Onderzoeksgroep

Expertise

Geestelijke gezondheidszorg: voorkomen van psychosociale klachten en psychische stoornissen in Antwerpen / Vlaanderen; preventie mentaal onwelzijn en zelfzorg (voor eerstelijnsprofessionals); stigma tgv geestelijke gezondheidsproblemen.

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de somatische zorg voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening in de eerste lijn. 07/11/2022 - 06/05/2024

Abstract

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen vaak niet de nodige somatische zorg. Dit resulteert in een verminderde levensverwachting. In dit project ontwikkelen we een richtlijn voor de somatische zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de eerste lijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Depressie project Janssen-Cilag. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Achtergrond. Depressie is de belangrijkste oorzaak van suïcide en is ook de aandoening met de grootste ziektelast wanneer men dit uitdrukt in het aantal jaren dat er geleefd wordt met een aandoening. De prevalentie stijgt ondanks de continue ontwikkeling van farmacologische en psychotherapeutische interventies. Inzetten op zorglijn-overschrijdende zorg vanuit een laagdrempelige en continue begeleiding binnen een sterke eerstelijnszorg krijgt hierdoor meer en meer aandacht. Doelstelling. Het implementeren van een geïntegreerde interventie waarbij de werkzame elementen, het draagvlak en de contextuele voorwaarden waaraan een setting moet voldoen worden onderzocht. Methode. Het IDECA-project omvat drie interventiepijlers: (i) de integratie van de referentiepersoon mentaal welzijn (een case managementfunctie) in de huisartsenpraktijk, (ii) het ontwikkelen van een shared care leidraad document, en (iii) professionele bijscholing. De interventie wordt geëvalueerd met een Realist Evaluation in combinatie met de Normalization Process Theory waarbij context-mechanisme-outcome constellaties worden afgetoetst en uitgewerkt. De nadruk ligt op kwalitatief onderzoek met ondersteunende kwantitatieve data, welke verzameld worden bij zowel participerende zorgverleners en patiënten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een 'country vignette' over goede praktijken in eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in België. 17/02/2023 - 15/03/2023

Abstract

Dit project omvat het schrijven van een 'country vignette' met betrekking tot goede praktijken aangaande eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in België. We doen dit in samenwerking met de federale overheid en vorsers van andere universiteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De rol van apothekers ten aanzien van psychosociale problemen bij cliënteel. 01/03/2022 - 28/02/2023

Abstract

Dit project is een vervolg op het gelijknamige vorige project en breidt de realisaties van #CAVASa 1.0 uit naar een groter aantal apothekers in meer eerstelijnszorgzones. Opnieuw zullen onderzoekers van UAntwerpen en KU Leuven nagaan of en hoe apothekers doorverwijzen, en wat nodig is om een bredere implementatie te optimaliseren. In nauwe samenwerking met het Vlaams Apothekers Netwerk en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Blijf aan Z. 01/04/2021 - 31/12/2022

