Onderzoeksgroep

Expertise

Marktonderzoek Consumentengedrag Marketingcommunicatie Persuasieve communicatie

Voedingslabels als duwtje in de rug voor gezondere voedingsaankopen: het aanhouden van nudging doorheen de tijd, het effect van informatief ingrijpen en de rol van situationele factoren zoals tijdsdruk en prijs. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

Een stormvloed van stickers en labels proberen de klanten van de supermarkt to overtuigen: "kies mij!", "ik ben beter!". Dit heet "nudging". En hoewel deze voedingslabels overal zijn, werd het nudging effect op koopgedrag nog niet ten volle bestudeerd. Dit project bouwt verder op inzichten van gedragseconomie om enkele gaten in nudging literatuur op te vullen en het inzicht in het nudging effect van front-of-pack voedingslabels te verbeteren. We zullen kijken naar wie het meest beïnvloed wordt door front-of-pack labels en of er een product-label interactie is. Een tweede luik zal twee externe factoren bestuderen, nl. tijdsdruk en prijs, die mogelijks het nudging effect beïnvloeden. Tot slot zal er een experiment plaatsvinden in een reële setting, waarbij we bestuderen of voorgaande resultaten nog gelden in de complexe supermarkt-omgeving, met alle externe factoren inwerkend op de consument. We bekijken ook of dit nudging effect verandert (positief/negatief) met het verstrijken van de tijd en of het beïnvloed kan worden door een informatieve campagne. Dit project heeft een innovatieve methode die zorgt voor een hoge externe en interne validiteit en weinig observationele bias. Het heeft inhoudelijk innovatieve invulling waarmee het bijdraagt aan het Vlaamse Food 2025 in de subgebieden Food and Health en Optimal Interaction within the Chain and with Consumers.Het voegt ook toe aan onderzoeksmethodologie om in de toekomst overheidsmaatregelen via voedingslabels te optimaliseren

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op het juiste moment! Het gebruik van persoonlijke en contextuele data om gezond gedrag te stimuleren met adaptieve interventies: Theoretisch kader, technologische bouwstenen en empirische evidentie. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Gedragseconomie biedt een relevant theoretisch kader om het ogenschijnlijke irrationele gedrag van mensen ten aanzien van hun gezondheid te verklaren en te voorspellen. Door individuen als niet rationele actoren met voorspelbare gedragsvertekeningen te beschouwen kunnen ze gegidst of "gepord" worden in de richting van meer wijze beslissingen, zonder daarbij hun keuzevrijheid te beperken of hun economische drijfveren drastisch te wijzingen. Dit project kijkt naar twee complementaire gezondheidsrisicogedragingen, (on)gezond eten en fysieke (in)activiteit, en analyseert hoe persuasieve cues of 'nudges' toegepast kunnen worden in interactieve, op het juiste moment ('just-in-time' – JIT) geplaatste interventies die aangepast zijn aan de unieke kenmerken, noden en context van een individu. Op dit moment is er nog steeds een enorme kloof tussen de technische capaciteit die nodig is om aangepaste communicatie te voorzien en bestaande theoretische kaders omtrent gedrag en gedragsverandering. Het hoofddoel van dit project is om deze leemte op te vullen door het ontwikkelen en testen van een integratief theoretisch kader over hoe JIT interventies gezondheidsgedrag beïnvloeden. Het wordt gerealiseerd door (i) een interdisciplinair perspectief te hanteren, (ii) de belangrijkste technologische bouwstenen te voorzien die JIT interventies mogelijk maken en (iii) de effectiviteit van verschillende interventies testen voor verschillende individuen in verschillende contexten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Merkplaatsing in tekst en film: een geïntegreerd onderzoek over moderatoren, mediatoren, en nieuwe inzichten over effecten, met implicaties voor theorie, praktijk en beleid. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Brand placement of merkplaatsing –de (gesponsorde) integratie van merken in entertainment content– groeit de laatste jaren aan populariteit en vindt nu ook ingang in boeken. Merken worden vaak gebruikt door auteurs om de realiteitszin te verhogen of de levensstijl of persoonlijkheid van een personage te beschrijven, maar soms ook voor commerciële doeleinden. Auteurs, marketing experten en reclamemakers lijken het er over eens dat merkplaatsing in boeken een aanvaardbaar en mogelijk invloedrijk fenomeen is. Tegelijk is erg weinig onderzoek rond dit onderwerp. Dit onderzoek start vanuit een interdisciplinair perspectief en onderzoekt op experimentele wijze hoe merkplaatsingen verwerkt worden en hoe ze reacties tegenover het merk en het verhaal beïnvloeden. We onderzoeken de impact van placement kenmerken (bvb. of het merk in de vertelling of de dialoog verschijnt, herhalingen van het merk) en bekendmaking van sponsioring in twee media (tekst en film), en de rol van het vertelperspectief (1e of 3de persoon) in tekst. We testen ook onderliggende psychologische mechanismen door potentiële mediatoren (plaatsing percepties, kritisch verwerken, identificatie met personages, engagement) te meten. Daarbij meten we ook belangrijke afhankelijke variabelen die in eerder onderzoek vaak niet aan bod komen, zoals betalingsbereidheid, merkkeuze en percepties van het verhaal en de auteur. De resultaten zullen belangrijk zijn voor zowel theorie als praktijk (reclamemakers, marketers, beleid).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van online review inhoud op sociale media en sociale netwerksites, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews. 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, eWOM) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig bekend over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. We stellen een reeks van vier goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. In een van de studies focussen we op een specifiek type van online reviews, namelijk op sociale netwerksites, een onderwerp dat tot nu toe geen onderzoeksaandacht heeft gekregen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en /of de balans van de review set? 2. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie , attitude en intentie? 3. Wat is het relatieve belang van homofilie , relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews? 4. Op welke manier hebben de toon van de boodschap en het type van service waarover een review wordt geschreven invloed op het effect van de valentie van de boodschap op consumentenreacties op sociale netwerksite-reviews?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doctoraatsbeurs Cristian Alejandro Buzeta Riquelme. 25/09/2017 - 24/09/2021

Abstract

Marketing communicatie is de laatste jaren ontzettend veranderd als gevolg van digitalisatie. Persuasieve communicatie heeft een revolutie gekend door de ontwikkeling van nieuwe digitale marketing strategieën en de populariteit van sociale media als commercieel kanaal. Digitale marketing is vandaag een fundamenteel onderdeel in de executie van eender welke succesvolle globale "integrated marketing" communicatie strategie. Globalisatie en digitalizatie hebben ook geleid tot een toegenomen interesse in de effectiviteit van nieuwe marketing vormen in opkomende markten, zowel vanuit een academisch als een bedrijfsperspectief. Dit project focust op Latijns Amerika als belangrijke opkomende markt. De centrale onderzoeksvraag van dit project is: Hoe beïnvloeden enkele "structurele factoren" de effectiviteit van digitale marketing strategieën via sociale media in de Latijns-Amerikaanse context? Potentiële factoren die hierbij onderzocht worden zijn van culturele, technologische, economische, politiek/legale en productgerelateerde aard. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, maakt dit project gebruik van een interdisciplinaire aanpak. Het project bestaat uit een serie studies (voornamelijk experimenten), waarbij theorieën en inzichten vanuit communicatiewetenschappen, media psychologie, economie en marketing gecombineerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van boodschap inhoud en framing in oproepen om bloed te geven: Experimenteel onderzoek naar donorrekrutering en –behoud. 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Het project gebruikt een interdisciplinaire aanpak on nieuwe inzichten te genereren over bloeddonatie, gebruik makend van onderzoek in marketing, persuasieve communicatie en psychologie. Het doel is om, gebaseerd op recent inzichten die tonen dat verschillende factoren bloeddonatie beïnvloeden op verschillende momenten in het leven van bloeddonors, experimenteel na te gaan wat de effectiviteit is van verschillende types van persuasieve oproepen om bloed te geven, voor verschillende types en subgroepen van potentiële donoren (niet-donors, beginnende donors, ervaren donors, en ex-donors). Meer specifiek willen we nagaan hoe het ontwerp van de boodschappen (message framing) de intentie om bloed te geven en het bloed geven zelf beïnvloedt. Zo zullen we bijvoorbeeld verschillende types van boodschappen vergelijken waarin de nadruk wordt gelegd op het vermijden van negatieve gevolgen van niet-donorschap, of de positieve gevolgen van donorschap (loss/gain framing). Ook tesetn we bv. of het benadrukken van reeds een grote hoeveelheid ingezameld bloed dan wel het benadrukken van een tekort aan bloed tot betere resultaten leidt. In het licht van de persuasieve invloed van sociale media en het groeiende belang van online mond-tot-mond reclame, gaan we ook de impact na van online acties op de intentie van donoren om deze boodschappen te ondersteunen of te verspreiden. De bevindingen van onze studie zullen bijdragen aan een beter begrip van de factoren die bloeddonatie beïnvloeden, en zullen organisaties die bloed inzamelen helpen om hun communicatiestrategie te optimaliseren om zowel nieuwe donoren aan te trekken als bestaande donoren te behouden, op een eenvoudig toe te passen en kosten-effectieve manier.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Communiceren over co-creatie met meerdere stakeholders: de rol van het stakeholders netwerk en de invloed op consumentenadoptie. 01/10/2016 - 31/07/2018

Abstract

Bestaand innovatieonderzoek heeft aangetoond dat marketingcommunicatie een cruciale rol speelt in de adoptie door consumenten van nieuwe producten. Niettemin, grondig onderzoek over wat nu effectieve marketingcommunicatie is voor innovaties in een co-creatie context, blijft uiterst beperkt. De bestaande literatuur levert ons dan ook onvoldoende inzicht in hoe organisaties communiceren over co-creatie vandaag en hoe dit bijdraagt tot de adoptie van nieuwe producten en diensten. Zodoende is het begrijpen van hoe gecocreëerde innovaties best worden gepromoot cruciaal zodat ze mogelijke resistentie tot adoptiebereidheid verminderen evenals waardering voor nieuwe voordelen versterken bij de consument. Daarenboven stelt de co-creatie setting met meerdere stakeholders ons voor unieke uitdagingen met betrekking tot de integratie van deze stakeholders binnen de te plannen communicatie mix. Ons onderzoek heeft dan ook tot doel om die communicatie-elementen evenals formats te analyseren die de adoptiebereidheid van gecocreëerde innovaties kunnen verhogen, de processen waarlangs dit verloopt onder de loep te nemen en ook de condities te bepalen waarbij deze effecten versterken of verzwakken. We starten met een sociale netwerkstudie (2x2 onderzoeksdesign : diensten versus producten in combinatie met radicale versus incrementele innovaties) waarbij de positie van de stakeholder binnen het netwerk van 4 cocreatie-projecten wordt geanalyseerd en gelinkt aan specifieke communicatieresultaten. Aansluitend, ontwikkelen we 2 experimentele studies met het oog op de empirische validatie van de gehypothetiseerde relaties omtrent communicatie over gecocreëerde innovatie en de adoptie van deze betreffende innovaties. In een laatste studie, valideren we deze bevindingen op een grotere schaal via een ex-post survey.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Respons van Consumenten op Reclame in Sociale Netwerk Spellen. 01/10/2016 - 26/03/2017

Abstract

Voor adverteerders zijn digitale spellen zijn belangrijke om hun doelgroepen te bereiken. Een van de hedendaagse trends is om spellen te spelen op sociale netwerksites (vb. Facebook). Het effect van adverteren in deze spellen is nog niet vaak onderzocht. De eerste doelstelling van het project is het bestuderen van de verschillende types en formats van reclame in bestaande spellen op sociale netwerken, door middel van een inhoudsanalyse van in-game reclame in deze sociale netwerk spellen. bijzonder aandacht zal worden besteed aan 'value exchabge ads', die spelers toelaten te interageren met de geadverteerde merken in ruil voor bijkomende spelinhoud en beloningen. Een tweede doelstelling van het project is na te gaan hoe spelers reageren op deze 'value exchange ads', door middel van een experimentele studie. Sociale netwerkspellen zijn interactief omdat ze gespeelds worden met anderen binnen het sociale netwerk. Het zijn simpele en korte spelletjes in een spelomgeving die eenvoudiger is dan de traditionele online spellen. Ze kunnen ook gespeeld worden op mobiele platformen zoals smartphones en tablets die ook haptische technologie hebben (vb. aanraakscherm), en kleinere schermen dan traditionele computers. Een derde doelstelling van het project is na te gaan wat de effecten zijn van sociale interactie, eenvoudige spelletjes, aanraakmodalitieten en schermgrootte op de reacties van spelers op reclame in deze spelletje, door middel van drie experimentele studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De invloed van online review inhoud, context en kenmerken van de reviewer op de reactie van consumenten op online reviews 01/01/2015 - 30/09/2016

Abstract

Elektronische mond-tot-mond reclame (electronic word-of-mouth, eWOM) wint snel aan belang in het beslissingsproces van consumenten. Dit projectvoorstel spitst zich toe op online reviews, een type productinformatie dat online gedeeld wordt door consumenten, op basis van hun persoonlijke ervaring. Hoewel verschillende studies aangeven dat online reviews een grote invloed uitoefenen op het koopgedrag, is er weinig begrip over HOE ze de formatie van attitudes en koopintenties beïnvloeden. Wij stellen een reeks van goed gecontroleerde experimenten voor die de invloed van nieuwe contextuele factoren bestuderen die de verwerking van informatie ten gevolge van (een set van) online reviews beïnvloeden, met als doel de onderliggende verwerkingsmechanismen beter te begrijpen. Het project probeert een antwoord te bieden op vier onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloeden de balans en de volgorde van online review sets het aantal reviews dat mensen lezen, en hoe bepaalt dit leesgedrag op zijn beurt de herinnering van informatie, impressievorming, gepercipieerd nut, attitudes en gedragsintenties van reviewlezers? 2. Hoe worden online reviews in een set verwerkt wanneer ze elementen bespreken die van relatief groot of klein belang zijn? Wordt dit effect beïnvloed door het aantal herhalingen en/of de balans van de review set? 3. Wat is het effect van centrale en perifere review cues op de vorming van impressie, attitude en intentie? 4. Wat is het relatieve belang van en de interactive homofilie, relatiesterkte en geloofwaardigheid van online communities en hun leden bij het bepalen van consumentenreacties op positieve en negatieve online reviews?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectiviteit van merkplaatsing: Naar een integrerend raamwerk. 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Brand placement of merkplaatsing, het (tegen betaling) visueel en/of auditief opnemen van merkproducten of merkkentekens in media programma's, is één van de alternatieven die vandaag door marketers gebruikt worden om hun commerciële boodschap oventuigender te brengen. Het huidige onderzoeksvoorstel verenigt traditionele theorieën rond reclame en informatieverwerking met bestaande theoretische kaders over brand placement om nieuwe vraagstukken op te lossen die de literatuur totnogtoe grotendeels genegeerd heeft. Het onderzoek stelt een serie van 4 studies voor, waarin 4 verschillende types van moderatoren aan bod komen: karakteristieken van de brand placement (bvb. prominentie, plot connectie), contexteffecten (bvb. perceptie van of voorliefde voor het programma), geïntegreerde marketing communicatie (bvb. interactie met andere vormen van communicatie, zoals traditionele reclame) en bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling). Er worden ook steeds verschillende uitkomstvariabelen (merkherinnering, houding tegen over het merk, aankoopintentie, attitude tov. brand placements, activering, etc.) gemeten. Op die manier moet het voorgestelde onderzoek ons in staat stellen om een breed raamwerk op te bouwen over de effectiviteit van brand placement, beschouwd vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste studie worden op basis van een inhoudsanalyse relevante karakteristieken van brand placements (bvb. lengte, positie op scherm, interactie, etc.) in kaart gebracht. Door middel van kwalitatief onderzoek (focusgroepgesprek en diepteinterviews) wordt gepeild naar hoe kijkers brand placements met uiteenlopende karakteristieken verwerken. Daarna wordt aan de hand van een veldonderzoek en experimenten, nagegaan hoe verschillende karakteristieken samen bijdragen tot de effectiviteit van brand placements. In een tweede studie wordt bestudeerd in welke mate de effectiviteit van verschillende brand placement karakteristieken al dan niet context-afhankelijk is. Of iemand al dan niet van het programma houdt, kan de reactie tegenover de placements in het programma beïnvloeden. Ook het genre (thriller, komedie) van het programma, kan een rol spelen. Door middel van een aantal veldexperimenten en lab experimenten wordt nagegaan wat de interactie is tussen kenmerken van de placement en kenmerken van de context, op relevante maatstaven met betrekking tot effectiviteit. In de derde studie wordt de interactie van brand placement en andere communicatievormen bestudeerd: hoe kan bijkomende communicatie (bvb. traditionele reclame) het effect van brand placements versterken, of kan communicatie voor concurrende merken voor verwarring zorgen? Ook de inhoud van de communicatie (bvb. endorser) en de timing van de comunicatie (voor of na programma) komt aan bod. De vierde studie omvat een reeks aan elkaar gerelateerde experimenten over het effect van bekendmaking (de expliciete onthulling dat merken in het programma of de film geplaatst zijn in ruil voor sponsering of betaling) op de effectiviteit van merkplaatsing. In dit onderzoek wordt bekendmaking op verschillende manieren gemanipuleerd: bekendmaking vs. geen bekendmaking, timing van de bekendmaking (voor, tijdens, na programma), niveau van bekendmaking (generiek, productcategorie, merkspecifiek) en modaliteit (visueel, auditief, audio-visueel).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effectiviteit van Brand Placement: naar een integratief raamwerk. 01/10/2012 - 04/01/2015

Abstract

Dit doctoraatsproject doelt op de ontwikkeling van een integratief raamwerk voor het onderzoeken van de effectiviteit van brand placement. Doorheen een serie van 4 onderscheiden werkpakketten willen we bestuderen hoe (1) kenmerken van de merkplaatsing, (2) kenmerken van het publiek, (3) contextuele factoren en (4) cross-media effecten de werking van brand placement beïnvloeden. Met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden willen we een integratief model ontwikkelen om de effectiviteit van brand placement te vatten. Zodoende verdiepen we de wetenschappelijke kennis omtrent dit opkomend fenomeen, en helpen we Vlaamse mediabedrijven hun economische return-on-marketing-investment te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoeve- en streekproducten: consumentenonderzoek en de economische betekening (sic) van toeristisch recreatieve routes in de provincie Antwerpen. 01/07/2012 - 30/09/2013

Abstract

Het betreft een consumentenonderzoek in de provincie Antwerpen naar het profiel van de gemiddelde koper, verschil hoeve - of streekproducten consument, perceptie en wensen van de consument...dit alles ter onderbouwing van een provinciale communicatie- en marketingstrategie voor de Antwerpse hoeve- en streekproducten. Het project omvat ook een analyse van de knelpunten/opportuniteiten voor de retailsector naar verkoop van hoeve- en streekproducten. Het tweede luik betreft een onderzoek naar de streekgebonden producten en problematiek van de vermarkting samenhangend met de schaalnadelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geïntegreerde Marketing Communicatie: Synergieën creêren door reclame in verschillende media 01/01/2012 - 31/12/2012

Abstract

Het project (een longitudinale studie van echte reclames in 4 landen) onderzoekt mogelijke synergieën tussen verschillende media om return te maximalizeren (gunstigere reacties tegenover reclame, activatie (informatie zoeken, website bezoeken, mond-tot-mond) en verkoop). We onderzoeken modererende effecten zoals socio-demografische profiel (leefdtijd, sociale klasse, ...), media gebruik en connectedness, koopgedrag en cross-culturele verschillen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Consumentenreacties op diverse merkstrategieën in een interactieve context 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project onderzoekt effecten van interactiviteit op marketingcommunicatie voor diverse merkstrategieën om te weten hoe interactiviteit reacties op nieuwe producten beïnvloedt. In twee studies worden nieuwe merken vs. extensies van bekende merken en smalle vs. brede merken tegen elkaar gezet. Verwacht wordt dat interactiviteit andere communicatie-effecten zal uitlokken voor verschillende merkstrategieën, in functie van cognitieve capaciteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. 01/10/2005 - 30/09/2007

Abstract

Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impact van gemengde emotionele reclamestimuli en mediacontext op de respons op en de effectiviteit van reclame voor 'good cause' producten en boodschappen, en de modererende rol van socio-demografische en persoonlijkheidskarakteristieken. 01/10/2004 - 30/09/2005

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject