voor consumenten. In online winkels is het onmogelijk een product aan te raken. Wij benaderen deze beperking door de creatie en de effecten van online aanraking te bestuderen. We testen in welke mate aanraking kan gecreëerd worden dmv beeldinteractvititeit. We onderzoeken de rol van gebruikerscontrole. Tot slot bekijken we hoe het type toestel (muis vs aanraking) de aanrakingseffecten modereert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

'When ads walk a tightrope.' Een studie naar de inlvloed van privacygevoeligheid op de effectiviteit van gepersonaliseerde advertenties op sociale netwerksites. 01/01/2014 - 30/11/2014

Abstract

Het project handelt over "personalised advertising" op sociale netwerksites. Dit zijn reclameboodschappen die persoonlijk gericht zijn naar, en op maat gemaakt zijn van, de individuele gebruiker van de sociale netwerksite. Het project beoogt in kaart te brengen op welke manier personalisatie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet binnen advertenties op sociale netwerksites. Hierbij wordt de mediërende rol van ''privacy concern'' in rekening genomen. Het onderzoek is opgedeeld in drie complementaire deelprojecten en focust op toekomstige applicaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Automatische monitoring voor Cyberspace Toepassingen (AMiCA) 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Hoewel het gebruik van het internet door kinderen meestal volkomen veilig en verrijkend is, zijn er ook risico's verbonden aan het gebruik van vooral social networking sites (SNS). Verschillende initiatieven werden opgezet om kinderen te beschermen tegen deze potentiële bedreigingen door preventie en door in te grijpen als het misloopt, maar gezien de enorme overvloed aan informatie is het onmogelijk voor de belanghebbenden om alle potentieel schadelijke situaties (zoals cyberpesten, suïcidaal gedrag of grooming door pedofielen) te traceren. Het automatisch traceren van schadelijke inhoud en schadelijke gedragingen vereist een crossmedia filtering aanpak, die onmiddellijk risico's kan detecteren, die kritieke situaties doorgeeft aan moderatoren van sociale netwerksites en die accurate kwantitatieve informatie verstrekt zodat longitudinale en beleidsondersteunende informatie ter beschikking komt over de online veiligheid van kinderen. Deze filtering zal gebeuren rekening houdend met de verwachtingen en online ervaringen van adolescenten en kinderen en ook gebruik makend van een aanpak die op een respectvolle en zorgzame manier omgaat met privacy-gevoelige informatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Emotionele reacties op kunstobjecten: een bio-informational benadering. 01/01/2013 - 31/12/2014

Abstract

Dit onderzoek gaat over geraakt worden door een kunstwerk. De vragen die gesteld worden zijn: "Hoe induceert kunst emoties?", "Volgt die communicatie een onderliggend systematiek/model?" en "Waarom zijn sommige kunstwerken succesvoller dan andere?". Om tot de analyse van deze emotionele reacties op kunstobjecten te komen wordt gebruik gemaakt van de kennis, modellen en de meetintsrumenten uit de (emotie)psychologie, de communicatiewetenschappen en de productontwikkeling.PERAÿ

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. 21/12/2012 - 31/12/2014

Abstract

Het Kenniscentrum Mediawijsheid stimuleert de kennisopbouw en -deling bij organisaties en werkers in het brede veld van mediawijsheid. Het Kenniscentrum biedt praktijkondersteuning en werkt aan praktijkontwikkeling. Het Kenniscentrum Mediawijsheid werkt actief samen met de relevante stakeholders uit de overheid en het veld en bevordert de dialoog en samenwerking tussen die stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Friendly ATTAC (Adaptieve Technologische Tools Tegen Cyberpesten). 01/02/2012 - 31/01/2016

Abstract

Friendly ATTAC beoogt de ontwikkeling van een effectieve, ICT-gerelateerde tool tegen cyberpesten door gebruik te maken van adaptieve virtuele scenario's. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek uitgevoerd en (vervolgens) samengebracht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biometrisch ontwerp voor Casual Games (BD4CG): aanbieden technische speltest services aan de spelindustrie. 01/10/2011 - 31/12/2012

Abstract

Het BD4CG project heeft als doel game ontwikkelaars een methodologie te geven bij het ontwikkelen van innovatieve games waarbij de speler centraal staat. Deze methodologie integreert de betrokkenheid van de speler, een open communicatie tussen spelers en ontwikkelaars, prototyping, een korte levenscyclus van het project en een samenhangend project management raamwerk. Bij het project zijn zowel de game industrie als onderwijs instellingen betrokken, Zij samen ontwerpen en evalueren een set objectieve meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de ervaringen tijdens de ontwikkeling van een game te evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Pilootproject: het e-safety label. 30/10/2010 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EUN Partnership AISBL . UA levert aan EUN Partnership AISBL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De impact van contextfactoren op de effectiviteit van in-game advertising. 01/10/2010 - 30/09/2014

Abstract

Het doel van het project is om bij te dragen aan het onderzoek omtrent de effectiviteit van in-game advertising. Hierbij zal gefocust worden op het effect van verschillende contextfactoren op de werking van het reclamemedium, aangezien dergelijke factoren mogelijk een sterke invloed uitoefenen en de kennis hieromtrent nog steeds gelimiteerd is. Deze contextfactoren betreffen de digitale spelbeleving van de speler, de frequentie van blootstelling aan geïntegreerde reclameboodschappen, en de besturing van digitale games.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Automatic monitoring for cyberspace applications (AMICA). 01/10/2010 - 30/09/2011

Abstract

Het AMiCA ("Automatic Monitoring for Cyberspace Applications") project wil relevante wehsites zoals blogs, chat rooms en sociale netwerksites monitoren met het oog op de automatische detectie van schadelijke of alarmerende berichten, foto's en video's. Gezien het stijgend belang van beeld (vb. porno, automutilatie) in dergelijke toepassingen wordt uitgegaan van een interdisciplinaire aanpak waarin tekst- en beeldverwerking gecombineerd worden. Classificatiessystemen zullen gebouwd worden die dergelijke schadelijke berichten "on-the-fly" knnen detecteren. Bij detectie van een kritieke situatie (vh. cyherpesten), worden de relevante gebruikers hiervan op de hoogte gebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evidence-based ICT interventies tegen (cyber-) pesten onder jongeren. 01/09/2010 - 31/08/2011

Abstract

Het doel van dit project is om op een wetenschappelijk onderbouwde manier te onderzoeken hoe ICT-gebaseerde interventies (of interventie-onderdelen) kunnen worden gebruikt in de strijd tegen (cyber)pesten. De nadruk ligt zowel op het in kaart bregen van het probleem (cyber)pesten als op het ontwikkkelen en testen van dynamische, state-of-the-art ICT-toepassingen om het probleem aan te pakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Reclame in digitale spellen: attitudes, persuasieve impact, en modererende factoren 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Digitale spellen zijn het snelst groeiende reclamemedium. Dit maakt reclame in digitale spellen een zeer relevant onderzoekstopic. Dit project beoogt algemene attitudes van spelers ten aanzien van deze nieuwe en populaire reclamevorm na te gaan. Ten tweede, heeft het project als doel om te onderzoeken hoe de persuasieve impact van reclame in digital spellen wordt gemodereerd door emotionele en contextuele factoren zoals digitale gamebeleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)