Abstract

De zorgsector kampt al jaren met knelpuntberoepen: vacatures worden niet ingevuld en ook de zorgopleidingen zijn onderbezet. Daarbovenop is de perceptie over werken in de sector, en dan vooral in woonzorgcentra, verslechterd naar aanleiding van de COVID-crisis. Door een blijvend onevenwicht tussen de in- en uitstroom van personeel, is de druk op het bestaande personeelsbestand fel toegenomen. In Nederland wordt hiervoor de metafoor van het vergiet gebruikt: de instroom van zorgpersoneel is in orde terwijl de uitstroom onveranderd groot blijft. Blijf aan Z wil deze uitstroom terugdringen door de focus te leggen op de huidige zorgprofessionals zodat deze zo lang mogelijk aan het werk kunnen blijven en langdurige uitval geminimaliseerd kan worden. Het project wil duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid bevorderen met als gevolg een lager verloop, een positieve beeldvorming over werken in de zorgsector en een betere begeleiding van jongere werknemers en herintreders. Concreet wordt een analyse uitgevoerd van de problematiek en zullen er voorspellers van uitstroom en uitval geïdentificeerd worden. Een 'dashboard' zal deze voorspellers opvolgen bij de betrokken partners. Daarnaast wordt er een Team Champions opgericht onder de vorm van een train-the-trainer programma. De teamleden zijn de change managers die van binnenuit interveniëren om de (team)veerkracht te verhogen en de retentie te verminderen. Als laatste aspect wordt een Community of Practice (COP) opgestart waarin leidinggevenden van zorgmedewerkers delen en leren over het leiden van werkplekculturen waarin zorgmedewerkers willen (blijven) werken. Dit zelfsturende ontwikkelingstraject verbreedt de horizon van de deelnemers aanzienlijk doordat ze in een leeromgeving komen met anderen van vergelijkbare functies/rollen maar in totaal andere context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De rol van apothekers ten aanzien van psychosociale problemen bij cliënteel. 01/03/2021 - 31/12/2022

Abstract

Dit project is een vervolg op het initiatief 'Masker-19', een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Apothekersnetwerk en de Centra Algemeen Welzijnswerk, dat tijdens de eerste lockdown periode in 2020 van de apotheeksector een aanspreekpunt maakte voor hulpvragen rond welzijn. Project #CAVASa zal dit nu verder zetten door middel van opleidingen, tips en ander ondersteunend materiaal voor de dagdagelijkse praktijk van de lokale huisapothekers om psychosociale problemen te herkennen, discreet te behandelen en correct door te verwijzen naar gepaste hulp. Onderzoekers van UAntwerpen en KU Leuven zullen bekijken of en hoe er wordt verwezen door apothekers, en welke zaken er nodig zijn om dit te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Big Bird studie de effectiviteit van een gemengd zorgprogramma voor de afbouw van benzodiazepinegebruik voor slaapstoornissen in de eerstelijnszorg onderzoeken 03/04/2019 - 31/12/2021

Abstract

Waarom deze studie? In België wordt er veel slaapmedicatie voorgeschreven. Hiervoor dient men een arts, meestal de huisarts, te raadplegen. We weten dat huisartsen het vaak moeilijk vinden om slaapgewoontes te bespreken met patiënten. Om huisartsen en patiënten te kunnen ondersteunen in het verbeteren van de slaapkwaliteit hebben we een hulpmiddel ontwikkeld. Het gaat om een website die patiënten informeert en de huisarts helpt om het thema te behandelen tijdens de consultaties. Een vergelijkbaar opzet werd reeds op kleine schaal onderzocht en gaf positieve resultaten. Met dit onderzoek willen we nagaan of die resultaten ook effectief aan het gebruik van de website zijn toe te schrijven. ​ Doel van de studie ​​ Twee huisarts-gestuurde werkwijzen vergelijken, in een levensechte omgeving Veranderingen in slaap- en levenskwaliteit en medicatiegebruik in kaart brengen Veranderingen in het voorschrijfgedrag van de arts in kaart brengen Werkwijze ​​ Huisartsen worden ingedeeld in twee groepen. Als de huisarts behoort tot de controlegroep, krijgt de patiënt de standaardzorg door de huisarts. Als de huisarts behoort tot de interventiegroep, wordt de standaardzorg geboden én hebben zowel arts als patiënt toegang tot een online zelfstudiemodule. Via een gerandomiseerde studie, wat betekent dat de huisarts en patiënt op voorhand niet weten tot welke groep ze zullen behoren. Via grootschalig onderzoek, met ongeveer 120 artsen en 1200 patiënten, verspreid over België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Leerstoel 'Public Mental Health'. 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

Objectieven van de leerstoel 'Public Mental Health' Ondanks de verander(en)de context dragen we als maatschappij de verantwoordelijkheid om mensen met een psychische of psychosociale nood de best mogelijke zorg te verschaffen op een kost-efficiënte manier (met aandacht voor de beleving van zowel zorggebruikers als zorgverleners; 'Quadruple aim'. Met de leerstoel 'Public Mental Health' willen we ondersteuning en guidance bieden aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid door middel van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Het onderzoeksluik van de leerstoel zal zich toespitsen op het verzamelen van informatie over de huidige zorgnoden en het actuele zorgaanbod. Vandaag zijn er immers weinig cijfers beschikbaar over het voorkomen van psychosociale en psychische klachten en stoornissen in Vlaanderen (of België), en hun ernst. Ook de informatie over de aanbodzijde is onvolledig; we hebben bijvoorbeeld weinig tot geen zicht op wat huisartsen, vrijgevestigde psychiaters en (eerstelijns)psychologen aan psychische en psychosociale zorg verstrekken. We zullen zorggebruikers en zorgverstrekkers bevragen over (niet-ingevulde) zorgnoden. Daarnaast zullen in dit licht bestaande (gekoppelde) databanken (van Antwerpse zorgverstrekkers en andere bronnen) doorlichten. De lokale bevindingen geven tegen de achtergrond van en in combinatie met de internationale literatuur input voor het onderwijsluik van de leerstoel. De kennis rond geestelijke gezondheid(szorg) in de algemene populatie is relatief beperkt ('mental health literacy'; Jorm (2000)), en het taboe rond mentale problemen en het stigma ten aanzien van mensen met psychische klachten is groot, zelfs bij (somatisch georiënteerde) hulpverleners, waardoor mensen met psychische klachten geen hulp zoeken of onvoldoende (somatische) hulp krijgen . Met opleiding en vorming, zowel voor studenten als voor een breder publiek, kan hieraan gesleuteld worden. Het onderzoeksluik geeft ten slotte heel wat input voor het dienstverleningsluik van de leerstoel. Met de verzamelde data hopen we een begin te kunnen maken van een datagestuurd zorgaanbod in de provincie Antwerpen, waarbij de coöperatie tussen de deelnemende ziekenhuizen onderling en met andere actoren in het veld wordt versterkt. Geestelijke gezondheid en mentaal welzijn winnen aan gewicht in de samenleving. De tijdsgeest is dan ook uitermate geschikt om deze leerstoel op te richten. We zijn ervan overtuigd dat de leerstoel als hefboom kan fungeren bij het verwerven van bijkomende fondsen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Psychische zorg in perspectief. 01/12/2018 - 30/04/2020

Abstract

Psychiatrische stoornissen en psychosociale klachten zijn erg prevalent en hebben een grote persoonlijke en maatschappelijke impact. Het veld van de geestelijke gezondheidszorg kende de afgelopen jaren drastische transities. De vraag stelt zich hoe we binnen dit verander(en)de zorglandschap mensen met een psychische nood de best mogelijke zorg kunnen verschaffen. Dit project behelst de ontwikkeling van een gevalideerde methodologie om de psychische / psychosociale zorgnoden te inventariseren. We willen bijkomend komen tot een verbeterd inzicht in de hulp verleend door eerstelijnsprofessionals op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en tot aanbevelingen inzake de optimalisatie van de verhouding tussen de zorgnoden enerzijds en het zorgaanbod anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Anders communiceren in de nieuwe eerstelijnsgezondheidszorg: bewustwording bij Vlaamse huisartsen in opleiding. 07/11/2017 - 13/10/2018

Abstract

Dit project bestaat uit drie fasen. In een eerste fase willen we de attitudes meten van Vlaamse huisartsen in opleiding ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid, en de frames die ze hanteren in verband met dergelijke patiënten. In een tweede fase plannen we de huisartsen in opleiding in contact te brengen met ervaringsdeskundigen. In de derde en laatste fase voeren we de aanvankelijke meting opnieuw uit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject