Onderzoeksgroep

Transport en ruimtelijke economie

Expertise

Transporteconomie, haveneconomie, transport-innovatie, logistieke keten analyse, maritieme economie, luchtvervoerseconomie, stedelijke logistiek, vervoerbeleid

Smart docking: innovatieve opvolgingen van scheepsbewegingen op hun ligplaats. 01/01/2022 - 31/12/2022

Abstract

Aangemeerde containerschepen bewegen constant onder invloed van getij, wind, passerende schepen, … Sommige bewegingen zijn eerder traag (vb. het schip beweegt onder invloed van het getij), terwijl andere vrij snel zijn (vb. het schip beweegt onder invloed van passerend vaartuig). Om veiligheidsredenen is het cruciaal om deze longitudinale en laterale bewegingen te monitoren. Een groot getijverschil kan de meertrossen van het schip doen verslappen en het schip gevaarlijk laten bewegen op de ligplaats. Bovendien verandert tijdens het vrachtvervoer de belasting van het schip en varieert de diepgang van het schip. Daardoor wordt de dichtheid van de landvasten/kabels aangetast. Bovendien kan een plotselinge beweging van een vaartuig in de haven, hetzij zijdelings of longitudinaal, schade toebrengen aan de stootwillen, de kaaimuur, de uitrusting voor vrachtbehandeling of aan de wal aangesloten voorzieningen zoals meeruitrusting, enz., catastrofale gevolgen van dergelijke incidenten, rechtvaardigen het belang van de positiebewaking en positiebepaling van schepen op de ligplaats. Het is de verantwoordelijkheid van de scheepsbemanning om de stabiliteit en beweging van het schip op de ligplaats te controleren en ervoor te zorgen dat het rechtop en stabiel staat, zonder overmatige beweging. Elk ongeval van deze aard zal schade toebrengen aan de havenfaciliteiten of de haven belasten met ongewenst herstel, wat uiteindelijk nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de haven. Helaas zijn de laterale en longitudinale beweging van het schip en de afstand tot de kaaimuur tijdens het aanleggen de parameters die niet door de scheepsuitrusting kunnen worden gemeten. Het is normaal aan boord van de schepen om regelmatig de dichtheid van de landvasten te controleren en afstand tot de kademuur te voorkomen. De mogelijke nalatigheid van de scheepsbemanning kan echter een desastreus ongeval in de haven veroorzaken dat de havenactiviteiten voor een lange periode kan beïnvloeden. Het was onvermijdelijk dat havens de beweging van het schip begonnen te volgen terwijl ze op de ligplaats waren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een open netwerk over overdraagbare innovatie voor efficiëntie- en emissiereductie-oplossingen (PIONEERS) 01/10/2021 - 30/09/2026

Abstract

PIONEERS brengt vier havens samen met verschillende kenmerken, maar gedeelde verbintenissen om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth, om de uitdaging voor Europese havens aan te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Om deze ambities te realiseren, zullen de havens van Antwerpen, Barcelona, ​​Venlo en Constanta groene haveninnovatiedemonstraties implementeren op vier hoofdpijlers: productie en levering van schone energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en optimalisatie van stromen, en digitale transformatie. Acties zijn onder meer: ​​opwekking van hernieuwbare energie en inzet van elektrische, waterstof- en methanolvoertuigen; bouw- en verwarmingsnetwerken retrofit voor energie-efficiëntie en implementatie van circulaire economie benaderingen in infrastructuurwerken; samen met de inzet van digitale platforms (met behulp van AI- en 5G-technologieën) om de modal shift van passagiers en vracht te bevorderen, te zorgen voor geoptimaliseerde bewegingen en toewijzingen van voertuigen, schepen en containers, en automatisering van voertuigen te vergemakkelijken. Deze demonstraties vormen geïntegreerde pakketten die aansluiten bij andere gelinkte activiteiten van de havens en hun naburige stadsgemeenschappen. Door een open innovatienetwerk voor uitwisseling te vormen, zullen de havens, technologie en ondersteunende partners de projectfasen van innovatiedemonstratie, opschaling en medeoverdraagbaarheid doorlopen. Strenge innovatie- en overdrachtsprocessen zullen betrekking hebben op technologie-evaluatie en de ontwikkeling van businesscases voor exploitatie, evenals het creëren van de institutionele, regelgevende en financiële kaders voor groene havens om te floreren, van proefprojecten voor technische innovatie tot wijdverbreide oplossingen. Deze processen zullen informatie verstrekken en parallel worden uitgevoerd met de ontwikkeling en verfijning van het masterplan, met een masterplan en routekaart voor de energietransitie in de PIONEERS-havens en een handboek als leidraad voor de planning en implementatie van groene havens voor verschillende typologieën van havens in heel Europa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Logibat 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Dit onderzoek bekijkt vier onderzoeksvragen: 1.Wat zijn de economische effecten van het ERS implementatie in Vlaanderen voor de wegvervoersector, hun klanten en de maatschappij in het algemeen? 2. Wat is de meest optimale manier voor het uitbouwen van het ERS in Vlaanderen om de economische voordelen te maximaliseren en de externe effecten te minimaliseren voor alle relevante stakeholders? 3. Wat zijn de synergieën die kunnen voortvloeien uit de implementatie van het ERS in de landen die de belangrijkste handelspartners van Vlaanderen zijn en/of in de transitlanden die voor deze handel worden gebruikt? Wat zijn de vereisten om die synergieën te benutten? 4.Wat zijn de belangrijkste effecten van het ERS die argumenten vormen om de implementatie van het systeem te steunen (of tegen te werken)?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Logistieke kostenmodellering van maritieme intercontinentale logistiek in Centraal-Europa 28/05/2021 - 31/01/2022

Abstract

Taak 1 zal een gedetailleerde uitleg geven van het analytische werk, de instrumenten en benaderingen die bij de ontwikkeling van de analyse moeten worden gebruikt. Taak 2 geeft een gedetailleerde uitleg, beschrijving en uitgesplitste uitleg van aannames en drijfveren achter het logistieke kostenmodel dat zal worden gebouwd of gebruikt ter ondersteuning van de opdracht. Taak 3 zal berekeningen voor logistieke kostenmodellering ontwikkelen voor "representatieve" zendingen tussen het Verre Oosten en Centraal-Europa voor gecontaineriseerde zendingen, via de belangrijkste Europese havens die momenteel Centraal-Europa bedienen, en waarbij de belangrijkste economische knooppunten van Centraal-Europa als bestemming worden gebruikt. Taak 4 zal beleidsimplicaties afleiden, vanuit het perspectief van de regering van Griekenland, die worden gesuggereerd door modelbevindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verkeersbeheer van de volgende generatie voor het versterken van CAV's-integratie, samenwerking tussen belanghebbenden en proactieve multimodale netwerkoptimalisatie (FRONTIER). 01/05/2021 - 30/04/2024

Abstract

FRONTIER beoogt de netwerk- en geïntegreerde verkeersbeheerstrategieën van de toekomst te bieden, rekening houdend met nieuwe soorten en modi van vervoer en geautomatiseerde voertuigen (inclusief hun logische en fysieke vereisten), het minimaliseren van vervuiling en capaciteitsknelpunten (inclusief congestie en files) , het terugdringen van het aantal ongevallen en de noodzaak om de mobiliteitskosten voor alle gebruikers (zowel burgers, overheden als bedrijven) te verlagen. Op operationeel niveau faciliteert FRONTIER de overgang naar veerkrachtige multimodale autonome mobiliteit door de processen van samenwerking en arbitrage tussen belanghebbenden vast te stellen en tegelijkertijd de bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de commerciële levensvatbaarheid van de geïdentificeerde oplossingen aanpakken. FRONTIER zal autonome beheersystemen ontwikkelen, toepassen en testen, beveiligd door ontwerp, die voortdurend zullen evolueren met behulp van gegevens die worden gegenereerd door realtime monitoring van het transportsysteem, kennis gegenereerd door operators en besluitvormers, en simulatiemodellen die systeemoptimale oplossingen bieden die rekening houden met nieuwe mobiliteitsdiensten en -technologieën. Deze systemen zullen proactieve beslissingen ondersteunen en uitvoeren en onze visie realiseren om een ​​naadloze overgang naar een autonoom en geïntegreerd transportbeheer voor toekomstige mobiliteitsdiensten mogelijk te maken. FRONTIER zal worden gevalideerd in drie proeflocaties (Oxfordshire UK, Athens GR en Antewerp BE) gericht op drie hoofdthema's: slimme infrastructuur en CAV-integratie; Multimodale mobiliteit voor passagiers- en vrachtoverstijgende samenwerking; Netwerkprestatieanalyse voor planning en beleidsvorming. Om dit concept te verwezenlijken, volgt FRONTIER een efficiënte multidisciplinaire aanpak waarbij partners van 5 universiteiten en onderzoeksinstituten, 7 bedrijven, 5 vervoersautoriteiten uit drie verschillende Europese landen, een testbed voor verkeersmanagement en een internationale wegenfederatie worden samengebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analyse van gezamenlijk gedefinieerde haven-uitdagingen 01/04/2021 - 31/03/2022

Abstract

Een aantal onderwerpen zal worden onderzocht met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma voor 2021 en de lidmaatschapsstrategie van IAPH en eventuele acties daarvan die doorgaan tot 2022. 1. 'Global Ports Tracker' -concept 2. WPSP-pijler 'governance en ethiek' 3. Pan-Afrikaanse havenagenda 4. Lidmaatschapswaarde scan

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Smart Port 2025: verbeteren en versnellen van de operationele efficiëntie in een haven ecosysteem door toepassing van intelligente technologieën. 01/03/2021 - 29/02/2024

Abstract

De hoofddoelstelling van het Smart Port COOCK-project is het verbeteren van de operationele efficiëntie binnen de context van de haven, door toepassing van intelligente technologieën, gericht op KMO's, door de digitale maturiteit te verhogen via data gedreven digitalisering. De voorgestelde COOCK richt zich op twee doelgroepen. De waardeketen binnen een haven context, zoals terminal operatoren, schippers, agenten, transportbedrijven, expediteurs, rederijen, spooroperatoren, havenbesturen, ... En daarnaast technologie integratoren: startups, scale-ups, IT-bedrijven, e.d. die actief zijn binnen implementatietrajecten in een haven omgeving. Het is een heterogene groep van zowel vele kleine KMO's als grote ondernemingen die samen de waardeketen vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Self-service in logistiek 01/02/2021 - 31/01/2023

Abstract

De centrale doelstelling van het project is om een model te ontwikkelen dat in staat moet zijn om een technologie te selecteren die de ontvangst van goederen bij een logistiek bedrijf economische efficiënter maakt. Om dit model te maken zijn de volgende drie onderzoekstappen voorzien: Stap 1: Beschrijving van het receptieproces van goederen, de aanwezige inefficiënties en de werkbelasting in logistieke omgevingen, zoals die plaatsvinden bij onder andere verladers, logistiek dienstverleners, warehouses, depots etc. Stap 2: Inventariseren en analyseren van de bestaande technologische oplossingen om dit proces te automatiseren. Stap 3: Ontwikkelen van een kosten/batenanalyse instrument die de voordelen en haalbaarheid van bestaande oplossingen en cases becijfert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Onderzoek naar 'how to make SNCB future-proof'. 15/11/2019 - 31/12/2021

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van strategieën voor de NMBS om het hoofd te bieden aan onzekere toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar passagiersvervoer per spoor. Deze strategieën zullen worden ontwikkeld op basis van meerdere scenario's, die op hun beurt worden geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke literatuur, trends en voorspellingen. Er worden best-practices van buitenlandse spoorwegexploitanten geïdentificeerd. De belangrijkste focus van de scenario's ligt op verstoringen van het reizigersgedrag, die leiden tot een mogelijke verandering in de vraag naar reizigersvervoer per spoor. In de analyse worden onder meer verouderings- en sanitaire verstoringen, zoals bijvoorbeeld COVID-19, meegenomen. Vergrijzing wordt in brede zin behandeld, dat wil zeggen met betrekking tot digitalisering en fysieke mobiliteit. Voor elk scenario wordt een strategie ontwikkeld, goed gedefinieerd in het kader van de prioritaire doelstellingen van de NMBS. De strategieën houden ook rekening met de doelstelling van de NMBS om een deel van de piekvraag te verschuiven naar de dalperiode. Bijgevolg wordt een optimale strategie geformuleerd die door de NMBS moet worden gevolgd, d.w.z. een strategie die zo robuust mogelijk is met betrekking tot de verschillende hierboven vermelde scenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Slimme en duurzame hubs voor elektrische deelmobiliteit (E-HUBS) 11/01/2019 - 10/01/2022

Abstract

Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deelmobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysieke cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen. De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deelmobiliteit aanbieders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Smart ports entrepreneurial ecosystem development (SPEED) 01/01/2019 - 30/12/2022

Abstract

Door de toenemende wereldwijde concurrentiedruk moeten West-Europese havens efficiënter of innovatiever zijn om competitief te kunnen blijven. Vooral in grote en complexe havenomgevingen zijn er tal van mogelijkheden om efficiëntiewinsten in de logistieke keten te bekomen. Tegelijkertijd zorgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data science en Internet of Things (IoT) ervoor dat communicatie en de integratie van volledige toeleveringsketens steeds efficiënter kunnen gebeuren. Het zijn dikwijls de hightech start-ups en kmo's die voorop lopen in het ontwikkelen van dergelijke technologische vooruitgang. Momenteel profiteren havenomgevingen nog niet volledig van de voordelen van data science / IoT-technologieën en hebben hightech startups / kmo's vaak moeite met de professionalisering van hun technologische ideeën en zakelijke activiteiten. Als gevolg hiervan wordt het prestatievermogen van de West-Europese havens belemmerd, evenals het volledige ontwikkelingspotentieel van startende hightech bedrijven en kmo's. Hun economische bijdrage wordt met andere woorden niet volledig benut. Dit project is gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van een ecosysteem tussen de verschillende havens, ondersteund door data science en IoT-technologieën. Er bestaan reeds bottom-up initiatieven om dit bekomen, voornamelijk gedreven door maritieme logistieke spelers, havenautoriteiten en grote IT-providers. Het doel van het huidige project is om ook een gemeenschap van ambitieuze data science ondernemers (start-ups en kmo's), data science & maritieme experts en kenniscentra te verbinden met deze spelers, en om het op die manier ontstane ecosysteem verder te ontwikkelen. Het project wenst innovaties van data science en IoT technologieën te vertalen naar een geïntegreerde havenomgeving, met als einddoel om - dankzij geïntegreerde solutions (oplossingen) - efficiëntere communicatie en logistieke stromen te genereren. Met dit project wensen wij bovendien het zakelijke potentieel van hightech start-ups en kmo's te benutten, door hun bedrijfsactiviteiten te professionaliseren en hun algehele (internationale) prestaties verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van trafiek en modal shift optimalisering in de EU. 01/03/2021 - 31/07/2021

Abstract

TRANS-EURASISCH HOOFDSPOORWEGNETVERBETERING a) Inleiding b) Algemene trends in Trans-Euraziatische handel / verkeer c) Aandeel van vracht vervoerd door de drie belangrijkste transportmodi: vaartuig, spoor en vliegtuig d) Basis transportkosten en transittijden. Vaartuig versus spoor versus vliegtuig. Break-even grenzen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Maritieme connectiviteit beoordelen. Extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. 17/12/2020 - 30/06/2021

Abstract

Het WorldBank Infrastructure Office onderneemt verschillende activiteiten: het produceren van achtergronddocumenten voor vlaggenschiprapporten over infrastructuur, het bijdragen van onderzoeksdocumenten en beleidsnotities over beleidskwesties van strategisch belang, het identificeren van prioriteiten voor infrastructuurgegevens, en het verbeteren van datacuratie, mapping en diagnostiek. Het belangrijkste doel van deze opdracht is om het kantoor te helpen bij het maken van schattingen van de verzendkosten voor extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. Het project zal naar verwachting een schatting geven van de verzendkosten voor de volgende havens op basis van hun eigen TPR Chain Cost Model.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Maritieme connectiviteit evalueren 12/03/2020 - 30/06/2021

Abstract

a. Het eerste deel geeft een trendanalyse van de mondiale havensituatie in de derde wereld. b. De tweede ontwikkelt een raamwerk dat de belangrijkste criteria opsomt die moeten worden gekwantificeerd om de aspecten van connectiviteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, efficiëntie en milieueffecten te begrijpen. c. Het derde deel vergelijkt de criteria die gebaseerd zijn op open-source, administratieve of propriëtaire databases door prestaties te vergelijken tussen inkomensgroepen, geografische regio's en andere interessante groepen. d. Het vierde deel past de methodologie toe op de landen van de Zuidelijke Kegel - Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitbreiding van het kostenberekeningsprogramma voor de Belgische binnenvaart. 03/02/2020 - 08/05/2020

Abstract

In 2017 leverde Universiteit Antwerpen (Departement TPR) een kostenmodel voor de binnenvaart op aan de Vlaamse Waterweg. In dat model worden de kosten berekend op basis van de user inputs van een binnenvaartschipper. In de geüpdatete versie zal voor eenzelfde schip en eenzelfde reis een nieuwe berekening worden gemaakt maar dan als het schip autonoom / op afstand bestuurbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

SmartWaterway. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Door transport in stedelijke waterwegen meer kostenefficiënt te maken, zal Smart Waterway een verschuiving teweegbrengen in last-mile-logistics van wegverkeer naar kleine waterwegen in vele Europese steden, waaronder Gent. Voor kleine barges die deze waterwegen kunnen betreden, is de kost voor automatisering echter te hoog in vergelijking met de constructiekost. Er is dus een kostenvermindering nodig in de automatisering om dit mogelijk te maken. Wij geloven dat dit enkel kan gerealiseerd worden door de kost van de uitrusting voor autonoom varen drastisch te verlagen. Hiervoor zijn echter significante verbeteringen nodig in de state-of-the-art in sensoriek en lokalisatie-technologie. Hoewel een lagere accuraatheid volstaat om autonoom te navigeren op basis van waypoints, zullen goedkope sensoren op het schip niet volstaan voor complexe scenario's (bv. Sluizen, bottlenecks zoals bruggen en kaaien voor laden en lossen) waar accurate lokalisatie nodig is om het schip veilig te kunnen manoeuvreren. Om dit probleem op te lossen, zullen deze kritische locaties worden uitgerust met bijkomende sensoren (bv. Infrarood camera's) en een innovatief lokalisatie-systeem op basis van ultra-wideband technologie. Door betaalbare sensoren op het schip te combineren met infrastructuur aan wal , beoogt Smart Waterway economisch haalbare niveau 3 autonomie te realiseren in stedelijke binnenwateren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De sociaaleconomische meerwaarde van de haven van Antwerpen op het hinterland. 14/10/2019 - 13/02/2021

Abstract

In 2015 finaliseerde de Universiteit Antwerpen het onderzoek "Sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland". Dit onderzoek werd voltooid in het kader van het raamakkoord tussen de Universiteit Antwerpen en de Provincie Antwerpen. Het Havenbedrijf Antwerpen, de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen onderschrijven samen het economisch en maatschappelijk belang van de haven van Antwerpen. Daarom wensen de drie partijen een geactualiseerde kijk op de sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen en starten een nieuw onderzoeksproject op. Deze geactualiseerde kijk omvat enerzijds een gedetailleerd inzicht in de werkgelegenheid in het havengebied, o.a. met het oog op de verdere ontwikkeling van het Havencentrum (aanbod) en toekomstgerichte initiatieven naar de omgeving. Anderzijds willen we inzicht krijgen in de economische impact van de havenbedrijven en hun samenwerking met bedrijven in het hele land. We focussen ons hierbij dus op economische netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opvolgpanel klimaat en energie. 12/06/2019 - 30/09/2019

Abstract

• Aan dit panel wordt gevraagd om in eerste instantie te monitoren en evalueren in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen alsook de maatregelen opgenomen in het Vlaams Energie en Klimaatplan (VEKP) bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse Regering heeft onderschreven. • Vervolgens is het doel om te onderzoeken welke concrete bijkomende maatregelen de volgende Vlaamse Regering zou kunnen nemen, bovenop alles wat reeds door deze Vlaamse Regering uitgevoerd, beslist en gepland is in het VEKP, om op die manier nog sneller vooruitgang te boeken in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering. • Het panel dient ook te onderzoeken wat de budgettaire impact van die bijkomende maatregelen is alsook de maatschappelijke impact op burgers en bedrijven. • Het panel onderzoekt tevens de kostenefficiëntie van de voorgestelde maatregelen, d.w.z. de kostprijs ervan (voor overheid/burgers/bedrijven) in verhouding tot de broeikasgasemissiereductie die ermee gerealiseerd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsive sustainable urban logistics - Best practices last mile en samenwerkingsmodellen in stadsdistributie (R!sult). 01/04/2019 - 31/03/2020

Abstract

This project involves bringing together knowledge on finished, running and planned projects on last mile and more collaborative co-operation models in city distribution, and the state of the art on what moves in this market.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsieve Duurzame Stedelijke Logistiek 01/03/2019 - 30/09/2020

Abstract

Dit projectvoorstel behandelt volgende onderzoeksvraag: RQ: Wat zijn potentiële duurzame en geïntegreerde samenwerkingsmodellen voor stedelijke goederenstromen, gegeven een bepaalde stad? De focus ligt op het testen van duurzame en geïntegreerde business cases binnen de stedelijke logistieke context, met inbegrip van alle mogelijke soorten stromen (B2B, B2C, retour, enz.). Dit voorstel tracht deze doelstelling te behalen door drie sub-onderzoeksvragen te beantwoorden in drie opeenvolgende werkpakketten. Om de duurzaamheid van de verschillende business cases te testen wordt eerst een data-driven rekenmodel opgesteld. Dit rekenmodel moet toelaten om de verschillende opties op een objectieve manier te vergelijken. RQ1: Wat zijn de belangrijkste componenten van een rekenmodel voor een duurzaam stedelijk logistiek beleid, zowel langs input- als outputzijde? Recente data over goederenstromen, zowel binnen als buiten steden, is echter zeer schaars. Dit verhindert een objectief overzicht op de stedelijke logistiek, wat het identificeren van opportuniteiten bemoeilijkt. RQ2: Welke goederenstromen vinden er plaats in de betrokken steden? De bevindingen uit de eerste twee werkpakketten worden vervolgens gebruikt om voorstellen tot pilootprojecten te becijferen. Deze pilootprojecten dienen uitgevoerd te worden in de betrokken steden en helpen met het identificeren van de barrières tussen de berekeningen en de werkelijke toepassingen. RQ3: Wat zijn de barrières om de resultaten van het rekenmodel te vertalen naar een effectieve, geïntegreerde reorganisatie van de stedelijke goederenstromen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wat is de studie en het potentiaal voor Vlaanderen van het vervoersconcept 'Hyperloop'. 04/02/2019 - 03/06/2019

Abstract

Een literatuurstudie wordt uitgevoerd om kernaspecten te identificeren gelinkt aan de state-of-the-art vorderingen van Hyperloop. Ongeveer 52 publicaties worden geconsulteerd (technisch rapport, academische literatuur, online publieke opinies van experten en informatie publiek beschikbaar doorheen websites en brochures) en een diepte-review wordt gemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

BRAIN-Transversale beoorldeing van intermodale nieuwe strategieëntrainer (BRAIN-TRAINER). 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

De vijf thematische BRAIN-TRAINER paden omvatten een echte interdisciplinaire benadering, met linken en diverse inputs, en met feedback-scenario cirkels. Dit biedt overheden realistische benaderingen voor toekomstige ontwikkelingen. De output is bruikbaar, niet alleen in een Belgische context, maar heeft ook wetenschappelijke verdiensten die ook in andere omgevingen bruikbaar zijn, zowel met betrekking tot de ontwikkelde methoden en technieken, als met betrekking tot de gemaakte scenario-toepassingen. De geleerde lessen en ontwikkelde methoden kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast om economische en milieu-impact te meten voor andere economische activiteitssectoren, om reguleringsopzetten te optimaliseren, en om een duurzame overheidsinteractie en coördinatiekader te creëren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opticharge. 01/12/2018 - 30/11/2020

Abstract

In het Opticharge project worden bestaande technologische oplossingen voor de automatisering van laad- en losoperaties in kaart gebracht samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de link te leggen met de door VIL geïdentificeerde behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. Bovendien wordt ook een tool ontwikkeld in matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe technologieën te gebruiken door de Belgische douane voor de implementatie van een verbeterde supervisie van de containertransportketen. 06/11/2018 - 06/11/2020

Abstract

De Europese Commissie verklaarde zich akkoord om technische ondersteuning te voorzien aan de Belgische douane in de vorm van expert-consultingdiensten in het project gericht op het verkennen van het gebruik van nieuwe en geavanceerde technologieën om de capaciteit en effectiviteit van de Belgische douane te verbeteren. Om die missie te bereiken, en om de uitdagingen en bedreigingen aan te kunnen die voortvloeien uit de huidige situatie, in het bijzonder in de Haven van Antwerpen, heeft de Belgische douane als doel de supervisie van de containertransportketen te verbeteren door hun huidige controle-operatires op te drijven en door bijkomende uiterst efficiënte technologie-maatregelen en middelen in te zetten, die significant zullen bijdragen aan de supervisieratio van de bevoorradingsketen. Tegelijk moeten kosten- en tijdsimpact op internationale bevoorradingsketens door de haven tot een minimum beperkt worden, om de concurrentiële positie van de Haven van Antwerpen te vrijwaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Universeel middleware framework voor automatische data integratie in dynamische transport operaties (UMFADIDTO). 01/03/2018 - 28/02/2019

Abstract

Uit een marktstudie van de huidige ICT-oplossingen voor transportoperaties, uitgevoerd door Valentin Carlan als doctoraatsonderzoek bij Universiteit Antwerpen, blijkt dat er een grote heterogeniteit aan systemen, databronnen, applicaties en 'best practices' bestaat. Deze diversiteit verergert de segregatie in de logistieke keten en verhindert verdere optimalisatie. Hierdoor ontbreekt de coördinatie en standaardisatie die nodig is voor het implementeren van cross-sector IT-oplossingen. Daarnaast werden op basis van de interviews en ervaringen duidelijke missing links in huidige business-processen geïdentificeerd. Verschillende integreerbare state-of-the-art oplossingen worden toegepast, maar deze zijn sub-optimaal, niet flexibel en duur in onderhoud. Bovendien dwingen deze integratie-oplossingen de bedrijven tot een lock-in van de initieel gekozen softwarepakketten en wordt een eenvoudige migratie naar of integratie met software van derde partijen verhinderd. In deze POC wordt een universeel middleware framework ontwikkeld die een flexibele en uitgebreide data integratie voorziet tussen verschillende IT-oplossingen en zo ook met andere transportbedrijven onderling. Het voorgestelde framework omvat twee kernfuncties/lagen, namelijk de data acquisitie- en presentatie laag en de data processing- en interacties laag. Door de aaneenschakeling van deze sub-systemen kunnen analyse en interactie-modellen opgesteld worden die geautomatiseerde triggers kunnen aanroepen. Deze keten kan adaptief aan de noden van het transportbedrijf ontwikkeld worden naargelang de gewenste automatisering. In deze POC zal er gefocust worden op de ontwikkeling van twee systemen in deze laag, namelijk een automatisch waarschuwingssysteem (SWIS) en een plannertool voor vlootmanagement (PTFM). De laatste applicatie bestaat uit een statische planning tool (SPT) en een dynamisch dispatching systeem (DDS).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag. 12/12/2017 - 31/10/2018

Abstract

Sinds 8 september 2017 is het ballastwaterverdrag officieel geratificeerd door de IMO. Het doel van het ballastwaterverdrag is de bescherming van het maritieme milieu. Dit onderzoek focust dan ook op de economische (en maatschappelijke) kosten-batenanalyse van mogelijke uitzonderingen van het ballastwaterverdrag, met name de mogelijkheid tot instelling van een zogenaamde 'Same Risk Area'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Simulatie van Logistieke en Transportprocessen (SIMULTRA) 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Het project omvat echnische en professionele training voor de transport- en logistieke industrie, die, ondanks zijn historische origine (als militaire activiteit) in recente jaren met de globalisering een belang heeft verworven in de zakenwereld, en daarbij een instrument van concurrentie is geworden door traning en opleiding. Het doel van het project is innovatie instrumenten en oplossingen te ontwikkelen die hand in hand gaan met de al bestaande programma's, om werkgebaseerd leren te bereiken en mogelijk te maken. Het doel van dit project is om technologische workshops en simulaties te ontwikkelen, die getrouw de operaties en procedures repliceren van de specifieke transportsectoren (maritiem, spoor, intermodaal), en logistiek (magazijn- en ketenmanagement), om het gat tussen training en werkplaats te elimineren of verkleinen, en daarbij aan te moedigen dat jonge studenten worden aangeworven door bedrijven en ook de 'on-the-job' training te verminderen waar bedrijven vaak een beroep moeten op doen om de afstand tussen training en praktijk te overbruggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek in het domein van "Inland waterway transport innovation". 01/10/2017 - 30/09/2018

Abstract

Innovatieve initiatieven zijn talrijk in de binnenvaart, maar ze ervaren moeilijkheden om snel te verspreiden in de industrie. De gemiddelde leeftijd van de actieve Rijnvloot, die een relatief trage vlootvernieuwing kent, en de beperkte investeringscapaciteit van de industrie worden vaak opgeworpen als de hoofddrempels voor innovatie. Innovatie wordt geacht rationeel te zijn en positieve business cases te hebben. Dit onderzoek bekijkt de voorwaarden voor technologische, organisationele en culturele innovatie in de binnenvaart om effectief en succesvol te realiseren. Het innovatieproces wordt onderzocht door middel van diepgaande gevalstudies door methoden zoals Sociale Kosten-Baten-Analyse (MKBA) en Systems of Innovatie-Analyse (SIA).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Groene scheepvaart: beheer en innovatie voor een duurzame maritieme logistieke keten. 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Om het begrip vooruit te helpen van de impact van instrumenten gerelateerd aan maritiem vervoer, wordt, in voorbereiding van het verdere werk van de handels- en logistieke en de havenmanagementgroepen binnen het project, een onderzoeksonderwerp uitgewerkt binnen het domein van de het kwantificeren van de analyse van de kostenimpact van milieubeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Truck Guidance voor de haven. 19/06/2017 - 15/10/2017

Abstract

Omwille van de constante toename van de wegcongestie van en naar de terminals in de haven van Antwerpen, is er een dringende nood aan een centraal coördinatiesysteem om de verkeersstromen te coördineren. Binnen dit project worden de functionaliteiten voorgesteld van een truckbegeleidingssysteem (TGS) en de stappen om het succesvol te implementeren. Tegelijk worden ook de rollen aangegeven van publieke autoriteiten en privé-operatoren. Het ultieme doel van een TGS is real-time data te vinden, voorwaarden opgelegd door supply chain stakeholders in overweging te nemen, een globaal optimale oplossing te bereiken en de bovengenoemde verkeersstromen op operationeel en strategisch niveau te coördineren zoals gegenereerd door logistieke operatoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Open network of hyper connected logistics clusters towards Physical Internet (CLUSTERS 2.0). 01/05/2017 - 31/07/2020

Abstract

Het Europese project Clusters 2.0 beoogt een duurzaam, efficiënt en volledig geïntegreerd transportsysteem. Clusters 2.0 connecteert hubs voor vracht met elkaar om zo de goederenstroom te optimaliseren en heeft de ambitie een open community voor Europese verladers en logistieke dienstverleners op te zetten. Eigenlijk willen de partners binnen Clusters 2.0 evolueren naar een goederenstroom zoals die van data op het internet. Dit project draagt bij tot lokale, regionale en Europese ontwikkeling, terwijl de lokale impact zoals congestie, geluid, ruimtegebruik niet beïnvloed wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

City of Things 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Steden maken gebruik van het Internet of Things om een slimme infrastructuur te bekomen en dit door gebruik te maken van sensoren en controle toestellen, met als doel het leven in de stad te verbeteren. Analyse van de verzamelde data zal op een geautomaseerde wijze een meer efficiënte controle van de verschillende processen in een stad mogelijk maken (bv. mobiliteit). Om de slimme stad infrastuktuur te bekomen beschouwen we drie lagen: de network/sensor laag, i.e. een stedelijk communicatienetwerk gebaseerd op een variëteit aan technologiëen en bijhorende protocol stacks waaraan sensoren zijn gekoppeld die de ruwe data verzamelen; een data laag die de continue stroom data opslaat en verwerkt (bv. toepassen van datamining technieken); een applicatie laag verantwoordelijk voor de interpretatie van de verwerkte data teneinde te komen tot een meer optimale controle van de stad. De network/sensor laag wordt behandeld door de MOSAIC onderzoekgsgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Chris Blondia and Steven Latré); de data laag is de verantwoordelijkheid is van de ADREM onderzoeksgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Bart Goethals); de applicatie laag wordt door de onderzoeksgroep Transport en Regionale Economie behandeld (Dept. Transport en Regionale Economie, Eddy Van de Voorde and Thierry Vaneslander). Het uiteindelijk doel van dit project is de expertise aanwezig aan de Universiteit Antwerpen op elk van deze drie lagen samen te brengen, met als bedoeling het onderzoek te bundelen en via intensieve samenwerking te komen tot een globaal raamwerk voor deze drie lagen. In het bijzonder wordt er gestreefd naar een smart city platform, gericht op mobiliteit, dat toelaat de smart city data in het algemeen en m.b.t. mobiliteit in het bijzonder, te capteren, te verwerken, te analyseren en te interpreteren. Als eindresultaat bekomen we een proof-of-concept waar de verschillende resultaten worden gecombineerd in een demonstrator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kost-effecten van samenwerking in containterminals in zeehavens. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Containerbehandelaars in de haven hebben zich in geëngageerd tot verschillende vormen van expansie, waarvan er veel een samenwerkend karakter hebben. Dit project probeert voordelen van fusies en overnames in het bijzonder na te gaan. Er wordt aangegeven in welke mate schaalvoordelen optreden, hoe deze afhangen van de goederenbehandlingsomstandigheden, en hoe fusies en overnames in het bijzonder schaalvoordelen in goederenbehandeling kunnen teweeg brengen. In voorafgaande doctoraal onderzoek hiertoe een eerste aanzet gedaan. Het concreet inschatten van de orde van grootte van deze schaaleffecten vereist echter bijkomend onderzoek. Het voorliggend onderzoeksvoorstel wil toelaten uitsluitsel te geven over de omvang van de schaaleffecten in de concrete terminalcontext, en de impact op de marktwerking te kwantificeren. Drie concrete doelstellingen worden daarbij nagestreefd. 1. Er wordt nagegaan of er inderdaad in alle onderzochte terminalcontexten schaaleffecten en meer bepaald schaalvoordelen worden teruggevonden. 2. Een analyse wordt gemaakt van de specifieke variabelen die leiden tot verschillen in schaaleffecten. 3. Er wordt geverifieerd of fusies en overnames, die leiden tot een andere ondernemingsstructuur, kunnen aanleiding geven tot specifieke schaaleffecten. Deze drie doelstellingen vertalen zich in respectieve hypothesen. Om deze onderzoeksdoelstellingen te realiseren, wordt een drieledige methodologie gebruikt. 1. In eerste instantie moeten de nodige kostendata verzameld en vergelijkbaar gemaakt worden. 2. Ten tweede moeten ook de specifieke terminalcontexten verder worden afgelijnd voor alle karakteristieken die hen onderscheiden. 3. Tot slot moeten schaaleffecten in elk van de gevallen worden berekend, en moet geanalyseerd worden welke onderscheidende terminaleigenschappen de grootste verschillen in schaalvoordelen teweeg brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Informatieverzameling rond procedures voor olielekken. 15/07/2016 - 15/10/2016

Abstract

De paraatheid en het algemeen regime in een land begrijpen voor procedures voor olielekken, is belangrijk om de havenpraktijk effectief te documenteren. Met die kennis is de Universiteit Antwerpen in staat interviews op te zetten voor zowel Antwerpen als Rotterdam met managers in de Havenautoriteit, organisaties verantwoordelijk voor het opruimen, en locale overheden, naargelang nodig.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Slimme Stad 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

Meer en meer alledaagse toestellen worden verbonden met het internet. Deze evolutie, die het internet der dingen (IoT) genoemd wordt, heeft een recente boost gegeven aan onderzoek naar grootschalige draadloze sensor netwerken. Meer specifiek worden steden met IoT technologie uitgerust maar echte grootschalige installaties van draadloze sensornetwerken geven nog erg grote onderzoeksuitdagingen. Tegelijkertijd is de stad ook een schat aan belangrijke data indien dit op een goeie manier kan gemonitord worden. Testbeds worden vaak gebruikt om onderzoeksresultaten te valideren maar een grootschalige en multi-technologie slimme stad infrastructuur is momenteel nog onbestaand. De City of Things onderzoeksinfrastructuur wil een multi-technologie en multi-niveau testbed bouwen in de stad van Antwerpen. 100 locaties, verdeeld over de stad, zullen voorzien worden van sensor basisstations. Deze basisstations worden vervolgens verbonden met een reeks van sensoren die informatie verzamelen omtrent mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Een rapport schrijven over de structuur en uitdagingen voor de Haven van Antwerpen en concurrenten 22/03/2016 - 29/04/2016

Abstract

Een paper schrijven over de haven van Antwerpen en de maritieme activiteit in de Noordelijke range in toekomstige ontwikkelingsscenario's: trafiek-analyse, karakteristieken van de haven, de maritieme en logistieke beleveringsketen die gespreid is over Vlaanderen en België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2016. 01/02/2016 - 24/10/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen. 15/01/2016 - 15/03/2017

Abstract

In dit project wordt een validatie en beoordeling gemaakt van het Strateigsch Vrachtmodel Vlaanderen, zijn assumpties, berekeningsproces en uitkomsten. Daartoe worden de assumpties van het model getest, en worden de berekeningen gebenchmarkt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Toekomstige arbeidsmarktanalyse van de haven van Antwerpen: formuleren van knelpunten, uitdagingen en oplossingen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

De doelstelling van het project is het in kaart brengen van de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het komende decennium voor de Antwerpse haven. Het project focust op specifieke veranderingen in soort en aantal jobs, en dit op tactisch, operationeel en strategisch niveau, alsook op de drijvende krachten achter deze veranderingen (bv. disruptie, deeleconomie, digitalisatie, big data-toepassingen, Internet of Things, automatisering, robotisatie…). Verder gaat het project na of gendergelijkheid en disruptieve technologische innovaties een impact hebben op de (huidige en toekomstige) beroepen en specialisaties. De focus ligt voornamelijk op de logistieke en chemische sector omdat deze het meest aanwezig zijn in de haven van Antwerpen. In een eerste deel worden, op basis van de literatuur over internationale arbeidsverdeling en innovaties op havengebied, mogelijke scenario's gegeven voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven. Daarnaast zal op basis van beschikbare statistische gegevens over de arbeid en ondernemen in de Antwerpse haven een overzicht gegeven worden van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen. Voor de toekomstige arbeidsmarkt zullen mogelijke scenario's opgesteld worden. Daarnaast zal een overzicht gegeven worden van de toekomstige job profielen per scenario. Hiervoor zullen interviews gedaan worden met verschillende stakeholders. Deze zijn maritieme, logistieke en chemische bedrijven en de gerelateerde vakbonden, maar ook minder voor de hand liggende stakeholders zoals financiële instellingen, juridische adviseurs, verzekeraars, software- en technologieontwikkelaars. Ten slotte zullen de profielen van de toekomstige jobs geconfronteerd worden met de huidige competenties en opleidingen aanwezig in de Antwerpse regio. Een SWOT-analyse geeft een lijst van actiepunten voor de toekomstige arbeidsmarkt in het Antwerpse havengebied.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie over grensoverschrijdend pakketvervoer 01/10/2015 - 31/01/2016

Abstract

In deze studie worden de logistieke operaties van grensoverschrijdend pakketvervoer en de kosten van dit vervoer onderzocht. De focus ligt hierbij op vervoer binnen de EU28 en op B2C vervoer. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod in de studie: - Beschrijving van de logistieke operaties voor grensoverschrijdend pakketvervoer van postoperatoren, integrators en andere spelers in het pakketvervoer; - Schatting en analyse van kostenfactoren en 'cost drivers' in verschillende delen van de logistieke keten; - Onderzoek naar de kostenimpact van last-mile leveringsopties (lockers, retailpunten, levering aan huis); - Beschrijving van de retourlogistieke operaties en bijhorende kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

LowCarb RFC - Europese spoorvrachtcorridors gaan CO2-neutraal 01/09/2015 - 31/08/2018

Abstract

De LowCarb-RFC-studie heeft als doel opties en paden te identificeren om diep te snijden in CO2-emissies van vrachtvervoer op lange afstand in Europa. Het kijkt naar twee grote vrachtcorridors door Duitsland, en in het bijzonder de federale staat Noord-Rijn-Westfalen (NRW). De studie kijkt naar de impact langs de corridors en in het bijzonder in de logistieke sector in NRW. De beschouwde opties zijn een grote verschuiving richting CO2-vrije spoordiensten vs. een volle ontplooiing van nieuwe wegtechnologieën. De analyses worden ondersteund door onderzoeksopties, drijvende krachten en barrières voor institutionele verandering, ondersteund door een internationaal spoorvrachtplatform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie Nearshoring project. 05/05/2015 - 30/06/2016

Abstract

Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen de laatste jaren productie terug of openen daarnaast ook productiefaciliteiten in Oost-Europa. Daarom loopt samen met VIL en zeven bedrijven het project 'Nearshoring' op om de logistieke opportuniteiten van deze trend in kaart te brengen en er vervolgens maximaal op in te spelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Voorspelling van verwachte scheepsaankomsten: data analyse in nautische datasets. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

In dit project onderzoeken we de factoren die de ETA van een schip beïnvloeden, zoals de prestaties van de bemanning, tijd/datum van aankomst, weercondities en scheepskarakteristeken. Het gebruik van moderne Big Data technieken laat ons toe om meerdere modellen samen te voegen tot één model, om zo alle beinvloedende factoren tegelijkertijd te optimaliseren. Niet elke factor speelt een even grote rol bij het berekenen van de ETA. Dit project maakt een toepassing op de Antwerpse haven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Businessmodellen voor meer financiering en het faciliteren van financiering voor transportinfrastructuur (BENEFIT). 01/12/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Havencapaciteit: prijszetting en investering onder onzekerheid. 01/12/2014 - 31/12/2015

Abstract

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om totale sociale welvaart te optimaliseren via prijszetting en haveninvesteringsbeslissingen. Deze gebeuren onder onzekerheid dat het resultaat vormt van economische, financiële en technologische variaties. Haveninfrastructuurprojecten zijn typisch grootschalig, complex en irreversibel. Ze hebben bovendien een lange lead time. Aangezien de vraag erg onzeker en cyclisch is, kan een slechte afstemming van de capaciteit resulteren in dure overcapaciteit tegen een hoge kost of in wachtlijnen door schaarste. Dit beïnvloedt zowel de totale als de individuele welvaart van de onderling afhankelijke maritieme actoren, zowel publiek als privaat. Welvaart in haveninfrastructuur wordt vaak geoptimaliseerd door gebruik te maken van kosten baten analyses. Deze methode incorporeert grote onzekerheid echter niet op de ideale manier. Real Options werden dus in de literatuur geïntroduceerd als een alternatieve financiële waarderingsmethode. Uitbreidingen op dit raamwerk en recente literatuur vormen nu de basis voor dit onderzoek om een stap verder te gaan en een nieuwe, goed uitgewerkte methodologie op te stellen. Deze moet de wetenschap in staat stellen om totale en individuele welvaart in havens te berekenen en te maximaliseren. De impact op individuele actoren moet namelijk om twee redenen bekeken worden. In de eerste plaats kunnen agency problemen in projecten met vele actoren de individuele partijen ervan weerhouden om voor zulk een onderzoek te betalen. Onafhankelijk en fundamenteel onderzoek is dus op zijn plaats. Ten tweede, om te vermijden dat individuele actoren een welvaart creërend project blokkeren omdat het persoonlijk nut afneemt, moeten compenserende transfers tussen de betrokken actoren berekend worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2014. 01/02/2014 - 30/11/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Brein-Tranversale evaluatie van intermodale nieuwe strategieën (BRAIN-TRAINS). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. 19/11/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde beslissingprocessen met betrekking tot maritieme logistieke ketens. 01/10/2013 - 30/09/2018

Abstract

De laatste jaren wordt er in toenemende mate voor geopteerd om maritieme logistieke ketens uit te bouwen waarbij er meer ruimte is voor interactie tussen de verschillende betrokken actoren. Er is een geleidelijke verschuiving aan de gang van concurrentie naar samenwerking. Dit onderzoek wil bekijken op welke manier besluitvorming binnen deze ketens concreet wordt ingevuld en welke processen hierop van invloed zijn. Transport brengt echter ook de nodige socio‐economische en ecologische uitdagingen met zich mee, zoals ongevallen, geluidsoverlast en vervuiling. Essentieel in het omgaan met deze problematiek is een grotere aandacht voor innovatie en innovatieve processen. Sommige van deze aanpassingen vragen een uitwerking op langere termijn, andere kunnen binnen een kort tijdsbestek worden geïmplementeerd. De verschillende actoren binnen transport zullen hiervoor de nodige proactieve en reactieve strategieën moeten uitwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 01/09/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Economische barometer Provincie Antwerpen. 01/07/2013 - 30/09/2017

Abstract

Met een economische barometer wil de dienst Economie en Internationale Samenwerking relevante sociaaleconomische en ruimtelijk economische kerncijfers ik kaart brengen. Tevens wil DEIS samen met de Universiteit Antwerpen de economische evolutie in de provincie blijvend kunnen meten. Ook een benchmarking met relevante regio's hoort bij deze oefening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Afvalbeheer en innovatieve logistiek voor een duurzaam milieu (ILSE). 01/05/2013 - 31/03/2016

Abstract

Met dit project wil men onderzoeken op welke manier logistiek een zinvolle bijdrage kan leveren tot de verdere ontwikkeling van gesloten afval-tot-herbruik kringlopen, en dus de circulaire economie. Dit project moet aan afvalophalers en afvalverwerkers nieuwe concepten aanleveren om afval slimmer op te halen, te sorteren en te verwerken. Dit resulteert in lagere logistieke kosten per eenheid afval en stimuleert nieuwe initiatieven inzake recuperatie van grondstoffen. Voor de logistieke sector biedt het extra kansen om een rol te vervullen in het opzetten en onderhouden van de logistieke stromen binnen het ganse afval/grondstof recuperatie proces, en dus de circulaire economie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2013. 01/05/2013 - 31/03/2014

Abstract

Het doel van het project is tweeledig. Ten eerste wordt de bestaande Vlaams-Nederlandse Deltamonitor uit 2012 geactualiseerd (t/m jaar 2011) en werkendeweg verbeterd. Ten tweede wordt de monitor uitgebreid met een nieuwe indicator rond kracht 5 uit de Ruimtelijk-economische en logistieke analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Havenstrategie Moerdijk 2030. 05/09/2012 - 31/05/2013

Abstract

De Gemeente Moerdijk ontwikkelt samen met het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant een breed gedragen Havenvisie. De Universiteit Antwerpen helpt daarbij met het verlenen van advies, het bijwonen van vergaderingen, en het nalezen en becommentariëren van documenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. 01/07/2012 - 30/11/2012

Abstract

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Monitoring van de economisch-logistiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Deltaregio. 10/05/2012 - 21/12/2012

Abstract

Het doel van het project is het opzetten van een eerste versie van een ruimtelijk-economisch-logistieke monitoring voor de Vlaams-Nederlandse Delta op basis van bestaand materiaal. Dit moet toelaten op te volgen hoe goed de Delta scoort op cruciale ontwikkelingsvariabelen en zo inzichtelijk maken maken voor welke opgaven het openbaar bestuur—in samenhang met havens, bedrijven en wetenschap—staat in het licht van te verwachten logistiek-economisch-ruimtelijke ontwikkelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Goederen en Personenvervoer (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De beoordeling van de educatieve behoeften van ingenieurs en onderzoekers in de luchtvaart en luchtvervoer (EDUCAIR). 01/11/2011 - 30/07/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Naar een ruimtelijk-economische en logistieke visie op de Deltaregio in 2040. 10/10/2011 - 16/12/2011

Abstract

Het doel van het project is het maken van een ruimtelijk-economische en logistieke visie over de Deltaregio/Vlaams-Nederlandse delta op basis van bestaand materiaal en interviews met beslissers op strategisch niveau bij het bedrijfsleven, met als zichtjaar 2040.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Opwaarderen van schepen met nieuwe technologieën ter vermindering van de milieuvoetafdruk (RETROFIT). 01/10/2011 - 31/01/2015

Abstract

Het project 'Retrofitting' concentreert zich op de installatie van state-of-the-art innovatieve componenten of systemen aan boord van schepen reeds in de vaart. Deze installaties zijn in principe gedreven door de behoefte aan nieuwe wettelijke normen te voldoen of door de interesse van de reder om te upgraden naar een hogere operationele standaarden. Retrofitting moet een gevestigde praktijk in de scheepvaart worden betrekking hebbend op de gehele waardeketen en het continue verkennen van de technologische en economische mogelijkheden die aan de industrie en de maatschappij voordeel (op het vlak van kosten/baten en milieu) kunnen bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Valorisatie van organische Nevenstromen - ontwikkeling van 2de generatie technologieën voor de biogebaseerde economie in Vlaanderen. 01/09/2011 - 31/10/2015

Abstract

Dit VIS-traject vertrekt vanuit een dubbele noodzaak die door de aanvragers werd geïdentificeerd in een brede bevraging. Enerzijds is er een duidelijke vraag vanuit diverse sectoren tot een hoogwaardige valorisatie van hun organische nevenstromen. Anderzijds is er een sterke vraag naar grondstoffen voor de biogebaseerde economie, in het bijzonder op basis van organische nevenstromen via tweede generatie processen. Dit VIS-traject splitst zich in grote lijnen op in een inventarisatieluik, een technologie ontwikkelingsluik en een implementatieluik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Model Split Methodiek. 04/04/2011 - 30/09/2011

Abstract

Het Havenbedrijf Gent krijgt regelmatig vragen over het niveau van de modal split van het havengebied: De modal split wordt in deze context gedefinieerd als de verhouding tussen het goederenvervoer via de weg, spoor, binnenvaart en pijpleidingen (het hinterlandvervoer). Momenteel wordt door het Havenbedrijf Gent hiervoor een zelf ontwikkelde methode gebruikt om dit kengetal te berekenen, met behulp van een enquête. Het doel van deze studie bestaat er in om te onderzoeken hoe deze methode verder verfijnd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoeken van verkeersstromen van, naar en in het Antwerpse havengebied. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

Het project dient te leiden tot het in kaart brengen van verkeersstromen van, naar en in de Antwerpse haven, rekening houdend met: - woon-werkverkeer; - goederenverkeer; - de stromen tussen rechter- en linkeroever.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het regionaal economische beleid van de provincie Antwerpen. Sterktes, zwaktes, toekomstgerichte analyse voor speerpuntsectorenbeleid. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Het doel van het project is het opsporen van speerpuntsectoren voor het Antwerps provinciaal beleid. Op basis van bestaande bronnen wordt nagegaan welke sectoren groeipotentieel hebben en in hoeverre deze al aanwezig zijn in de provincie Antwerpen. Tevens wordt een inventaris gemaakt van de nieuwe economische activiteiten die actief zijn in de innovatiecentra in de provincie Antwerpen. Aan de hand van deze analyse en na consultatie van experten worden nadien beleidsadviezen geformuleerd en wordt aangegeven waar de beperkte middelen voor provinciaal economisch beleid best worden ingezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen. 19/11/2009 - 18/11/2013

Abstract

Een doel van een eerste luik van dit project is het beter inzicht geven in evaluaties van wereldstromen en het signaleren van opportuniteiten waarop de haven van Antwerpen zich best kan richten. In het onderzoek zal de klassieke aanpak van modellering op geaggregeerd wereldniveau verder worden uitgediept op basis van de evolutie van consumptiepatronen, regionale productiecapaciteiten en een beredeneerde raming van de grenzen van de globalisering van de industrie. Een tweede luik van het project betreft het inschatten van het effect van marktfluctuaties en de economische cycli op kortere termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Tactische studie E313 doorrekening toekomstscenario's en goederentransport. 05/09/2008 - 05/09/2009

Abstract

Het gaat om een tactisch onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere verkeersafwikkeling op de E313-snelweg Een aantal scenario's van economische ontwikkeling en beleid worden doorgerekend. In de scenario's wordt ondermeer rekening gehouden met wereldwijde transport- en logistieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zeehavens, de binnenvaart en het spoor, en logistiek beleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie 13/09/2007 - 28/10/2008

Abstract

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Snelwegen van de "sea-European style" (MOSES). 01/06/2007 - 31/05/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

De gevolgen van de groeiende lagekostenluchtvaartsector voor de vervoersinfrastructuur en passagiersstromen in Europa. 27/04/2007 - 26/10/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. 21/03/2007 - 31/07/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". 01/02/2007 - 19/02/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)