Onderzoeksgroep

Expertise

- Kwantitatieve bothistomorfometrie - Histomorfometrie/histologie zachte weefsels - Immunohistochemie - Laser capture microdissectie - Real-time RT PCR | RT PCR - µ-tomografie (ism Laboratorium voor Microtomografie) - Synchrotron gebaseerde X-stralen fluorescentie/diffractie (ism ESRF, Grenoble) - Analyse van zware metalen (atomaire absorptiespectrometrie) - Celcultuur (osteoblasten, vasculaire gladde spiercellen, niercellen, bijschildkliercellen) - Diermodellen (vasculaire calcificatie, renale osteodystrofie, chronische/acute nierinsufficiëntie, nefrocalcinose, osteoporose) - Vroegtijdige renale merkers - Proteoomanalyse

Transitie naar duurzame gewasbescherming: een wereldwijde gezondheidsaanpak (SPRINT). 01/09/2020 - 31/08/2025

Abstract

Boeren vertrouwen op gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) om hun opbrengsten te maximaliseren. Sommige gewasbeschermingsmiddelen zijn echter potentieel schadelijk voor de gezondheid van milieu, plant, dier en mens. Gegevens over de risico's en effecten van PPP's zijn momenteel schaars en versnipperd. Er is behoefte aan een geïntegreerde aanpak om deze onderzoekslacune op te vullen. SPRINT is opgebouwd rond 4 doelstellingen: 1) Ontwikkelen, testen, valideren en leveren van een Global Health Risk Assessment Toolbox voor de geïntegreerde beoordeling van de effecten van pesticiden op terrestrische en aquatische ecosystemen en op de gezondheid van planten, dieren en mensen. Drie hoofdattributen voor gezondheidstoestand zullen worden onderzocht: veerkracht, reproductie/productiviteit en manifestatie van ziekten. Het doel is een geïntegreerde risicobeoordeling op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, gericht op verschillende PPS-gebruikspatronen en gedetecteerde residumengsels in contrasterende landbouwsystemen (conventioneel, geïntegreerd, biologisch). 2) Harmoniseren van benaderingen voor gegevensverzameling in heel Europa en verzamelen van de kritieke gegevens die nodig zijn voor geïntegreerde benaderingen om de algemene risico's en effecten van pesticideformuleringen, residuen en metabolieten volledig te beoordelen. 3) Beoordelen van de ecologische en economische duurzaamheid van alternatieve strategieën voor het gebruik van pesticiden. 4) Ontwikkelen van transitiepaden naar meer duurzame gewasbescherming in een multi-actorbenadering. SPRINT is gebaseerd op een benadering met meerdere actoren om belanghebbenden te betrekken en behoeften te identificeren, het bewustzijn van boeren en burgers te verbeteren, gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe strategieën om de afhankelijkheid van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, en het creëren van een gunstige omgeving voor implementatie en verandering. SPRINT bestaat uit 9 aan elkaar gekoppelde werkpakketten. De distributie en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van milieu, plant, dier en mens zullen worden geëvalueerd op 11 case study-locaties (CSS), tien in diverse agrarische Europese landschappen en één in Argentinië (sojaproductie voor diervoeder voor de EU-markt). SPRINT omvat een multidisciplinaire benadering: PPP-omgevingsroutes, en directe (voedsel/voederopname) en indirecte (lucht/stofinhalatie en opname via de huid) dierlijke en menselijke blootstellingsroutes zullen worden beoordeeld om hun huidige lot, blootstelling en toxicokinetische modellen te verbeteren (bijv. EFSA -FOCUS, BROWSE, BRAME). (Eco)toxicologische testen zullen worden uitgevoerd op basis van CCS-bevindingen, met behulp van bestaande en verbeterde procedures, inclusief alternatieve testcriteria en nieuwe doelorganismen. Dergelijke tests zullen betrekking hebben op directe en indirecte blootstelling aan meerdere gewasbeschermingsmiddelen, realistische marges van PPP-concentraties, scenario's voor meerdere soorten en korte en lange termijn horizonten. Modellering van duurzaamheid en kosten-batenanalyse op boerderij- en macro-economisch niveau zal worden uitgevoerd om aanbevelingen te doen voor duurzame transitiepaden en een onderzoeksagenda over PPS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Metformine als Renoprotector in Niet-Diabetici met Progressieve Chronische Nierinsufficiëntie (CKD) niveau 2, 3A en 3B): een Multicentrische, Praktisch Georiënteerde, Repurposing, dubbel blind, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde klinische trial 26/02/2019 - 31/12/2024

Abstract

Deze multi-center, praktijk-georiënteerde, repurposing, dubbel-blind, placebo gecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie evalueert het effect van metformine op de progressie van chronisch nierfalen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Celdood detectie platform. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

We vragen financiering aan voor twee basisinfrastructuur apparaten om celdood te meten, alsook een reeks biochemische parameters die cruciaal zijn om de modus van celdood te bepalen, zoals caspase-activering, reactieve zuurstofradicalen, calcium, mitochondriale membraanpotentiaal, lysosomale lekkage en peroxidatie van lipiden: 1) FLUOstar® Omega-plaatlezer met atmosferische regeleenheid en 2) BD Accuri C6 Plus persoonlijke flow cytometer. Deze twee instrumenten zijn perfect complementair, terwijl de Fluostar gemiddelde waarden bepaalt van celpopulaties die zijn uitgezaaid in elke type plaat (tot 384 well platen), meet de Accuri op het niveau van één cel waardoor heterogene responsen kunnen worden gedetecteerd. Om de overgang van het Pathofysiologie lab (geleid door Patrick D'Haese tot 2020) naar het onderzoekslaboratorium voor Celdood en Inflammatie (geleid door Tom Vanden Berghe vanaf 2020) soepel te laten verlopen, is de investering in deze fundamentele maar cruciale apparatuur om celdood en aanverwante biochemische kenmerken te analyseren essentieel. Investeringen in het celdoodplatform van UAntwerpen zullen de recent geïnitieerde samenwerkingen op het gebied van celdoodonderzoek aan UAntwerpen stimuleren. Celdoodonderzoek is zeer aanwezig maar sterk verspreid binnen de faculteiten FBD en GGW, daarom werden door ons maandelijkse sessies van de 'Cell Death Hot Talks' opgezet (ondersteund door het OEC Infla-Med). Deze sessies zullen zowel (i) de uitwisseling van lopend celdoodonderzoek en (ii) het delen van 'tools' vergroten als (ii) potentiële samenwerkingen stimuleren. In lijn met het delen van celdood gerelateerde expertise en technieken is er een grote behoefte om een platform op te zetten om celdood te meten en te karakteriseren binnen de faculteiten FBD en GGW. Deze investering past goed in de strategische langetermijnplanning waarin celdood één van de vier onderzoeksclusters is binnen het Departement Biomedische Wetenschappen. Bovendien zou het celdoodplatform een belangrijke rol kunnen spelen als een springplank om van celdood een speerpunt te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toxine geïnduceerde lysosomale opstapelingsziekte: een nieuw etiologisch, mechanistisch, diagnostisch en prognostisch paradigma voor de wereldwijd toenemende prevalentie van agrochemicaliën-geassocieerde nefropathie. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Chronic kidney disease (CKD) is a clinical condition characterized by the progressive loss of functional renal mass. In the last 20 years, an increase in CKD is reported in agricultural communities, worldwide affecting millions of people. This disease was named Chronic Interstitial Nephritis in Agricultural Communities (CINAC). Whereas chronic dehydration has been proposed as cause, increasing evidence points towards exposure to agrochemicals. Yet, the cause remains disputed and the mechanism unknown. Moreover, CINAC-patients can only be identified by excluding traditional causes of CKD (i.e. diabetes, hypertension and numerous other renal diseases), which is clinically cumbersome. Recently, in human kidney biopsies from CINAC-patients, we discovered a lysosomal lesion in proximal epithelial cells, a renal cell type highly susceptible to toxic insults. Moreover, we observed the exact same lysosomal lesion in transplant patients exposed to nephrotoxic immunosuppression by calcineurin inhibitors. This suggests that CINAC is a toxininduced lysosomal storage disease in which the calcineurin pathway might play a role. By integrating herbicide/pesticide time course exposure studies (in vitro and in vivo) with human renal biopsy analysis and state of the art metabolomic, transcriptomic and proteomic techniques, we aim at identifying the CINAC-inducing herbicides/pesticides as well as evaluate the diagnostic and prognostic value of this new paradigm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade in vasculaire calcificatie en de bot-vat as. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

In vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade bij de calcificatie paradox door het targetten van zijn belangrijkste inhibitoren DKK1 en sclerostine. Dit project behelst het in vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade bij de calcificatieparadox door het targetten van zijn belangrijkste inhibitoren DKK1 en sclerostine. In dit project zal in de eerste plaats de expressie van Wnt/beta-catenine geassocieerde genen en proteïnen worden onderzocht in normale en gecalcifieerde bloedvaten. Vervolgens zal aan de hand van in vitro en in vivo experimenten de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade worden onderzocht door gebruik te maken van antilichamen gericht tegen sclerostine en DKK1, beide gekende inhibitoren van deze signaaltransductie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

CINAC, een wereldwijd opkomende chronische nieraandoening met onbekende oorzaak: ontrafeling van het moleculair mechanisme en etiologie voor de ontwikkeling van een diagnostische test. 01/01/2018 - 30/06/2022

Abstract

In de afgelopen twee decennia is in verschillende landen over de hele wereld een toename waargenomen in de prevalentie van een nieuwe vorm van chronische nierziekte. Een opmerkelijk kenmerk hier is dat het niet kan worden toegeschreven aan de meest voorkomende oorzaken van CKD en alleen wordt gediagnosticeerd aan de hand van aspecifieke criteria. De ziekte treft vooral jonge mannelijke landarbeiders die onder zware omstandigheden in hete tropische klimaten werken. Gezien de epidemiologische en histopathologische bevindingen in menselijk biopsiemateriaal, werd deze ziekte Chronische Interstitiële Nefritis in Landbouwgemeenschappen (CINAC) genoemd. De oorzaak van CINAC blijft onduidelijk aangezien er geen wetenschappelijke consensus is over een van de belangrijkste veroorzakers. Het histopathologische fenotype is niet te onderscheiden van dat van biopsieën van patiënten die zijn behandeld met calcineurineremmers, wat suggereert dat CINAC een toxicologische oorzaak kan hebben. In een voorstudie in ons laboratorium zijn biopsieën van CINAC-patiënten uit Sri Lanka, El Salvador en Portugal onderzocht en ze vertoonden allemaal een toename van het aantal dysmorfe lysosomen en het afstoten van celfragmenten van aangetaste cellen. Dit histopathologische fenotype suggereert dat de cellulaire fragmenten kunnen worden teruggewonnen in en geïsoleerd uit urine. Van deze geïsoleerde fragmenten zal een eiwitanalyse worden uitgevoerd, die mogelijk de betrokkenheid van bepaalde moleculaire routes blootlegt. Vervolgens kan een niet-invasieve diagnostische screeningsmethode worden ontwikkeld. Dit kan een eerste positieve discriminator zijn om deze ziekte te diagnosticeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Identificatie van signaalpathways als therapeutisch target bij de bestrijding van vasculaire stijfheid, een levensbedreigende vasculaire pathologie met hoge impact op verscheidene organen. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Vasculaire stijfheid is een ernstige aandoening die steeds vaker voorkomt bij de steeds ouder wordende bevolking en geassocieerd is met cardiovasculair lijden en eind-orgaan falen van de nier en de hersenen. Momenteel bestaat hiervoor geen afdoende behandeling wat grotendeels te wijten is aan een gebrek aan kennis van de onderliggende mechanismen. In dit project trachten we deze verder te ontrafelen en nieuwe therapeutische targets te identificeren die op hun beurt perspectieven bieden voor de ontwikkeling en evaluatie van inventieve behandelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bepaling van vroegtijdige renale merkers 01/07/2017 - 30/09/2021

Abstract

In deze studie zullen we nagaan in hoeverre blootstelling aan gedepleteerd uranium tijdens de Golfoorlog resulteert in nierbeschadiging. Daarvoor zullen een aantal merkers van vroegtijdige beschdiging in urine worden bepaald

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van efficiente therapieën voor vasculaire media calcificaties, een belangrijk klinisch probleem in onze vergrijzende maatschappij. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Ontwikkeling van efficiënte therapieën voor vasculaire media calcificaties, een belangrijk klinisch probleem in onze vergrijzende maatschappij. Dit project is gericht op onderzoek naar nieuwe targets voor innovatieve behandelingsstrategieën tegen vasculaire calcificatie. Volgende doelstellingen worden vooropgesteld. (i) Preklinische evaluatie van het effect van therapieën die interfereren met de pyrofosfaat/fosfaat ratio in het vasculaire calcificatie proces (P2 receptor onafhankelijke pathway). (ii) Preklinische evaluatie van het effect van therapieën die interfereren met de P2Y2 receptor in het vasculaire calcificatie proces (P2 receptor afhankelijk pathway) (iii) In vitro evaluatie van P2 receptoren als nieuwe targets voor de behandeling van vasculaire calcificatie (P2 receptor afhankelijke pathway).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Arteriële stijfheid als een gemeenschappelijk pathofysiologisch mechanisme in hart- en nierfalen, en hersendegeneratie. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

De elasticiteit van de arteriële vaatwand is een fysiologische, elegante oplossing van de natuur om de puls van de hartslag te verminderen naar de perifere weefsels toe. Het verlies van elasticiteit met de leeftijd ten gevolge van pathofysiologische processen in de vaatwand resulteert in arteriële stijfheid. Het wordt steeds duidelijker dat arteriële stijfheid aan de grondslag ligt van verschillende belangrijke pathologieën van hart, nieren en hersenen (eind-orgaanfalen). Nochtans is het tot op heden niet duidelijk welke moleculaire mechanismen leiden tot arteriële stijfheid en of gelijkaardige processen aanwezig zijn bij de verschillende eind-orgaan pathologieën. Daarom heeft dit project tot doel de volgende vragen te onderzoeken aan de hand van drie werkpakketten: Werkpakket 1: Pathofysiologische karakterisering van twee muizenmodellen van arteriële stijfheid en het verband met eind-orgaanfalen. In dit deel van het project zullen muizenmodellen van twee pathofysiologische processen gekarakteriseerd worden die leiden tot arteriële stijfheid: endotheliale dysfunctie en extracellulaire matrix modificatie/calcificatie. Twee muizenmodellen, nl. eNOS knockout muizen en warfarine behandelde muizen zullen bestudeerd worden op longitudinale wijze om de tijdsafhankelijke ontwikkeling van arteriële stijfheid en het verband met eind-orgaanfalen in kaart te brengen. Daarna zal in een gecombineerd muismodel voor arteriële stijfheid en cerebrale beta-amyloïd opstapeling (één van de boven beschreven modellen gekruist met APP23 transgene muizen) nagegaan worden of arteriële stijfheid beta-amyloïd accumulatie bevordert en op die manier de ontwikkeling/progressie van de ziekte van Alzheimer versnelt. Onder meer de volgende technieken zullen toegepast worden om arteriële stijfheid en eind-orgaanfalen te meten: hoge frequentie ultrageluid (Vevo2100), tonometrie, drukmyografie, immunohistochemie en geheugen- en gedragstesten. Werkpakket 2: Wat zijn de leeftijdsafhankelijke moleculaire mechanismen die aan de grondslag liggen van arteriële stijfheid en het daaraan gekoppelde eind-orgaanfalen? Om deze vraag te beantwoorden zullen de expressie en de posttranslationele modificaties van eiwitten onderzocht worden in bloedvaten, harten, nieren en hersenen van muizen met en zonder verhoogde arteriële stijfheid. Hiervoor zullen we gebruikmaken van iTRAQ proteomics (isobaric mass-tag labeling). De zoektocht naar gemeenschappelijke en leeftijdsgerelateerde moleculaire pathway(s) onderliggend aan arteriële stijfheid zal het eventueel ook mogelijk maken nieuwe targets voor deze aandoeningen te identificeren. Werkpakket 3: Hoe kan arteriële stijfheid en het resulterende orgaanfalen voorkomen of behandeld worden? Dit laatste werkpakket zal de efficiëntie evalueren van substanties die redelijkerwijs de ontwikkeling van arteriële stijfheid en eind-orgaanfalen zouden kunnen beïnvloeden. In het bijzonder zal nagegaan worden of deze substanties de stijfheid van arteriën kunnen voorkomen of verminderen en bijgevolg ook het hieraan gekoppelde hart- en nierfalen en de accumulatie van beta-amyloïd in de hersenen. Substanties die zullen worden getest zijn moleculen die nieuwe doelwitten (resulterend uit de eiwitexpressie analyse in WP2) moduleren, de endotheliale dysfunctie verminderen (NO-donor of guanylaatcyclase activator), calcificatie inhiberen (pyrofosfaat) of autofagie stimuleren (mTOR inhibitor). Kortom, dit project heeft als doel de onderliggende moleculaire processen in kaart te brengen die verantwoordelijk zijn voor arteriële stijfheid om deze te voorkomen en/of te behandelen en zo het risico en de ernst van leeftijdsgerelateerde eind-orgaanfalen te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade bij de calcificatie paradox door het targetten van zijn belangrijkste inhibitoren DKK1 en sclerostine. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

In vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade bij de calcificatie paradox door het targetten van zijn belangrijkste inhibitoren DKK1 en sclerostine. Dit project behelst het in vitro en in vivo onderzoek naar de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade bij de calcificatieparadox door het targetten van zijn belangrijkste inhibitoren DKK1 en sclerostine. In dit project zal in de eerste plaats de expressie van Wnt/beta-catenine geassocieerde genen en proteïnen worden onderzocht in normale en gecalcifieerde bloedvaten. Vervolgens zal aan de hand van in vitro en in vivo experimenten de rol van de Wnt/beta-catenine signaalcascade worden onderzocht door gebruik te maken van antilichamen gericht tegen sclerostine en DKK1, beide gekende inhibitoren van deze signaaltransductie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Modulair confocaal microscopie platform met light sheet belichting 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

Deze applicatie beoogt de aanschaf van een innovatief microscopisch platform om levende cellen, weefselstalen en levende, kleinere modelorganismen in drie dimensies aan hoge snelheid en met uitstekende resolutie en contrast te visualiseren. Wat het systeem uniek maakt, is de light-sheet module. Deze is gebaseerd op een loodrechte opstelling van laser-gegenereerde, micrometer-fijne vlakbelichting en gevoelige one-shot opnames. Een naadloze integratie met de confocale microscoop maakt het mogelijk om eenzelfde staal in beeld te brengen van micro- tot mesoschaal. Het toestel heeft een brede applicatieradius in de neurowetenschappen, onder meer om neurodegeneratie en –regeneratie te bestuderen (bv. whole brain imaging, optogenetica), maar zal ook meteen van nut zijn in zeer uiteenlopende onderzoeksvelden zoals het cardiovasculair onderzoek (bv. plaquevorming en stabiliteit), plantbiologie (bv. proteïne lokalisatie tijdens plantgroei) en ecotoxicologie (bv. teratogeniciteit en ontwikkelingsdefecten in zebravis). Het modulaire karakter van het systeem, laat bovendien toe om snel in te spelen op wijzigende onderzoeksvragen door gerichte uitbreidingen mogelijk te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verhinderen van celcyclus-stop in beschadigde nieren: sleutel tot efficiënte renale regeneratie. 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het stoppen van de celcyclus in de G2/M fase van prolifererende renale epitheliale cellen hindert herstel van beschadigde nieren. Het onderliggende mechanisme is niet bekend. Dit project heeft als doel de belangrijkste (ontregelde) cell cyclus signaalcascades in epitheliale cellen van beschadigde muisnieren te identificeren met focus op DNA-methylatie en microRNAs als potentiële therapeutische targets.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vasculaire calcificatie bij chronische nierinsufficiëntie: optimaliseren van nieuwe onderzoeksmodellen, evaluatie van innovatieve behandelingen en verder ontrafelen van de ontstaansmechanismen. 01/10/2015 - 11/06/2019

Abstract

Patiënten met chronisch nierfalen ontwikkelen ernstige vasculaire calcificaties, de belangrijkste oorzaak van mortaliteit in deze patiëntengroep. Tot op heden bestaat de behandeling in de controle van de hyperfosfatemie. De effeciëntie van deze behandeling is echter zeer beperkt. In dit project zullen we een nieuwe therapeutische benadering evalueren welke direct interfereert met het mineralisatieproces in de vaatwand, onafhankelijk van causale factoren. Het effect van pyrofosfaat, een molecule die direct de vorming van calciumfosfaatkristallen inhibeert zal worden geëvalueerd in zowel de preventie als progressie van reeds bestaande vasculaire calcificaties. Tevens ligt het in de bedoeling na te gaan of de efficiëntie van pyrofosfaat kan worden verhoogd door gecombineerd gebruik van een niet-specifieke alkalische fosfatase-inhibitor, een molecule dat de afbraak van pyrofosfaat inhibeert. Hierbij zullen we eveneens nagaan of deze nieuwe innovatieve behandeling geen nadelig effect heeft op de fysiologische botmineralisatie. In een tweede onderzoeksluik zullen we de onderliggende mechanismen van vasculaire calcificatie verder onderzoeken en aldus nieuwe targets voor inhibitoren trachten te ontrafelen. Hiertoe zullen we in in vitro studies nagaan in hoeverre de conversie van vasculaire gladde spiercellen naar een botachtig fenotype tijdens het calcificatieproces gestopt kan worden door het gebruik van RNAi ter inactivatie van relevante eiwitten in dit cellulair proces. Tenslotte zullen we de steeds belangrijker wordende rol van de P2Y2 nucleotidereceptor bij vasculaire calcificatie bestuderen in vivo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van sclerostine in vasculaire calcificatie en de calcificatie paradox: noodzakelijk onderzoek in de ontwikkeling van veilige therapieën voor mineralisatiedefecten in bot en vat. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

In dit project zullen we rol van sclerostine in het ontstaan van vasculaire calcificatie en diens complex verband met een verstoorde botmineralisatie trachten te ontrafelen in de setting van chronisch nierfalen. Dit onderzoek is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe, veilige behandeling van deze aandoeningen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

INFLA-MED - Fundamenteel onderzoek naar pathofysiologische processen van inflammatoire aandoeningen. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Het Infla-Med consortium behelst het fundamenteel onderzoek naar pathofysiologische processen van inflammatoire aandoeningen (cardiovasculaire, gastro-intestinale, renale en infectieuze zieke) door gebruik te maken van een multidisciplinaire benadering (pathofysiologie, farmacologie, biochemie en medicinale chemie).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van sclerostine in vasculaire calcificatie en de calcificatie paradox: noodzakelijk onderzoek in de ontwikkeling van veilige therapieën voor mineralisatiedefecten in bot en vat. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

In dit project zullen we rol van sclerostine in het ontstaan van vasculaire calcificatie en diens complex verband met een verstoorde botmineralisatie trachten te ontrafelen in de setting van chronisch nierfalen. Dit onderzoek is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe, veilige behandleing van deze aandoeningen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoge-frequentie ultrasoon beeldvormingssysteem Vevo 2100. 19/05/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Celcyclus controle in proximaal epitheliale cellen tijdens progressie van acuut naar chronisch nierfalen in vivo. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

DNA-methylatie als diagnostisch en therapeutisch doelwit bij chronisch nierfalen. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie van intestinale oxalaat- en fosfaatbinding als preventiestrategie voor renale calcificaties. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar intestinale oxalaatbinding als nieuwe therapie in de preventie van nefrolithiase/nefrocalcinose. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

De uitscheiding van oxalaat (een metabool eindproduct zonder noemenswaardige fysiologische functie) via de nier kan problematisch zijn wanneer ze gebeurt in hoge concentraties (hyperoxalurie). In de urine wordt nl Ca-oxalaat gevormd, wat nagenoeg onoplosbaar is en resulteert in renale calcificaties (nefrocalcinose) en/of nierstenen (nefrolithiase). In huidig project trachten we hyperoxalurie te voorkomen door thv de darm de opname van oxalaat te verminderen en de secretie te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de initiërende factoren en de moleculaire mechanismen van vasculaire calcificatie in chronische nierinsufficiëntie en diabetes. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effect van siliciumsupplementen in de vorm van orthosiliciumzuur en monomethylsilaantriol op microstructurele veranderingen in botten van knaagdieren. 07/06/2011 - 30/04/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds MRC. UA levert aan MRC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van vasculaire calcificatie bij uremische ratten. 31/10/2010 - 28/02/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds University of Debrecen . UA levert aan University of Debrecen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van het in vivo effect van natriumhydrosulfiet op vasculaire calcificatie in uremische ratten. 31/10/2010 - 28/02/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds University of Debrecen . UA levert aan University of Debrecen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Observatiebasis van laser-ablatie solide stalen voor een inductief gekoppelde plasma-massaspectrometer met hoge resolutie (LA-HR-ICP-MS). 22/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Epidemiologisch onderzoek naar het vookomen en effect van (zware) metalen in het bedrijf Indaver. 30/03/2010 - 30/03/2012

  Abstract

  Literatuurgegevens tonen aan dat bij gecombineerde blootstelling aan zware metalen, ze met elkaar kunnen interageren en de verhoogde/verlaagde aanwezigheid van een bepaald metaal de potentiële toxiciteit van een ander metaal zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Evidentie hiervoor is veelal afkomstig van proefdieronderzoek terwijl het aantal goed onderbouwde studies bij de mens relatief beperkt is. De doelstelling van de studie is om de multi-element status van de ganse werknemerspopulatie van Indaver te biomonitoren en het cumulatief toxisch of protectief effect van matig-verhoogde beroepsmatige multi-element blootstelling aan zware metalen op een aantal relevante klinische en biochemische outcomeparameters van de nier te onderzoeken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Impact van uremische retentiemoleculen op het vitamine D en botmetabolisme. 01/01/2010 - 31/12/2013

  Abstract

  Dit onderzoeksproject wil nagaan in welke mate eiwitgebonden uremische toxines het vitamine D metabolisme in endotheelcellen beïnvloeden en bijdragen tot ABD en vasculaire calcificaties bij patiënten bij CKD. Het project omvat een experimenteel en een klinisch luik. Gebruik makend van goed omschreven in vitro technieken zal de regulatie van sleutelenzymes van het vitamine D metabolisme in endotheelcellen bestudeerd worden en zal nagegaan worden in welke mate uremische retentiemoleculen en in het bijzonder eiwitgebonden uremische toxines een invloed hebben op het vitamine D micro-endocrien systeem. Daarnaast zal in een cross-sectionele en prospectieve botboorbiopsie studie de rol van eiwitgebonden uremische retentiemoleculen op het ontstaan van en progressie van ABD en vasculaire calcificaties bestudeerd worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Evaluatie van intestinale oxalaat- en fosfaatbinding als preventiestrategie voor renale calcificaties. 01/01/2010 - 31/12/2011

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Analyse van stalen op cadmium- en loodopstapeling in nieren, lever en beenderen. 15/07/2009 - 31/12/2012

  Abstract

  Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpenen enerzijds en Ministry of Health Sri Lanka (MOH Sri Lanka), anderzijds. UAntwerpen levert aan MOH Sri Lanka de onderzoeksresultaten naar "Analyse van stalen op cadmium/loodconcentratie in lever, nieren en beenderen" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Experimenteel onderzoek naar reversibiliteit en preventie van nefrocalcinose en nefrolithiase. 01/01/2009 - 31/12/2012

  Abstract

  Doelstellingen van het project: 1. Het bio-fysicochemisch mechanisme van kristalklaring en de rol van pH en inflammatie hierin onderzoeken. 2. Het fundamenteel effect bestuderen van een acute hyperfosfatemie, geïnduceerd door orale toediening van natriumfosfaat, op (i) een aantal systemische regulatoren van de fosfaatbalans, (ii) het tubulair epitheliaal fenotype en (iii) de functie van de nier, en te onderzoeken of deze effecten geëlimineerd kunnen worden door inhibitie van fosfaatabsorptie ter hoogte van de darm.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Dipeptidyl peptidasen voorbij glucose homeostase: van biochemie tot fysiologisch belang. 01/01/2009 - 31/12/2012

  Abstract

  Dit project heeft als doel inzicht te verwerven in de effecten van chronische dipeptidyl peptidase (DPP) inhibitie op bepaalde aspecten van de (patho)fysiologie van het hart, de nier en het bot. Selectieve remmers worden ontwikkeld als onderzoeksinstrument. Expressie en inhibitie van DPP4 en verwante peptidasen worden bestudeerd op moleculair niveau, in celcultuur en in rat modellen van ischemie/reperfusie schade van hart en nier.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Hoge Resolutie Inductief gekoppelde Plasma Massa Spectrometer (HR-ICP-MS). 19/12/2008 - 18/12/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Uitbouw van een interfacultair, industriegericht onderzoekslaboratorium 'Experimentele Pathofysiologie'. 01/02/2008 - 30/09/2013

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De calcificatieparadox: onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen stoornissen in het botmetabolisme en het optreden van vasculaire calcificatie. 01/01/2008 - 31/12/2011

   Abstract

   Doelstellingen: 1. Onderzoek naar de associatie tussen vascularie calcificatie en histomorfometrische veranderingen in het bot bij osteoporotische ratten met normale en verminderde nierfunctie d.m.v. seriële in vivo micro-CT en bothistomorfometrische analyse. 2. Onderzoek naar de rol van de botturnoversnelheid en het effect van het bisfosfonaat zoledronaat op de ontwikkeling van uremie-gerelateerde vasculaire calcificatie in verschillende modellen van renale osteodystrofie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Onderzoek naar de oxalaathuishouding in het urineweg- en spijsverteringsstelsel: aanknopingspunten voor preventieve behandeling van renale calcificaties. 01/10/2007 - 30/09/2011

   Abstract

   De doelstellingen van dit onderzoeksmandaat kunnen dus als volgt samengevat worden: 1.Onderzoek naar het transepitheliaal transport van oxalaat thv. de humane niercel. 2.Onderzoek naar intestinale oxalaatbinding ter preventie van nier- en urinewegcalcificaties.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De calcificatieparadox: experimenteel onderzoek naar de associatie tussen botpathologie en vasculaire calcificatie d.m.v. in vivo micro-CT beeldvorming. 01/10/2007 - 30/09/2011

   Abstract

   Dit project heeft als doel meer inzicht te verwerven in de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen een verstoord botmetabolisme en ectopische verkalking van de bloedvaten d.m.v. in vivo micro-CT analyse van botveranderingen en vasculaire calcificatie in experimentele ratmodellen van osteoporose en renale osteodystrofie.

   Onderzoeker(s)

   • Promotor: D'Haese Patrick
   • Co-promotor: De Clerck Nora
   • Co-promotor: Persy Veerle

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Celbiologisch en experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen en modulatoren van het protectief effect van erythropoïetine. 01/07/2007 - 31/12/2011

   Abstract

   Recente gegevens wijzen erop dat erythropoïetine (EPO) de nier zowel functioneel als morfologisch beschermt tegen ischemie/reperfusieschade, bv. na niertransplantatie, en de hierdoor geïnduceerde acute nierinsufficiëntie. De onderliggende mechanismen van deze protectie zijn echter niet gekend. In dit NOI-BOF project zullen zowel in vivo (ischemisch ratmodel, humane biopsies) als in vitro (humane tubulaire niercellenkweek) de onderliggende mechanismen van het protectief effect van EPO onderzocht worden. Resultaten uit deze studie moeten ons toelaten de nodige inzichten te verkrijgen die nodig zullen zijn om in een latere fase klinisch onderzoek te verantwoorden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   In vivo en in vitro onderzoek naar vasculaire calcificaties bij chronische nierinsufficiëntie. 01/01/2007 - 31/12/2008

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De rol van epitheliale-mesenchymale transitie in het ontwikkelen van fibrose in de transplantnier. 01/10/2006 - 30/09/2008

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Preventief effect van EPO op de nier na beschadiging. 01/06/2006 - 01/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Oppuntstelling localisatie epo receptor in humane niercellen middels LCM en RT PCR. 01/06/2006 - 01/12/2006

   Abstract

   Erythropiëtine (EPO) is een belangrijke hormoon dat instaat voor de hematopoïese. Daarnaast bezit EPO ook nog heel wat andere functies. De functionalitiet van EPO wordt mede bepaald door zijn receptor (EPOR) die vooral tot expressie komt ter hoogte van de nier. Een duidelijk inzicht in de expressie en localisatie van deze receptor onder verschillende condities is van belang teneinde de werking van EPO en zijn receptor beter te leren begrijpen. Hierbij zullen we gebruik maken van laser microdissectie in combinatie met real-time PCR, een techniek die in het laboratorium voorhanden is.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Pathofysiologie). 01/01/2006 - 31/12/2023

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Oorzaken en preventie van distaal tubulaire kristalretentie, een essentiële stap in de ontwikkeling van nefrocalsinose en -lithiase. 01/01/2006 - 31/12/2009

   Abstract

   Volgende vragen zullen we trachten te beantwoorden en aldus een beter inzicht krijgen in het onstaan en preventie van nefrocalcinosis en nefrolithiasis: -is een niet-gedifferentieerd fenotype, geassocieerd met beschadiging/ regeneratie, van het epitheel van het distale nefron een causale factor van kristalretentie? -wat is de rol osteopontine (OPN), CD44 en hyaluronzuur (HA) in kristalretentie? -kan kristalretentie voorkomen worden door middel van anti-inflammatoire therapieen?

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Rol van de osteoblast in de ontwikkeling van renale osteodystrofie. Een proteomics benadering. 01/01/2005 - 31/12/2007

   Abstract

   Doelstellingen : *Karakterisatie van de temporele evolutie van het osteoblastproteoom. *Proteoomanalyse van de invloed van een uremisch milieu op de osteoblastdifferentiatie. *Rol van de osteoblastdifferentiatie in de ontwikkeling van 3 vormen van renale osteodystrofie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Role of membrane organization and dynamics on cell behavior and response to external stimuli. 01/01/2005 - 31/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   In vivo en in vitro onderzoek naar vasculaire calcificaties bij chronische nierinsufficiëntie. 01/01/2005 - 31/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   In vitro en in vivo onderzoek naar de mechanismen van vasculaire calcificatie bij chronische nierinsufficiëntie. 01/10/2004 - 30/09/2007

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De rol van epitheliale-mesenchymale transitie in het ontwikkelen van fibrose in de transplantnier. 01/10/2004 - 30/09/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Celbiologisch en experimenteel onderzoek naar de oorzakelijke rol van een aantal factoren bij niersteenvorming. 15/02/2004 - 30/09/2004

   Abstract

   Nierstenen ontstaan wanneer kristallen worden weerhouden in de tubuli van de nieren. Verschillende factoren werden reeds gecorreleerd met deze initiële fase van niersteenvorming: nierbeschadiging/-regeneratie, opregulatie van de kristalbindende moleculen osteopontine (OPN) en hyaluronzuur (HA) en redistributie van hun gezamelijke receptor CD44. In deze studie zal de rol van nierschade in de initiële fase van kristalretentie celbiologisch en experimenteel verder onderzocht worden en zal getracht worden de exacte rol van OPN en HA in niersteenvorming te achterhalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van experimentele diermodellen van niersteenvorming enerzijds en anderzijds van OPN knock-out muizen, waarbij zowel in vitro als in vivo studies zullen uitgevoerd worden.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   ATOM : verbeterde vormen van tomografie. 01/01/2004 - 31/12/2007

   Abstract

   De hoofdbedoeling van het project is de ontwikkeling/verbetering van geavanceerde vormen van tomografie en de praktische toepassing ervan. Enerzijds zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van tomografie op nanoscopisch vlak aan de hand van EFTEM terwijl anderzijds elementspecifieke X-straal fiuorescentie met micrometerresolutie zal worden geoptimaliseerd en kwantitatief gekalibreerd. Een belangrijk toepassingsgebied is de kwantitatieve driedimensionale meting van diverse fasen in (menselijk/dierlijk) bot.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Vergelijkend experimenteel en celbiologisch onderzoek naar de onderliggende mechanismen verantwoordelijk voor de effecten van een aantal sporenelementen (Sr, La, Al) op het botmetabolisme/-mineralisatie bij chronische nierinsufficiëntie. 01/01/2003 - 31/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Experimenteel en celbiologisch onderzoek naar het effect van lanthaan en strontium op osteoblasenfunctie en botmineralisatie. 01/10/2002 - 30/09/2006

   Abstract

   Voortgaande op vroegere bevindingen in het Laboratorium voor Nefrologie-Hypertensie, waarbij werd aangetoond dat zowel strontium als lanthaan bij de nierinsufficiënte rat botlesies veroorzaken die histologisch to expressie komen onder de vorm van osteomalacie, zal in onderhavig onderzoeksproject worden nagegaan in hoeverre het mineralisatiedefect geïnduceerd door beide elementen al dan niet volgens een zelfde stramien verloopt. Hiervoor zal worden bestudeerd in hoeverre de verstoorde mineralisatie het gevolg is van een louter fysicochemisch, extracellulair proces of anderzijds resulteert uit een direct effect ter hoogte van de osteoblast. Ook zullen we de interferentie van beide elementen met de secretie en/of synthese van een aantal relevante botmatrixproteïnen onderzoeken. Het ligt in de bedoeling om in het kader van huidig project hierop een antwoord te vinden gebruikmakend van zowel in vitro (primaire osteoblastculturen) als in vivo (rattenmodel met chronische nierinsufficiciëntie) set-ups.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Rol van macrofagen en T-cellen bij acute ischemische nierbeschadiging en chronische nierinsufficiëntie. 01/01/2002 - 31/12/2005

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Experimenteel en celbiologisch onderzoek naar de onderliggende mechanismen verantwoordelijk voor het ontstaan van een mineralisatiedefect tengevolge blootstelling aan een aantal sporenelementen bij chronische nierinsufficiëntie. 01/01/2001 - 31/12/2004

   Abstract

   Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie kan de wisselwerking tussen de verminderde nierfunctie enerzijds en de verhoogde blootstelling aan een aantal sporenelementen zoals lanthaan, strontium en aluminium anderzijds, aanleiding geven tot het ontstaan van een mineralisatiedefect. In het kader van dit BOF project zullen we gebruikmakend van zowel in vivo (rattenmodel met chronische nierinsufficiëntie) als in vitro (mineraliserende osteoblastenculturen) setups nagaan in hoeverre de effecten geïnduceerd door hogergenoemde sporenelementen op de botmineralisatie (i) resulteren uit louter fysicochemische, extracellulaire processen (ii) gemedieerd worden door interferentie van deze elementen met een aantal functionele parameters van de osteoblast (iii) beïnvloed worden door de graad van botturnover (adynamic bone vs. hyperparathyroidisme).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De rol van silicium op het botmetabolisme. 01/06/2000 - 31/05/2003

   Abstract

   Silicium is een essentieel element dat bovendien een gunstige invloed zou uitoefenenen op het botmetabolisme. In deze optiek zal in onderhavige studie worden nagegaan in hoeverre toediening van silicium zou kunnen worden aangewend in de behandeling van osteoporose. Teneinde dit de onderzoeken zal aan ratten die een ovariectomie ondergingen en aldus gebruikt worden als model voor verminderde botmassa, een bepaalde siliciumverbinding (OSA) worden toegediend waarna de botremodellering (botvorming/botresorptie) zal worden vergeleken t.o.v. een controlepopulatie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Multiparametrische flow cytometrische isolatie en studie van de celpopulaties relevant in de hematologische, immunologische, nefrologische en oncologische onderzoeksdomeinen. 01/01/2000 - 31/12/2000

    Abstract

    De studie naar de functie en dysfunctie van specifieke cellen binnen een gegeven weefsel vergt veelal het voorafgaand viabel isoleren van deze cellen uit -soms- een overmaat aan niet gewenste andere (begeleidende) cellen of celpopulaties. Hiervoor zijn een aantal fysische celseparatietechnieken voorhanden zoals scheidingen op basis van verschillen in densiteit, adhesiekarakteristieken, immunoaffiniteit etc... Enkel de flow cytometrische sorteertechniek laat echter toe om simultaan verschillende (tot 4) populaties op basis van verschillende -tegelijkertijd geëvalueerde- parameters (grootte, interne complexiteit, DNA-inhoud, aan- of afwezigheid van tot 4 verschillende membraan of intracellulaire antigenen...) af te zonderen. Deze multiparameter aanpak is in vele gevallen de enige methode die toelaat een gegeven celpopulatie af te zonderen en/of te bestuderen: de hematopoietische primitieve progenitorcel die door multipele merking kan gedefinieerd worden, niercelsubpopulaties, celsubpopulaties die zich celkinetisch verschillend gedragen, maligne versus normale cellen etc... Voor de vier aanvragende groepen is het gebruik en de beschikbaarheid van een celsorter een noodzakelijk gegeven om hun respectieve relevante celpopulaties te bestuderen. Sinds 1990 hebben drie van de vier groepen hierin een belangrijke expertise opgebouwd, dank zij de gezamenlijke aanschaf van een FACStarPlus cel sorter (deels gefinancierd door Kom op tegen Kanker project "Selectie van DNA-aneuploide en antilichaam gemerkte tumorcellen uit tumoraal weefsel", NFWO, dienstjaar 1989 / eindverslag dd. 20/1/92 naar NFWO) en heeft geleid tot talrijke publicaties en verschillende doctoraten. Om de continuiteit van- en nieuwe richtingen binnen hun onderzoek te garanderen dringt -na 8 jaar druk gebruik- de aanschaf van een nieuw generatie apparaat zich op. Het oude toestel is door het groeiend aantal gebruikers en toepassingen maximaal belast. Uitgebreidere simultaanlabelingen en sorteringen zijn nodig om efficiënter het soms schaarse startcelmateriaal te benutten. Dit kan enkel gebeuren met behulp van nieuwe generatie sorters die snelheden halen tot >30,000 cellen/seconde (tegenover 3,000 cellen/seconde op het oude apparaat). Op sommige nieuwe apparaten zijn voorzieningen ingebouwd die bescherming bieden tegen aërosol vorming waardoor werk met potentieel gevaarlijk (infectueus) materiaal tot de mogelijkheden behoort (tropisch instituut / HIV+ stalen). De laserconfiguratie van het oude systeem voldoet niet meer (luchtgekoelde lasers, waarvan één reeds lang defect) en de opslagcapaciteit en compatibiliteit van het bestaande computersysteem blijft ver onder wat nodig is binnen een multi-gebruiker en interdisciplinaire context.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Experimenteel onderzoek naar het effect van strontium en lanthaan op de botremodellering bij de nierinsufficiente rat. 01/10/1999 - 31/12/2000

     Abstract

     Dit onderzoek heeft drie doelstellingen : (1) na langdurige toediening van een hoge dosis lanthaan aan de nierinsufficiënte rat, de mogelijke effecten van het element op een aantal relevante bothistologische parameters te onderzoeken en eventueel te relateren met gekende chemische parameters van botturnover (2) de studie van de rol van strontium op de botmineralisatie (3) in hoeverre de waargenomen effecten van strontium dosisafhankelijk zijn.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Fysiopathologische rol van strontium in de ontwikkeling van osteomalacie bij nierinsufficiëntie, zijn interferentie met osteopontine en vitamine D tijdens het bot-mineralisatieproces. 01/01/1998 - 31/12/2001

      Abstract

      Teneinde een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die aan de basis liggen van strontium-gelateerde osteomalacie zal nagegaan worden in hoeverre het element direct interfereert met het mineralisatieproces (bv. verstoring van het kristalrooster), eventueel een indirecte rol speelt door interferentie met alkalische fosfatase en osteopontine t.h.v. het bot en inhibitie van het 1-alfa hydroxylase t.h.v. de nier.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       De rol van blootstelling aan siliciumverbindingen in anca-geassocieerde glomerulonefritiden. 01/01/1995 - 31/12/1997

       Abstract

       Deze studie beoogt het verband te bestuderen tussen de beroepsmatige blootstelling aan siliciumverbindingen en de ontwikkeling van ANCA positieve glomerulonefritis. Het bestaat uit een case control studie waarbij zal nagegaan worden welke en in welke mate siliciumverbindingen nefrotoxisch zijn, een toxicologisch luik waarbij het broncho-alveolaire lavagevocht van ANCA-positieve patiënten zal onderzocht worden, een chemisch luik waarbij de identificatie/specificatie van de siliconen deeltjes zal worden onderzocht en een dierexperimentaal model waarbij het pathophysiologisch mechanisme van de long/nier effecten zal bestudeerd worden.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Hypoparathyroidie-adynamisch bot bij de terminaal nierinsufficiente patient : onderzoek naar oorzakelijke factoren. 01/01/1994 - 31/12/1994

        Abstract

        In dit project zal worden nagegaan in hoeverre aluminium door de parathyroidcel wordt opgenomen via transferrine gemedieerde endocytose waarmee zal bestudeerd worden of dit opname mechanisme een rol speelt bij de PHT secretie/synthese en de groei van de bijschildkliercel. Naast aluminium zal eveneens worden nagegaan in hoeverre silicium medeverantwoordelijk is voor de hoge prevalentie van het adynamisch bot in de dialysepopulatie.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Studie van de eiwitbinding en speciatie van aluminium bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie door middel van de HPIEC-AAS hybriedetechniek 01/01/1992 - 31/12/1992

         Abstract

         Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in hun toxische werking wordt door middel van de combinatie AAS/HPLC een preciese en accurate methode ontwikkeld die ons moet toelaten de eiwitbinding en speciatie van bepaalde sporenelementen te bestuderen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject