Onderzoeksgroep

Expertise

-uitvoering van fase 1, 2, 3 en 4 klinische studies, in het bijzonder vaccin studies -opstellen van studieprotocollen -management van wetenschappelijke projecten met de nadruk op infectieziektenepidemiologie -onderwijservaring in vaccinologie en infectieziekten -beheren van het wetenschappelijk secretariaat van de Viral Hepatitis Prevention Board -verlenen van adviezen op subnationaal, nationaal en internationaal vlak (Vlaamse Vaccinatiekoepel, Hoge Gezondheidszorg, Werelgezondheidsorganisatie)

Baarmoederhalskankerscreening op basis van zelfafname van eerste fractie urine om non-responders van screening te bereiken: ScreenUrSelf. 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Het doel van de ScreenUrSelf-studie is de participatie in baarmoederhalskankerscreening en opvolging van een positieve screen test te verhogen door een alternatieve methode; eerste fractie urine zelfafname, aan te bieden aan vrouwen die momenteel niet deelnemen aan het georganiseerde screeningprogramma (non-responders). Het aanbieden van een kosteneffectieve, volledig moleculaire (primaire hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV)-test en indien positief, triage d.m.v. een reflex methylatie merker test) zelftest op basis van eerste fractie urine dat eveneens een hoge voorkeur en een goede opvolging van een positieve screenings test heeft, biedt potentieel om de screeningdekking bij non-responders te verhogen. En tegelijk de morbiditeit en mortaliteit als gevolg van baarmoederhalskanker terug te dringen. Indien ingebed in het georganiseerde baarmoederhalskankerscreeningprogramma zou dit een positieve impact kunnen hebben op zowel de gezondheid van de patiënt als op de kosten voor het Vlaamse gezondheidszorgsysteem. De primaire wetenschappelijke uitkomst van dit project bedraagt het evalueren van de (kosten)effectiviteit van vier verschillende zelfafnamestrategieën (eerste fractie urine vs vaginale zelfafname, via een opt-in en opt-uit strategie) bij non-responders in Vlaanderen. In vergelijking met de standaard herinneringsbrief en geen interventie. Hiernaast zal een nieuwe opvolging "reflex" test geëvalueerd worden in hrHPV positieve zelfafnames.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAXINFECTIO-PO _ VAXINFECTIO: Vaccin & Infectieziekten Instituut _ PO: Productontwikkeling. 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

VAXINFECTIO-PO is een bestaand IOF consortium met een uniek en uitgebreid portfolio van onderzoek, dienstverlening, oprichting van spin-off en innovatieve onderzoekslijnen en onderzoeksplatformen. Het consortium heeft de nodige expertise en faciliteiten om een ecosystem op te zetten dat onderzoek, valorisatie, innovatie en ontwikkeling kan aanbieden om bestaande en nieuwe uitdagingen op het terrein van infectieziekten en vacccinologie aan te pakken. Dit terrein valt binnen één van de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen en van de pas opgerichte business unit "Antwerp Valorisation & Development" (AVD) van de UAntwerpen. De verschillende deelgroepen van het consortium hebben een internationale uitstraling, met tal van publicaties in zeer hoogstaande tijdschriften, de coördinatie van grote EU-projecten en consortia, en de deelname aan wetenschappelijke fora en beleidsorganen. Voor de 6 jaar durende periode van deze IOF-aanvraag zal de focus liggen op de volgende 5 valorisatiedomeinen, die onderling met elkaar verbonden zijn en welke groei gaan creëren of garanderen voor de P3, P4, P5 en P6 parameters: translationeel vaccinatie platform voor verbeterde en nieuwe preventieve en curatieve vaccins, prognostisch en diagnostisch platforms, kern faciliteiten (voor cellulaire vaccins, human challenge studies en biobanken), infectieziekten en immunologische modelering en predictie, en verbeterde toedieningswijzen voor vaccins en medische 'devices' via expertise binnen het departement productontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het optimale tijdspunt voor vaccinatie tijdens de zwangerschap: een multidimensionele mechanistische aanpak voor het meten van immuunresponsen in zwangere vrouwen. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Vaccinatie tijdens de zwangerschap kreeg in de laatste jaren veel aandacht door zijn doeltreffendheid om zuigelingen te beschermen tegen infectieziekten. Echter, de optimale ontwikkeling van deze vaccinatiestrategie is gelimiteerd door de beperkte kennis omtrent immuunresponsen na vaccinatie bij zwangere vrouwen. Het immuunsysteem ondergaat tijdens de zwangerschap dynamische veranderingen die een invloed kunnen hebben op de vaccinrespons wanneer men vaccineert in een verschillend zwangerschapstrimester. Binnen dit project zullen we daarom het effect van vaccineren op een verschillend moment in de zwangerschap op zowel de cellulaire als de antistof-afhankelijke immuniteit (titers, subklasse, functionaliteit, glycosylatie) in bloed onderzoeken. Daarnaast zullen we ook kijken naar het effect van deze timing op de moleculaire basis van het transport van maternale antistoffen doorheen de placenta. Ook zal er een "proof of concept" model ontwikkeld worden dat de impact van de timing van maternale vaccinatie op moedermelk meet door de bepaling van kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van antistoffen in moedermelk. Daarnaast zal er een in-vitro M-cel model gevalideerd worden dat enkele aspecten van de beschermende rol van moedermelk kan evalueren. In dit project ligt de focus op kinkhoest, maar de resultaten van dit project kunnen later gebruikt worden bij de ontwikkeling van andere vaccins die toegediend kunnen worden tijdens de zwangerschap (GBS, RSV, CMV, SARS-CoV-2…).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het tot een licentiestatus brengen van een profylactisch ebolavaccin (EBOVAC3). 01/06/2018 - 30/09/2024

Abstract

Het algemene doel van EBOVAC3 is het ondersteunen van een essentieel onderdeel van de resterende klinische en productie-activiteiten vereist voor licentieverlening in de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) van een kandidaat heterologe prime-boost profylactisch vaccinregime tegen de ziekte van het ebolavirus.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Test run Vaccinopolis. 01/09/2022 - 31/01/2024

Abstract

De Covid pandemie heeft duidelijk de noodzaak aangetoond om vaccinontwikkeling te versnellen. Human Challenge studies bieden de mogelijkheid om vaccins en therapeutica sneller te testen, in een vroeg stadium van ontwikkeling, om zo reeds een zicht te krijgen op de werking en de doeltreffendheid. Doch dit soort complexe klinische testen vereisen een speciaal infrastructuur alsook hoog opgeleid personeel; de veiligheid van de studiedeelnemers staat immers centraal. Vaccinopolis biedt op technisch vlak de mogelijkheid om 30 deelnemers te laten verblijven onder de zeer strikte condities die dergelijke studies vereisen. Zo is het mogelijk om de deelnemers onder Biosafety level 3 condities te laten verblijven gedurende 2-3 weken waarbij er volledige controle is over de lucht-, water- en materialen-stromen zodat we kunnen garanderen dat geen enkele pathogeen uit de faciliteit kan ontsnappen, of in de faciliteit ongecontroleerd kan binnenkomen. Om vertrouwen te wekken bij de industriële sponsor om dergelijke complexe human challenge trials uit te voeren in Vaccinopolis, moeten we echter kunnen aantonen dat onze operationele procedures en veiligheidsprotocollen afdoende zijn, alsook dat het personeel adequaat getraind is in alle verschillende scenario's. Concreet zouden we dus 20 vrijwilligers recruteren om ca 3 dagen te verblijven op Vaccinopolis. Gedurende de eerste 2 dagen zouden de vrijwilligers onder BSL-3 condities verblijven. Dit zijn de meest stringente isolatiecondities. Hierbij zouden we ook een noodscenario met de brandweer en medische nooddiensten simuleren. Op het einde van de 2de dag zouden dan de vrijwilligers naar BSL-2 condities gebracht worden. In beide gevallen zullen de operationele procedures getest en verder geoptimaliseerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAXCOM: Het monitoren, aanpakken en reduceren van COVID-19 vaccinatietwijfel in België door middel van doorlopende mapping, vroegtijdige automatische detectie en evidence-based strategische communicatie. 01/03/2021 - 30/06/2022

Abstract

Heel concreet blijkt uit onze huidige bevindingen dat er een urgente nood is aan: - Mapping van de vaccinatiebereidheid en -twijfel in Franstalig België. Hiervoor kan heel snel dezelfde vragenlijst als die reeds in Vlaanderen werd afgenomen uitgerold worden. - Mapping van de noden van 'intermediairen' (eerstelijnszorg: dokters, apothekers, maar ook gezondheidswerkers in de ruime zin van het woord) en gepaste training en communicatie. Uit al onze bevragingen blijkt dat zij een sleutelrol spelen. Ze worden gezien als de bronnen die mensen vertrouwen inzake vaccinatie-advies. We moeten in kaart brengen wat hun vragen en bezorgdheden zijn en strategische advies geven omtrent communicatie- en trainingsmaterialen. Hoe zorgen we ervoor dat deze intermediairen zelf voldoende en correct geïnformeerd zijn, en op welke manier kunnen we hen ondersteuning bieden in interacties met (twijfelende) patiënten? - Verdere verfijning en uitbouw van een automatische early detection tool voor vaccinatieberichten op sociale media. We moeten vroegtijdig berichten kunnen opsporen om op die manier ook snel informatieleemtes te kunnen vullen. Des te sneller vragen en bezorgdheden worden aangepakt, des te kleiner de kans op (een ruime verspreiding van) desinformatie en onbetrouwbare bronnen. - Uitwerking van een communicatieplan en -strategie bij een vaccinatiecrisis. De kans is zeer reëel dat er tijdens de vaccinatiecampagne crisissen ontstaan. Om deze te vermijden of om daarop te anticiperen kan de early detection tool al helpen, maar het is ook nodig om een crisisplan klaar te hebben. Vanuit de wetenschappelijke evidentie rond effectieve crisisplanning en -communicatie moet gekeken worden naar wat voor type crisissen we kunnen verwachten en wat de meest effectieve responsstrategieën zijn afhankelijk van het type crisis. - Gezien de pandemie is het nuttig om in kaart te brengen op welke manier bovenvermelde zaken reeds onderzocht en gedocumenteerd worden in onze buurlanden en in andere landen die een grote culturele invloed kunnen hebben op België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Project rond vertrouwen in vaccins @ Universiteit Antwerpen 04/02/2021 - 31/12/2021

Abstract

het project onderzoekt de vaccinatietwijfel voor COVID-19 vaccins in België (verschillende regio's), en de redenen hiervoor. Het onderzoekt tevens de attitude bij de bevolking ivm vaccinatie en de redenen voor lagere vaccinatiegraad. Het onderzoek loopt tijdens de COVID-19 pandemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Celluloepidemiologie: genereren en modelleren van SARS-COV-2 specifieke T-cel responsen op populatieniveau met als doel interventies in de gezondheidszorg te verbeteren. 01/11/2020 - 31/10/2021

Abstract

Wiskundige simulatiemodellen zijn onmisbaar geworden voor voorspellingen en het bestuderen van de effectiviteit van interventiestrategien zoals lockdowns en screeningen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie. Het schatten van belangrijke grootheden maakt gebruik van de serologische afdruk van een infectie op het individu. Echter, al is dit een functie van het type assay, werden antilichamen tegen SARS-CoV-2 frequent niet gevonden in jonge en/of asymptomatische individuen en verdwenen deze na een korte periode, vooral bij asymptomatische individuen. Daarentegen zijn T-cellen in verschillende situaties gevonden, ook in afwezigheid van antilichamen, gaande van convalescente asymptomatische tot milde SARS-CoV-2 patiënten en hun huisgenoten. Dit suggereert dat T-cellen sensitiever kunnen zijn dan antilichamen om een oudere SARS-CoV-2 infectie aan te tonen. In dit project zullen we op populatieniveau SARS-CoV-2 specifieke Tcel en serologische data verzamelen voor verschillende cohortes waaronder 300 individuen (en 200 huisgenoten) die > 3 maanden geleden covid-19 hebben gehad, 100 huisartsen, 100 ziekenhuis medewerkers, 500 random geselecteerde individuen en 75 precovid- tijdperk stalen. Deze data zullen gebruikt worden in simulatiemodellen en zullen leiden tot een herbeoordeling van verschillende epidemiologische schattingen zoals die van de groepsimmuniteit en het reproductiegetal R. Dit zal op significante wijze covid-19 gerelateerde interventies in de gezondheidszorg beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

PBMC servicelaboratorium. 01/09/2020 - 31/08/2021

Abstract

In de afgelopen jaren heft het CEV meer en meer de vraag gekregen van sponsers/consortia van klinische vaccin studies Perifere bloed mononucleaire cellen (PBMC's) te verzamelen. Dit is een gevolg van de stijging in de wetenschappelijke gemeenschap om niet alleen de humorale immuunrespons (bv antilichamen) na blootstelling aan een vaccin te meten, maar ook de immuun responsen gecontrolleerd door door immuun-effectorcellen, zoals specifieke T-cellen van een CD4 + -helperfenotype die de vorming van cytotoxische T-lymfocyten of de activering van aangeboren immuun-effectorcellen mediëren. Aangezien het CEV geen PBMC-servicelaboratorium heeft voor het isoleren van PBMC's, begon het CEV-team in oktober 2019 samen te werken met het laboratorium van Dr. Nathalie Cools (Laboratorium voor Experimentele Hematologie, Universiteit Antwerpen) voor PBMC-isolatie. In het lab van Dr. Cools kunnen 12 bloedmonsters per dag worden verwerkt voor PBMC-isolatie. Vaak zijn er meer dan 12 bloedmonsters nodig. Als gevolg hiervan moeten onze sponsors ofwel de subset / hoeveelheid PBMC's die worden verzameld tijdens het proefgedrag verminderen of ze zoeken naar opties buiten de Universiteit Antwerpen voor deze dienst (bijv. Het PBMC-laboratorium van het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) , Universiteit Gent, kan 30 bloedmonsters per dag verwerken voor PBMC-isolatie). Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan PBMC-verzameling tijdens klinische vaccinproeven en om aantrekkelijk te blijven (en zelfs aantrekkelijker te worden) voor sponsors / consortia van klinische proeven met vaccins, is ons doel om een PBMC-servicelaboratorium op te richten bij het CEV (CDE S2). Ons oorspronkelijke doel is om een PBMC-servicelaboratorium op te zetten waarmee 18 PBMC-collecties per dag kunnen worden uitgevoerd, terwijl we nog steeds samenwerken met Dr. Cools voor hetzelfde aantal monsters als op dit moment Met deze gecombineerde service kunnen in totaal 30 PBMC-collecties per dag worden aangeboden. Dit zou de Universiteit Antwerpen competitiever maken met andere universiteiten die deze dienst ook aanbieden (bv. De Universiteit Gent) om vaccinproeven uit te voeren voor bestaande en toekomstige sponsors (externe bronnen), met name de welke een meer gedetailleerde immunologische analyse van reacties op vaccins eisen. Bovendien zou het CEV meer onafhankelijkheid krijgen ten opzichte van het laboratorium van Dr. Cools, die deze dienst ook aan andere partijen aanbiedt (en dus niet altijd de beschikbaarheid kan garanderen). Op lange termijn is er ook de mogelijkheid om de hoeveelheid per dag nog verder te verhogen. Het opzetten van het CEV PBMC-servicelaboratorium zou de eerste cruciale stap in deze richting zijn. De verwerking omvat PBMC-isolatie door centrifugatie met dichtheidsgradiënt, telling van levensvatbare cellen en invriezing van de stalen. Om het PBMC-servicelaboratorium op het CEV op te starten, is er dus financiering nodig voor specifieke apparatuur (bijv. Centrifuge, celteller, cryogene vriezer) en beperkte, tijdelijke financiële ondersteuning voor personeel. Het doel is om tegen het einde van dit project een volledig operationeel PBMC-servicelaboratorium op te richten. In verdere samenwerking met het laboratorium van Dr. Nathalie Cools kunnen in beide laboratoria in totaal 30 monsters per dag worden verwerkt. Zodra het PBMC-servicelab is opgericht, worden de operationele kosten betaald door de sponsors / consortia van de klinische proeven met vaccins.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opsporing en opvolging van SARS-Cov-2 infecties in zwangere vrouwen en neonaten 01/07/2020 - 31/12/2021

Abstract

De huidige pandemie beheerst het leven van ons allemaal. Zoals bij alle infectieziekten, zijn sommige bevolkingsgroepen meer vatbaar voor een ernstig verloop van de ziekte. In de huidige pandemie zijn het vooral de ouderen onder ons en de immunologisch minder sterke mensen die ernstiger ziek worden. Zwangere vrouwen en hun pasgeborenen worden traditioneel ook beschouwd als immunologisch meer kwetsbare groepen voor infectieziekten, door hun andere weerbaarheid tegen infecties in vergelijking met de algemene bevolking. Er is bijzonder weinig gekend over het nieuwe virus en onderzoekers en gezondheidswerkers zijn dan ook bezorgd over de effecten van de ziekte bij zwangere vrouwen en hun pasgeborenen. Dit project geeft ons de unieke kans om de impact van de huidige pandemie in deze kwetsbare groep van de populatie te onderzoeken. De belangrijkste doelstelling van dit project is om de impact van de SARS-CoV-2 pandemie op zwangere vrouwen en hun pasgeborenen/zuigelingen te bekijken. Dit zal gedaan worden door de graad van transmissie, de algemene en mentale gezondheidstoestand, de immuniteit en de klinische gevolgen van een klinisch verdachte of laboratorium geconfirmeerde COVID- 19 infectie tijdens de zwangerschap op zwangere vrouwen en neonaten te onderzoeken. Data zullen worden verzameld via online vragenlijsten die tweewekelijks naar zwangere vrouwen zullen worden gestuurd en dit tot 8 weken na de bevalling. Dit zal ons toelaten om de mogelijke gevolgen van COVID- 19 infecties tijdens de zwangerschap te monitorren en om te kijken naar mogelijke negatieve gevolgen van deze infecties voor zowel zwangere vrouwen, foetussen als zuigelingen. Twaalf maanden na de bevalling zullen vrouwen opnieuw gecontacteerd worden om de mogelijke langetermijnsgevolgen van een COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap op kinderen in kaart te brengen. Zwangere vrouwen die deelnemen aan deze studie zullen ook gevraagd worden om een maternaal bloedstaal en een navelstrengbloedstaal tijdens de bevalling af te staan om op die manier de prevalentie van SARS-CoV-2 specifieke antistoffen in zwangere vrouwen en pasgeborenen te bepalen alsook het transplacentair transport van SARS-CoV-2 antistofeen van moeder naar kind tijdens de zwangerschap te meten. Resultaten van dit project zullen gebruikt worden om evidence-based aanbevelingen te doen omtrent preventie, behandeling en vaccinatie voor COVID-19 in zwangere vrouwen en neonaten. Ook zal dit project informatie opleveren voor beleidsmakers en experten in de preventieve gezondheidszorg omtrent management van zwangere vrouwen en neoanten tijdens deze pandemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opsporing en opvolging van SARS-CoV-2 infecties in zwangere vrouwen en neonaten. 01/06/2020 - 31/05/2021

Abstract

De huidige pandemie beheerst het leven van ons allemaal. Zoals bij alle infectieziekten, zijn sommige bevolkingsgroepen meer vatbaar voor een ernstig verloop van de ziekte. In de huidige pandemie zijn het vooral de ouderen onder ons en de immunologisch minder sterke mensen die ernstiger ziek worden. Zwangere vrouwen en hun pasgeborenen worden traditioneel ook beschouwd als immunologisch meer kwetsbare groepen voor infectieziekten, door hun andere weerbaarheid tegen infecties in vergelijking met de algemene bevolking. Er is bijzonder weinig gekend over het nieuwe virus en onderzoekers en gezondheidswerkers zijn dan ook bezorgd over de effecten van de ziekte bij zwangere vrouwen en hun pasgeborenen. Dit project geeft ons de unieke kans om de impact van de huidige pandemie in deze kwetsbare groep van de populatie te onderzoeken. De belangrijkste doelstelling van dit project is om de impact van de SARS-CoV-2 pandemie op zwangere vrouwen en hun pasgeborenen/zuigelingen te bekijken. Dit zal gedaan worden door de graad van transmissie, de algemene en mentale gezondheidstoestand, de immuniteit en de klinische gevolgen van een klinisch verdachte of laboratorium geconfirmeerde COVID- 19 infectie tijdens de zwangerschap op zwangere vrouwen en neonaten te onderzoeken. Data zullen worden verzameld via online vragenlijsten die tweewekelijks naar zwangere vrouwen zullen worden gestuurd en dit tot 8 weken na de bevalling. Dit zal ons toelaten om de mogelijke gevolgen van COVID- 19 infecties tijdens de zwangerschap te monitorren en om te kijken naar mogelijke negatieve gevolgen van deze infecties voor zowel zwangere vrouwen, foetussen als zuigelingen. Twaalf maanden na de bevalling zullen vrouwen opnieuw gecontacteerd worden om de mogelijke langetermijnsgevolgen van een COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap op kinderen in kaart te brengen. Zwangere vrouwen die deelnemen aan deze studie zullen ook gevraagd worden om een maternaal bloedstaal en een navelstrengbloedstaal tijdens de bevalling af te staan om op die manier de prevalentie van SARS-CoV-2 specifieke antistoffen in zwangere vrouwen en pasgeborenen te bepalen alsook het transplacentair transport van SARS-CoV-2 antistofeen van moeder naar kind tijdens de zwangerschap te meten. Resultaten van dit project zullen gebruikt worden om evidence-based aanbevelingen te doen omtrent preventie, behandeling en vaccinatie voor COVID-19 in zwangere vrouwen en neonaten. Ook zal dit project informatie opleveren voor beleidsmakers en experten in de preventieve gezondheidszorg omtrent management van zwangere vrouwen en neoanten tijdens deze pandemie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effectiviteit van de beschermingsmaatregelen in de eerste lijn tegen SARS-CoV-2 op basis van gevalideerde, niet-invasieve, zeer gevoelige serologische testen 01/06/2020 - 31/05/2021

Abstract

Huisartsen en hun medewerkers (H&M) verzorgen de meeste COVID-19 en andere patiënten en verlichten de druk op de ziekenhuizen. Hun capaciteit veilig stellen tijdens uitbraken is levensbelangrijk, maar gegevens ontbreken over 1. het aantal geïnfecteerde of zieke H&M in ons land, 2. hoe snel ze uitvallen, 3. hun klinische presentatie, 4. hun risicofactoren en 5. de effectiviteit van beschermende maatregelen om te voorkomen dat ze ziek worden. Deze vragen vereisen snel antwoord om beleidsmaker te informeren. We hebben hiervoor ook accurate (gevoelige!) testen van de immuunrespons nodig. Daarom evalueren we een nieuwe methode om een gedroogde bloeddruppel (GBD) te verkrijgen en digitale ELISA. GBD via vingerprik is een veelbelovende, minimaal invasieve optie zonder besmettingsgevaar om (zelf) een bloedstaal af te nemen en al toegepast in allerlei domeinen. In een subgroep van deelnemers, vergelijken we de accuraatheid van testen bij gebruik van de nieuwe GBD methode, eenvoudig in gebruik, met nog minder risico op besmetting en de nodige hoeveelheid bloed preciezer doserend, met een gebruikelijk vingerprik bloedstaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een kader voor herhaalde grootschalige burgerwetenschappelijke onderzoeken om beleidsmakers snel te informeren tijdens verschillende stadia van de COVID-19-pandemie. 22/05/2020 - 21/05/2021

Abstract

Om de COVID-19 pandemie - of een vergelijkbare toekomstige pandemie - te onderdrukken of te temperen, zijn zowel snelheid als brede betrokkenheid van de bevolking essentieel. Dit project heeft tot doel tijdige informatie te verzamelen over o.a. gedragsverandering (vrijwillig of opgelegd door de overheid), symptomen, arbeidsparticipatie en telewerken, uitgestelde behandeling voor niet COVID-19 gerelateerde ziekten en de psychologische en sociale impact ervan. Dit doen we door een grootschalige wekelijkse online enquête op te zetten, waarmee we evoluties in de tijd kunnen bestuderen, evenals patronen in de grote hoeveelheden verkregen gegevens (tot nu toe nam 1 op de 6 mensen in Vlaanderen deel aan minstens één van de enquête golven). We gebruiken een grote diversiteit aan geavanceerde statistische technieken om de gegenereerde gegevens te analyseren en onze inzichten rechtstreeks te delen met beleidsmakers en het grote publiek. Deze informatie wordt ook gedeeltelijk gebruikt in wiskundige modellen die de evolutie van de pandemie onder verschillende scenario's voorspellen, en kan gedeeltelijk ook worden gebruikt om de economische en sociale impact ervan in te schatten. Op basis van deze ervaring willen we voor een duurzaam kader opzetten om snel betrouwbare informatie te verkrijgen die representatief is voor de algemene bevolking. We willen ook een duurzame database opzetten, die onderzoekers van verschillende disciplines de komende jaren als studiemateriaal kunnen gebruiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beschermen SARS-CoV-2 specifieke antilichamen tegen herinfectie? 22/05/2020 - 21/05/2021

Abstract

De seroprevalentie van SARS-CoV-2 in de Belgische populatie is momenteel niet gekend, maar met steeds meer data die beschikbaar komt over de betrouwbaarheid van serologische testen, is het pad geëffend om op grote schaal seroprevalentie studies te doen. Deze studies zijn cruciaal om de immuniteit op populatie niveau te kunnen inschatten en daarmee ook het risico op een eventuele her-infectie. De grootste beperking van antilichaamtesten is dat ze enkel blootstelling aan het virus meten en niets zeggen over de kwaliteit van de antilichamen, noch over de bescherming die ze mediëren bij een volgende blootstelling. Ook het kinetisch verloop en de hoeveelheid antilichamen die nodig zijn voor bescherming is niet gekend. Het voorgestelde project heeft als doel na te gaan of, en welke titers, neutraliserende antilichamen correleren met bescherming in een studie populatie van gezondheidswerkers die risico loopt op een nieuwe blootstelling bij een eventuele tweede epidemische golf van SARS-CoV-2, met behulp van een nieuwe antilichaam detectie test, virus neutralisatie testen en het meten van B-cel geheugen responsen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie over de vaccinatiegraad in Vlaanderen. 11/05/2020 - 28/02/2022

Abstract

De twintigste eeuw werd gekenmerkt door de controle, en in sommige gevallen eliminatie of eradicatie, van een reeks levensbedreigende infectieziekten. Vaccinatieprogramma's hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen, en zo een zeer grote impact gehad op de globale morbiditeit en mortaliteit in de bevolking. Toch blijven wereldwijd infectieziekten de hoofdoorzaak van overlijden bij kinderen en komen nog steeds epidemieën voor van infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt. Zelfs in geïndustrialiseerde landen met een relatief hoge vaccinatiegraad zijn "outbreaks" van sommige infectieziekten geen uitzondering. De recente toename van mazelen in België toont ons dat de controle, de eliminatie en zeker de eradicatie van infectieziekten een zeer hoge vaccinatiegraad vereisen in de algemene bevolking. Om dit te bereiken en in stand te houden is een blijvende inspanning van de overheid en van de vaccinerende instanties (inclusief de individuele vaccinatoren) noodzakelijk. Door het optimaliseren van de vaccinatiegraad wenst de Vlaamse overheid niet alleen de individuele bescherming te verhogen, maar ook via inenting van groepen en cohorten de verspreiding van een reeks infectieziekten in de bevolking stop te zetten door de ontwikkeling van groepsimmuniteit. Het Agentschap schreef in december 2019 een nieuwe overheidsopdracht uit voor een uitgebreide meting van de vaccinatiegraad bij verschillende groepen die gedefinieerd werden in de gezondheidsdoelstellingen Vaccinatie van de Vlaamse Gemeenschap. Hierbij wordt niet alleen gevraagd om aandacht te besteden aan de vaccinatiegraad van baby's, adolescenten, zwangere vrouwen en gezondheidswerkers, maar bij uitbreiding ook griepvaccinatie bij risicopersonen, 65-plussers en kinkhoestvaccinatie van personeel werkend met kleine kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

UROSCREEN: een thuis-gebaseerde eerste-fractie urine één-stap triage optie voor baarmoederhalskanker screening. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Baarmoederhalskanker blijft een wereldwijd probleem. In België sterven er jaarlijks meer dan 200 vrouwen aan deze ziekte. Bijna alle gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door een infectie met hoog risico types van het Humaan Papilloma virus (HPV). Traditionele screeningsprogramma's op basis van baarmoederhals uitstrijkjes die abnormale cellen detecteren hebben te maken met tal van beperkingen. Hierdoor is er nood aan alternatieve screenings methoden. De opsporing van hoog risico HPV types is heel gevoelig en kan gedetecteerd worden in zelf-afgenomen stalen. Ook specifieke biomerkers, zoals methylatie van humaan DNA, kunnen in zelf-afgenomen stalen gedetecteerd worden, zoals eerste fractie urine stalen. Daarom willen we met deze studie de diagnostische waarde van HPV detectie in eerste fractie urine stalen bepalen (WP2), alsook van de meer specifieke methylatie biomerkers (WP3). Gevolgd door een populatie-gebaseerde studie om deze nieuwe screeningsmethode te valideren en vergelijken met zelf-afgenomen vaginale stalen en uitstrijkjes afgenomen door de dokter (WP4). Door de detectie van HPV en methylatie biomerkers te combineren kunnen we een methode aanbieden aan vrouwen die nu niet deelnemen aan het screeningsprogramma. Om hun op een andere manier te stimuleren om deel te nemen aan baarmoederhalskanker screening. En op deze manier het aantal baarmoederhalskanker geassocieerde ziekte en sterfte verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VAX-IDEA:. infectieziekten-preventie, controle en management in een 'one health' gezondheidsbeleid. 03/07/2019 - 31/12/2023

Abstract

Infectieziekten (ID) en antimicrobiële resistentie (AMR) vormen een continue en ernstige bedreiging voor mens en dier (One Health). Vijf onderzoekseenheden van UAntwerpen, met sterke internationale track records en samenwerkingen, zullen gezamenlijk hun ID-expertise blijven kapitaliseren. EVECO onderzoekt de verspreiding, evolutie en ecologie van pathogenen (pest, arenavirussen, ...) en dieren in het wild, en biedt inzichten voor opkomend ID-management. LMM heeft grote consortia (COMBACTE, PREPARE) opgericht die hebben geleid tot pan-Europese infrastructuren voor onderzoek naar ID- en antimicrobiële consumptie. Naast het ontwikkelen van snelle diagnostiek, onderzoekt LMM AMR-mechanismen en pathogene dynamica in vitro, in mens / vee en in diermodellen om de gastheer immuunrespons (ontdekking van biomarkers) en bacteriële pathogeniciteit te bestuderen. LEH voert geavanceerd onderzoek uit naar celgebaseerde immuuntherapieën, in samenwerking met het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde van het UZA. LEH onderzoekt gastheer-immuunreacties in vaccinstudies met behulp van multi-parametrische flowcytometrie en systeembiologie teneinde nieuwe immuun correlaten van bescherming te ontdekken bij nieuwe generatie vaccins. CEV bestudeert de epidemiologie van vaccineerbare ziekten en voert state-of-the-art vaccin studies uit met grote nationale / internationale netwerken, waaronder maternale immunisatie studies en quarantaine studies met genetisch gemodificeerde poliovirussen. Gezien de wereldwijde behoefte aan EID-vaccins (Lassa, Ebola, ...) houdt CEV zich bezig met verschillende innovatieve (niet) -human challenge-fase 1-2 studies. CHERMID onderneemt methodologisch en toegepast onderzoek op het kruispunt tussen gezondheidseconomie, biomedische geneeskunde en wiskunde. CHERMID is internationaal bekend voor het ontwikkelen van modellen van dynamische ID-processen binnen en tussen gastheren, die worden geïntegreerd met geavanceerde economische modellen. Door deze complementaire expertises te integreren, zal dit OEC de huidige en toekomstige uitdagingen in ID-beheer aanpakken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Infradev - Europese infrastructuur voor pediatrisch translationeel onderzoek (ID-EPTRI). 01/07/2019 - 30/04/2020

Abstract

De algemene doelstelling van dit project is om het kader te ontwerpen voor het Europees pediatrisch translationeel onderzoek Infrastructure (EPTRI), een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) die bedoeld is om technologiegestuurd pediatrisch onderzoek in ontdekking en vroege ontwikkelingsfasen die moeten worden vertaald in klinisch onderzoek en pediatrisch gebruik van geneesmiddelen. Het uitgangspunt van het voorstel is het ernstige gebrek aan geneesmiddelen voor kinderen in de EU en wereldwijd, evenals het gebrek aan een ontwikkelingsmodel voor pediatrische geneesmiddelen dat technologiegedreven aspecten integreert met de methodologische, ethisch en regelgevend kader. Het ontwerp voor deze nieuwe RI zal gebaseerd zijn op de volgende hoofdpijlers: • de efficiëntie en levering van pediatrische onderzoeksactiviteiten en -diensten benutten en de samenwerking binnen de wetenschappelijke pediatrische gemeenschap; • een complementaire RI zijn in de context van de bestaande RI's om de huidige hiaten te dichten, maar deze te vermijden duplicatie; • een one-stop-shop ontwikkelen voor advies bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen. Om een ​​waardevol Conceptual Design Report (CDR) op te stellen, omvat het project drie fasen. Tijdens de Context Analysefase, die zal worden uitgevoerd in 5 technische en wetenschappelijke domeinen (1- Pediatric Medicines Discovery, 2- Pediatrische biomarkers en biosamples, 3-ontwikkelingsfarmacologie, 4-pediatrische geneesmiddelenformuleringen en Medische hulpmiddelen, 5 - de ontwikkeling van geneesmiddelen ondersteunen tot pediatrische klinische onderzoeken) zullen de waargenomen waarde en de mogelijke hiaten die moeten worden opgevuld, worden ingeschat door navraag te doen bij de wetenschappelijke gemeenschappen en vele andere belanghebbenden. Tijdens de operationele fase worden de verschillende componenten van de nieuwe RI afgebeeld, inclusief het bestuursmodel strategieën voor interactie met nationale autoriteiten en de bestaande RI's, het IT-architectuurmodel, te verstrekken diensten en een ondernemingsplan. Ten slotte wordt een haalbaarheidsfase voorgesteld om virtuele oefeningen te ontwikkelen die de werking van de RI simuleren. Het uiteindelijke resultaat van het project is de CDR om EPTRI te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vaccin voor preventie en behandeling van infectie met Trypanosoma cruzi (CRUZIVAX). 01/06/2019 - 31/05/2024

Abstract

Chagas is een verwaarloosde ziekte die endemisch is in 21 Latijns-Amerikaanse landen en wordt veroorzaakt door Trypanosoma cruzi. Het is de grootste parasitaire ziektelast in Amerika (> 11.000.000 chronische infecties) en de eerste oorzaak van cardiale morbiditeit in arme landelijke / voorstedelijke gebieden. Het werd een wereldwijd probleem als gevolg van massale migratie met rapporteringen in 19 niet-endemische gebieden (> 1,3 miljoen luchtvaartmaatschappijen in de EU / VS). Behandeling is moeilijk omdat acute infecties milde symptomen hebben en grotendeels onopgemerkt blijven en evolueren naar chronische aandoeningen. Medicamenteuze therapie is ook langdurig, gaat vaak gepaard met bijwerkingen (10-30% onderbreking) en is alleen actief tijdens een vroege infectie. Het belangrijkste doel van CRUZIVAX is om de kloof tussen preklinische en klinische ontwikkeling te overbruggen door preklinische en klinische fase 1-onderzoeken uit te voeren van een naaldvrij vaccin tegen T. cruzi met bewezen werkzaamheid in preklinische modellen. Het vaccin is gebaseerd op een structuur-gemanipuleerd driewaardig chimeer antigeen zonder immuun-loksequenties en een adjuvans ter bevordering van zelfbeperkte lokaal beperkte immuunactivering die humorale en cellulaire immuniteit stimuleert, waarvan wordt verwacht dat het beschermt als profylactisch of therapeutisch (gecombineerd met benznidazol) vaccin. Om dit te bereiken zal CRUZIVAX: (i) preklinische studies uitvoeren bij muizen om de immunogeniteit en werkzaamheid van verschillende vaccinformuleringen in profylactische en therapeutische omgevingen te beoordelen, (ii) de immunogeniteit en werkzaamheid analyseren van de beste vaccinformulering bij honden en niet-menselijke primaten, (iii) cGMP-antigeen en adjuvans produceren door middel van kostenefficiënte productie (gefaciliteerde opname door gezondheidssystemen met beperkte middelen), (iv) een preklinische veiligheidsbeoordeling van het vaccin uitvoeren, (v) een fase 1-vaccin klinische proef uitvoeren bij gezonde vrijwilligers, en (vi) uitvoeren van een gezondheidseconomische analyse om kritische doelproductprofielparameters te identificeren. Het vaccin zal de pijplijn van producten voor de ziekte van Chagas versterken, gericht op het verminderen van de ziektelast en de sociale en economische impact ervan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een studie over de betekenis van de T-cell receptor diversiteit en AT-rijk DNA detectie door gliale cellen in het controlleren van neurologische varicella-zoster virus infecties. 01/10/2018 - 30/09/2023

Abstract

Varicella-zoster virus (VZV) veroorzaakt windpokken in kinderen, waarna het latent aanwezig blijft in neurale ganglia. VZV kan reactiveren en op deze manier herpes zoster (gordelroos, zona) veroorzaken. In deze studie zullen we genetische risicofactoren voor windpokken en herpes zoster verder onderzoeken. We zullen nagaan of mutaties in de DNA-sensor RNA polymerase III in immuuncellen van het zenuwstelsel een verminderde bescherming tegen VZV tijdens windpokken veroorzaken. Om dit te onderzoeken zullen we bloedcellen van de patiënt omvormen tot stamcellen en vervolgens tot zenuwcellen (en immuuncellen), welke we dan kunnen infecteren met VZV. We zullen tevens nagaan of de capaciteit van zgn. T-cellen om VZV te herkennen verschillend is tussen gordelroospatiënten en gezonde individuen. Hiervoor zullen we wederom gebruik maken van stamcellen om neuronen te genereren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel "International Collen-Francqui Professor 2018-2019" (Prof. dr. Philippe De Wals). 01/10/2018 - 31/12/2022

Abstract

Deze Franqui leerstoel wordt bekleed door Prof Philippe De Wals, Professor aan de Laval Universiteit in Quebec, Canada. Het onderwerp is Immunisatieprogramma's. Tijdens zijn verblijf zal de gastprofessor onderwijs inrichten voor een kleine groep deskundigen die tot zijn discipline behoren ("Class of Excellence"), geselecteerd uit verschillende universiteiten. Op het einde van zijn verblijf wordt een symposium ingericht op de campus van UAntwerpen, met medewerking van deze "Class of Excellence".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vaccinatie tijdens de zwangerschap: ontrafelen van de basisprincipes. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Ondanks de beschikbaarheid van succesvolle universele kinkhoestvaccinatieprogramma's blijft de ziekte wereldwijd een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Kinkhoest is momenteel een van de meest voorkomende vaccineerbare aandoeningen in de wereld. De hoogste incidentie wordt gezien in kinderen jonger dan 1 jaar, die nog te jong zijn om volledig beschermd te zijn door de huidig beschikbare vaccins en vaccinatieprogramma's. Om deze jonge kinderen beter te beschermen zijn alternatieve vaccinatiestrategieën zoals vaccinatie tijdens de zwangerschap noodzakelijk. De laatste jaren werd kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap als strategie geïntroduceerd in een stijgend aantal landen en is er veel informatie beschikbaar geworden rond de wetenschappelijke achtergrond voor verschillende aspecten van deze vaccinatiestrategie. Echter, kennis omtrent verschillende andere belangrijke aspecten van deze vaccinatiestrategie ontbreekt momenteel nog. Daarom is het doel van dit onderzoeksproject om de basisprincipes achter (kinkhoest)vaccinatie tijdens de zwangerschap te ontrafelen. Om dit te bereiken zijn er 8 verschillende onderzoeksvragen geformuleerd in dit onderzoeksproject die elk naar een andere immunologisch aspect van deze vaccinatiestrategie kijken. Wij zijn ervan overtuigd dat de resultaten van dit onderzoeksproject niet alleen ondersteunend zullen zijn voor de huidige aanbevelingen rond kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, maar dat de resultaten ons ook zullen helpen om de immunologische mechanismen die zullen worden gebruikt in nieuwe vaccins die tijdens de zwangerschap kunnen worden gebruikt zoals GBS, RSV, CMV, Zika... beter te begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar nasofaryngeaal dragerschap van Streptococcus pneumoniae en andere pathogenen bij kinderen (6-30 maanden) met acute middenoorontsteking en bij gezonde kinderen (6-30 maanden) in kinderdagverblijven in België 01/10/2018 - 14/09/2020

Abstract

Algemeen gebruik van vaccins tegen Streptococcus pneumoniae in kinderen resulteerde in een daling van de aanwezigheid van de serotypes vervat in het vaccin. Meer dan 90 verschillende serotypes zijn gekend en de huidige vaccins bieden bescherming tegen 10 tot 13 serotypes. Om een duidelijk beeld te krijgen van de serotypes die door kinderen gedragen worden, alsook van de impact van het vaccin, werd de huidige studie opgestart. Reeds in de eerste levensmaanden van het kind is Streptococcus pneumoniae aanwezig in de neus- en keelholte, gewoonlijk tijdelijk en onschadelijk. In sommige gevallen, kan het echter zijn dat een infectie ontstaat, zoals een oor-, long- of hersenvliesontsteking. Omdat Streptococcus pneumoniae frequenter voorkomt onder bepaalde omstandigheden, focust de huidige studie op kinderen tussen 6 en 30 maanden, ofwel gezond en opgevangen in een kinderdagverblijf, ofwel lijdend aan een acute middenoorontsteking. Over een periode van vier jaar, zal een wisser genomen worden van de neusholte van deze kinderen (700 in jaar 1 en 900 in de daaropvolgende jaren, 6800 in totaal). Zo zal de aanwezigheid, densiteit en type dragerschap onderzocht worden, evenals de antimicrobiële gevoeligheid. De aanwezigheid van enkele andere pathogenen die mogelijks luchtweg- of oorinfecties veroorzaken zullen ook onderzocht worden. De resultaten van de huidige studie zijn waardevol met betrekking tot het nemen van beslissingen aangaande de ontwikkeling van vaccins, vaccinatieprogramma's en aanbevelingen rond antibioticabehandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Biomerkers in de eerste-fractie urine voor een verbeterde diagnose en opvolging van baarmoederhalskanker (voor)stadia. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Baarmoederhalskanker blijft wereldwijd een groot probleem, in België sterven jaarlijks meer dan 200 vrouwen aan deze ziekte. Bijna alle gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door een infectie met hoog risico (hr) soorten van het humaan papillomavirus (HPV). Traditionele screeningsprogramma's op basis van cervicale uitstrijkjes (pap-uitstrijkjes) die abnormale cellen detecteren, hebben te maken met tal van beperkingen, wat de noodzaak van alternatieve screeningsbenaderingen benadrukt. Detectie van hrHPV-DNA in plaats van abnormale cervicale cellen is gevoeliger gebleken voor het detecteren van gevallen van baarmoederhalskanker, maar het mist klinische specificiteit, d.w.z. het vermogen om alleen die vrouwen te detecteren die follow-up of onmiddellijke verwijzing voor colposcopie vereisen. Daarom is de belangrijkste doelstelling van deze studie het analyseren van kandidaat-biomarkers voor de diagnose van cervicale (pre) kanker en ziektemonitoring in thuis-verzamelde first-void (FV) urinemonsters, gevolgd door translatie van de aanwezigheid van (1) hrHPV-DNA en (2) deze biomarkers in een nieuw screeningsalgoritme voor baarmoederhalskanker. Hiertoe zullen we twee klinische proefstudies uitvoeren, waarbij vrouwen (= 30 jaar) met een abnormale papuitstrijking gevraagd zullen worden om een ​​FV-ochtendurinemonster te verstrekken. In de eerste studie willen we nauwkeurige biomarkers identificeren voor respectievelijk laag- en hooggradige squameuze intra-epitheliale laesies. In een tweede onderzoek zullen in de loop van de tijd meerdere monsters worden verzameld (longitudinale monsterverzameling) om biomarkers te identificeren die pro- of regressie van HPV-infectie / precancereuze laesies kunnen voorspellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar nasofaryngeaal dragerschap van Streptococcus pneumoniae en andere pathogenen bij kinderen (6-30 maanden) met acute middenoorontsteking en bij gezonde kinderen (6-30 maanden) in kinderdagverblijven in België. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Algemeen gebruik van vaccins tegen Streptococcus pneumoniae in kinderen resulteerde in een daling van de aanwezigheid van de serotypes vervat in het vaccin. Meer dan 90 verschillende serotypes zijn gekend en de huidige vaccins bieden bescherming tegen 10 tot 13 serotypes. Om een duidelijk beeld te krijgen van de serotypes die door kinderen gedragen worden, alsook van de impact van het vaccin, werd de huidige studie opgestart. Reeds in de eerste levensmaanden van het kind is Streptococcus pneumoniae aanwezig in de neus- en keelholte, gewoonlijk tijdelijk en onschadelijk. In sommige gevallen, kan het echter zijn dat een infectie ontstaat, zoals een oor-, long- of hersenvliesontsteking. Omdat Streptococcus pneumoniae frequenter voorkomt onder bepaalde omstandigheden, focust de huidige studie op kinderen tussen 6 en 30 maanden, ofwel gezond en opgevangen in een kinderdagverblijf, ofwel lijdend aan een acute middenoorontsteking. Over een periode van vier jaar, zal een wisser genomen worden van de neusholte van deze kinderen (700 in jaar 1 en 900 in de daaropvolgende jaren, 6800 in totaal). Zo zal de aanwezigheid, densiteit en type dragerschap onderzocht worden, evenals de antimicrobiële gevoeligheid. De aanwezigheid van enkele andere pathogenen die mogelijks luchtweg- of oorinfecties veroorzaken zullen ook onderzocht worden. De resultaten van de huidige studie zijn waardevol met betrekking tot het nemen van beslissingen aangaande de ontwikkeling van vaccins, vaccinatieprogramma's en aanbevelingen rond antibioticabehandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Studie over de vaccinatiegraad in Vlaanderen. 13/11/2015 - 31/12/2016

  Abstract

  eze survey onderzoek vaccinatiegraad bij kinderen (18-24 maanden), adolescenten en moeders tijdens zwangerschap in Vlaanderen. Interviewers koen aan huis om gegevens over vaccinatiestatus en redenen voor niet-vaccinatie te verzamelen, alsook attitude ivm vaccinatie te bevragen, bij een tweestaps cluster steekproef van 875 jonge kinderen, 1250 adolescenten en 625 moeders die minder dan 3 maanden tevoren bevallen zijn. Vaccinatiegegevens van thuis worden aangevuld met data van artsen en van Vaccinnet, de centrale databank. Deze studie is een samenwerking tussen CEV (UAntwerpen) en LUVAC (KULeuven) in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Biomerkers in de eerste fractie urine voor een verbeterde diagnose en opvolging. 01/10/2015 - 30/09/2018

   Abstract

   De voordelen van urine als klinisch staal – niet invasief, via zelf-afname en thuis afname – zijn algemeen aanvaard. Daarentegen is het gebruik van (eerste fractie) urine als bron van biomerkers voor aandoeningen van het urinair-genitale stelsel nog zeer weinig onderzocht. Dit project zal het potentieel van (eerste fractie) urine als 'liquid biopsy' aantonen a.d.h.v. drie concrete toepassingen: diagnose van voorstadia van baarmoederhalskanker, voorspelling van evolutie van een HPV infectie en bepalen van de immuniteit tegen een HPV infectie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Biomerkers in de eerste-fractie urine voor een verbeterde diagnose en opvolging van baarmoederhalskanker (voor)stadia. 01/10/2015 - 30/09/2017

    Abstract

    Baarmoederhalskanker blijft wereldwijd een groot probleem, in België sterven jaarlijks meer dan 200 vrouwen aan deze ziekte. Bijna alle gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door een infectie met hoogrisico (hr) soorten van het humaan papillomavirus (HPV). Traditionele screeningsprogramma's op basis van cervicale uitstrijkjes (pap-uitstrijkjes) die abnormale cellen detecteren, hebben te maken met tal van beperkingen, en dringen aan op de noodzaak van alternatieve screeningbenaderingen. Detectie van hrHPV-DNA in plaats van abnormale cervicale cellen is gevoeliger gebleken voor het detecteren van gevallen van baarmoederhalskanker, maar het mist klinische specificiteit, d.w.z. het vermogen om alleen die vrouwen te detecteren die follow-up of onmiddellijke verwijzing voor colposcopie vereisen. Daarom is de belangrijkste doelstelling van deze studie het analyseren van kandidaat-biomerkers voor de diagnose van cervicale (pre) kanker en ziektemonitoring in thuis-verzamelde first-void (FV) urinemonsters, gevolgd door translatie van de aanwezigheid van (1) hrHPV-DNA en (2) deze biomerkers in een nieuw screeningsalgoritme voor baarmoederhalskanker. Hiertoe zullen we twee klinische proefstudies uitvoeren, waarbij vrouwen (= 30 jaar) met een abnormale papuitstrijking gevraagd zullen worden om een ​​FV-ochtendurinemonster te verstrekken. In de eerste studie willen we nauwkeurige biomerkers identificeren voor respectievelijk laag- en hooggradige squameuze intra-epitheliale laesies. In een tweede onderzoek zullen in de loop van de tijd meerdere monsters worden verzameld (longitudinale monsterverzameling) om biomerkers te identificeren die pro- of regressie van HPV-infectie / precancereuze laesies kunnen voorspellen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Onderscheiden van bacteriële en virale oorzaken van hersenvliesontsteking d.m.v. de expressie van genen. 01/07/2015 - 30/06/2017

     Abstract

     WE VERONDERSTELLEN DAT VIRALE EN BACTERIËLE MENINGITISINFECTIES ANDERE EN VERSCHILLENDE GENEN ACTIVEREN IN HET LICHAAM. DIT KAN GEANALYSEERD WORDEN DOOR DE EXPRESSIE VAN ALLE GENEN TE BEPALEN (BLOEDSTALEN: BRON VAN RNA) EN ZO EEN SPECIFIEK GENEXPRESSIEPROFIEL OP TE STELLEN VOOR ELK TYPE MENINGITIS EN INDIEN MOGELIJK OOK PATHOGEEN-SPECIFIEK. IN EERDERE STUDIES IS REEDS AANGETOOND DAT GENEXPRESSIEPROFIELEN VERSCHILLENDE INFECTIES KUNNEN ONDERSCHEIDEN. IN DEZE STUDIE LIGT DE FOCUS OP DE MENINGITISINFECTIE MET IN EERSTE INSTANTIE DE 3 MEEST VOORKOMENDE PATHOGENEN. DE RESULTERENDE GENEXPRESSIEPROFIELEN GEVEN ONS MEER INFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE IMMUUNRESPONS EN VORMT DE BASIS VOOR EEN VERNIEUWDE DIAGNOSTIEK. WANT DE HUIDIGE DIAGNOSTIEK VOOR MENINGITIS VERLOOPT TRAAG EN KAN ONVOLDOENDE SPECIFIEK ZIJN. HET IS EVENEENS MOGELIJK DAT HET DIAGNOSTISCH BELANGRIJK CEREBROSPINAAL VOCHT NIET KAN WORDEN AFGENOMEN. WIJ FOCUSSEN ONS DUS ENKEL OP BLOED ALS STARTMATERIAAL EN WERKEN ENKEL MET DE ALTIJD MEETBARE WAARDE: GENEXPRESSIE INCLUSIEF DE IMMUUNRESPONS.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Planning support for phase I study with n-OPV2. 17/06/2015 - 25/09/2015

      Abstract

      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Multidisciplinair onderzoek van vaccinatie en infectieziekten (Vaxinfectio-PO). 01/01/2015 - 31/12/2020

       Abstract

       Geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek met focus op een verbeterde kennis van de immuunrespons bij profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumorvaccins) en het beperken van antibioticaresistentie. Verschillende innovatieve onderzoekstopics zijn lopende of zitten in de pipeline: potentiële ontwikkeling van theranostische toestellen (e.g. snelle Point of Care diagnostica, optische biosensoren, lab-on-chip, microarrays) voor detectie van pathogenen and geassocieerde resistentie en dit in samenwerking met verschillende Europese onderzoekspartners; potentiële ontwikkeling van snelle diagnostische tests en injectiesystemen; potentiële ontwikkeling van patiënt specifieke cellulaire vaccins voor gerichte antivirale en antikanker therapie.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       ASCID: Antwerps Onderzoekscentrum voor Infectieziekten. 01/01/2015 - 31/12/2019

       Abstract

       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Voorspellen van immuunresponsen door immunosequencing data te modelleren. 01/01/2015 - 31/12/2018

       Abstract

       Vaccin-geïnduceerde veranderingen in antilichamen en T-cellen en hun beschermende waarde tegen natuurlijke infecties worden bestudeerd in vaccinatiestudies. Hierdoor heeft men kunnen vaststellen dat niet alle vaccins even effectief zijn en dat er variabiliteit is tussen individuen wat betreft de grootte en de duur van de immuunrespons na vaccinatie. Onze hypothese is dat individu-specifieke genetische karakteristieken die verzameld zijn in een korte tijdsspanne na vaccinatie voldoende zijn om immuunresponsen te voorspellen over een lange periode na vaccinatie. Voor dit project zullen we 120 vrijwilligers rekruteren: 40 van hen zullen voor de eerste keer een hepatitis B vaccin krijgen toegediend, gevolgd door een booster vaccin; 40 anderen dienen we een monovalent mazelen booster vaccin toe en een laatste groep van 40 dienen we een gecombineerd mazelen-bof-rubella vaccin toe. Bloedstalen zullen bij de deelnemers op verschillende tijdstippen (tot een jaar na vaccinatie) afgenomen worden. We bestuderen vaccin-geïnduceerde veranderingen in genexpressie in immuuncompetente cellen na vaccinatie, individu-specifieke genetische voorbeschiktheid voor peptide herkenning door T-cellen (a.d.h.v. T-cel receptor en major histocompatibiliteit sequencing) en de adaptieve immuunrespons (peptide-specifieke T-cellen en antilichamen). Met behulp van geavanceerde longitudinale modellerings-, data mining en machine learning technieken op individu-specifieke data, zullen we vaccin-geïnduceerde T-cell responsen kunnen voorspellen op langere termijn. Dit project zal de standaard vooropstellen voor de vaccinologie van de nabije toekomst. Onze resultaten zijn ook belangrijk door hun toepasbaarheid in andere onderzoeksvelden zoals deze van de therapeutische kankervaccinatie en virale immunologie.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project website

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap: wat is de invloed van maternale antistoffen op het immuunantwoord bij voldragen en premature zuigelingen: de MAMA studie. 01/01/2015 - 31/12/2018

        Abstract

        Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Evaluatie van de neonatale hepatitis B vaccinatie dekking en houding in de Mekong-delta (ANBeCAM). 01/09/2014 - 31/08/2016

         Abstract

         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Gastro-enteritis bij zuigelingen ingeënt tegen rotavirus in België en Vietnam: het effect van maternale antistoffen via borstvoeding en de identificatie van (nieuwe) pathogenen. 01/01/2014 - 31/12/2015

          Abstract

          Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Bioactieve componenten in moedermelk. 01/01/2014 - 31/12/2014

           Abstract

           De invloed van vaccinatie tijdens de zwangerschap op bioactieve componenten in moedermelk (specifieke antistoffen tegen kinkhoest en influenza, de totale hoeveelheid SIgA en zijn subclasses en lactoferrine) zal in een eerste luik onderzocht worden. Daarenboven bestuderen we het effect van de bewaaromstandigheden op de bioactieve componenten. Verschillen tussen moedermelk van preterm en at term bevallen moeders zal geanalyseerd worden in samenwerking met de dienst Neonatologie van UZA.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Het effect van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. 01/10/2013 - 30/11/2016

           Abstract

           Het doel van dit onderzoek is om de immunologische effecten te onderzoeken van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, op zowel zwangere vrouwen als hun kinderen. Verder wil het project het bewijs leveren dat deze strategie bescherming kan bieden aan beiden. De studie wordt uitgevoerd in 2 landen met verschillende epidemiologie, en verschillende vaccins worden gebruikt bij de zuigelingen (België en Vietnam).

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie. 01/10/2013 - 31/07/2015

            Abstract

            Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Verbeterde opsporing van infectieziekten in de mondholte via nucleïne zuur testen gebruikmakend van een veilige en gebruiksvriendelijke mondspoeling. 01/08/2013 - 31/07/2015

             Abstract

             Staalname voor opsporing van DNA van pathogenen in de mondholte kan via een mondspoeling ipv gebruikt te maken van een wisser. Tijdens dit project zal een in-huis ontwikkeld mondspoelmiddel getest worden.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Monitoring van de impact van HPV-vaccinatie via onderzoek van DNA HPV prevalentie in urinemonsters van adolescenten. 01/07/2013 - 31/07/2018

              Abstract

              Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IARC-WHO. UA levert aan IARC-WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Onderzoek naar een nieuw medical device met gegarandeerde collectie van eerste fractie urine voor de detectie van humaan papilloma virus (COLLI-PEE). 01/07/2013 - 30/06/2014

               Abstract

               Dit project heeft als doel een nieuw medisch 'device' te ontwikkelen om de detectie van seksueel overdraagbare infecties in urine te optimaliseren en standaardiseren. Daarbij wordt zowel de technische werking, klinische als gebruiksaspecten geëvalueerd en geoptimaliseerd. In een samenwerking tussen Novosanis en het IOF consortium Vaxinfectio-PO werd door Novosanis voornamelijk technische werking en produceerbaarheid onderzocht, door Vaxinfectio de klinische randvoorwaarden en door PO de gebruiksacceptatie en -semantiek. De samenwerking tussen de verschillende partners versterkte de industriële en wetenschappelijke relevantie. Het project won in 2015 de IWT innovatie-award nominatie maatschappelijke relevantie.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Seroprevalentie 2012. 13/12/2012 - 31/12/2012

                Abstract

                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WIV. UA levert aan WIV de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 De rol van CMV-infectie in leeftijdsgerelateerde hyporesponsiviteit voor influenza vaccinatie. 01/10/2012 - 30/09/2015

                 Abstract

                 Het bereiken van een hogere leeftijd gaat gepaard met immuundysfunctie en dysregulatie, benoemd als immunosenescentie. Eerder onderzoek vond een associatie tussen deze immuundetoriatie en de cytomegalovirus (CMV) carrier status. Dit project wil nagaan of er een verband bestaat tussen de CMV-serostatus en CMV- specifieke Tcell Immuniteit enerzijds en respons op influenza vaccinatie anderzijds, in een bejaarde populatie. De bevindingen zullen bijdragen tot de kennis van mogelijke mechanismen betrokken bij immunosenescentie, en kunnen leiden tot nieuwe vaccinatiestrategieen, zoals pre -vaccinatie screening, om een effectievere respons na te streven bij bejaarden.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  De symptomen verlichten van kinkhoest bij heel jonge kinderen in verschillende epidemiologische omgevingen door de concentratie van moederlijke antilichamen tijdens de zwangerschap te vergroten. 01/06/2012 - 31/05/2014

                  Abstract

                  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Studie naar de vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2012. 04/01/2012 - 31/01/2013

                   Abstract

                   Voor de evaluatie van het vaccinatiebeleid wenst de Vlaamse overheid meer inzicht te verwerven in de subpopulaties die niet of onvoldoende bereikt worden door het huidige vaccinatieprogramma, de redenen van niet of onvolledig vaccineren, het aandeel van de belangrijkste vaccinatoren in het vaccinatieprogramma en welke initiatieven de effectiviteit van het vaccinatiebeleid kunnen bevorderen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Kwantificering van varicella-zoster virus boosting mechanismes met hun volksgezondheidsimplicaties voor vaccinatie. 01/01/2012 - 31/12/2014

                    Abstract

                    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Reduceren van de last van kinkhoest (pertussis) bij zeer jonge kinderen in verschillende epidemiologische settings door middel van vaccinatie tegen pertussis tijdens de zwangerschap. 01/01/2012 - 31/12/2013

                     Abstract

                     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Een kwantitatieve analyse van varicella-zoster virus infectie: van immunologie tot epidemiologie. 01/10/2011 - 30/09/2013

                      Abstract

                      Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Ontwikkeling en implementatie van een curriculum voor een interactieve cursus vaccinologie. 27/05/2011 - 15/08/2011

                       Abstract

                       Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WHO. UA levert aan WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Ontwikkeling van een module voor de immunologische basis voor de immunisatieserie over hepatitis B 31/01/2011 - 04/02/2011

                        Abstract

                        Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds the World Health Organization (WHO). UA levert aan World Health Organization (WHO) de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Efficiëntie, billijkheid en autonomie: de ethiek van een vaccinatiebeleid. 01/01/2011 - 31/12/2014

                         Abstract

                         Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2010 - 30/09/2013

                          Abstract

                          Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Moederlijke Antilichamen tegen bof in een Cohorte van kinderen tot 1 jaar. 31/01/2010 - 30/11/2010

                          Abstract

                          Dit project onderzoekt de hoeveelheid en duur van aanwezigheid van maternele antistoffen tegen bof bij zuigelingen. De titer antistffen in vrouwen in de vruchtbare leeftijd is afhankelijk van hun vaccinatie toestand, het verdwijnen van de antistoffen over de tijd en het al dan niet bloot staan aan boosters met het wilde type virus. De titer maternele antisotffen bij de kinderen wordt vermoedelijk beinvloed door de titer bij de moeders.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Cost-effectiveness of 7, 10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines 2009-52_HTA. 10/12/2009 - 15/04/2011

                           Abstract

                           Met dit project willen we schatten dmv simulatiemodellen wat de effectiviteit en kosten-effectiviteit is van de verschillende opties van gebruik van 7-, 10- en 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccins in Belgie, waarbij we rekeneing houden met de Belgische en internationale ervaring met deze vaccins op het vlak van efficaciteit, veiligheid en effectiviteit.We gaan ook de impact na van groepsimmuniteitseffecten, serotypevervanging en waar mogelijk tevens de indirecte impact van kruisprotectie en antibioticaresistentie.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Vaccinatietoestand van Rotarix bij darminvaginatie tijdens het eerste levensjaar. 15/11/2009 - 31/12/2009

                            Abstract

                            Met dit project gaan we na of er een mogelijke associatie is tussen rotavirusvaccinatie en darminvaginatie in Belgie.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Multidisciplinair onderzoek van vaccinatie en infectieziekten. 01/11/2009 - 31/12/2014

                             Abstract

                             Geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek met focus op een verbeterde kennis van de immuunrespons bij profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumorvaccins) en het beperken van antibioticaresistentie. Verschillende innovatieve onderzoekstopics zijn lopende of zitten in de pipeline: potentiële ontwikkeling van theranostische toestellen (e.g. snelle Point of Care diagnostica, optische biosensoren, lab-on-chip, microarrays) voor detectie van pathogenen and geassocieerde resistentie en dit in samenwerking met verschillende Europese onderzoekspartners; potentiële ontwikkeling van snelle diagnostische tests en injectiesystemen; potentiële ontwikkeling van patiënt specifieke cellulaire vaccins voor gerichte antivirale en antikanker therapie.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project website

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Surveillance van hepatitis B en C. 06/09/2009 - 30/03/2010

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Leerstoel "Advanced research and development in addiction medicine & psychiatry". 01/01/2009 - 31/12/2014

                               Abstract

                               Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Modellen van infectieziekten: ecologie van natuurlijke gastheren, ecologische verstoringen en overdracht naar de mens. 01/01/2009 - 31/12/2012

                               Abstract

                               Wijzigingen in milieuomstandigheden (vb. klimaat) kunnen een invloed uitoefenen op de ecologie van infecties, via veranderende aantallen van natuurlijke gastheren of door veranderingen in de transmissiesnelheden van een infectie (rechtstreeks of via vectoren). Dit project onderzoekt dergelijke effecten, d.m.v. waarnemingen, experimenten en mathematische modellen, voor vijf geselecteerde modelsystemen (hantavirus bij woelmuizen, pest in woestijnratten, areanavirus in Afrikaanse muizen, dengue bij mensen en rotavirussen in gevaccineerde mensenpopulaties). De verworven inzichten worden gebruikt om veranderingen in de "ziektelast" te evalueren, met en zonder bestrijding.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België (DRUSEB). 01/10/2008 - 31/12/2011

                               Abstract

                               Het project wil de aard en de omvang van legaal en illegaal druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België bestuderen. Er zal o.a. in kaart gebracht worden wat de meest voorkomende drugsgerelateerde gezondheidsproblemen in de fysieke, sociale en psychische aspecten. Vanuit het perspectief van de sekswerkers zal er nagegaan worden welke van deze gezondheidsproblemen prioritair zijn.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. 01/10/2008 - 30/09/2010

                                Abstract

                                Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden worden ook stelselmatig voor ander gezondheidsgedrag vastgesteld (Bury, 2005), maar de onderliggende mechanismen zijn onduidelijk. We combineren empirische (administratieve en enquête-) gegevens met gerandomiseerde experimenten om het relatief belang van de door ons naar voren geschoven mechanismen te meten en te kwantificeren.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Geïntegreerd onderzoek naar vaccins en infectieziekten. 01/01/2008 - 31/12/2014

                                Abstract

                                De behandeling en preventie van bacteriële en virale infecties is de focus van het Methusalem-project VAXINFECTIO. Hierbij komen antibioticaresistentie, anti-tumor afweerreacties bij witte bloedcellen, de evaluatie van vaccinaties en de socio-economische aspecten van antibioticagebruik aan bod. Het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (Vaxinfectio) van de Universiteit Antwerpen - bestaande uit het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) en het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) - werkt hierbij nauw samen met het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project website

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. 01/12/2007 - 31/12/2014

                                 Abstract

                                 Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Oprichting van een translationeel platform voor geïntegreerd vaccinonderzoek. 01/12/2007 - 26/11/2012

                                  Abstract

                                  Het project beoogt om, voortbouwend op de expertise van het Vaccin & Infectieziekten Instituut op vlak van uitvoering van vaccin trials (fase 1-4), microbiologische diagnostiek en immunologisch basisonderzoek een translationeel platform voor geïntegreerd vaccin-onderzoek te ontwikkelen. Dit platform zal volgens ISO-normen functioneren en d.m.v. snelle transitie van lab naar 'bed-side', en snelle feedback van bed-side naar lab, snelle bijsturing kunnen garanderen van een nieuwe generatie HPV-vaccins (humaan papillomavirus vaccin). Dit platform zal eveneens toelaten om in samenwerking met de industriële partner serologische en urine-testen te ontwikkelen voor 'early efficacy testing' en opvolging van gevaccineerden. Tenslotte zal binnen deze samenwerkingsstructuur basisonderzoek naar mucosale cellulaire immuniteit kunnen worden opgestart. Door middel van deze projectfinanciering zal het instituut in staat zijn om de aanwezige kennis rond HPV-testing en vaccindoeltreffendheid te consolideren en meer gericht te gaan ontwikkelen met oog voor een verdere economische valorisatie; bovendien zal de huidige samenwerking van meer dan 20 jaar met de farmaceutische industrie zal een extra dimensie krijgen met nieuwe mogelijkheden tot expansie en samenwerking.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Studie van de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008. 01/12/2007 - 31/12/2008

                                   Abstract

                                   Hoe goed zijn Vlaamse peuters gevaccineerd? Vaccinatiegraadmeting voor de vaccins aanbevolen in het basisvaccinatieschema bij Vlaamse kinderen van 18 tot 24 maand en onderzoek naar risicofactoren voor onvolledige vaccinatie in deze leeftijdsgroep, in het kader van de Vaccinatiegraadstudie bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen 2008 in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. In samenwerking met KULeuven, tot eind 2008.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Is het tijd om Hepatitis A controle wereldwijd te maken? 01/06/2007 - 31/05/2008

                                    Abstract

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Gezondheidseconomische evaluatie van de rotavirusvaccinatie (RV) van zuigelingen in België. 01/12/2006 - 31/05/2007

                                     Abstract

                                     In dit rapport wordt een model gebruikt om te begrijpen hoe we de op dit moment beschikbare orale rotavirus vaccins (Rotarix® en RotaTeq®) in ons grootste voordeel kunnen gebruiken. In gezondheidseconomische evaluatie, zoals toegepast in dit rapport, wordt hetgeen het grootste voordeel is voor onze maatschappij gedefinieerd als de combinatie van interventies die leiden tot de grootste mogelijke gezondheidswinst, voor zoveel mogelijk mensen (d.i. het maximaliseren van de gezondheidswinst (hier hoofdzakelijk uitgedrukt als levensjaren en "voor kwaliteit van leven aangepaste levensjaren" of "gezonde levensjaren" (Quality Adjusted Life Year, QALY)), gegeven een beperkt budget. We hebben zowel de gepubliceerde internationale literatuur als de niet-gepubliceerde (grijze) literatuur nagekeken en bovendien een hele reeks Belgische epidemiologische en kostengegevens verzameld en geanalyseerd. Vervolgens werd een simulatiemodel ontwikkeld, dat we geparametriseerd en aangepast hebben, zoveel mogelijk aan de hand van Belgische gegevensbronnen. Hiermee werd dan gesimuleerd hoe effectief en kosteneffectief een veralgemeende vaccinatie van de Belgische zuigelingen met Rotarix® en RotaTeq® zou zijn.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project website

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Beschermingsduur na hepatitis B vaccinatie: uitgebreide statistische modellering van lange-termijn opvolggegevens, mogelijke beïnvloedende factoren en het verband tussen humoraal en cellulair immuunantwoord. 01/10/2006 - 30/09/2009

                                      Abstract

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Vaccinatie veiligheid - attitudes, training and communicatie (VACSATC). 01/09/2006 - 31/10/2009

                                       Abstract

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Onderzoek naar prevalentie van maternele antistoffen tegen vaccineerbare infecties: serologisch onderzoek bij vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap met vergelijking van gevaccineerde moeders en moeders met natuurlijk verworven immuniteit. 01/03/2006 - 31/12/2007

                                        Abstract

                                        Het doel van deze studie is het meten van antistoffen tegen vaccineerbare aandoeningen bij zwangere vrouwen en het nagaan van de haalbaarheid van een studie bij zwangere vrouwen en de transmissie van maternele antistoffen naar hun nakomelingen. Enerzijds onderscheiden we vrouwen die gevaccineerd zijn voor mazelen, rubella, hepatitis A, en anderzijds vrouwen die deze ziekten natuurlijk doorgemaakt hebben. Voor CMV, varicella en rota-virus bestaat nog geen universeel vaccinatieprogramma en zal de beschrijving van natuurlijke antistoffen bij zwangere vrouwen nuttig zijn voor vergelijking in de toekomst met eventueel gevaccineerde generaties.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         De immunologische basis voor de immunisatie serie over hepatitis B. 15/11/2005 - 15/11/2006

                                         Abstract

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (VAXINFECTIO). 01/01/2005 - 31/12/2019

                                          Abstract

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Effectieve en aanvaardbare strategieën voor de controle van SARS en andere opkomende infecties in China en Europa (SARSControl). 01/01/2005 - 31/03/2008

                                          Abstract

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Studie van de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2004. (perceel 1 en perceel 2) 01/12/2004 - 31/12/2005

                                           Abstract

                                           Effectieve controle vereist surveillance van infectieziekten op verschillende vlakken, onder andere van vaccinatiegegevens. Vermits de registratiegegevens over vaccins van georganiseerde preventieve diensten niet volledig zijn, werd in 1999 voor de eerste maal een representatieve steekproef van de vaccinatiestatus van jonge kinderen tussen 18 en 24 maanden onderzocht. Deze meting wordt in 2005 herhaald en uitgebreid naar adolescenten en 7-jarigen om de actuele toestand te kennen en eventuele evoluties vast te stellen. In totaal zullen 3700 kinderen worden bevraagd over hun vaccinatietoestand. Bovendien zullen gemeenschappelijke kenmerken van niet- of onvolledig gevaccineerde kinderen worden nagegaan, met voorstellen voor beleidsondersteunende maatregelen als gevolg.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Verbeteren van de Europese volksgezondheid door modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (POLYMOD). 01/09/2004 - 31/08/2008

                                            Abstract

                                            Dit internationaal EU project beoogt de methodes van modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (voornamelijk vaccinatie) te optimaliseren. Met name nieuwe informatie over hoe mensen sociaal mixen, en hoe dit bijdraagt tot de verspreiding van infectieziektes in Europa, zal worden verzameld en op optimale wijze gebruikt worden in dynamische mathematische simulatiemodellen. Deze technieken zullen toegepast worden op specifieke interventies in combinatie met economische evaluatie. De resultaten van deze analyses zullen rechtstreeks beschikbaar worden gemaakt voor de besluitvorming in 15 Europese landen.

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Statistische eigenschappen van de infectiedruk, de contactmatrix en de reproductiesnelheid : kwantificering, onderlinge wisselwerking en impact in mathematische modellen voor de dynamische transmissie van infectieziekten. 01/01/2004 - 31/12/2009

                                             Abstract

                                             Het onderzoek naar de contactmatrix speelt een cruciale rol in het mathematisch modelleren van infectieziekten. Er zijn tot op heden maar een beperkt aantal pogingen geweest om contactpatronen tussen mensen te kwantificeren. Doel van dit onderzoeksproject is het schatten van de contactmatrix via een steekproef van dagboekgegevens en deze data te koppelen aan de geschatte infectiedruk voor bepaalde vaccineerbare aandoeningen (op basis van sero-epidemiologische gegevens).

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase II studie bepaling veiligheid en tolerantie v/e influenzavirus vaccin, typen A en B levend koud geadapteerd vloeibare samenstelling (CAIV-T), bij gezonde kinderen en adoles. (6-18) 25/06/2003 - 30/08/2003

                                              Abstract

                                              In deze multi-centrische studie zullen 240 gezonde vrijwilligers (waarvan 45 in ons centrum) een dosis krijgen van hetzij het kandidaat griepvaccin, hetzij placebo en dit onder de vorm van een nasale spray. De virusstammen geselecteerd voor dit griepvaccin zijn deze aanbevolen door de WGO voor de winter 2003-2004. De reactogeniciteit wordt beoordeeld aan de hand van anamnestische gegevens gedurende 7 dagen startend op de dag van de vaccinatie. Een laatste telefonisch contact zal plaatsvinden 21 dagen na vaccinatie om eventuele Serious Adverse Events te melden.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Screeningsprogramma naar seksueel overdraagbare aandoeningen en hepatitis B vaccinatie bij prostitue(e)s in de provincie Antwerpen. 01/01/2003 - 31/12/2004

                                               Abstract

                                               In 2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostitue( e )s in het Antwerpse. 108 prostitue( e )s namen deel aan dit project. Dit project past binnen een breder gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsproject rond seksueel overdraagbare aandoeningen, condoomgebruik en hygiene. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 in de provincie Antwerpen met een ruimere permanentie en beschikbaarheid van artsen en verpleegkundige. Een structure le financiering wordt nog verder uitgewerkt om de noodzakelijke continuYteit voor dit project te garanderen.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Surveillance of vaccine preventable hepatitis (HEPNET). 01/09/2002 - 31/08/2005

                                                Abstract

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Gezondheidspromotie van Antwerpse prostituees, overeenkomstig het convenant tussen Gh@pro en de Vlaamse Gemeenschap. 01/01/2002 - 31/12/2008

                                                 Abstract

                                                 In 1999-2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostituees in het Antwerpse. Dit project gaat gepaard met een breder GVO-project over voorlichting en informatie rond SOI's, condoomgebruik, doorverwijzingsbeleid en hygiene in het algemeen. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 en 2002 met een deel financiering vanuit Gh@pro om het personeelsgedeelte van het project te kunnen steunen vanuit de UIA/CEV.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Enkel-blinde, gerandomiseerde fase II klinische trial om de immunogeniciteit en de veiligheid te evalueren van 1 enkele dosis van één van drie mogelijke vormen van het dTpa vaccin - 10 tot 18 jaar oud. 30/10/2001 - 31/03/2002

                                                  Abstract

                                                  Doel van dit klinisch onderzoek is om te evalueren wat het effect is van een verlaging van de aluminiuminhoud van het reeds in Europa gelicencieerde klem-kroep-kinkhoest vaccin voor adolescenten en volwassenen (Boostrix®) op zijn veiligheid en nevenwerkingsprofiel. Het bestaand vaccin, dat 0,5 mg aluminium bevat, wordt hiertoe vergeleken met 2 kandidaatvaccins die respectievelijk 0,3mg en 0,133 mg aluminium bevatten. In totaal zullen 630 gezonde vrijwilligers van 10-18 jaar oud deelnemen aan de studie, waaraan 4 onderzoekscentra deelnemen. Ze krijgen elk 1 dosis van één van de drie mogelijke formuleringen van het dTpa vaccin, de toewijzing hiervan gebeurt op willekeurige wijze.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Screeningsprogramma naar seksueel overdraagbare aandoeningen en hepatitis B vaccinatie bij prostitue(e)s in de provincie Antwerpen. 01/10/2001 - 31/12/2003

                                                   Abstract

                                                   In 2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostitue(e)s in het Antwerpse. 108 prostitue(e)s namen deel aan dit project. Dit project past binnen een breder gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsproject rond seksueel overdraagbare aandoeningen, condoomgebruik en hygiëne. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 in de provincie Antwerpen met een ruimere permanentie en beschikbaarheid van artsen en verpleegkundige. Een structurele financiering wordt nog verder uitgewerkt om de noodzakelijke continuïteit voor dit project te garanderen.

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Een fase II, open, gerandomiseerde, in meerdere centra gehouden studie naar de immunogeniciteit, de reactogeniciteit en de veiligheid van het gecombineerde hoge-dosisvaccin tegen hepatitis A en hepatitis B - 16 jaar. 03/09/2001 - 31/12/2002

                                                    Abstract

                                                    Voor hen die een snelle bescherming tegen hepatitis A en hepatitis B wensen, bestaat er een versneld vaccinatieschema: Twinrix Adult' (720/20) wordt toegediend op dag 0, dag 7 en dag 21 met een herhalingsinenting één jaar later. Men wenst dit schema te vereenvoudigen door een hoger-gedoseerd gecombineerd hepatitis A/hepatitis B vaccin (HAB 1440/40) te gebruiken. In totaal zullen 140 gezonde vrijwilligers (ouder dan 16 jaar) aan deze studie deelnemen. De 70 deelnemers van de groep `hoog-gedoseerd gecombineerd hepatitis A/hepatitis B vaccin' krijgen 3 dosissen HAB 1440/40 op dag 0, dag 21 en op maand 12. De 70 deelnemers van de groep `Twinrix'' krijgen 4 dosissen Twinrix' 720/20 op dag 0, dag 7, dag 21 en op maand 12. Voor beide groepen zijn 5 bloednames gepland om de immunogeniciteit na te gaan: op dag 0, dag 28, dag 56, maand 12 en maand 13.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Een gerandomiseerd, enkelblind, multicentrisch fase III onderzoek om de immunogeniciteit, de veiligheid en de reactogeniciteit van het thiomersal-vrij Engerix TM-B vaccin te vergelijken met het bewaarmiddel vrij Engerix TM-B vaccin bij vrijwilligers. 15/08/2001 - 15/01/2003

                                                     Abstract

                                                     Engerix'-B is gecommercialiseerd sinds 1986 en heeft een uitstekend profiel wat betreft veiligheid en immunogeniciteit. Meer dan 95% van de gevaccineerden zijn afdoende beschermd na vaccinatie. De vorm voor volwassenen (20 mcg) wordt toegediend aan volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar; de pediatrische dosis (10 mcg) is bestemd voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Het vaccinatieschema is voor beide leeftijdsgroepen een 0, 1, 6 maand schema. Dit gecommercialiseerde vaccin bevat echter thiomersal, een organische kwikverbinding die veelvuldig wordt gebruikt in vaccins en andere parenteraal toe te dienen producten. Thiomersal is enerzijds aanwezig als residu, vermits het gebruikt wordt in het purificatieproces van het antigen, en anderzijds wordt het als bewaarmiddel toegevoegd aan het uiteindelijke vaccin. In 1999 hebben de EMEA en de FDA aanbevolen om op zo kort mogelijke tijd te evolueren naar een zo groot mogelijke beperking van het gebruik van kwikverbindingen in vaccins. Het bewaarmiddel-vrij Engerix-B werd in Europese landen en in de Verenigde Staten geregistreerd voor gebruik bij kinderen en bij volwassenen. Het thiomersal-vrij Engerix'-B is nog in onderzoek. In het kader van deze studie zullen 2/3 van de in totaal 384 deelnemers 2 dosissen krijgen van het thiomersal-vrij Engerix'-B (20µg), volwassen vorm, volgens een 0,6 maand vaccinatieschema (het vaccinatieschema van de toekomst voor adolescenten). Het andere 1/3 krijgt als controlegroep 3 dosissen van het bewaarmiddel-vrij vaccin. Het uiteindelijke doel is het aantal dosissen te reduceren, het schema te vereenvoudigen en de aanvaardbaarheid voor hepatitis B vaccinatie voor de gevaccineerden te verbeteren.

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      Een single-blind, gerandomiseerd fase III onderzoek waarbij het immunologisch geheugen opgewekt door het 11-valent pneumokokken-proteïne D (11 Pn-PD) geconjugeerd vaccin wordt vergeleken. 30/06/2001 - 30/04/2002

                                                      Abstract

                                                      Maximum 284 kinderen tussen 12 en 15 maand oud, die hun basispneumokokkenvaccinaties kregen in de studie Undeca-Pn-020, kunnen deelnemen. Deze kinderen kregen oorspronkelijk 11 Pn-PD of Prevenar' vaccin. In het vervolgonderzoek zullen ze verder ingedeeld worden in twee groepen. De subgroepen zullen dan een herhalingsdosis krijgen van hetzij PNEUMOVAX' hetzij 11 Pn-PD of Prevenar'. Alle kinderen zullen ook en herhalingsdosis van het aanbevolen DTPa-HBV-IPV/Hib vaccin krijgen. Bij alle deelnemers worden er twee bloedstaaltjes afgenomen: - op de dag van de vaccinatie en 7 dagen later bij de kinderen die met Pneumovax' worden geboosterd - op de dag van vaccinatie en 30 dagen later bij de kinderen die met 11 Pn-PD of Prevenar' worden geboosterd. Het dagboekje wordt 30 dagen na vaccinatie aan de arts overhandigd.

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject

                                                       Een fase II, open, gerandomiseerde studie voor de vergelijking van het nevenwerkingsprofiel van een meningokokken CY vaccin met het Mencevax-vaccin bij gezonde kinderen van 24-30 maanden oud. 18/05/2001 - 18/01/2002

                                                       Abstract

                                                       Het doel van dit klinisch onderzoek bestaat erin de veiligheid en het nevenwerkingsprofiel van een vaccinatieschema met twee dosissen van het MenCY-PD-vaccin te evalueren bij kinderen in de leeftijdsgroep van 24 tot 30 maanden, vooraleer de klinische ontwikkeling van het vaccin wordt uitgebreid naar kinderen jonger dan één jaar. Het controlevaccin is Mencevax ACW135Y'. Dit vaccin is al jaren op de markt. In totaal zullen 60 gezonde kinderen van 24-30 maanden deelnemen aan de studie, die in één centrum wordt uitgevoerd. De deelnemers aan dit onderzoek zullen willekeurig in één van de twee groepen worden ingedeeld. In groep A krijgt elk kind twee dosissen van het MenCY-PD-vaccin met een interval van één maand. In groep B krijgt elk kind één dosis van het Mencevax ACW135Y'-vaccin.

                                                       Onderzoeker(s)

                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                        Project type(s)

                                                        • Onderzoeksproject

                                                        Eonomische evaluatie van vaccinatieprogramma's tegen infecties die via de lucht worden overgedragen, gebaseerd op dynamische compartimentele simulatiemodellen. 01/01/2001 - 31/12/2004

                                                        Abstract

                                                        Het doel van dit onderzoeksproject is aan de hand van mathematische simulatiemodellen inzicht te verwerven in de epidemiologie en transmissiedynamiek van infecties die verspreid worden via de lucht en in de impact van vaccinatie hierop. Economische evaluaties van diverse vaccinatiestrategieën zullen een integraal onderdeel robnaken van deze modelleringen. De ontwikkelde methodologie en de resultaten uit de toegepaste analyses gebaseerd op dit onderzoek zullen relevant zijn voor binnen- en buitenlands gezondheidsbeleid en -onderzoek.

                                                        Onderzoeker(s)

                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                         Project type(s)

                                                         • Onderzoeksproject

                                                         Activiteiten met betrekking tot de preventie van hepatitis B in Centraal en Oost-Europa en de NOS. 01/01/2001 - 31/12/2004

                                                         Abstract

                                                         Deze activiteiten omvatten de financiering van de vertaling van engelstalige publicaties van de VHPB in het Russisch, de deelname van een aantal experten op gebied van virale hepatitis in Centraal en Oost Europa aan de VHPB vergaderingen en de organisatie van een VHPB congres in Kiev , juni 2001, over het onderwerp: introductie van een universeel hepatitis B vaccinatiecampagne in de landen van Centraal en Oost-Europa en de NOS. De organisatie van deze congressen past in het kader van de activiteiten van het wetenschappelijk secretariaat van de VHPB binnen de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde.

                                                         Onderzoeker(s)

                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                          Project type(s)

                                                          • Onderzoeksproject

                                                          Mathematische modellering en economische evaluatie van vaccinatieprogramma's tegen infecties die via de lucht worden overgedragen. 01/01/2001 - 31/12/2003

                                                          Abstract

                                                          Het hier ingediende project beoogt het volgende te bereiken: (1) een generisch dynamisch simulatiemodel ontwikkelen voor de transmissie van infecties die verspreid worden via de lucht (`airborne' infecties), met name mazelen, bof en rubella; (2) de contactpatronen tussen verschillende leeftijdsgroepen in Vlaanderen bestuderen; (3) de kostenstructuur van het huidige vaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en rubella in Vlaanderen bestuderen.

                                                          Onderzoeker(s)

                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                           Project type(s)

                                                           • Onderzoeksproject

                                                           Samenwerking met Stad Antwerpen in het kader van de gezondheidszorg voor prostitue(e)s in Antwerpen. 01/01/2001 - 31/12/2002

                                                           Abstract

                                                           Het doel van dit project is om gratis prostitué(e)s te vaccineren tegen hepatitis B. Tegelijkertijd gebeurt er een screening naar andere seksueel overdraagbare infecties (SOI's), zoals HIV, syfilis, gonorree, chlamydia, en geven we voorlichting en informatie rond deze aandoeningen, rond condoomgebruik en hygiëne in het algemeen. Na de vaccinatie is er opnieuw een bloedname om de immunogeniciteit na te gaan. Het is de bedoeling om de prostitué(e)s te blijven opvolgen en ze regelmatig te screenen op SOI's.

                                                           Onderzoeker(s)

                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                            Project type(s)

                                                            • Onderzoeksproject

                                                            Onderzoek naar de dynamiek van mazelentransmissie in de Provincie Antwerpen en bepaling van de optimale vaccinatiestrategieën tegen mazelen aan de hand van epidemiologische en economische evaluaties. 01/01/2001 - 31/12/2002

                                                            Abstract

                                                            Het doel van deze studie is inzicht te verwerven in de epidemiologie en transmissiedynamiek van mazelen in de provincie Antwerpen en de impact van vaccinatie hierop. Verder zal een economische evaluatie worden uitgevoerd van diverse vaccinatiestrategieën tegen mazelen om de meest efficiënte alternatieven te identificeren. De analyse zal gegevens genereren die ook relevant zijn voor andere provincies en landen waar het toegenomen aantal vatbare tieners een bedreiging vonnt voor de volksgezondheid, wat zich ondertussen geuit heeft via lokale epidemische opstoten.

                                                            Onderzoeker(s)

                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Varicella sero-epidemiologie voor Vlaanderen. 01/12/2000 - 31/12/2001

                                                             Abstract

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                              Project type(s)

                                                              • Onderzoeksproject

                                                              Een single-blind, gerandomiseerde fase III onderzoek waarbij de immuun respons opgewekt door het SmithKline Beecham Biologicals undecavalent pneumokokken-proteïne D geconjugeerd vaccin wordt vergeleken met deze opgewekt door Prevnar - 8-16 weken. 01/11/2000 - 31/12/2001

                                                              Abstract

                                                              Het doel van deze studie bestaat erin te onderzoeken wat de reactogeniciteit (het optreden van nevenverschijnselen) en de immunogeniciteit (het opwekken van beschermende antistoffen) zijn van het elf-waardig pneumokokken studievaccin in vergelijking met Prevnar' wanneer het samen toegediend wordt met een zes-waardig (DTPa-HBV-IPV/Hib) vaccin volgens een drie dosissen vaccinatieschema (op 3, 4 en 5 maanden) aan kinderen (een 100-tal per studiecentrum) tussen 8 en 16 weken oud.

                                                              Onderzoeker(s)

                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                               Project type(s)

                                                               • Onderzoeksproject

                                                               Hepatitis B vaccinatiecampagne van prostituees in Antwerpen. 01/10/2000 - 30/09/2001

                                                               Abstract

                                                               In 2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostituees in het Antwerpse. Dit project gaat gepaard met een breder GVO-project over voorlichting en informatie rond SOA's, condoomgebruik en hygiene in het algemeen. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 met een beparkte financiering vanuit Payoke vzw.

                                                               Onderzoeker(s)

                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Een fase III vaccin-onderzoek om de veiligheid, het nevenwerkingsprofiel en de productie-éénvormigheid van 3 thiomersal-vrij hepatitis B vaccinloten te onderzoeken, toegediend intramusculair, bij gezonde volwassenen van 18 tot 40 jaar. 01/10/2000 - 30/09/2001

                                                                Abstract

                                                                In het totaal krijgen 150 gezonde volwassen vrijwilligers ieder volgens een 0-1-6 maanden vaccinatieschema 3 dosissen hepatitis B vaccin. Elke groep (50 per groep) krijgt een hepatitis B vaccin telkens afkomstig van één van de opeenvolgende productieloten waarbij thiomersal volledig uit het productieproces is verwijderd. Tijdens de studie zijn een aantal bloednames gepland om de immunogeniciteit na te gaan. De reactogeniciteit wordt beoordeeld aan de hand van anamnestische gegevens en registratie van nevenwerkingen door de deelnemers.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                 Project type(s)

                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                 Economishe evaluatie van windpokkenvaccinatie bij adolescenten in Italië en personeel in pediatrische instellingen in Frankrijk. 16/06/2000 - 31/03/2002

                                                                 Abstract

                                                                 In verschillende recente studies, zijn de voordelen van universele windpokkenvaccinatie bewezen. Toch kan selectieve vaccinatie ook doeltreffend zijn, bv. om het potentieel gevaar van verschuiving van de infectieziekte naar oudere personen te vermijden, waar de ziekte met serieuse complicaties gepaard gaat. Aan de hand van kosten-effectiviteits- en kosten-batentechnieken, wordt de efficiëntie van verschillende vaccinatiestrategiëen in twee risico-groepen nagegaan: Italiaanse adolescenten (11-jaar-oud) en personeel in pediatrische instellingen in Frankrijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de standpunten van de gezondheidszorgbetaler, de maatschappij en de werkgever. De geëvalueerde strategiëen zijn (1) geen vaccinatie, (2) vaccinatie van iedereen, (3) vaccinatie van personen met een onzekere of een negatieve geschiedenis van windpokken, (4) vaccinatie van personen met een negatieve bloedtest voor windpokken en (5) vaccinatie van personen met een negatieve bloedtest uitgevoerd op personen met een onzekere of een negatieve geschiedenis van windpokken. Deze 5 verschillende strategiëen worden modelmatig gesimuleerd. Door belangrijke variabelen te laten variëren, wordt de validiteit van het model en van de resultaten geëvalueerd. Tenslotte worden deze resultaten vergeleken met de bestaande literatuur omtrent de adolescenten doelgroep.

                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                  Project type(s)

                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                  Een dubbelblind, gerandomiseerd, multicentrisch fase II onderzoek naar de immunogeniciteit, de veiligheid en de reactogeniciteit van Engerix-B zonder bewaarmiddel en Engerix-B zonder thiomersal in verg. met het gecommerc. Engerix-B 01/05/2000 - 28/02/2001

                                                                  Abstract

                                                                  In het totaal krijgen 618 gezonde volwassen vrijwilligers ieder volgens een 0-1-6 maanden vaccinatieschema 3 dosissen hepatitis B vaccin. Een (controle)groep krijgt het gecommercialiseerde Engerix'-B vaccin, een andere groep krijgt hetzelfde vaccin, maar waaraan het bewaarmiddel thiomersal niet is toegevoegd (zogenaamde `preservative free') en een derde groep krijgt hetzelfde vaccin, waarbij thiomersal volledig uit het productieproces is verwijderd. Tijdens de studie zijn een aantal bloednames gepland om de immunogeniciteit na te gaan. De reactogeniciteit wordt beoordeeld aan de hand van anamnestische gegevens en registratie van nevenwerkingen door de deelnemers.

                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                   Project type(s)

                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                   Een gerandomiseerde en vergelijkende studie over het immunogeen vermogen en de veiligheid van een zesvoudig gecombineerd vaccin (DTaP-IPV-PRP~T-HBs) dat samen toegediend wordt met een geïnactiveerd hepatitis A vaccin bij gezonde kinderen. 01/02/2000 - 31/12/2001

                                                                   Abstract

                                                                   Kinderen spelen een belangrijke rol in de transmissie van hepatitis A en zijn daarom een doelgroep bij het op punt stellen van immunisatiestrategieën. Het toevoegen van een routine hepatitis A vaccinatie aan het huidige vaccinatieschema voor kinderen zou de incidentie van deze infectie kunnen doen dalen. Het gecombineerd hexavalent vaccin (DTaP-IPV-PRP~T-HBs) wordt momenteel geregistreerd met als doel de bescherming tegen de verschillende infecties te bewerkstellingen met een hogere vaccinatiegraad dankzij het verminderd aantal injecties. Aan deze studie nemen 630 kinderen (2 maanden oud) deel: 250 zuigelingen in België en 380 in Duitsland. Alle kinderen krijgen 4 opeenvolgende dosissen van het hexavalent vaccin toegediend op de leeftijd van 2, 4, 6 en 12 maanden. Voor het toedienen van het hepatitis A vaccin worden de kinderen op een onwillekeurige wijze in twee groepen verdeeld: groep 1 krijgt het hepatitis A vaccin op de leeftijd van 7 en 13 maanden, groep 2 op 6 en 12 maanden. Tijdens de studie zijn 4 bloednamen gepland om de immunogeniciteit na te gaan. De reactogeniciteit zal worden beoordeeld aan de hand van anamnestische gegevens en registratie van nevenwerkingen door de ouders van de deelnemers.

                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                    Project type(s)

                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                    Onderzoek naar IgG-specifieke pertussis-antistoffen. 01/10/1999 - 31/12/2000

                                                                    Abstract

                                                                    In België zijn verschillende pertussisvaccins beschikbaar waarvan de meeste van het whole cell type en één van het acellulaire type. Deze vaccins bieden een uitstekende immuniteit en zijn veilig. In dit sero-epidemiologisch onderzoek wordt de prevalentie van pertussisantistoffen nagegaan op een random steekproef van 1749 stalen genomen uit een bestaande serotheek. De onderzoeksvragen zijn: wat is de distributie van de pertussisantistoffen in deze studiegroep? Is er een verband tussen immuunrespons en geslacht/leeftijd. Hoe wordt de vatbare populatie gedefinieerd? En wat is de lange termijnkinetiek van pertussisantistoffen geïnduceerd door vaccinatie. De resultaten van dit onderzoek kunnen een belangrijke weerslag hebben op de planning van een herhalingsvaccinatie tegen pertussis bij adolescenten en volwassenen.

                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                     Project type(s)

                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                     Bepaling van de leeftijdspecifieke seroprevalentie van antilichamen tegen HSV1 en HSV2 in acht Europese landen, op basis van vergelijkbare methodologieën. 01/10/1999 - 31/07/2000

                                                                     Abstract

                                                                     Herpes simplex virus type 1- (HSV-1-) en type 2- (HSV-2-) infecties behoren tot de meest alledaagse types van humane virale infecties. Orolabiale herpes wordt gewoonlijk veroorzaakt door HSV-1, terwijl genitale herpes gewoonlijk door HSV-2 wordt veroorzaakt. Elk van beide virustypes is echter in staat beide types van klinische syndromen te veroorzaken. De transmissie van HSV-1 gebeurt meestal in de kindertijd en horizontaal, hoewel de verbetering van de socio-economische toestand in vele landen heeft bijgedragen tot een belangrijke daling van dit type van infectie. HSV-2 wordt bijna altijd overgedragen via seksueel contact. In het verleden maakten twee factoren het moeilijk de prevalentie en het relatieve belang van asymptomatische en symptomatische infecties in te schatten: het ontbreken van betrouwbare immunologische testen waarmee het onderscheid tussen antilichamen tegen HSV-1 en HSV-2 kon worden gemaakt en het feit dat een onbekend aandeel van de herpesgevallen niet aan de gezondheidsdiensten wordt gerapporteerd. Het doel van het huidige project was een 'cross-sectional' seroprevalentiestudie te maken van de bevolking van acht Europese landen, met behulp van immunologische testen gebaseerd op HSV-1- en HSV-2-specifieke antilichamen.

                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                      Project type(s)

                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                      Klinische studie over het hepatitis B vaccin dat 20 mcg HBsAg op SBAS-4 bevat per 0,5 ml dosis bij gezonde adolescenten en volwassen vrijwilligers die positief zijn voor het HLA-DQ2 type. 03/05/1999 - 25/03/2000

                                                                      Abstract

                                                                      Deze studie heeft als doel de immunogeniciteit van het HBV-SBAS4 kandidaatvaccin te vergelijken met deze van Engerix'-B één maand na het toedienen van de laatste dosis bij 300 gezonde vrijwilligers (ouder dan 15 jaar) positief voor het HLA-DQ2 genotype. De vaccins worden toegediend respectievelijk volgens het 0,6 en 0,1,6 maand schema. Bovendien zal de veiligheid en de reactogeniciteit van het kandidaatvaccin worden nagegaan en zal de immunogeniciteit worden beschreven.

                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                       Project type(s)

                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                       Ondersteuning van de activiteiten van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB). 01/01/1999 - 31/12/1999

                                                                       Abstract

                                                                       Het doel van het project is het aanmoedigen van het toepassen van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) betreffende virale hepatitis in alle landen van Europa (West-, Centraal- en Oost-Europa en de Nieuwe Onafhankelijke Landen van de voormalige Sovjet-Unie), meer bepaald door het functioneren als wetenschappelijk secretariaat van de 'Viral Hepatitis Prevention Board' (VHPB). De VHPB is een onafhankelijke, internationale en multidisciplinair samengestelde groep van exporten op het gebied van virale hepatitis. De doelstellingen van de VHPB zijn enerzijds het vestigen van de aandacht op de potentiële gevaren van virale hepatitis voor de volksgezondheid, en anderzijds om concrete aanbevelingen en acties te formuleren gericht op de bestrijding en in het bijzonder de preventie van virale hepatitis. Prioritaire acties in het kader van dit project zijn het organiseren van internationale meetings met hepatitis deskundigen om technische richtlijnen uit te werken over alle aspecten van de bestrijding en preventie van virale hepatitis; het ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie voor beleidsmensen en kaders in de gezondheidssector (via de nieuwsbrief 'Viral Hepatitis'); bewustmaken van de algemene publieke opinie door het ontwikkelen van campagnes in de media en het ter beschikking stellen van informatief materiaal.

                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                        Project type(s)

                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                        Financiering van de deelname van experten uit de landen van Centraal en Oost Europa aan activiteiten in het kader van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB)(werkjaar 1999). 01/01/1999 - 31/12/1999

                                                                        Abstract

                                                                        Het project omvat de financiering van de deelname van een aantal experten op gebied van virale hepatitis uit Centraal en Oost Europa aan de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB) - congressen getiteld «control of hepatitis A / Impact of decision in France on Hepatitis B vaccination», «prevention and control of viral hepatitis in mobile population» en «behavioural issues in hepatitis control», georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV). De organisatie van deze congressen past in het kader van de activiteiten van het wetenschappelijk secretariaat van de VHPB. De vertaling van de output van deze meetings -alsook van enkele vroegere publicaties van de VHPB- in het Russisch, zal eveneens via dit project gefinancierd worden.

                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                         Project type(s)

                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                         Infectieziekten in Vlaanderen: inventarisatie van de verschillende bestaande registratiesystemen voor infectieziekten. 15/12/1998 - 30/04/1999

                                                                         Abstract

                                                                         De registratie van infectieziekten is niet enkel belangrijk voor het nemen van maatregelen op korte termijn om de verspreiding van infecties in te dijken of om structurele onhygiënische situaties te saneren, maar heeft ook implicaties op beleidsniveau. Zo kan dit onder andere een rol spelen bij het opstellen en evalueren van een vaccinatiebeleid, bij de planning van de gezondheidsvoorzieningen, bij de sturing van gezondheidsvoorlichting en 'informatie, bij het opzetten van campagnes en projecten, bij het opvolgen en evalueren van medicatiegebruik en bij het opsporen van resistente kiemen. Het verzamelen van gegevens in verband met infectieziekten gebeurt op verschillende niveaus en door verschillende diensten. Aan de hand van vraaggesprekken met de verantwoordelijke registratoren werden 9 registratienetwerken uitvoerig beschreven wat betreft hun methodologie en werden een aantal andere netwerken vermeld. Voor 50 geselecteerde ziekten (op basis van aangifteplicht, mogelijkheid tot vaccinatie en/of maatschappelijk belang) werd een beschrijving van de ziekte gegeven, een klinische gevalsdefinitie, een overzicht van nationale en internationale doelstellingen voor de bestrijding ervan en een overzicht van de bestaande registratiegegevens in Vlaanderen/België. Waar mogelijk werden de gegevens van de verschillende netwerken met elkaar vergeleken en getoetst aan de gestelde doelen. Er werden bemerkingen en suggesties geformuleerd om de efficiëntie en de onderlinge samenwerking van de verschillende netwerken te verbeteren in de toekomst.

                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Preventie en controle van hepatitis B in een aantal landen in Centraal en Oost Europa en het NIS: economische evaluatie van universele kindervaccinatieprogramma's. 01/12/1998 - 31/05/2002

                                                                          Abstract

                                                                          Het doel van dit project is de economische evaluatie van de toepassing van universele hepatitis B vaccinatie programma's in Europa, meer bepaald in enkele landen van Centraal en Oost-Europa en de Nieuwe Onafhankelijke Staten van de voormalige Soviet-Unie: Bulgarije, Ruslans, Moldavië en Uzbekistan. Om het vooropgestelde doel te bereiken, wordt een forum georganiseerd tussen beleidsmensen en kaders in de gezondheidszorg, internationale experts en donors. Economische evaluatie van bestaande en nieuwe epidemiologische data uit de regio zal leiden tot het uitbrengen van publicaties in Engels en Russisch en tot de organisite van training seminaries voor locale gezondheidsexperts en beleidsmensen.

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Bepaling van de coverage van de basisvaccinaties in Vlaanderen. 01/12/1998 - 30/10/1999

                                                                           Abstract

                                                                           Voor de eerste maal in Vlaanderen wordt in samenwerking met de administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de VUB (afd. Sociale geneeskunde ' AM De Poorter) een project opgezet waarbij via de cluster sampling methode een 1100 Vlaamse kinderen worden geselecteerd voor de meting van de vaccinatiegraad aan de hand van hun vaccinatiedocument.

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                            Project type(s)

                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                            Een dubbelblinde fase II proef om de immunogeniciteit voor het (samengestelde ) Hib vaccin te bepalen bij gebruik als een eerstelijns vaccinatie bij gezonde kinderen op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden. 01/12/1998 - 30/06/1999

                                                                            Abstract

                                                                            Het doel van deze studie bestaat erin te onderzoeken wat de reactogeniciteit ( het optreden van nevenverschijnselen ) en de immunogeniciteit ( het opwekken van beschermende antistoffen ) zijn van basisvaccinatie met het SB Biologicals DTPa-HBV-IPV-vaccin ( een gecombineerd difterie-tetanus-kinkhoest hepatitis B en kinderverlamming vaccin) gemengd met twee verschillende concentraties van het SB Biologicals Hib conjugaat vaccin ( een haemophilus influenza type B vaccin ) toegediend aan kinderen op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden. De resultaten van deze twee concentraties zullen worden vergeleken.

                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                             Project type(s)

                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                             Studie in een gezonde populatie met leeftijd tussen 15 tot 50 jaar om de prevalentie vast te stellen van HLA-DQ2 type, welke het immunologisch antwoord op hepatitis-B vaccinatie beïnvloedt. 01/12/1998 - 31/03/1999

                                                                             Abstract

                                                                             Genetische predispositie werd beschreven als één van de factoren die bijdraagt tot het niet responderen op het hepatitis B vaccin. Het haplotype HLA-DQ2 heeft een negatieve invloed op de immuunrespons opgewekt door hepatitis B-vaccinatie of non-responders. Deze studie heeft tot doel de prevalentie van HLA-DQ2 te bepalen in een populatie van gezonde vrijwilligers in West-Europa. Bij 1000 (500 in Antwerpen en 500 in Gent) gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers tussen de 15 en 50 jaar, wordt één bloedname gepland om de hepatitis B serologie en het HLA-DQ2 type na te gaan.

                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                              Project type(s)

                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                              Kritische literatuur review over de economische evaluatie van hepatitis B vaccinatie in Noord-Europa en Zuid-Oost Azie. 16/11/1998 - 31/01/1999

                                                                              Abstract

                                                                              De vakliteratuur over economische evaluaties van hepatitis B vaccinatie, gepubliceerd tussen 1993 en 1999, werd geraadpleegd. De resultaten en methodologie van de economische evaluaties werden besproken, op basis van het niveau van hepatitis B endemiciteit. Het merendeel van deze studies werd uitgevoerd voor geïndustrialiseerde landen, die grotendeels gesitueerd zijn in gebieden van lage endemiciteit. In zeer laag endemische landen hebben economische evaluaties tegenstrijdige resultaten opgeleverd. De toevoeging van universele aan de bestaande selectieve vaccinatiestrategieën in deze landen hangt af van het heersende vertrouwen om op voldoende wijze de personen in risicogroepen te identificeren, te bereiken en volledig te vaccineren. In gebieden met een hogere endemiciteit voor hepatitis B (laag, intermediair en hoog) werd universele vaccinatie gerechtvaardigd bevonden op basis van kosten-effectiviteitsoverwegingen. Meer studies zijn nodig om beslissingsnemers te overtuigen om hepatitis B vaccinatie op te nemen in routine immunisatieprogramma's in hoog endemische landen. De weinige bestaande studies voor zulke landen tonen een groot economisch potentieel van deze programma's. In het algemeen is de nauwkeurigheid van de modellering van hepatitis B verbeterd, maar zijn de duidelijkheid, volledigheid en vergelijkbaarheid van de analyses nog voor veel verbetering vatbaar. Specifieke richtlijnen voor economische evaluaties van de preventie van infectieziekten zouden hiervoor nuttig kunnen zijn.

                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                               Project type(s)

                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                               Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hepatitis: mathematische modellering van besmettelijke aandoeningen. 01/10/1998 - 31/12/1999

                                                                               Abstract

                                                                               Op basis van bestaande modellen wordt een complex dynamisch compartimenteel simulatiemodel ontwikkeld om de verspreiding van infectieziekten en de impact daarop van vaccinatiestrategieën in de algemene bevolking na te bootsen. Daarvoor worden demografische, epidemiologische en vaccin-specifieke karakteristieken gecombineerd in een zogenaam SIR-model (Susceptible-Infected-Recovered). Dit model zal worden aangepast en gebruikt voor een aantal vaccineerbare infectieziekten.

                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                Project type(s)

                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                Een fase III, dubbel blinde, toevallige studie om de consistentie van 3 loten van een gecombineerd tyfus en hepatitis A vaccin te onderzoeken bij gezonde vrijwilligers tussen 15 en 50jaar. 01/03/1998 - 30/06/1998

                                                                                Abstract

                                                                                Doel van dit vaccin-onderzoek is het nagaan of 3 verschillende, consecutief geproduceerde productieloten van hetzelfde kandidaat-combinatievaccin kwalitatief evenwaardig zijn, zowel wat betreft de ontwikkeling van antistoffen als wat betreft het nevenwerkingsprofiel.

                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                 Project type(s)

                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                 Ondersteuning van de activiteiten van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB). 01/02/1998 - 31/12/1998

                                                                                 Abstract

                                                                                 Het doel van het project is het aanmoedigen van het toepassen van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) betreffende virale hepatitis in alle landen van Europa (West-, Centraal- en Oost-Europa en de Nieuwe Onafhankelijke Landen van de voormalige Sovjet-Unie), meer bepaald door het functioneren als wetenschappelijk secretariaat van de 'Viral Hepatitis Prevention Board' (VHPB). De VHPB is een onafhankelijke, internationale en multidisciplinair samengestelde groep van exporten op het gebied van virale hepatitis. De doelstellingen van de VHPB zijn enerzijds het vestigen van de aandacht op de potentiële gevaren van virale hepatitis voor de volksgezondheid, en anderzijds om concrete aanbevelingen en acties te formuleren gericht op de bestrijding en in het bijzonder de preventie van virale hepatitis. Prioritaire acties in het kader van dit project zijn het organiseren van internationale meetings met hepatitis deskundigen om technische richtlijnen uit te werken over alle aspecten van de bestrijding en preventie van virale hepatitis; het ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie voor beleidsmensen en kaders in de gezondheidssector (via de nieuwsbrief 'Viral Hepatitis'); bewustmaken van de algemene publieke opinie door het ontwikkelen van campagnes in de media en het ter beschikking stellen van informatief materiaal.

                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                  Project type(s)

                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                  Een fase II, dubbel blinde studie om de veiligheid en immunogeniciteit te onderzoeken van het kandidaat Tetra-PN-PD vaccin bij gezonde kinderen tussen 13 en 24 maanden. 01/02/1998 - 30/04/1998

                                                                                  Abstract

                                                                                  Dit vaccin-onderzoek gaat de veiligheid en immunogeniciteit van 2 samenstellingen van een tetravalent geconjugeerd pneumococcen-kandidaat-vaccin na bij een 50-tal kinderen, 12 tot 14 maanden oud Dit onderzoek loopt in samenwerking met de diensten van Kind en Gezin.

                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                   Project type(s)

                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                   Evaluatie van het hepatitisA/hepatitisB vaccin Twinrix bij gezonde kinderen tussen 1 en 11 jaar. 01/01/1998 - 31/03/2003

                                                                                   Abstract

                                                                                   Een afdoende behandeling tegen hepatitis A en hepatitis B bestaat er niet, zo dat vaccinatie de enige vorm is voor langdurige bescherming tegen deze infectieziekten. Met het momenteel commerciÙel verkrijgbaar gecombineerd vaccin is het mogelijk om tegelijk bescherming te bieden tegen deze 2 infecties. Twinrix is verkrijgbaar voor volwassenen/adolescenten en Twinrix junior voor kinderen van 1-15 jaar, beide toegediend volgens een 3 dosissen schema nl. 0-1-6 maand. In deze studie zal Twinrix, samenstelling voor volwassenen, toegediend worden in 2 dosissen (0 en 6 maand) aan 240 kinderen tussen 1 en 11 jaar (inbegrepen) zodat het vaccinatieschema voor kinderen vereenvoudigd wordt en de aanvaardbaarheid voor vaccinatie zowel voor artsen als voor gevaccineerden verbetert. Tijdens de studie zijn een aantal bloednames gepland om de immunogeniciteit na te gaan. De reactogeniciteit zal worden beoordeeld aan de hand van anamnestische gegevens en registratie van nevenwerkingen door de ouders.

                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                    Project type(s)

                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                    De transmissie van mazelen in Vlaanderen : een epidemiologische en economische evaluatie van diverse vaccinatiestrategieën. 01/01/1998 - 31/12/1999

                                                                                    Abstract

                                                                                    Met deze studie willen we inzicht verwerven in de epidemiologie en transmissiedynamiek van mazelen en de invloed van vaccinatie hierop. Verder zal een economische evaluatie worden uitgevoerd van diverse vaccinatiestrategieën tegen mazelen om de meest efficiënte alternatieven te identificeren. Hoewel de analyse wordt uitgevoerd voor Vlaanderen zullen de conclusies ook relevant zijn voor andere Europese landen waar het toegenomen aantal vatbare tieners een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, wat zich ondertussen uit via lokale epidemische opstoten.

                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                     Project type(s)

                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                     Een sero-epidemiologisch onderzoek naar pertussis-antistoffen bij de algemene bevolking in Vlaanderen. 01/12/1997 - 30/09/1998

                                                                                     Abstract

                                                                                     Het project heeft tot doel, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereld-gezondheidsorganisatie, een sero-epidemiologisch onderzoek uit te voeren naar de immuniteit tegen pertussis bij de algemene bevolking in Vlaanderen. Dit beleids-ondersteunand onderzoek moet een antwoord kunnen geven op de vraag hoe het met de immuniteit gesteld is in de algemene bevolking en wat de proportie vatbare individuen is.

                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                      Project type(s)

                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                      Het verwerken van registratiegegevens van het jaar 1997 van druggebruikers die met justitie in contact komen. 01/12/1997 - 31/03/1998

                                                                                      Abstract

                                                                                      Van alle druggebruikers die tussen 10 september en 10 december 1997 in contact kwamen met een politiedienst en waartegen een proces-verbaal is opgesteld dat bij het Parket van Antwerpen is terechtgekomen, werden een aantal gegevens verzameld (leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonplaats, vroegere contacten met justitie in verband met druggebruik, gebruikte middelen). Deze gegevens werden verwerkt en vergeleken met die van andere Parketten in Vlaanderen en met vroegere Antwerpse gegevens. Aangezien dit registratieonderzoek reeds sinds 1990 plaatsvindt, is een vergelijking over verschillende jaren mogelijk.

                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                       Project type(s)

                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                       Bijdrage in beurzen voor Oost-Europese deelnemers aan de VHPB meeting in Madrid. 17/11/1997 - 19/11/1997

                                                                                       Abstract

                                                                                       Het project omvat de financiering van de deelname van een aantal experten op gebied van virale hepatitis aan het VHPB Congres getiteld 'Control of hepatitis B in Europe: Where are we in 1997', georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) in het kader van de activiteiten van het wetenschappelijk secretariaat van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB). Het hoofddoel van deze bijeenkomst was om een inventaris op te maken van de stand van zaken met betrekking op de toepassing van de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om in1997 de hepatitis B vaccinatie in de nationale inentingsprogramma's alle landen uiterlijk tegen 1997 op te nemen. Alhoewel dit congres voornamelijk gericht was op de landen van West-Europa, werd het probleem van hepatitis B in Oost-Europa ook in het programma opgenomen, en werden een tiental sleutelpersonen uit Oost-Europa en Rusland uitgenodigd

                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                        Project type(s)

                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                        Vergelijking van de immunogeniciteit en reactiviteit van een recombinant hepatitis B kandidaat vaccin met Engerix-B bij toediening aan volwassenen tussen 50 en 70 jaar oud. 01/11/1997 - 31/01/1999

                                                                                        Abstract

                                                                                        Deze studie heeft tot doel de immunogeniciteit en de reactogeniciteit te vergelijken van een hepatitis B kandidaatvaccin (met een dubbele dosis HBsAg en met MPL als adjuvans) met de immunogeniciteit en de reactogeniciteit van het gecommercialiseerde vaccin (Engerix-B). In totaal zullen 160 gezonde vrijwilligers tussen 50 en 70 jaar- volgens een 0-1-6 vaccinatieschema 3 dosissen van één van beide vaccins toegediend krijgen. De deelnemers worden gerandomiseerd over twee groepen: een groep krijgt het kandidaatvaccin toegediend, de andere groep wordt ingeÙnt met Engerix-B. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een potenter hepatitis B vaccin, dat kan gebruikt worden bij personen die een minder goede immuunrespons hebben.

                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                         Project type(s)

                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                         Programma evaluatie van vaccinatie tegen influenza met mogelijk pandemische impact. 01/11/1997 - 31/12/1997

                                                                                         Abstract

                                                                                         Dit onderzoek behelst calculaties van incrementele economische kosten en medische effecten van influenza vaccinatie van risicogroepen en de algemene bevolking in België. Er zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van een pandemie. De berekeningen zullen worden uitgevoerd met een mathematisch simulatiemodel dat specifiek voor deze studie is ontwikkeld

                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                          Project type(s)

                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                          Open studie ter evaluatie van de veiligheid en de immunogeneciteit van drie kandidaat therapeutische vaccins bij volwassen vrijwilligers. 01/10/1997 - 30/09/1998

                                                                                          Abstract

                                                                                          Deze studie heeft als doel het immunologisch antwoord te meten en de veiligheid en reactogeniciteit te registreren, die optreden na toediening van dit kandidaat HPV-vaccin (vaccinatieschema 0-1-2). In dit onderzoek zullen 3 dosissen (30 Ág, 100 Ág en 300 Ág) van het L2E7 antigen geëvalueerd worden. Het design van deze studie is volgens het "go/no go" principe: een eerste groep van 10 vrijwilligers krijgt de laatste dosis, waarna beslist wordt om al dan niet verder te gaan met de tweede dosis van 100 Ág bij de volgende 10 vrijwilligers.

                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                           Project type(s)

                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                           Klinische studie over de effecten van een nieuw hepatitis A/hepatitis B vaccin (Twinrix Junior). 01/10/1997 - 30/09/1998

                                                                                           Abstract

                                                                                           Deze studie heeft als voornaamste doel het vergelijken van de veiligheid en reactogeniciteit van een hoog gedoseerd, gecombineerd hepatitis A - hepatitis B vaccin met die van Twinrix Junior. Daarnaast wenst men ook de immunogeniciteit van beide vaccins te vergelijken. Beide vaccins zullen op een gerandomiseerde wijze worden toegediend aan in totaal 100 vrijwilligers (50 per groep). Een open design van de studie was noodzakelijk ten gevolge van het verschillend vaccinatieschema voor beide vaccins.

                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                            Project type(s)

                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                            Een dubbel blinde (fase IIa) vergelijkende studie betreffende de immunogeneciteit, veiligheid en de reactiviteit van het kandidaat RSV vaccin bij gezonde volwassenen boven 65 jaar. 01/09/1997 - 31/12/1997

                                                                                            Abstract

                                                                                            In dit vaccin-onderzoek, uitgevoerd bij 65-plussers, is het de bedoeling om aan de hand van de imuno-geniciteitsresultaten en van het nevenwerkingsprofiel de optimale antigen-dosis te bepalen van het kandidaat RSV-vaccin voor verder onderzoek.

                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                             Project type(s)

                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                             Enkelvoudig-blinde, toevallige, vergelijkende studie om de reactiviteit en immunogeneciteit van twee loten geïnactiveerd hepatitis A vaccin te evalueren. 01/01/1997 - 31/12/1998

                                                                                             Abstract

                                                                                             Het voornaamste doel van deze studie is het beoordelen van de veiligheid en de reactogeniciteit van de verschillende loten van het vaccin. Bovendien zal ook de immunogeniciteit van de verschillende loten worden geëvalueerd. In totaal zullen 300 gezonde, volwassen vrijwilligers op een gerandomiseerde wijze worden verdeeld over 3 groepen van 100 deelnemers, die elk een ander lot van het vaccin zullen krijgen toegediend.

                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                              Project type(s)

                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                              Een dubbel blinde, toevallige, placebo gecontroleerde studie om de veiligheid van een Herpex Simplex kandidaat vaccin met MPL te onderzoeken in HSV seropositieve en seronegatieve patiënten. 01/01/1997 - 31/12/1998

                                                                                              Abstract

                                                                                              Deze studie heeft tot doel om de veiligheid van het HSV kandidaatvaccin te vergelijken met een placebo. Beide zullen worden toegediend aan volwassen, HSV seropositieve of seronegatieve, gezonde vrijwilligers volgens een 0-1-6 vaccinatieschema. Bovendien zullen ook de reactogeniciteit, immunogeniciteit en het effect van het kandidaatvaccin op biochemische en hematologische parameters worden geëvalueerd. Deze studie zal multicentrisch worden uitgevoerd over heel de wereld bij in totaal 6500 vrijwilligers. Deze zullen op een gerandomiseerde wijze worden verdeeld over twee groepen, zodat 2/3 het kandidaatvaccin krijgt en 1/3 het placebo. In dit studiecentrum zullen 200 vrijwilligers aangezocht worden.

                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                               Project type(s)

                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                               Open studie om de de veiligheid en immunogeniciteit van een gecombineerd hepatitis A / hepatitis B vaccin te onderzoeken bij gezonde vrijwilligerstussen 11 en 18 jaar. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                                                                               Abstract

                                                                                               Deze studie heeft als voornaamste doel de veiligheid en reactogeniciteit van het gecombineerd hepatitis A - hepatitis B vaccin na te gaan. Daarnaast wenst men ook de immunogeniciteit van het vaccin te evalueren. Dit is een open studie bij in totaal 60 vrijwilligers tussen 11 en 18 jaar.

                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                Project type(s)

                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding van het druggebruik. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                                                                                Abstract

                                                                                                Jaarlijkse registratie van geverbaliseerde drugsgebruikers toont aan dat er veranderingen optreden wat de gebruikte middelen betreft. Cannabis blijft de belangrijkste drug en de populariteit van heroine en cocaine vermindert. XTC en amfetamines worden dan weer belangrijker. De meester geverbaliseerden zijn mannen maar in de laagste leeftijdscategorieen zijn de vrouwen relatief meer vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd van geverbaliseerde drugsgebruikers in Vlaanderen is 23 jaar. De proportie jongeren onder de 16 jaar neemt toe.

                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                 Een fase III studie van de immunogeneciteit, reactiviteit en veiligheid van een enkele booster dTpa en pa vaccins bij gezonde volwassenen van rond de 18 jaar. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                                                                                 Abstract

                                                                                                 Deze studie heeft tot doel de immunogeniciteit, de reactogeniciteit en de veiligheid van een dTpa en pa kandidaat vaccin en van het commercieel Td vaccin te evalueren bij gezonde vrijwilligers van minstens 18 jaar oud. Bovendien zal de immuunstatus van deze studiegroep voor de vaccinatie worden onderzocht, en zal de cellulaire immuunrespons voor pertussis worden geëvalueerd bij een subgroep van de deelnemers. In totaal zullen 300 vrijwilligers willekeurig in één van de 3 vaccingroepen worden ingedeeld en dus 1 injectie krijgen met 1 van de 3 studievaccins. Dit onderzoeksprogramma heeft tot doel waardevolle informatie te leveren aan de discussie over herhalingsinentingen tegen tetanus, maar vooral difterie en pertussis.

                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                  Economische evaluatie van universele varicella vaccinatie in België. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                                                                                  Abstract

                                                                                                  Aan de hand van een enquete wordt nagegaan hoe de incidentie van varicella evolueert in België en wat de directe en indirecte kosten zijn van varicella. Verder wordt met behulp van een simulatiemodel een economische evaluatie uitgevoerd van diverse vaccinatiestrategieën tegen varicella om de meest efficiënte alternatieven te identificeren.

                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                   Sero-epidemiologische studie om de seroprevalentie van HSV-1 en HSV-2 te bepalen bij studenten geneeskunde en bij het personeel van ziekenhuizen. 01/10/1996 - 31/12/1998

                                                                                                   Abstract

                                                                                                   In deze epidemiolische studie wordt een groep geneeskunde studenten en ziekenhuispersoneel getest voor de seroprevalentie van HSV-1 en HSV-2. Men beoogt met deze studie de seroprevalentie van Herpes simplex virus te bepalen in deze twee verschillende groepen. Eveneens heeft deze studie tot doel de seroprevalentie van de subtypes (HSV-1 en HSV-2) apart te bepalen en na te gaan of er een verband bestaat tussen de serologie en enkele demografische parameters (leeftijd, geslacht, ras, seksueel gedrag).

                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                    Open toevallige studie om de reactiviteit en immunogeniciteit van SKB gecombineerde hoge doses hepatitis A / hepatitis B te vergelijken bij gezonde volwassenen met deze van Havrix/Engerix. 01/07/1996 - 30/06/1997

                                                                                                    Abstract

                                                                                                    In deze klinische studie worden de reactogeniciteit en immunogeniciteit van een gecombineerd hepatitis A/hepatitis B vaccin vergeleken met de beide vaccins apart (in dezelfde hoge dosis), tegelijk toegediend in een verschillende arm. Men beoogt met dit gecombineerd vaccin de vaccinatie van personen tegen deze beide infecties te vergemakkelijken en de couverture te verhogen.

                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                     Open studie om de immunogeniciteit en de reactiviteit van een geïnactiveerd heapatitis A vaccin te evalueren bij gezonde kinderen. 01/07/1996 - 30/06/1997

                                                                                                     Abstract

                                                                                                     In deze klinische studie wordt het bestaande hepatitis A vaccin (720 El.U. per ml) in een dubbele dosis toegediend. Het doel hiervan is reeds na de eerste injectie aan gevaccineerden een goede bescherming tegen hepatitis A te kunnen bieden. Dit nieuwe schema had uitstekende resultaten bij volwassenen en adolescenten. Men beoogt met deze studie de immunogeniciteit en reactogeniciteit van dit nieuwe schema te testen bij kinderen tussen 5 en 12 jaar oud.

                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                      Dubbel blinde studie betreffende de immunogeniciteit en de reactiviteit van geïnactiveerd hepatitis A vaccins bij volwassen gezonde vrijwilligers. 01/07/1996 - 30/06/1997

                                                                                                      Abstract

                                                                                                      In deze klinische studie worden de veiligheid en immunogeniciteit van 3 verschillende loten van een nieuw hepatitis A vaccin (aangemaakt volgens een gezuiverd productieproces) met elkaar vergeleken. Men beoogt hierbij na te gaan of 3 verschillende loten van het vaccin met dezelfde kwaliteit kunnen worden geproduceerd.

                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                       Dubbel-blinde,steekproefgewijze studie ter evaluatie van de immunogeniciteit en de reactiviteit van drie verschillende stalen van een geïnactiveerd hepatitis A vaccin bij volwassen gezonde mensen. 30/09/1995 - 31/12/1996

                                                                                                       Abstract

                                                                                                       In deze klinische studie wordt de veiligheid en antistoffenvorming van drie loten van een nieuw hepatitis A vaccin- aangemaakt volgens een meer gezuiverd produktieproces geevalueerd. Men beoogt met dit nieuwe produktieproces een zuiverder vaccin te bekomen dat nog even doeltreffend is als de vorige versie.

                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                        Dubbel-blinde, steekproefgewijze vergelijkende studie ter evaluatie van immunogeniciteit en de reactiviteit van een staal van een geinactiveerd hepatitis A vaccin tov deze van Havrix in volwassenen. 30/09/1995 - 30/06/1996

                                                                                                        Abstract

                                                                                                        In deze klinische studie wordt de veiligheid en antistoffenvorming van een nieuw hepatitis A vaccin - aangemaakt volgens een gezuiverd produktieproces - vergeleken met het gecommercialiseerde hepatitis A vaccin. Men beoogt met dit nieuwe produktieproces een zuiverder vaccin te bekomen dat nog even werkzaam is als het reeds gecommercialiseerde Hepatitis A vaccin.

                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                         Een statistisch toevallige fase III studie ter evaluatie van de veiligheid, tolerantie en immunogeniciteit van Influvac. 01/07/1995 - 30/06/1997

                                                                                                         Abstract

                                                                                                         Van de beschikbare vaccins is geweten dat de bescherrning ongeveer 30 tot 70% bedraagt. Door een vaccinproducent is gezocht naar een methode om de beschermende werking van bestaande griepvaccins te verbeteren, namelijk door middel van toevoeging van een immunostimulator/modulator. In dit onderzoek worden 300 gezonde 65-plussers in 2 groepen ingedeeld, en krijgen hetzij het klassieke vaccin, hetzij het vaccin onder studie toegediend. Immunogeniciteit en reactogeniciteit worden voor beide groepen gedurende drie maanden opgevolgd.

                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                          Voorbereidend onderzoek en begeleiding bij de vaccinatie van personeel van de gerechtelijke politie bij de parketten tegen hepatitis B. 01/03/1995 - 28/02/1997

                                                                                                          Abstract

                                                                                                          Beroepshalve zouden personeelsleden van de gerechtelijke politie een hoger risico lopen op horizontale en parentale transmissie van hepatitis B. Via een preventie studie wordt nagegaan in hoeverre er een additioneel risico bestaat voor blootstelling aan hepatitis B, vergeleken met de algemene bevolking. Opstarten van een hepatitis B vaccinatieprogramma na evaluatie van de epidemiologische gegevens. Methode : via pre-vaccinatie screening, registratie van persoonsgegevens en vaccinatie; dataverwerking.

                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                           Economische evaluatie van routine varicella vaccinatie in Duitsland. 01/01/1995 - 30/06/1995

                                                                                                           Abstract

                                                                                                           Varicella of windpokken is een zeer milde aandoening die slechts zeer zelden aanleiding geeft tot ernstige complicaties. Teneinde een inzicht te krijgen in de economische en klinische gevolgen van een 'systematische vaccinatie tegen varicella' werd een kosten effectiviteitsanalyse en een kosten-baten-analyse uitgevoerd voor Duitsland. Vier strategieen werden vergeleken: nietsdoen, routine vaccinatie van kinderen tussen 12 en 18 maanden; routine vaccinatie van vatbare 12-jarigen; en het gelijktijdig vaccineren van kinderen en adolescenten (catch-up) gedurende 11 jaren, gevolgd door de kinderen-strategie. Vanuit een economisch standpunt is de adolescenten-vaccinatie de meest efficiente. Gebaseerd op een economische evaluatie Ún rekening houdende met ethisch-medische argumenten is de optimale vaccinatiestrategie de catch-up strategie.

                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                            De epidemiologie van chronische hepatitis. 01/01/1995 - 30/04/1995

                                                                                                            Abstract

                                                                                                            Doel : zich een concreet beeld vormen van het aantal chronische verwikkelingen van hepatitis B in Europa en Noord-Amerika, op basis van de huidige literatuur- en registratiegegevens met het oog op het evalueren van therapeutische interventies. Probleemstelling: Momenteel heeft men geen duidelijk idee van de omvang van de hepatitis B verwikkelingen op langere termijn, in termen van 'burden of disease'. Methodiek: opbouwen van een computer simulatiemodel (in Turbo-Pascal) waarin het ziekteverloop van hepatitis B zo getrouw mogelijk gemodelleerd wordt.

                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                             Een open, toevallig gespreide gecontroleerde studie om in HSV seropositieve patiënten de veiligheid, reactogeniciteit en immunogeniciteit te testen van een Herpes Simplex kandidaat vaccin 01/12/1994 - 28/02/1996

                                                                                                             Abstract

                                                                                                             Dit is een fase 1 klinische studie. In deze klinische studie wordt een kandidaat Herpes Simplex (HS) vaccin getest in termen van veiligheid, nevenwerkingsprofiel en antistoffenvorming bij personen met een positieve medische voorgeschiedenis (en serologisch bevestigd) van herpes simplex. Met dit vaccin beoogt men thera peutisch te werken door bij gevaccineerden het aantal HS opstoten te reduceren.

                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                              Wetenschappelijke ondersteuning van de activiteiten van de VHPB inzonderheid op het gebied van de preventie van virale hepatitis. 01/11/1994 - 31/12/1998

                                                                                                              Abstract

                                                                                                              De VHPB is een onafhankelijk, internationale en multidisciplaire groep experten, met als doel het risico van de virale hepatitiden in Europa en in Noord-Amerika te onderlijnen, en de preventie en controle van deze infecties aan te moedigen. De VHPB wordt bijgestaan door een wetenschappelijk secretariaat. De dienst Sociale Geneeskunde van de UIA kreeg deze taak toegewezen.

                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                               Hepatitis B vaccin nieuwe formulering: efficientiebeoordeling bij adolescenten. 30/09/1994 - 31/10/1999

                                                                                                               Abstract

                                                                                                               Bij 5 % Ó 10 % van de gezonde adolescenten gevaccineerd met de klassieke recombinant DNA hepatitis B vaccins treedt er geen immuunrespons op. Hierom wordt de werking van een nieuw hepatitis B vaccin onderzocht dat door een verandering van de klassieke formulering eventueel een immuunstimulerende werking kan vertonen.

                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                Hepatitis B vaccin nieuwe formulering : efficientiebeoordeling bij volwassenen. 30/09/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                Abstract

                                                                                                                Bij 10% van de gezonde volwassenen gevaccineerd met de klassieke recombinant DNA hepatitis B vaccins treedt er geen immuunrespons op. Hierom wordt de werking van een nieuw hepatitis B vaccin onderzocht dat door een verandering van de klassieke formulering eventueel een immuunstimulerende werking kan vertonen.

                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                 Hepatitis B vaccin nieuwe formulering : efficientiebeoordeling bij kinderen. 30/09/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                 Bij ongeveer 5 % van de gezonde kinderen gevaccineerd met de klassieke recombinant DNA hepatitis B vaccins treedt er geen immuunrespons op. Hierom wordt de werking van een nieuw hepatitis B vaccin onderzocht dat door een verandering van de klassieke formulering eventueel een immuunstimulerende werking kan vertonen.

                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                  Een open, toevallig gespreide, gecontroleerde studie om in HSV seronegatieve patiënten de veiligheid, reactiviteit en immunogeniteit te testen van een Herpes Simplex kandidaat vaccin. 30/09/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                  Dit is een fase 1 klinische studie. In deze klinische studie wordt een kandidaat Herpes Simplex (HS) vaccin getest in termen van veiligheid, nevenwerkingsprofiel en antistoffenproductie bij personen zonder medische antecedenten van herpes simplex (serologisch HSV-negatief). Met dit vaccin beoogt men preventief te werken door bij gevaccineerden een HSV-infectie te voorkomen.

                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                   Verwerking van prevalentiestudie-gegevens in verband met hepatitis B 30/09/1994 - 31/03/1995

                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                   De productie van recombinant hepatitis B vaccins gebeurt via genetic engineering op basis van een zoogdieren cellijn of van gisten. In de huidige trial, wordt een recombinant hepatitis B vaccin gebruikt, waarbij voor de productie beroep werd gedaan op een tweede gistvorm. In deze trial wordt de reactogeniciteit en immunogeniciteit gemeten bij een populatie gezonde vrijwilligers.

                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                    Registratieonderzoek van druggebruikers die in aanraking komen met de justitie. 01/01/1994 - 31/12/1994

                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                    In samenwerking met SODA (Stedelijk overleg Drugs Antwerpen) wordt jaarlijks sinds 1989 onderzoek gevoerd naar druggebruik en typologie van druggebruikers die in aanraking komen met Justitie. Momenteel participeren 10 Vlaamse Parketten aan dit onderzoek.

                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                     Open gestandaardiseerde studie om de immunogeniciteit en de reactiviteit van een recombinant hepatitis B vaccin te vergelijken afhankelijk van de wijze van toediening. 01/01/1994 - 31/12/1994

                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                     De toediening van het recombinant DNA hepatitis B vaccin via jetgun (vaccin-pistool) wordt vergeleken met het klassieke spuit en naald systeem.

                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                      Dubbel-blinde, multicentrische willekeurige studie om de immunogeniciteit en de reactiviteit van een recombinant hepatitis B vaccin te vergelijken. 01/01/1994 - 31/12/1994

                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                      De immunologische resultaten van de klassieke recombinant DNA hepatitis vaccins zijn goed bekend; bij een 5 tot 10 procent van de gezonde gevaccineerden komt echter met dit vaccin geen immuunrespons op gang. Hierom wordt het effect van een nieuw hepatitis B vaccin onderzocht, dat door de aanwezigheid van een specifiek adjuvans een immuunstimulerende werking kan hebben.

                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                       Kosten-baten analyse vaccinatie voor hepatitis A bij het militair personeel in Nederland. 01/01/1994 - 30/06/1994

                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                       In deze economische evaluatie worden 4 verschillende preventie strategiën voor hepatitis A vaccinatie voor militairen in Nederland met elkaar vergeleken. Deze economische evaluatie wordt uitgedrukt in kosten-effectiviteitsratio, kosten-baten en kosten-nutsanalyse. In samenspraak met het project-team van de Nederlandse krijgsmacht zullen diverse scenario's worden doorgerekend (sensitiviteitsanalyse).

                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                        Een dubbel-blinde, statistisch gespreide studie bij kinderen om de reactiviteit en de immunogeniteit van drie stalen oraal in MRC5 cellen ontwikkeld poliovaccin te evalueren. 01/11/1993 - 31/10/1995

                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                        Een nieuwe productiewijze voor polio-vaccins werd recent ontwikkeld. Een klinische studie bij jonge kinderen wordt momenteel uitgevoerd (in samenwerking met de diensten van Kind en Gezin) om de reactogeniciteit en immunogeniciteit van dit kandidaat-vaccin te onderzoeken.

                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                         Een dubbel-blinde, statistisch gespreide studie om de immunogeniteit en de reactiviteit van drie verschillende stalen van gecombineerd hepatitisA/hepatitis B vaccin te evalueren. 30/09/1993 - 29/09/1994

                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                         De reactogeniciteit en immunogeniciteit van een gecombineerd hepatitis A en B vaccin wordt onderzocht, bij een populatie van jonge gezonde volwassenen.

                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                          Klinische studie met betrekking tot de werking van hepatitis B vaccin. 15/07/1993 - 14/06/1994

                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                          De productie van recombinant hepatitis B vaccins gebeurt via genetic engineering op basis van een zoogdieren cellijn of van gisten. In de huidige trial, wordt een recombinant hepatitis B vaccin gebruikt, waarbij voor de productie beroep werd gedaan op een tweede gistvorm. In deze trial wordt de reactogeniciteit en immunogeniciteit gemeten bij een populatie gezonde vrijwilligers.

                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                           Seroprevalentieonderzoek naar hepatitis A, B en C in Vlaanderen. 01/03/1993 - 28/02/1994

                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                           Er is een dringende nood aan recente gegevens over de epidemiologie van hepatits A,B en C in België en meer bepaald in Vlaanderen. Hierom wordt onder de verantwoordelijkheid van de administratieve gezondheidszorg (min. Vlaamse Gemeenschap) en met deelname van een 15 ziekenhuizen in Vlaanderen een sero-epidemiologisch onderzoek uitgevoerd bij een 5.000 tal mensen. De resultaten kunnen het vaccinatiebeleid naar hepatitis B beter oppuntstellen.

                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                            Een sero-epidemiologisch onderzoek naar hepatitis A, B en C in Vlaanderen. 01/03/1993 - 15/12/1993

                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                            Er is een dringende nood aan recente gegevens over de epidemiologie van hepatits A, B en C in België, en meer bepaald in Vlaanderen. Hierom wordt onder verantwoordelijkheid van de administratieve gezondheidszorg en met de deelname van een 15 ziekenhuizen een sero-epidemiologisch onderzoek uitgevoerd bij 5000 mensen. De resultaten kunnen het vaccinatiebeleid naar hepatitis B beter oppuntstellen.

                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                             Onderzoek naar HIV en HIV-gerelateerde problematiek bij adoptiekinderen in Antwerpen. 01/01/1993 - 31/03/1994

                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                             In samenwerking met het Stedelijk Overleg Aids Antwerpen, wordt via een aantal artsen en consultatiediensten de HIV-serologie bepaald bij buitenlandse adaptiekinderen in het Antwerpse. Dit onderzoek past in een breder onderzoek naar het in kaart brengen van de medische problematiek bij buitenlandse adoptiekinderen. Tegelijk wordt een project gestart om ouders van HIV-positieve kinderen te begeleiden.

                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                              Multicentre hepatitis A prevalentie studie bij de gezondheidswerkers. 01/01/1993 - 31/12/1993

                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                              Om na te gaan of er een verhoogd infectie-risico bestaat voor hepatitis A bij gezondheidswerkers, wordt via een multicenter onderzoek de hepatitis A prevalentie gemeten bij diverse beroepsgroepen van gezondheidswerkers. Tegelijk worden er een aantal epidemiologische variabelen nagevraagd om het verband met de hepatitis A prevalentie na te gaan. Dit onderzoek wordt in parallel uitgevoerd in Antwerpen, Freiburg, Lyon en Manchester.

                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                               Hepatitis B bestrijding bij de personeelsleden der buitendiensten van het Bestuur der Strafinrichtingen. 30/09/1992 - 31/03/1994

                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                               De literatuur over dit onderwerp is zeer beperkt; zo ook de epidemiologische waarde van de tot op heden uitgevoerde onderzoeken. Met dit onderzoek willen we op een methodologisch verantwoorde manier nagaan of cipiers beroepsmatig een verhoogd risico lopen op een hepatitis B infectie. Het tweede luik in dit project behelst de co÷rdinatie en de uitvoering van de hepatitis B vaccinatie van seronegatieve cipiers.

                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                Klinisch onderzoeksprotocol HAV123 (1440 IU) 01/06/1992 - 31/05/1993

                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                De immunologische resultaten van de klassieke hepatitis A vaccinatie zijn goed bekend; alleen geeft het vaccinatieschema (maand 0 1 12) wat problemen om een goede vaccinatie couverture te bereiken. Daarom wordt er meer en meer gestreefd naar een "1 dosis" basisvaccinatie. De hierboven genoemde 'clinical trial' bestudeert het effect van een '1 dosis' basisvaccinatie (met dubbele concentratie) gevolgd door een herhalingsvaccinatie op maand 6 of 12.

                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                 Horizontale transmissie van hepatitis B. 01/01/1990 - 31/12/1990

                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                 Studie van horizontale transmissie van hepatitis B.

                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                  • Onderzoeksproject