Onderzoeksgroep

Expertise

Het gebruik en de ontwikkeling van statistische en wiskundige modellen om de vespreiding van infectieziekten in kaart te brengen.

Het opzetten van innovatieve benaderingen voor optimale infectiepreventie van resistente bacteriën in NICU's door onderzoek, implementatiewetenschap en surveillance te integreren in een duurzaam wereldwijd platform (NeoIPC). 01/04/2021 - 31/03/2026

Abstract

NeoIPC zal wereldwijd overdraagbare resultaten genereren om de overdracht van resistente pathogenen in ziekenhuizen te verminderen, gezamenlijk onderzoek en IPC-implementatie-inspanningen te bevorderen en te vergemakkelijken met een brede en langdurige impact op ernstig zieke pasgeborenen en zuigelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAXINFECTIO-PO _ VAXINFECTIO: Vaccin & Infectieziekten Instituut _ PO: Productontwikkeling. 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

VAXINFECTIO-PO is een bestaand IOF consortium met een uniek en uitgebreid portfolio van onderzoek, dienstverlening, oprichting van spin-off en innovatieve onderzoekslijnen en onderzoeksplatformen. Het consortium heeft de nodige expertise en faciliteiten om een ecosystem op te zetten dat onderzoek, valorisatie, innovatie en ontwikkeling kan aanbieden om bestaande en nieuwe uitdagingen op het terrein van infectieziekten en vacccinologie aan te pakken. Dit terrein valt binnen één van de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen en van de pas opgerichte business unit "Antwerp Valorisation & Development" (AVD) van de UAntwerpen. De verschillende deelgroepen van het consortium hebben een internationale uitstraling, met tal van publicaties in zeer hoogstaande tijdschriften, de coördinatie van grote EU-projecten en consortia, en de deelname aan wetenschappelijke fora en beleidsorganen. Voor de 6 jaar durende periode van deze IOF-aanvraag zal de focus liggen op de volgende 5 valorisatiedomeinen, die onderling met elkaar verbonden zijn en welke groei gaan creëren of garanderen voor de P3, P4, P5 en P6 parameters: translationeel vaccinatie platform voor verbeterde en nieuwe preventieve en curatieve vaccins, prognostisch en diagnostisch platforms, kern faciliteiten (voor cellulaire vaccins, human challenge studies en biobanken), infectieziekten en immunologische modelering en predictie, en verbeterde toedieningswijzen voor vaccins en medische 'devices' via expertise binnen het departement productontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Statistische methoden voor het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische malaria parameters en de analyse van sociale netwerk gegevens als nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van malaria eliminatiestrategieën. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Het doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van geavanceerde innovatieve methodologie voor epidemiologen, wiskundigen en biostatistici die geïnteresseerd zijn in het modelleren van de verspreiding van infectieziekten die worden overgedragen door vectoren. Meer specifiek focussen we op het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische malaria parameters, gecorrigeerd voor andere informatie, die de verspreiding en overdracht van malaria beschrijven. Bovendien is er interesse in het identificeren van individuen die verantwoordelijk zijn voor een blijvende malaria transmissie in settings met lage transmissie. Gebaseerd op sociale netwerk analyse technieken richten we ons op het verwerven van nieuwe inzichten relevant voor de ontwikkeling van malaria eliminatiestrategieën. De objectieven in dit voorstel zijn (1) de ontwikkeling van nieuwe methoden om wiskundige en statistische modellen te integreren bij het schatten van tijds- en leeftijdsafhankelijke epidemiologische malaria parameters in de aanwezigheid van heterogeniteit, (2) de ontwikkeling van methoden om om te gaan met 'doubly interval censored' observaties in combinatie met 'outcome-dependent sampling" en heterogeniteit; en (3) de studie van heterogeniteit in huishoudomstandigheden en individuele data gebruikmakend van sociale netwerk data. Ondanks het feit dat we focussen op malaria is de voorgestelde methodologie breder toepasbaar in de context van vector-borne infecties in mens en dier.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Neuronaal herstel in multiple sclerose door via antigen-specifieke tolerantie de balans tussen inflammatie en regeneratie terug in evenwicht te brengen (RESTORE) 01/01/2018 - 30/06/2023

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een inflammatoire neurodegeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS) waarvoor momenteel geen behandeling beschikbaar is die resulteert in genezing. Het is de belangrijkste oorzaak van niet-traumatische invaliderende neurologische aandoeningen bij jonge volwassenen met meer dan 500.000 getroffen mensen in Europa. Aangezien MS toeslaat tijdens de meest productieve tijd van het persoonlijke en professionele leven, leidt dit tot een grote fysieke en sociaal-economische belasting voor de patiënt, het gezin en de samenleving. Daarom is er nood aan nieuwe therapeutische interventies met verbeterde werkzaamheid en een verdraagbaarheid tov. bestaande geneesmiddelen. Omdat de neurodegeneratie aangewakkerd wordt door ontstekingsprocessen, veronderstellen we dat een verbeterd klinisch resultaat afhangt van het herstellen van de balans tussen ontsteking en neuronale zelfvernieuwing. In dit perspectief is celtherapie die specifiek gericht is op de schadelijke immuunreacties die MS veroorzaken, en ziekte-specifieke tolerantie induceren zonder de immuniteit tegen pathogenen en kanker te beïnvloeden, een veelbelovende benadering. Vanuit een eerder opgericht samenwerkingsnetwerk van Europese centra werkend in celtherapie (COST Action BM1305), wordt met centra uit vier verschillende EU-landen en twee extra partners nu de volgende stap gezet om antigeen-specifieke therapieën voor MS naar de kliniek te brengen. Onze doelstellingen zijn om de veiligheid, de klinische bruikbaarheid en het eerste proof-of-principle van therapeutische werkzaamheid van antigeen-specifieke tolerantie inducerende dendritische cellen (tolDC) bij MS-patiënten te evalueren in twee klinische klinische studies waarbij verschillende wijzen van tolDC-toediening worden vergeleken. Gecoördineerde patiënt- en gecentraliseerde MRI-monitoring, inclusief onderzoek naar radiologische correlaten voor neurodegeneratie, en immunomonitoring zullen ons in staat stellen om resultaten tussen onderzoeken direct te vergelijken. Antigen-specifieke celtherapie heeft het potentieel om een gepersonaliseerde en effectieve behandelingsoptie ​te bieden voor deze ​chronische ontstekingsziekte. Een effectieve therapie die de morbiditeit verlaagt door werkzaamheid te combineren met verminderde incidentie van nevenwerkingen en minder frequente hospitalisatie zou een doorbraak betekenen voor de gezondheidszorg van MS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar preventie van resistentie ontwikkeling in Gonorroe studie (PREGO). 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Nagaan in welke mate Neisseria gonorrhoeae (Ng) en Chlamydia trachomatis (Ct) en syfilis infecties verschillend voorkomen bij personen behandeld met Listerine Cool Mint® (LCM) tegenover personen die een placebo gebruiken. Numerators: Het aantal positieve diagnoses van Ng en Ct en syphilis na 3 maanden behandeling met LCM versus de placebo. Elke deelnemer kan per visite slechts één positieve diagnose voor Ct, Ng of syfilis krijgen, ongeacht het aantal of de plaats van de infectie. Elke deelnemer kan m:a.w. maximaal drie positieve diagnoses (Ct/Ng/syphilis) per visite krijgen. Denominators: Aantal doktersvisites in de voorafgaande periode waarin de deelnmer behandeld werd met LCM versus placebo. Ng and Ct infecties zullen via PCR-tests worden vastgesteld en een syphilis infectie via RPR- en TPA-testen waarbij de gangbare Europese gevalsdefinitie ("case definitions") gehanteerd zullen worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Respiratoir Syncytiaal virus consortium in Europa (RESCEU). 01/01/2017 - 30/09/2022

Abstract

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is buiten medische kringen niet goed bekend, maar de meeste mensen hebben er waarschijnlijk wel last van gehad tijdens de kinderjaren, omdat het de meest voorkomende oorzaak is van ernstige respiratoire aandoeningen bij baby's en kinderen wereldwijd. Ook ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn gevoelig voor RSV-infectie. Hoewel de symptomen van de meeste mensen mild zijn, kan dit leiden tot longontsteking en vereisen 3,4 miljoen gevallen jaarlijks ziekenhuisopname. Er is geen specifieke behandeling of vaccin voor RSV. Het doel van het RESCEU-project is om informatie te verzamelen over de omvang van de RSV-infectie in Europa en de economische gevolgen ervan. Vervolgens zal het deze informatie gebruiken om richtlijnen voor 'best practices' op te stellen om de manier te verbeteren waarop RSV-gevallen in Europa worden gemonitord en om toekomstige vaccinatieprogramma's vorm te geven. Het team zal ook patiëntmonsters verzamelen en analyseren om biologische markers te identificeren die geassocieerd zijn met ernstige RSV-infectie. Deze informatie kan helpen bij de diagnose en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Translationeel en transdisciplinair onderzoek in het modelleren van infectieziekten (TransMID). 01/10/2016 - 30/09/2021

Abstract

TransMID richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden om een schatting te maken van de belangrijkste epidemiologische parameters op basis van zowel serologische als social contact data. Op deze manier wilt men het aantal vragen rond volksgezondheid dat kan beantwoord worden met deze gegevens uitbreiden. Gebruikmakend van nieuwe statistische en wiskundige theorieën in combinatie met recent verzamelde serologische en social contact gegevens (hoofdzakelijk uit Europa), zullen fundamentele wiskundige en epidemiologische uitdagingen behandeld worden. Volgende onderdelen worden afzonderlijk behandeld: (a) de frequentie en dichtheid afhankelijke massa-actie die een relatie legt tussen effectieve contacten en de besmettingsdynamiek in (sub) populaties van verschillende grootte via een empirische evaluatie gebruikmakend van de beschikbare social contact data. (b) gedrags- en temporele variaties in contact patronen en hun impact op de dynamiek van infectieziekten, (c) nauw contact binnen huishoudens en homogene samenstelling huishoudens, (d) parameters schatten met behulp van multivariate en cross-sectionele serologische data in combinatie met social contact data rekening houdend met tijdelijke effecten en heterogeniteit in acquisitie en uiteindelijk (e) het ontwerpen van sero- en social contact vragenlijsten met de specifieke focus op opeenvolgende cross-sectionele vragenlijsten. TransMID is transdisciplinair van natuur met toepassingen op ziekten die van groot belang zijn voor de volksgezondheid, zoals de kinkhoest, het cytomegalovirus en mazelen. Verklarende methodologie staat aan het hart van TransMID en dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een overkoepelende methodologie voor andere ziektes en andere settings. De ontwikkeling van een toolbox en bijhorende software laten een eenvoudige en effectieve toepassing van deze fundamenteel verbeterde technieken toe op verschillende infectieziekten in verschillende geografische contexten, wat zou moeten resulteren in een maximale impact van TransMID op de volksgezondheid in Europa en daarbuiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het modelleren van epidemieën gebruikmakend van nieuwe statistische technieken gebaseerd op netwerk data en onvolledige gegevens analyse. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Het doel van dit project is het ontwikkelen van moderne analysemethoden voor epidemiologen en statistici geïnteresseerd in het modelleren van infectieziekten overgedragen van mens tot mens. Het onderliggend mechanisme dat aan de basis ligt van deze overdracht is het contact tussen besmette en vatbare individuen. Deze individuen kunnen voorgesteld worden als de knopen en hun contacten als bogen (verbindingen tussen deze knopen) in dit zogenaamde contactnetwerk. In dit project verzamelen we informatie over het contact netwerk thuis, op school en op het werk waarbij we nieuwe statistische methodologie ontwikkelen om essentiële epidemiologische parameters zoals het basis reproductiegetal en het generatie interval te schatten. Hierbij houden we rekening met verschillende complexiteiten in de data zoals bijvoorbeeld onvolledige gegevens. Er zijn 5 specifieke objectieven in dit project: (1) het ontwikkelen en uitvoeren van een piloot contactstudie; (2) het ontwikkelen van statistische methodologie om netwerken te schatten van egocentrische of tweede-nominatie netwerk gegevens; (3) het ontwikkelen van statistische methodologie om netwerken te schatten gebaseerd op uitbraakgegevens; (4) het ontwikkelen van statistische methodologie voor onvolledig geobserveerde uitbraken; (5) de ontwikkeling van een eenvoudig te gebruiken statistische toolbox voor epidemiologen geïnteresseerd in de surveillantie van epidemieën.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Hens Niel
 • Mandaathouder: Torneri Andrea

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie. 01/10/2013 - 31/07/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwantificering van varicella-zoster virus boosting mechanismes met hun volksgezondheidsimplicaties voor vaccinatie. 01/01/2012 - 31/12/2014

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen toediening van het Pandemrix vaccin en Guillain-Barré syndrome (GBS). 15/12/2011 - 14/12/2012

   Abstract

   Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen de toediening van het pandemrix vaccin en het Guillain-Barré syndroom en de studie-opzet in de context van bestaande Belgische gegevensbanken om die mogelijke associatie te onderzoeken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek naar vaccinatietoestand bij darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar. 15/11/2011 - 31/12/2011

    Abstract

    Project om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om voor één belangrijke medische diagnose, namelijk darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar, de vaccinatietoestand te detecteren en dit op anonieme wijze om zo een appreciatie te kunnen maken van deze medische toestand na vaccincatie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ontwikkelen en optimaliseren van stochastische individu-gebaseerde simulatiemodellen door middel van parallelle multicore rekentechnieken. 01/07/2011 - 30/06/2015

     Abstract

     In de studie van de epidemiologie van infectieziektes, is men sterk geïnteresseerd in het voorspellen van de evolutie van nieuw opkomende pathogenen of om de effecten van doelgerichte of universele interventieprogramma's op de verspreiding van infectieziektes in humane populaties in kaart te brengen. Voor vele van deze onderzoeksvragen, zoals in de initiële fase van een pandemie, zijn "toeval" ("stochasticiteit") en heterogeniteit in risico's sleuteldeterminanten voor het al dan niet verder verspreiden van een infectie, of het al dan niet effectief en kosten-effectief zijn van interventies om dit te vertragen of te verhinderen. Daarom vormen stochastische individu-gebaseerde simulatiemodellen een waardevol alternatief voor de tot nu toe veelgebruikte deterministische compartimentele modellen. Gezien de computationele complexiteit van individu-gebaseerde simulatiemodellen in grote populaties moeten efficiënte programmeertechnieken ontwikkeld en toegepast worden teneinde onzekerheidsanalyses en zinvolle calibratieprocedures mogelijk te maken. We stellen in dit onderzoeksproject vier centrale multidisciplinaire onderzoeksvragen: (1) wat is de computationeel meest efficiënte manier om een nieuwe opkomende infectieziekte-epidemie te modelleren? (2) wat is de meest efficiënte manier om onzekerheidsanalyses en calibratie-procedures uit te voeren in een stochastisch individu-gebaseerd model voor pandemische griep? (3) Wat zijn de hoofdfactoren die de verspreiding van pandemische griep in Vlaanderen beïnvloeden? (4) Gegeven sleuteleigenschappen van pandemische griep (scenarios gedefinieerd in relatie tot het basisreproductiegetal, het serieel interval en de morbiditeit en mortaliteit in verscheidene subgroepen in de populatie), welke preventie en controle maatregelen zijn het meest effectief en kosten-effectief om de verspreiding ervan in Vlaanderen te temperen? Het ontwikkelde simulatiemodel zal initieel gebruikt worden voor Vlaanderen maar onze beoogde generisch ge-optimaliseerde programmatie is cruciaal voor een efficiënte toepassing op andere regios in de wereld, en op andere opkomende pathogenen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project website

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject