Onderzoeksgroep

Expertise

Ontwikkeling van digitaal taallleermateriaal en pedagogische aanpak voor academische en professionele doeleinden. Taalgebruik in medische contexten. Communicatieonderzoek (bewustwording, kennis en vaardigheden) bij geschoolde volwassenen.

Factoren die bijdragen tot het succes van blended learning. Het voorbeeld van taalonderwijs en -opleidingen in academische en professionele contacten. 10/09/2014 - 14/07/2017

Abstract

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van online mentor-mentee relaties tussen meer ervaren en minder ervaren taaldokters als een alternatief voor conventionele contactbegeleiding. Aangezien in het bedrijfsleven de opleiding en training van taalredacteurs niet meer tot het basispakket hoort, zijn deze professionals meer en meer op zichzelf aangewezen. In een internationale context wordt onderzocht wat de sterktes en zwaktes van een blended opleidingsaanpak en leerervaringen zijn voor deze doelgroep.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Factoren die bijdragen tot Succes in Blended Learning - Het Geval van het taalonderwijs en opleiding in academische en professionele contacten. 09/09/2014 - 08/07/2017

Abstract

Dit onderzoek bestudeert hoe een docent aan de verbale communicatie noden van medische pre-professionals kan tegemoetkomen in een blended leeromgeving.Het brengt daarbij de communicatieve noden van deze doelgroep in kaart. Vanuit een literatuurstudie worden de metacognitieve vaardigheden van studenten geneeskunde in kaart gebracht tijdens het contact met communicatieve situaties in de vreemde taal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Communicatie voor professionals - verpleging. 01/09/2014 - 31/08/2017

Abstract

Verpleging is een mobiel beroep waarbij taalkundige en interculturele uitdagingen een deel van het professionele leven zijn geworden. Misverstanden tussen verpleegkundigen, artsen en patiënten met verschillende culturele achtergronden hebben een negatief effect op de professionele status, leiden tot afwijzing, stress, jobontevredenheid, burnout en dropout. Bovendien beïnvloeden ze de kwaliteit van de patiëntenzorg en leiden tot het mislukken van de behandeling omdat therapietrouw achterwege blijft. Effectieve communicatie op de werkplek leidt tot sociale integratie en is essentieel in de professionele verpleegpraktijk (AACN, 1989). Effectief leren communiceren staat centraal in de verpleegaccreditatie (Commission on Collegiate Nursing Education, 2003). Communicatie en taaltraining is daarom cruciaal voor alle medische professionals. Het doel van Nursing on the Move (NoM) is onderzoeken hoe levenslang leren ondersteund kan worden met behulp van online/mobiel leermateriaal en een aanpak die geschikt is voor blended learning. Partners: Universiteit Antwerpen, die Berater Unternehmensberatungs GmbH, Going International information services G. Polak KG, Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Ltd. (Tampere University of Applied Sciences), Training 2000 psc, TeAM Hutchins Aktiebolag and Noordwes Universiteit www.nursingonthemove.eu

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Strategieën voor woordenschatontwikkeling in de beginfases van academische acculturatie. 28/09/2013 - 27/05/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Richting occupationele autonomie: een vergelijkende survey van de professionele status van taaldocenten in Zuid-Afrika en Vlaanderen. 05/12/2012 - 04/10/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Medics on the Move (LL-MoM). 01/09/2009 - 30/11/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Medics on the Move (MoM). 01/11/2006 - 31/10/2008

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Vreemdetaallezen voor academische doeleinden. Het lezen van Engelstalige academische teksten door beginnende en gevorderde studenten Engels (moedertaalsprekers Nederlands). 01/01/2006 - 31/12/2006

   Abstract

   Dit project onderzoekt de academische leesvaardigheid van taalstudenten binnen hun opleiding (Nederlands T1, studenten Engels VT). Het project beoogt de belangrijkste factoren te identificeren die een bijdrage leveren aan de VT academische leesvaardigheid van de studenten en de relatieve bijdrage van elke factor te bepalen. Studenten op verschillende studieniveaus worden vergeleken (instroom-, mid- en uitstroomniveau).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    De ontwikkeling van een cursus Spaans Vantage (delen 1 en 2) voor B.I.S. Online. 01/12/2001 - 31/10/2002

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De ontwikkeling van een cursus Engels Effectiveness (delen 1 en 2) voor B.I.S. Online. 01/12/2001 - 31/10/2002

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Werkbaar afstands- en teleonderwijs. 01/01/2000 - 31/12/2001

      Abstract

      1. EEN VERKENNEND ONDERZOEK Voortbouwend op een uitgebreide ervaring met technologische en pedagogische knelpunten binnen afstandsonderwijs zal er in dit project in eerste instantie een verkennend onderzoek opgezet worden: a. er wordt een model uitgetekend voor de optimalisering van technologische en menselijke interactiviteit in volwassenonderwijs. Het voorwerp van deze studie is taalonderwijs en taalleren in autonome leeromgevingen. Aangezien dit vaak stuit op onoverkomelijke problemen van de kant van de leerders en er meer en meer gegrepen wordt naar begeleiding in de vorm van monitoring of tutoring, willen we onderzoeken hoe beide werelden optimaal met elkaar verzoend kunnen worden. b. er wordt een analyse doorgevoerd van hoe de gecombineerde technologische drager (Hybrid-Net) tot een stabieler en goedkoper resultaat zal leiden met als gevolg dat de irritatiedrempel van de eindgebruiker niet overschreden wordt. 2. EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in een haalbaarheidsrapport. 3. TESTFASE Er worden kleine modules tussen beide partners opgezet om de bovengedefinieerde stabiliteit en interactiviteit op verschillende facetten uit te testen. 4. EU-AANVRAAG De uiteindelijke aanvraag binnen FP5 zal gericht zijn op het formuleren van onderwijs-leerinhouden (syllabusdesign), het fundamenteel uittesten van de technologische dragers en het ingangzetten van het teleopleidingssysteem taal.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Klantvriendelijke communicatie afstandsonderwijs ten behoeve van de bedrijfseenheid personeelsmanagement - projectgroep vorming en opleiding. 01/07/1999 - 30/06/2000

       Abstract

       Efficiënte overheidscommunicatie is de afgelopen jaren meer en meer in het middelpunt van de belangstelling komen staan omdat het een onontbeerlijk deel uitmaakt van een klantvriendelijk beleid. Deze aanpak sluit aan bij de doelstellingen van het Antwerpse bestuursakkoord 'begrijpelijke informatie doorgeven', en een opleiding over dit thema resulteert in 'goed opgeleide ambtenaren'. Zowel de schriftelijke externe als interne communicatie moeten doeltreffend zijn. Boodschappen moeten inspelen op de doelgroep en het te bereiken doel. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een cursusmodule waarin de verschillende aspecten van doeltreffend schrijven vanuit een theoretisch kader naar de praktijk worden vertaald.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Interact : inventarisatie en analyse van linguïstische interactiviteit in afstandsonderwijs-technologische omgevingen. 01/01/1998 - 31/12/1999

        Abstract

        Het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs is een vrij nieuwe onderzoeksdiscipline waarbij de linguïstische interactie vaak als problematisch wordt beschouwd. Het linguïstische karakter van de interactie die plaatsvindt in een pedagogische context werd nog niet onderzocht, meer onderzoek heeft aangetoond dat de leergierigheid en de leerefficiëntie in een multimedia-omgeving nog sterk verbeterd kunnen worden. Interact is een onderzoeksproject dat de beperkingen en de mogelijkheden van nieuwe technologieën in het (afstands-)onderwijs bestudeert. Tijdens het onderwijsproces wordt de linguïstische interactie tussen de deelnemers onderzocht waardoor uiteindelijk gezorgd kan worden voor een betere communicatieve omkadering van het multimedia-onderwijs. De onderzoeksvraag van Interact heeft een brede waaier aan toepassingen aangezien het communicatiemodel dat ontwikkeld wordt zowel open als afstandsonderwijs voor ogen heeft.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Ontvangst en begeleiding van studenten in het kader van de jaarcursus Nederlands aan het Initiatief Nederlands. 01/01/1998 - 31/12/1998

         Abstract

         Door de groeiende internationalisering wordt de kennis van vreemde falen alsmaar belangrijker. Omdat er binnen Europa geen enkele taal is die door meer dan 15% van de Europese bevolking gesproken wordt, is er een stijgende tendens naar linguïstisch pluralisme. Het Nederlands is een van de officiÙle talen van de Europese Unie en wordt gesproken door 21 miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen in deze context stellen wij een groeiende interesse vanuit het buitenland vast om Nederlands te leren. Het Initiatief Nederlands biedt een jaarprogramma Nederlands voor Anderstaligen aan voor niet-moedertaalsprekers die zich willen specialiseren in Nederlandse taal, cultuur en literatuur (60 studiepunten). Nederlands voor Anderstaligen is een jaaropleiding en bevat volgende vier delen: taalverwerving; Nederlandse literatuur; Nederlandse taalkunde en cultuur; politieke en sociale aspecten. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het Initiatief Nederlands.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Linguïstische afstanden overbruggen. 01/06/1997 - 31/12/1998

          Abstract

          Curriculum- en syllabusontwikkeling tweede taal en het onderwijs van vreemde talen via nieuwe technologische kanalen als inhaalbeweging voor het middelbaar en hoger onderwijs in Zuid-Afrika. Het in Antwerpen ontwikkelde onderwijs- en leermodel voor de verwerving van taal en de socio-culturele context waarin de taal ingebed zit en dat toegepast wordt voor academische doeleinden, werd overgedragen op het Afrikaans als niet-primaire moedertaal.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Studie van de Finse taal, literatuur en cultuur en verspreiding ervan. 01/01/1996 - 31/12/1997

           Abstract

           Bij het begin van het academiejaar 1995-1996 werd gestart met een leerstoel Fins. De Finse taal en cultuur wordt in avondopleiding aangeboden, ondersteund door brede academische en culturele activiteiten; lunchlezingen door Europees Commissaris voor Finland, directeur-generaal Culturele Zaken en secretaris-generaal van het Fins Cultuurfonds en een kunstenfestival ARcTic met aandacht voor Finse fotografie, design, architectuur en literatuur.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Overlevingsnederlands voor hoger opgeleide migranten. 01/01/1996 - 31/12/1997

            Abstract

            In een eerste fase wordt een behoefteanalyse over de linguïstische valkuilen voor hogeropgeleide nieuwkomers in de provincie Antwerpen doorgevoerd. Algemene informatie over taalkundige achtergrond en werkachtergrond wordt aangevuld met verwervingsinformatie voor Nederlands als tweede taal (gevolgde cursussen en leermethodologische voorkeuren). Op basis van het profiel dat daarbij uitgetekend wordt, worden in tweede instantie op-maat-gemaakte onderwijsmodules bijgestuurd en eventueel verder ontwikkeld.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Een interactieve benadering van taal en cultuur. 01/01/1996 - 31/12/1996

             Abstract

             Op basis van visuele thema's uit de actualiteit worden syllabi opgezet voor het verwerven van de 'kleine' Europese talen. Grammaticale, lexicale en culturele syllabi worden ingevuld voor twintig lesverlopen per taal. Het materiaal wordt ontworpen op drie niveaus voor individuele en klassikale toegankelijkheid en aangeleverd op cd-rom met computerconferencing voor individuele monitoring door moedertaalsprekers van het IJslands, Fins, Deens, Noors, Zweeds, Portugees, Grieks en Nederlands. Doelgroep zijn potentiële uitwisselingsstudenten, zakenlui en al wie taal en cultuur van een bepaald gebied wil leren kennen.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Telelearning - verstrekken van ondersteunende educatieve diensten. 01/01/1996 - 31/05/1996

              Abstract

              Voor dit ALCATEL Bell pilootproject werd gebruik gemaakt van bestaande telecommunicatieverbindingen (Euro-lSDN en multimedia-pc's) om een telelerenmodel op te zetten. Er werd een syllabus en klasmanagementsmodel voor Nederlands als vreemde taal opgesteld, aangepast aan de nieuwe technologieen. Negen kinderen (verspreid over Noorwegen, Groot Brittannie, Duitsland, Frankrijk en Spanje) kregen in totaal ca. 30 uur onderwijs met speciaal ontwikkelde onderwijsmodules via de kabel thuisgeleverd. De multiculturele klas leerde de basis van het Nederlands ingebed in zijn socio-culturele achtergrond. Nadruk lag op de vaardigheden begrijpen en spreken. Dankzij de inzet van leeftijdgenoten-assistenten werd de klas voor de doelgroep extra geconcretiseerd.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Mediaproject Nederlands. 01/01/1995 - 31/12/1996

               Abstract

               Dit multimediaal onderwijspakket voor Nederlands als vreemde taal biedt taalverwerving en socio-culturele verwerving aan op basis van gevisualiseerde actualiteitsthema's. Tweewekelijks aangemaakte onderwijspakketten met pen-en-papier oefeningen en leesmateriaal worden aangevuld met e-mailremediering, grammatica en inhoudelijke computermonitoring. Meer dan tienduizend leerders over de hele wereld verspreid leren zo Nederland- en Vlaanderenkunde. Docententraining via menu's en fiches. Belgisch materiaal wordt aangemaakt in Antwerpen, de basis voor het Nederlandse materiaal wordt gelegd in Utrecht (James Boswell Instituut.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Definitie en perceptie van een buitenlands accent. Hulpmiddelen voor de uitspraak van Nederlands als vreemde taal. 01/07/1994 - 30/06/1996

                Abstract

                Het doel van het project is een omstandige en expliciete akoestisch-fonetische beschrijving van uitspraakproblemen van studenten Nederlands met een Germaanse taal als moedertaal. Hiertoe werd gesproken taalmateriaal verzameld van studenten Nederlands met Engels en Deens als moedertaal. De uitspraakproblemen worden ge'nventariseerd, akoestisch geanalyseerd en vergeleken met standaard Nederlands.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Analyse van het spraakmateriaal in het kader van "buitenlanderaccent". 01/01/1994 - 31/12/1994

                 Abstract

                 In dit project wordt Nederlands spraakmateriaal verzameld van Deense en Engelse studenten Nederlands als Vreemde Taal. Dit spraakmateriaal wordt aan een grondige perceptuele en akoestische analyse onderworpen om een inventaris op te stellen van de meest courante uitspraakfouten. Deze analyse situeert zich op de gangbare fonetische niveaus : luchtstroommechanismen, fonatie, articulatie en co÷rdinatie. Op basis van de inventaris wordt aangepast onderwijsmateriaal ontwikkeld ter remediÙring van de problemen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Definitie en perceptie van een vreemde taal. 01/07/1993 - 30/06/1994

                  Abstract

                  Onderzoek naar de fonetische kenmerken van het Nederlands door niet-moedertaalsprekers met Engels en Deens als moedertaal. Uitgaande van bandopnames wordt een expliciete inventaris opgesteld van de uitspraakproblemen en wordt bepaald in welke mate de uitspraak afwijkt van de norm. Het doel is de ontwikeling van een uitspraakcursus Nederlands.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Onderzoek naar de aanmaak van taaltesten. 20/01/1993 - 31/12/1995

                   Abstract

                   Onderzoek naar en aanmaak van een landsdekkende testbatterij eerste en vreemde taal voor toekomstige werknemers. De verschillende taaltests (Nederlands, Frans, Engels en Duits) vormen samen een pragmatisch representatief criterium voor professionele doeleinden.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject