Valorisatie en ontwikkeling

Een proces voor meer maatschappelijke en economische impact

De Universiteit Antwerpen is een internationale universiteit die door haar innovatief onderzoek, academische vorming en dienstverlening een waardevolle impact wil hebben op de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van wetenschappelijke kennis. Valorisatie en ontwikkeling speelt daarbij een essentiële rol als recente beleidsprioriteit aan onze universiteit. De resultaten tonen dat de afgelopen jaren valorisatie versterkt, ondersteunt en gestimuleerd is. Ik wil in de periode 2023-24 valorisatie verbreden, verder verbeteren en resoluut kiezen voor waardevolle lange-termijn impact.

Valorisatie en ontwikkeling is een proces waarbij een inventie (een nieuw idee, goed, dienst, proces, bestuur of combinatie daarvan) uitgewerkt wordt om op een ‘markt’ te introduceren en te verspreiden. Dit innovatie- en diffusieproces kan enkel succesvol zijn door samen te werken (binnen de universiteit maar ook met partners buiten de universiteit). Innovatie heeft erg veel verschijningsvormen: product-, proces-, marketing-, organisatorische, bestuur of sociale innovatie. Daarbij werken en denken we mee aan systeeminnovaties, dit zijn fundamentele veranderingen in de manier waarop de samenleving in zijn behoefte voorziet. Door interdisciplinair samen te werken helpen we die noodzakelijke systeemtransities realiseren en dragen we bij aan oplossingen voor ‘wicked problems’ zoals klimaatverandering, armoede, migratie, digitalisatie, epidemieën en duurzame materialen.

Valorisatie en ontwikkeling wordt traditioneel aangedreven door technologie waarbij we expliciet vertrekken vanuit de technologie. Dit is erg belangrijk maar valorisatie is ook mogelijk uitgaande van een kennisplatform in alle disciplines, dus ook diegene die niet vertrekken vanuit de technologie maar bijvoorbeeld vanuit de organisatie of het proces of een combinatie van een technologisch en minder technologisch domein. Door het bepalen van drie multidisciplinaire valorisatiedomeinen aan UAntwerpen (duurzame chemie & materialen; infectieziekten & milieugezondheid; grootstedelijkheid & smart city, mobiliteit & logistiek) vertrekken we vanuit de vraag (marktgedreven) en de eigenheid van de Antwerpse regio. Tot slot dienen we beleidsmakers nog meer te overtuigen van de financiering en/of ondersteuning van maatschappelijk relevante innovatie en valorisatie (beleidspulsen).

De valorisatie van kennis, opgebouwd vanuit innovatief onderzoek, onderwijs en/of dienstverlening is een complex, iteratief en interactief proces. We ondersteunen daarom zowel de kennisontwikkeling als de interactie tussen de onderzoekers, ontwikkelaars, het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen in alle vervolgfasen. We helpen die kennis om te zetten in een product, een proces, een organisatie- of businessmodel en waken over de duurzaamheidsrelevantie voor economie en samenleving.

Vanuit de universiteit trachten we door slim en doordacht samen te werken kennis over te dragen om resultaten te boeken (bv. octrooien, licenties, ondernemingen). Een essentiële component daarbij zijn mensen die elk hun rol vervullen (onderzoekers, ondernemers, facilitators, investeerders), elkaar begrijpen, elkaar waarderen en elkaar stimuleren. We geven hierbij onze valorisatiemanagers en experten evenwichtige, aanvullende, uitdagende en haalbare taken in een dynamisch en transparant systeem. Daarbij verstevigen we de complementariteit tussen de Dienst Valorisatie (inside out) en AVD (Antwerp Valorisation and Development) (outside in).

Tot slot de volgende oproep:

Bepaal mee de toekomst door je opgebouwde kennis vanuit innovatief onderzoek, onderwijs of dienstverlening om te zetten in producten, processen, organisatie- of businessmodellen, te ondernemen en zo maatschappelijk-economische waarde creatie te realiseren. Valorisatie biedt trouwens ook kansen voor verder onderzoek, onderwijs en dienstverlening, zonder de wetenschappelijke onafhankelijk van onze universiteit in het gedrang te brengen.