Onderzoeksgroep

Expertise

Transporteconomie, haveneconomie, transport-innovatie, logistieke keten analyse, maritieme economie, luchtvervoerseconomie, stedelijke logistiek, vervoerbeleid

Kleine geautomatiseerde schepen over water voor geïntegreerd multimodaal vrachtvervoer. 01/06/2024 - 31/05/2026

Abstract

Europa moet de transformatie van aanbodgericht vervoer naar veilig, veerkrachtig en duurzaam vervoer en vraag gestuurde, slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen in goede banen leiden. Passend onderzoek en innovatie zullen aanzienlijke veiligheids-, milieu-, economische en sociale voordelen opleveren door het aantal ongevallen door menselijke fouten terug te dringen, verkeersopstoppingen te verminderen, het energieverbruik en de uitstoot van voertuigen te verminderen en de efficiëntie en productiviteit van het goederenvervoer te verhogen. Om in deze transformatie te slagen, moet de verouderende (en niet altijd duurzame) transportinfrastructuur van Europa worden voorbereid om schonere en slimmere operaties mogelijk te maken. In dit project zullen nieuwe multimodale en duurzame transportsysteemconcepten voor passagiers en goederentransport worden ontwikkeld. Van deze nieuwe transportsystemen wordt verwacht dat ze: • De fysieke en digitale infrastructuur opwaarderen en veerkrachtiger maken om schone, toegankelijke en betaalbare multimodale mobiliteit mogelijk te maken. • Duurzame en slimme goederenvervoer en logistiek op lange afstand en regionaal (inclusief verbindingen met steden) ontwikkelen, door een grotere efficiëntie en een betere interconnectiviteit. • Vermindering van de externe kosten (bv. congestie, files, emissies, luchtverontreiniging en geluidshinder, botsingen op de weg) van passagiersmobiliteit en goederenvervoer, en optimalisering van de efficiëntie en veerkracht van het hele netwerk. • Verbeterde lokale en/of regionale capaciteit voor bestuur en innovatie op het gebied van passagiersmobiliteit en goederenvervoer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Concurrentievermogen in kosten en tijd van de haven van Valencia. 16/02/2024 - 15/08/2024

Abstract

Het doel van het project is om te kwantificeren (in algemene kosten en tijd) hoe de haven van Valencia functioneert als een scheepvaartknooppunt voor vracht die bestemd is voor de belangrijkste economische centra van Zuid-Europa. De belangrijkste vergelijking wordt gemaakt met Algeciras en Barcelona. Er wordt geanalyseerd hoe de concurrentiepositie van de haven van Valencia verandert als containerschepen omgeleid worden via Kaap de Goede Hoop.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzame cooperatieve stedelijke toeleveringsketens - de toekomst van stedelijke toeleveringsketen orchestratie. 01/01/2024 - 31/12/2026

Abstract

Het doel van dit project is het ontwikkelen van modellen en algoritmes voor het optimaliseren van logistieke operaties in stedelijke omgevingen. Hierbij houden we rekening met specifieke stadsmaatregelen die van invloed zijn op deze logistieke processen, zoals autovrije zones, parkeerregulering en tijdsvensters voor vrachtwagenleveringen. Dit project richt zich op vier belangrijke logistieke stromen binnen steden: Afvalinzameling: Optimalisatie van het ophalen van afval binnen de stad om efficiëntie te verbeteren en de overlast te verminderen. Bouwlogistiek: Het efficiënt beheren van bouwmaterialen en leveringen binnen de stad om de bouwprocessen te stroomlijnen. Horeca en gezondheidslogistiek: Leveringen van voedsel en producten aan hotels, restaurants, en gezondheidszorginstellingen, met de nadruk op efficiëntie en tijdigheid. Boodschappenbezorging: Het optimaliseren van leveringen van supermarkten en voedselleveranciers aan individuele klanten in stedelijke gebieden. De ontwikkelde algoritmes zijn gebaseerd op geavanceerde heuristische optimalisatie en hebben als doel om strategische, tactische en operationele besluitvorming te ondersteunen. Ze zijn flexibel genoeg om te worden toegepast op verschillende bedrijfssituaties, variërend van individuele bedrijven tot coalities van samenwerkende bedrijven en stadsbesturen. Een innovatief aspect van dit project is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke kern, wat een set van datamodellen en algoritmische operatoren omvat die breed inzetbaar zijn en snel kunnen worden aangepast aan specifieke scenario's. Deze gemeenschappelijke kern zorgt voor efficiënte ontwikkeling van aangepaste modellen en algoritmes voor diverse logistieke situaties. Daarnaast houden de ontwikkelde modellen rekening met persoonlijke mobiliteit om een geïntegreerd stadsbeeld te bevorderen. Dit betekent dat ze niet alleen de logistieke stromen optimaliseren, maar ook rekening houden met de beweging van mensen binnen de stad. De concrete resultaten van dit project omvatten: Een reeks optimalisatiealgoritmes voor elk van de vier logistieke stromen, die zowel op de gemeenschappelijke kern als op specifieke behoeften kunnen worden afgestemd. Kwantitatieve en economische analyses van samenwerkingsmogelijkheden in stedelijke omgevingen voor elk van de vier logistieke stromen. Kwantitatieve en economische beoordelingen van mobiliteitsmaatregelen die steden kunnen nemen om de logistieke operaties te verbeteren. Beslissingsondersteuning voor bedrijven en stadsbesturen om operaties te optimaliseren in het licht van mobiliteitsmaatregelen en om zowel bedrijfs- als maatschappelijke perspectieven te integreren. Ondersteuning en inzicht in het delen van collaboratieve winst op basis van de resultaten van optimalisatiesimulaties en interacties met belanghebbenden. Kortom, dit project heeft als doel de stedelijke logistiek te optimaliseren door geavanceerde modellen en algoritmes te ontwikkelen en rekening te houden met stadsmaatregelen en persoonlijke mobiliteit. De resultaten zullen zowel bedrijven als stadsbesturen helpen om efficiënter en duurzamer te opereren in stedelijke gebieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie Electric Road Systems op de corridor Rotterdam - Antwerpen. 01/09/2023 - 01/09/2024

Abstract

• Ten eerste over de potentiële vraag: wat zijn de potentiële ERS-verkeersvolumes die gebruik zouden kunnen maken van de corridor Antwerpen-Rotterdam als deze zou worden ontwikkeld? Zijn deze voldoende om de implementatie van ERS te rechtvaardigen? • Ten tweede, wat betreft de investeringen en exploitatie van de infrastructuur: wat zijn de vereiste investeringen en kan het break-evenpunt voor de winstgevendheid voor deze corridor afzonderlijk worden bereikt? Of is er een breder geëlektrificeerd netwerk nodig? Zou dit op deze schaal een goede investering zijn? • Ten derde, over de beste selectie van corridorroutes: welke route is, nu er alternatieve wegverbindingen beschikbaar zijn tussen Rotterdam en Antwerpen, vanuit economisch perspectief het meest geschikt om geëlektrificeerd te worden? • En als laatste, vanuit het perspectief van de gebruikers – wegvervoerders: hoe ziet de economie eruit en kunnen vrachtwagens in deze corridoromgeving op basis van ERS-winstgevendheid worden ingezet? Is dit voor alle ERS-technologieën vergelijkbaar of zijn er substantiële verschillen waardoor een specifieke ERS-technologie de voorkeur verdient?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Platform voor de uitvoering van het actieprogramma voor binnenvaart (Platina4action). 01/06/2023 - 31/05/2026

Abstract

Platform for the Implementation for green and connected Inland Waterway Transport IWT) zoals voorzien in het actieplan van NAIADES III. Het platform zal als katalysator fungeren en expertise, belanghebbenden en onderzoek op het gebied van de Europese binnenvaart samenbrengen, voortbouwend op het netwerk en de expertise ontwikkeld in het CSA-project PLATINA 3, gefinancierd in het kader van Horizon 2020. Het PLATINA4Action project heeft als doel de implementatie van groene en verbonden binnenvaart te versnellen. De activiteiten zullen zich richten op 1) het ondersteunen en coördineren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op groene en verbonden binnenvaart om synergieën te vinden tussen parallelle ontwikkelingen, 2) impactschattingen van NAIADES III acties en het ondersteunen van de beleidsdiscussies om modal shift en zero-emissie binnenvaart te bereiken en 3) het updaten van de Strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor binnenvaart. Het consortium zal nauw samenwerken met DG MOVE van de Europese Commissie met het oog op de NAIADES Implementation Expert Group en DINA Expert Group. Verder zal het consortium vertegenwoordigers en platforms van de binnenvaart en de logistiek, riviercommissies, havens en waterwegbeheerders, lidstaten en onderzoeksinstituten betrekken en met hen in interactie treden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klimaatbestendige en veilige zeehavens. 01/06/2023 - 31/05/2026

Abstract

Zeehavens zijn belangrijke knooppunten in toeleveringsketens, zowel op internationale als op intra-Europese schaal. Bijna 80% van het wereldwijde vrachtvervoer wordt per schip vervoerd, en Europese zeehavens zijn toegangspoorten tot andere continenten, waarbij 74% van de goederen van buiten de EU via deze havens wordt vervoerd. Nu al spelen Europese havens een sleutelrol in toeleveringsketens en er wordt voorspeld dat de vracht die via Europese havens wordt behandeld tegen 2030 met nog eens 50% zal groeien. Hierdoor neemt de druk op havens om zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te functioneren verder toe. Daar komt nog bij dat havens die nog steeds sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en die worden blootgesteld aan de uitstoot van vrachtwagens, schepen en terminaloperaties, koolstofarm moeten worden gemaakt. Digitalisering wordt beschouwd als een sleutelbenadering om aan deze eisen te voldoen. Tegelijkertijd hebben door klimaatverandering veroorzaakte problemen steeds meer invloed op de functionaliteit van havens. De stijgende zeespiegel, veranderingen in seizoensneerslag en wind- en golfcondities zullen de uitdagingen van de havens vergroten. Ook worden frequentere en ernstigere extreme gebeurtenissen zoals stormen, plotselinge overstromingen, langdurige hittegolven en droogtes verwacht. Maximalisering van de veerkracht ten aanzien van door klimaatverandering veroorzaakte uitdagingen, grotere flexibiliteit door gebruik te maken van digitalisering en bijdragen aan een grotere decarbonisatie vormen daarom de kern van dit voorstel. Binnen dit project zullen innovatieve oplossingen voor infrastructuur worden ontwikkeld en getest, waaronder kademuren, monitoring en onderhoud, die de duurzaamheid en veerkracht van havens verbeteren, evenals systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij verstoringen. Verbeterde duurzaamheid van de afhandeling van end-of-life-cyclus van infrastructuur, evenals een verschuiving naar duurzamere achterlandverbindingen zijn sleutelelementen van het project. Bovendien zullen door de betrokken belanghebbenden gezamenlijk bedrijfs- en bestuursmodellen worden ontwikkeld om de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van de geteste oplossingen te waarborgen. Het is de hoofddoelstelling om ervoor te zorgen dat het zeevervoer voor 80% operationeel is, zelfs in het geval van door klimaatverandering veroorzaakte verstoringen, en tegelijkertijd de duurzaamheid en veiligheid van havens te verbeteren. In een eerste stap zullen problemen waarmee havens worden geconfronteerd, worden geprioriteerd met behulp van een multicriteria-instrument, waaronder de impact van verstoringen, urgentie, kosten/baten van oplossingen. Er zal een gedetailleerde catalogus met vereisten voor oplossingen voor de belangrijkste problemen worden ontwikkeld. Industriepartners, havens en onderzoekers zullen zeer innovatieve tools en benaderingen voor deze kwesties aanpassen, toepassen en evalueren. Oplossingen zullen gezamenlijk worden gecreëerd en voor elke haven zullen de relevante innovaties worden geïdentificeerd en getest op basis van de belangrijkste uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. KPI's om de ontwikkeling en het resultaat van de innovaties te monitoren zorgen voor kwaliteitscontrole en ondersteuning van het management.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Coöperatieve en verbonden groene distributieoplossingen voor een tijdperk van geoptimaliseerde zero-emissie last-mile logistiek (GREEN-LOG). 01/01/2023 - 30/06/2026

Abstract

GREEN-LOG versnelt systemische veranderingen voor duurzame stadslogistiek. Het project zet stadsplatforms op voor het stimuleren van sociale innovatie, het ontwerpen en inzetten van innovatieve leveringsoplossingen en maakt de ontwikkeling mogelijk van robuuste beleidskaders en coöperatieve bedrijfsmodellen die voortbouwen op effectieve samenwerking tussen de publieke en de private sector. Op operationeel niveau biedt GreenLog innovaties op basis van vrachtfietsen voor het ontwerp en de implementatie van duurzame microconsolidatie, multimodale pakketleveringen waarbij het openbaar vervoer wordt geïntegreerd, Logistics as a Service-platforms voor onderling verbonden stadslogistiek en geautomatiseerde leveringsconcepten met behulp van autonome voertuigen en robots. In deze context wordt in een 'Vlaamse Piloot' in de steden, Gent, Mechelen en Leuven het idee van een 'Logistics-as-a-Service' platform getest. Dit moet de efficiëntie verbeteren van de stedelijke logistiek binnen de lokale beleidskaders. De aanwezigheid van 3 steden moet ervoor zorgen dat de oplossingen niet beperkt blijven tot het lokale niveau, maar dat er uniformiteit ontstaat in het logistiek beleid op regionaal niveau. Verder wordt de aanpak toegepast en gevalideerd in vier steden en gebieden: Athene, Barcelona, Oxfordshire en Ispra. Er wordt speciale aandacht besteed aan de overdraagbaarheid van de voorgestelde innovaties, te beginnen met drie steden die de Griekse oplossingen op maat willen maken en kopiëren, en verder met een pan-Europees bereik met intensieve disseminatie acties, waarbij de basis wordt gelegd voor de oprichting van meerdere stadslogistieke Urban Living Labs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opvolgpanel Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. 20/12/2022 - 31/12/2024

Abstract

De Vlaamse Regering besloot in de Visienota Afsprakenkader van 17 december 2021 om een Opvolgpanel VEKP aan te stellen. Het Opvolgpanel VEKP heeft de taak jaarlijks een advies uit te brengen dat een algemene beoordeling geeft van de voortgang van het Vlaams Gewest in het bereiken van de doelstellingen/streefdoelen van het VEKP, waarbij eveneens kan worden gefocust op specifieke VEKP-maatregelen of sectoren. Daarnaast kan het panel ook voorstellen doen voor bijkomende (impactvolle) maatregelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Klimaatbestendige en milieuduurzame vervoersinfrastructuur, met de nadruk op binnenvaart (CRISTAL). 01/09/2022 - 31/08/2025

Abstract

De hoofddoelstelling van het project CRISTAL (36 maanden) is het aandeel van het vrachtvervoer over de binnenwateren (IWT) te verhogen met met ten minste 20% te verhogen op drie proeflocaties (Italië, Polen en Frankrijk). Het CRISTAL project zal de capaciteit van de binnenvaart verzekeren op 50%, zelfs tijdens extreme weersomstandigheden. Daartoe zal CRISTAL geïntegreerde, coöperatieve en innoverende oplossingen uitwerken, testen en geïntegreerde, coöperatieve en innovatieve oplossingen uitwerken, testen en implementeren in de drie als proef aangewezen gebieden van de partners in Italië, Frankrijk en Polen. Het project zal de aspecten technologische innovatie/ontwikkeling en digitalisering omvatten; verdere vooruitgang in de richting van het fysieke internet, governance-oplossing en bedrijfsmodellen worden voorgesteld, waarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en veerkracht van de infrastructuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sytadel. 01/04/2022 - 31/03/2025

Abstract

De nadruk ligt op het creëren van de logistieke dataruimte, maar een dataruimte zonder applicaties om te gebruiken en te testen is steriel, daarom zullen we deze toepassen op synchromodale planning. Er is gekozen voor synchromodale planning vanwege de relevantie voor de toekomst van de logistiek en vanwege de grote afhankelijkheid van een logistieke dataruimte. De synchromodale planningsalgoritmen zullen worden ingezet en getest in Living Labs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een open netwerk over overdraagbare innovatie voor efficiëntie- en emissiereductie-oplossingen (PIONEERS) 01/10/2021 - 30/09/2026

Abstract

PIONEERS brengt vier havens samen met verschillende kenmerken, maar gedeelde verbintenissen om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth, om de uitdaging voor Europese havens aan te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Om deze ambities te realiseren, zullen de havens van Antwerpen, Barcelona, ​​Venlo en Constanta groene haveninnovatiedemonstraties implementeren op vier hoofdpijlers: productie en levering van schone energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en optimalisatie van stromen, en digitale transformatie. Acties zijn onder meer: ​​opwekking van hernieuwbare energie en inzet van elektrische, waterstof- en methanolvoertuigen; bouw- en verwarmingsnetwerken retrofit voor energie-efficiëntie en implementatie van circulaire economie benaderingen in infrastructuurwerken; samen met de inzet van digitale platforms (met behulp van AI- en 5G-technologieën) om de modal shift van passagiers en vracht te bevorderen, te zorgen voor geoptimaliseerde bewegingen en toewijzingen van voertuigen, schepen en containers, en automatisering van voertuigen te vergemakkelijken. Deze demonstraties vormen geïntegreerde pakketten die aansluiten bij andere gelinkte activiteiten van de havens en hun naburige stadsgemeenschappen. Door een open innovatienetwerk voor uitwisseling te vormen, zullen de havens, technologie en ondersteunende partners de projectfasen van innovatiedemonstratie, opschaling en medeoverdraagbaarheid doorlopen. Strenge innovatie- en overdrachtsprocessen zullen betrekking hebben op technologie-evaluatie en de ontwikkeling van businesscases voor exploitatie, evenals het creëren van de institutionele, regelgevende en financiële kaders voor groene havens om te floreren, van proefprojecten voor technische innovatie tot wijdverbreide oplossingen. Deze processen zullen informatie verstrekken en parallel worden uitgevoerd met de ontwikkeling en verfijning van het masterplan, met een masterplan en routekaart voor de energietransitie in de PIONEERS-havens en een handboek als leidraad voor de planning en implementatie van groene havens voor verschillende typologieën van havens in heel Europa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Dennie Lockefeer. 01/10/2019 - 31/07/2024

Abstract

De leerstoel Dennie Lockefeer komt tot stand door een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld voor financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening. De leerstoel kan ingezet worden voor onderzoek (bv. ter ondersteuning van de binnenvaartsector, innovatieve binnenvaartconcepten,…), onderwijs (bv. uitreiken van een tweejaarlijkse award voor beste thesis/doctoraat,…) en dienstverlening (colloquium, organiseren van een lezingenreeks,…).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Leerstoel BNP Paribas Fortis in transport, logistiek en havens. 01/10/2010 - 30/09/2024

Abstract

De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben de handen in elkaar geslagen voor de oprichting van een leerstoel in transport, logistiek en haven. Via de leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de haven- en logistieke wereld. De wereld is voortdurend in beweging, en dat geldt zeker ook voor de haven- en logistieke sector. Zo zullen grote, nieuwe machten zoals India en Brazilië het hele transportvraagstuk beïnvloeden. Daar willen we met de leerstoel op inspelen, net zoals op nieuwe trends op logistiek vlak zelf. Ook op microniveau ligt er werk op de plank. Als e-commerce bijvoorbeeld nog stevig terrein wint, heeft dat consequenties op transportvlak, en ook op het soort goederenstromen en de route die ze volgen. In het kader van de leerstoel worden onder meer congressen en seminaries georganiseerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

AI-innovatiebeoordeling voor implementatie in havenlogistiek: kosteneffectiviteit aangevuld met multicriteria-methoden. 15/07/2023 - 14/07/2024

Abstract

Tegenwoordig zijn er in het havenecosysteem voldoende AI-ontwikkelaars die zich richten op technologieontwikkeling in een bepaald domein van de haven- en scheepvaartindustrie. Ze geloven dat er met het gebruik van AI een potentieel is om de haven- en scheepvaartindustrie een boost te geven door middel van een hogere commerciële snelheid en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Daarom zou AI een kans zijn om de efficiëntie te verbeteren in diverse aspecten van de activiteiten van belanghebbenden in havens. Aan de andere kant moet bij de introductie van AI bij belanghebbenden in de haven worden geëvalueerd of de voordelen van AI-technologieën naar voren komen, evenals welke kosten de belanghebbenden zullen maken bij het implementeren van AI-technologieën. Op deze manier is het beoordelen van deze innovaties essentieel om de havenstakeholders en AI-ontwikkelaars op elkaar af te stemmen. Er is echter geen samenhangend kader om de toepassingen van AI-technologieën in de haven- en scheepvaartindustrie te beoordelen. Dit onderzoek heeft dus als doel om deze leemte in de bestaande literatuur op te vullen. Om dit te doen, onderzoekt dit proefschrift hoe het implementeren van AI-innovaties de operationele efficiëntie van havenbelanghebbenden in hetzelfde logistieke proces kan beïnvloeden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van specifieke casestudies over het niveau van AI-innovatie (micro/bedrijf, macro/haven, duurzaam). Het antwoord op dit onderzoek wordt gegenereerd door de kosteneffectiviteitstoepassingen aan te bieden, aangevuld met multicriteria-methoden op basis van het gevalideerde AI-kosten-batenraamwerk. Tot slot geeft dit proefschrift inzicht in de vraag of het implementeren van AI-innovaties voordelen oplevert voor belanghebbenden in de haven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

5G enabled always spot on Terminal Operating System/Spot on. 15/02/2023 - 15/12/2023

Abstract

UAntwerpen zorgt voor een conceptuele studie van real time 5G yard management met inbegrip van een sectoriële kennisdoorstroming (wat gebeurt er op technologisch vlak in andere container terminals, ook in het buitenland?), zorgt voor nieuwe ideeën, staat in voor de kwaliteitsbewaking en zorgt mee voor de verspreiding van projectresultaten in academische, zakelijke en beleidskringen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Logistieke studie voor de inzet van platooning voor beleveringen van lading naar windmolenparken op zee. 15/12/2022 - 15/04/2023

Abstract

Om Nederland van meer groene energie te voorzien, worden meer en grotere windmolenparken op zee gebouwd. Deze windparken hebben onderhoud nodig. In hedendaagse logistieke concepten verlaat het Service Operation Vessel (SOV) periodiek het windpark om terug te keren naar de haven voor nieuwe voorraden en voor bemanningswisselingen. Door de toenemende capaciteit van de afzonderlijke windturbines zijn meer en grotere reserveonderdelen nodig. Als dezelfde onderhoudsstrategie wordt toegepast, wordt meer stilstand van de windturbines verwacht. Een manier om dit op te lossen is de onderhoudsstrategie te veranderen door een concept toe te passen waarbij de continue aanwezigheid van een (SOV) vereist is. Dit zal de vraag naar havenbezoeken van de SOV minimaliseren. Het algemene doel van dit project is het onderzoeken van het algemene concept van de bevoorrading van SOV's op zee door kleinere bevoorradingsschepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Writing a report on port greening initiatives in Europe 01/06/2022 - 20/12/2022

Abstract

Schrijven van een paper over havenvergroeningsinitiatieven in Europa. Het hoofddoel van het onderzoek is: 1. Het bespreken van de Europese Green Deal, het concept van de groene haven en generieke oplossingen die kunnen en worden aangeboden. 2. Casestudies voor een aantal Noord-Europese zeehavens.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De beloftes van Europees spoorvervoer. 01/05/2022 - 31/12/2022

Abstract

De volgende deliverables en activiteiten worden beschouwd als onderdeel van het Project:  Een beleidsnota met aanbevelingen voor de spoorsector; met nationale casestudies en landspecifieke aanbevelingen;  Activiteiten die zijn opgenomen in de verspreiding van de onderzoeksresultaten

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Positieve impact van lange treinen en kortere transittijden in het aandeel trans-Euraziatische spoorwegen. 15/01/2022 - 28/02/2022

Abstract

Beoordeel de positieve impact van lange treinen en kortere transittijden in het trans-Euraziatische spooraandeel, met behulp van ketenkostenmodellering. Hierover zal een definitief rapport worden opgesteld dat door de UAntwerpen aan de Vereniging zal worden bezorgd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Logibat 01/06/2021 - 31/05/2023

Abstract

Dit onderzoek bekijkt vier onderzoeksvragen: 1.Wat zijn de economische effecten van het ERS implementatie in Vlaanderen voor de wegvervoersector, hun klanten en de maatschappij in het algemeen? 2. Wat is de meest optimale manier voor het uitbouwen van het ERS in Vlaanderen om de economische voordelen te maximaliseren en de externe effecten te minimaliseren voor alle relevante stakeholders? 3. Wat zijn de synergieën die kunnen voortvloeien uit de implementatie van het ERS in de landen die de belangrijkste handelspartners van Vlaanderen zijn en/of in de transitlanden die voor deze handel worden gebruikt? Wat zijn de vereisten om die synergieën te benutten? 4.Wat zijn de belangrijkste effecten van het ERS die argumenten vormen om de implementatie van het systeem te steunen (of tegen te werken)?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Logistieke kostenmodellering van maritieme intercontinentale logistiek in Centraal-Europa 28/05/2021 - 31/01/2022

Abstract

Taak 1 zal een gedetailleerde uitleg geven van het analytische werk, de instrumenten en benaderingen die bij de ontwikkeling van de analyse moeten worden gebruikt. Taak 2 geeft een gedetailleerde uitleg, beschrijving en uitgesplitste uitleg van aannames en drijfveren achter het logistieke kostenmodel dat zal worden gebouwd of gebruikt ter ondersteuning van de opdracht. Taak 3 zal berekeningen voor logistieke kostenmodellering ontwikkelen voor "representatieve" zendingen tussen het Verre Oosten en Centraal-Europa voor gecontaineriseerde zendingen, via de belangrijkste Europese havens die momenteel Centraal-Europa bedienen, en waarbij de belangrijkste economische knooppunten van Centraal-Europa als bestemming worden gebruikt. Taak 4 zal beleidsimplicaties afleiden, vanuit het perspectief van de regering van Griekenland, die worden gesuggereerd door modelbevindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verkeersbeheer van de volgende generatie voor het versterken van CAV's-integratie, samenwerking tussen belanghebbenden en proactieve multimodale netwerkoptimalisatie (FRONTIER). 01/05/2021 - 30/04/2024

Abstract

FRONTIER beoogt de netwerk- en geïntegreerde verkeersbeheerstrategieën van de toekomst te bieden, rekening houdend met nieuwe soorten en modi van vervoer en geautomatiseerde voertuigen (inclusief hun logische en fysieke vereisten), het minimaliseren van vervuiling en capaciteitsknelpunten (inclusief congestie en files) , het terugdringen van het aantal ongevallen en de noodzaak om de mobiliteitskosten voor alle gebruikers (zowel burgers, overheden als bedrijven) te verlagen. Op operationeel niveau faciliteert FRONTIER de overgang naar veerkrachtige multimodale autonome mobiliteit door de processen van samenwerking en arbitrage tussen belanghebbenden vast te stellen en tegelijkertijd de bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de commerciële levensvatbaarheid van de geïdentificeerde oplossingen aanpakken. FRONTIER zal autonome beheersystemen ontwikkelen, toepassen en testen, beveiligd door ontwerp, die voortdurend zullen evolueren met behulp van gegevens die worden gegenereerd door realtime monitoring van het transportsysteem, kennis gegenereerd door operators en besluitvormers, en simulatiemodellen die systeemoptimale oplossingen bieden die rekening houden met nieuwe mobiliteitsdiensten en -technologieën. Deze systemen zullen proactieve beslissingen ondersteunen en uitvoeren en onze visie realiseren om een ​​naadloze overgang naar een autonoom en geïntegreerd transportbeheer voor toekomstige mobiliteitsdiensten mogelijk te maken. FRONTIER zal worden gevalideerd in drie proeflocaties (Oxfordshire UK, Athens GR en Antewerp BE) gericht op drie hoofdthema's: slimme infrastructuur en CAV-integratie; Multimodale mobiliteit voor passagiers- en vrachtoverstijgende samenwerking; Netwerkprestatieanalyse voor planning en beleidsvorming. Om dit concept te verwezenlijken, volgt FRONTIER een efficiënte multidisciplinaire aanpak waarbij partners van 5 universiteiten en onderzoeksinstituten, 7 bedrijven, 5 vervoersautoriteiten uit drie verschillende Europese landen, een testbed voor verkeersmanagement en een internationale wegenfederatie worden samengebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Analyse van gezamenlijk gedefinieerde havenuitdagingen 01/04/2021 - 30/06/2022

Abstract

Een aantal onderwerpen zal worden onderzocht met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma voor 2021 en de lidmaatschapsstrategie van IAPH en eventuele acties daarvan die doorgaan tot 2022. 1. 'Global Ports Tracker' -concept 2. WPSP-pijler 'governance en ethiek' 3. Pan-Afrikaanse havenagenda 4. Lidmaatschapswaarde scan

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Smart Port 2025: verbeteren en versnellen van de operationele efficiëntie in een haven ecosysteem door toepassing van intelligente technologieën. 01/03/2021 - 29/02/2024

Abstract

De hoofddoelstelling van het Smart Port COOCK-project is het verbeteren van de operationele efficiëntie binnen de context van de haven, door toepassing van intelligente technologieën, gericht op KMO's, door de digitale maturiteit te verhogen via data gedreven digitalisering. De voorgestelde COOCK richt zich op twee doelgroepen. De waardeketen binnen een haven context, zoals terminal operatoren, schippers, agenten, transportbedrijven, expediteurs, rederijen, spooroperatoren, havenbesturen, ... En daarnaast technologie integratoren: startups, scale-ups, IT-bedrijven, e.d. die actief zijn binnen implementatietrajecten in een haven omgeving. Het is een heterogene groep van zowel vele kleine KMO's als grote ondernemingen die samen de waardeketen vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van trafiek en modal shift optimalisering in de EU. 01/03/2021 - 31/07/2021

Abstract

TRANS-EURASISCH HOOFDSPOORWEGNETVERBETERING a) Inleiding b) Algemene trends in Trans-Euraziatische handel / verkeer c) Aandeel van vracht vervoerd door de drie belangrijkste transportmodi: vaartuig, spoor en vliegtuig d) Basis transportkosten en transittijden. Vaartuig versus spoor versus vliegtuig. Break-even grenzen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Self-service in logistiek 01/02/2021 - 31/01/2023

Abstract

De centrale doelstelling van het project is om een model te ontwikkelen dat in staat moet zijn om een technologie te selecteren die de ontvangst van goederen bij een logistiek bedrijf economische efficiënter maakt. Om dit model te maken zijn de volgende drie onderzoekstappen voorzien: Stap 1: Beschrijving van het receptieproces van goederen, de aanwezige inefficiënties en de werkbelasting in logistieke omgevingen, zoals die plaatsvinden bij onder andere verladers, logistiek dienstverleners, warehouses, depots etc. Stap 2: Inventariseren en analyseren van de bestaande technologische oplossingen om dit proces te automatiseren. Stap 3: Ontwikkelen van een kosten/batenanalyse instrument die de voordelen en haalbaarheid van bestaande oplossingen en cases becijfert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Maritieme connectiviteit beoordelen. Extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. 17/12/2020 - 30/06/2021

Abstract

Het WorldBank Infrastructure Office onderneemt verschillende activiteiten: het produceren van achtergronddocumenten voor vlaggenschiprapporten over infrastructuur, het bijdragen van onderzoeksdocumenten en beleidsnotities over beleidskwesties van strategisch belang, het identificeren van prioriteiten voor infrastructuurgegevens, en het verbeteren van datacuratie, mapping en diagnostiek. Het belangrijkste doel van deze opdracht is om het kantoor te helpen bij het maken van schattingen van de verzendkosten voor extra havens voor het Infrastructure Data Dashboard. Het project zal naar verwachting een schatting geven van de verzendkosten voor de volgende havens op basis van hun eigen TPR Chain Cost Model.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaartconcepten voor het effectief verplaatsen van containervracht (NOVIMOVE). 01/06/2020 - 31/05/2024

Abstract

De voordelen van de binnenvaart als energiezuinige en CO2-arme transportmodus worden vandaag de dag niet ten volle benut door lacunes in het logistieke systeem. Binnenvaartcontainerschepen betalen 6-8 keer voor het aandoen van zeehaventerminals met lange wachttijden. Er gaat meer tijd verloren door suboptimale navigatie op de rivieren en kanalen en het wachten bij bruggen en sluizen. Daarnaast hebben lage beladingsfactoren van containers en schepen invloed op de logistieke systemen, omdat er onnodig veel containers worden vervoerd en ritten worden gemaakt. De strategie van NOVIMOVE is om het logistieke systeem te "condenseren" door de beladingsgraad van de containers te verbeteren en de wachttijden in de zeehavens te verkorten, door een betere planning en uitvoering van de rivierreizen en door vlotte doorvaarten door bruggen en sluizen mogelijk te maken. De innovaties van NOVIMOVE zijn: (1) reconstructie van de lading om de beladingsgraad van containers te verhogen, (2) mobiele terminals die binnenschepen voeden, (3) slimme riviervaart door het samenvoegen van satellietgegevens (Galileo) en realtime-gegevens over de rivierdiepten, (4) vlotte doorvaart van bruggen/sluizen door een dynamisch planningsysteem voor een beter beheer van de corridors langs de TEN-V-route Rijn-Alpijn (R-A), (5) concepten voor innovatieve schepen die zich kunnen aanpassen aan een lage watertoestand met behoud van een volledig laadvermogen, en (6) nauwe samenwerking met logistieke belanghebbenden, havens en waterautoriteiten langs de R-A-route: Antwerpen, Rotterdam, Duisburg, Basel. De ontwikkelingen in de NOVIMOVE-technologie zullen worden gedemonstreerd door middel van virtuele simulatie, schaalmodelproeven en demonstraties op ware grootte. NOVIMOVE-innovaties zullen de hoeveelheid vracht die door de binnenvaart langs de R-A-corridor wordt vervoerd met 30% beïnvloeden ten opzichte van de basisgegevens van 2010. Het consortium NOVIMOVE 21 leden verenigt logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksorganisaties uit 4 EU-lidstaten en twee geassocieerde landen. Het werkplan bevat 4 technische werkpakketten. De looptijd van het project is vier jaar; de gevraagde financiering is 8,9 MIO.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Maritieme connectiviteit evalueren 12/03/2020 - 30/06/2021

Abstract

a. Het eerste deel geeft een trendanalyse van de mondiale havensituatie in de derde wereld. b. De tweede ontwikkelt een raamwerk dat de belangrijkste criteria opsomt die moeten worden gekwantificeerd om de aspecten van connectiviteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, efficiëntie en milieueffecten te begrijpen. c. Het derde deel vergelijkt de criteria die gebaseerd zijn op open-source, administratieve of propriëtaire databases door prestaties te vergelijken tussen inkomensgroepen, geografische regio's en andere interessante groepen. d. Het vierde deel past de methodologie toe op de landen van de Zuidelijke Kegel - Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitbreiding van het kostenberekeningsprogramma voor de Belgische binnenvaart. 03/02/2020 - 08/05/2020

Abstract

In 2017 leverde Universiteit Antwerpen (Departement TPR) een kostenmodel voor de binnenvaart op aan de Vlaamse Waterweg. In dat model worden de kosten berekend op basis van de user inputs van een binnenvaartschipper. In de geüpdatete versie zal voor eenzelfde schip en eenzelfde reis een nieuwe berekening worden gemaakt maar dan als het schip autonoom / op afstand bestuurbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

SmartWaterway. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Door transport in stedelijke waterwegen meer kostenefficiënt te maken, zal Smart Waterway een verschuiving teweegbrengen in last-mile-logistics van wegverkeer naar kleine waterwegen in vele Europese steden, waaronder Gent. Voor kleine barges die deze waterwegen kunnen betreden, is de kost voor automatisering echter te hoog in vergelijking met de constructiekost. Er is dus een kostenvermindering nodig in de automatisering om dit mogelijk te maken. Wij geloven dat dit enkel kan gerealiseerd worden door de kost van de uitrusting voor autonoom varen drastisch te verlagen. Hiervoor zijn echter significante verbeteringen nodig in de state-of-the-art in sensoriek en lokalisatie-technologie. Hoewel een lagere accuraatheid volstaat om autonoom te navigeren op basis van waypoints, zullen goedkope sensoren op het schip niet volstaan voor complexe scenario's (bv. Sluizen, bottlenecks zoals bruggen en kaaien voor laden en lossen) waar accurate lokalisatie nodig is om het schip veilig te kunnen manoeuvreren. Om dit probleem op te lossen, zullen deze kritische locaties worden uitgerust met bijkomende sensoren (bv. Infrarood camera's) en een innovatief lokalisatie-systeem op basis van ultra-wideband technologie. Door betaalbare sensoren op het schip te combineren met infrastructuur aan wal , beoogt Smart Waterway economisch haalbare niveau 3 autonomie te realiseren in stedelijke binnenwateren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar 'how to make SNCB future-proof'. 15/11/2019 - 31/12/2021

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van strategieën voor de NMBS om het hoofd te bieden aan onzekere toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar passagiersvervoer per spoor. Deze strategieën zullen worden ontwikkeld op basis van meerdere scenario's, die op hun beurt worden geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke literatuur, trends en voorspellingen. Er worden best-practices van buitenlandse spoorwegexploitanten geïdentificeerd. De belangrijkste focus van de scenario's ligt op verstoringen van het reizigersgedrag, die leiden tot een mogelijke verandering in de vraag naar reizigersvervoer per spoor. In de analyse worden onder meer verouderings- en sanitaire verstoringen, zoals bijvoorbeeld COVID-19, meegenomen. Vergrijzing wordt in brede zin behandeld, dat wil zeggen met betrekking tot digitalisering en fysieke mobiliteit. Voor elk scenario wordt een strategie ontwikkeld, goed gedefinieerd in het kader van de prioritaire doelstellingen van de NMBS. De strategieën houden ook rekening met de doelstelling van de NMBS om een deel van de piekvraag te verschuiven naar de dalperiode. Bijgevolg wordt een optimale strategie geformuleerd die door de NMBS moet worden gevolgd, d.w.z. een strategie die zo robuust mogelijk is met betrekking tot de verschillende hierboven vermelde scenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De sociaaleconomische meerwaarde van de haven van Antwerpen op het hinterland. 14/10/2019 - 13/02/2021

Abstract

In 2015 finaliseerde de Universiteit Antwerpen het onderzoek "Sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen op het hinterland". Dit onderzoek werd voltooid in het kader van het raamakkoord tussen de Universiteit Antwerpen en de Provincie Antwerpen. Het Havenbedrijf Antwerpen, de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen onderschrijven samen het economisch en maatschappelijk belang van de haven van Antwerpen. Daarom wensen de drie partijen een geactualiseerde kijk op de sociaaleconomische impact van de haven van Antwerpen en starten een nieuw onderzoeksproject op. Deze geactualiseerde kijk omvat enerzijds een gedetailleerd inzicht in de werkgelegenheid in het havengebied, o.a. met het oog op de verdere ontwikkeling van het Havencentrum (aanbod) en toekomstgerichte initiatieven naar de omgeving. Anderzijds willen we inzicht krijgen in de economische impact van de havenbedrijven en hun samenwerking met bedrijven in het hele land. We focussen ons hierbij dus op economische netwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opvolgpanel klimaat en energie. 12/06/2019 - 30/09/2019

Abstract

• Aan dit panel wordt gevraagd om in eerste instantie te monitoren en evalueren in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen alsook de maatregelen opgenomen in het Vlaams Energie en Klimaatplan (VEKP) bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse Regering heeft onderschreven. • Vervolgens is het doel om te onderzoeken welke concrete bijkomende maatregelen de volgende Vlaamse Regering zou kunnen nemen, bovenop alles wat reeds door deze Vlaamse Regering uitgevoerd, beslist en gepland is in het VEKP, om op die manier nog sneller vooruitgang te boeken in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering. • Het panel dient ook te onderzoeken wat de budgettaire impact van die bijkomende maatregelen is alsook de maatschappelijke impact op burgers en bedrijven. • Het panel onderzoekt tevens de kostenefficiëntie van de voorgestelde maatregelen, d.w.z. de kostprijs ervan (voor overheid/burgers/bedrijven) in verhouding tot de broeikasgasemissiereductie die ermee gerealiseerd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Responsive sustainable urban logistics - Best practices last mile en samenwerkingsmodellen in stadsdistributie (R!sult). 01/04/2019 - 31/03/2020

Abstract

This project involves bringing together knowledge on finished, running and planned projects on last mile and more collaborative co-operation models in city distribution, and the state of the art on what moves in this market.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Responsieve Duurzame Stedelijke Logistiek 01/03/2019 - 30/09/2020

Abstract

Dit projectvoorstel behandelt volgende onderzoeksvraag: RQ: Wat zijn potentiële duurzame en geïntegreerde samenwerkingsmodellen voor stedelijke goederenstromen, gegeven een bepaalde stad? De focus ligt op het testen van duurzame en geïntegreerde business cases binnen de stedelijke logistieke context, met inbegrip van alle mogelijke soorten stromen (B2B, B2C, retour, enz.). Dit voorstel tracht deze doelstelling te behalen door drie sub-onderzoeksvragen te beantwoorden in drie opeenvolgende werkpakketten. Om de duurzaamheid van de verschillende business cases te testen wordt eerst een data-driven rekenmodel opgesteld. Dit rekenmodel moet toelaten om de verschillende opties op een objectieve manier te vergelijken. RQ1: Wat zijn de belangrijkste componenten van een rekenmodel voor een duurzaam stedelijk logistiek beleid, zowel langs input- als outputzijde? Recente data over goederenstromen, zowel binnen als buiten steden, is echter zeer schaars. Dit verhindert een objectief overzicht op de stedelijke logistiek, wat het identificeren van opportuniteiten bemoeilijkt. RQ2: Welke goederenstromen vinden er plaats in de betrokken steden? De bevindingen uit de eerste twee werkpakketten worden vervolgens gebruikt om voorstellen tot pilootprojecten te becijferen. Deze pilootprojecten dienen uitgevoerd te worden in de betrokken steden en helpen met het identificeren van de barrières tussen de berekeningen en de werkelijke toepassingen. RQ3: Wat zijn de barrières om de resultaten van het rekenmodel te vertalen naar een effectieve, geïntegreerde reorganisatie van de stedelijke goederenstromen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wat is de studie en het potentiaal voor Vlaanderen van het vervoersconcept 'Hyperloop'. 04/02/2019 - 03/06/2019

Abstract

Een literatuurstudie wordt uitgevoerd om kernaspecten te identificeren gelinkt aan de state-of-the-art vorderingen van Hyperloop. Ongeveer 52 publicaties worden geconsulteerd (technisch rapport, academische literatuur, online publieke opinies van experten en informatie publiek beschikbaar doorheen websites en brochures) en een diepte-review wordt gemaakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Slimme en duurzame hubs voor elektrische deelmobiliteit (E-HUBS) 11/01/2019 - 10/01/2022

Abstract

Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deelmobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysieke cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen. De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deelmobiliteit aanbieders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Smart ports entrepreneurial ecosystem development (SPEED) 01/01/2019 - 30/12/2022

Abstract

Door de toenemende wereldwijde concurrentiedruk moeten West-Europese havens efficiënter of innovatiever zijn om competitief te kunnen blijven. Vooral in grote en complexe havenomgevingen zijn er tal van mogelijkheden om efficiëntiewinsten in de logistieke keten te bekomen. Tegelijkertijd zorgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data science en Internet of Things (IoT) ervoor dat communicatie en de integratie van volledige toeleveringsketens steeds efficiënter kunnen gebeuren. Het zijn dikwijls de hightech start-ups en kmo's die voorop lopen in het ontwikkelen van dergelijke technologische vooruitgang. Momenteel profiteren havenomgevingen nog niet volledig van de voordelen van data science / IoT-technologieën en hebben hightech startups / kmo's vaak moeite met de professionalisering van hun technologische ideeën en zakelijke activiteiten. Als gevolg hiervan wordt het prestatievermogen van de West-Europese havens belemmerd, evenals het volledige ontwikkelingspotentieel van startende hightech bedrijven en kmo's. Hun economische bijdrage wordt met andere woorden niet volledig benut. Dit project is gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van een ecosysteem tussen de verschillende havens, ondersteund door data science en IoT-technologieën. Er bestaan reeds bottom-up initiatieven om dit bekomen, voornamelijk gedreven door maritieme logistieke spelers, havenautoriteiten en grote IT-providers. Het doel van het huidige project is om ook een gemeenschap van ambitieuze data science ondernemers (start-ups en kmo's), data science & maritieme experts en kenniscentra te verbinden met deze spelers, en om het op die manier ontstane ecosysteem verder te ontwikkelen. Het project wenst innovaties van data science en IoT technologieën te vertalen naar een geïntegreerde havenomgeving, met als einddoel om - dankzij geïntegreerde solutions (oplossingen) - efficiëntere communicatie en logistieke stromen te genereren. Met dit project wensen wij bovendien het zakelijke potentieel van hightech start-ups en kmo's te benutten, door hun bedrijfsactiviteiten te professionaliseren en hun algehele (internationale) prestaties verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BRAIN-Transversale beoorldeing van intermodale nieuwe strategieëntrainer (BRAIN-TRAINER). 01/01/2019 - 31/12/2020

Abstract

De vijf thematische BRAIN-TRAINER paden omvatten een echte interdisciplinaire benadering, met linken en diverse inputs, en met feedback-scenario cirkels. Dit biedt overheden realistische benaderingen voor toekomstige ontwikkelingen. De output is bruikbaar, niet alleen in een Belgische context, maar heeft ook wetenschappelijke verdiensten die ook in andere omgevingen bruikbaar zijn, zowel met betrekking tot de ontwikkelde methoden en technieken, als met betrekking tot de gemaakte scenario-toepassingen. De geleerde lessen en ontwikkelde methoden kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast om economische en milieu-impact te meten voor andere economische activiteitssectoren, om reguleringsopzetten te optimaliseren, en om een duurzame overheidsinteractie en coördinatiekader te creëren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opticharge. 01/12/2018 - 30/11/2020

Abstract

In het Opticharge project worden bestaande technologische oplossingen voor de automatisering van laad- en losoperaties in kaart gebracht samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de link te leggen met de door VIL geïdentificeerde behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. Bovendien wordt ook een tool ontwikkeld in matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe technologieën te gebruiken door de Belgische douane voor de implementatie van een verbeterde supervisie van de containertransportketen. 06/11/2018 - 06/11/2020

Abstract

De Europese Commissie verklaarde zich akkoord om technische ondersteuning te voorzien aan de Belgische douane in de vorm van expert-consultingdiensten in het project gericht op het verkennen van het gebruik van nieuwe en geavanceerde technologieën om de capaciteit en effectiviteit van de Belgische douane te verbeteren. Om die missie te bereiken, en om de uitdagingen en bedreigingen aan te kunnen die voortvloeien uit de huidige situatie, in het bijzonder in de Haven van Antwerpen, heeft de Belgische douane als doel de supervisie van de containertransportketen te verbeteren door hun huidige controle-operatires op te drijven en door bijkomende uiterst efficiënte technologie-maatregelen en middelen in te zetten, die significant zullen bijdragen aan de supervisieratio van de bevoorradingsketen. Tegelijk moeten kosten- en tijdsimpact op internationale bevoorradingsketens door de haven tot een minimum beperkt worden, om de concurrentiële positie van de Haven van Antwerpen te vrijwaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Universeel middleware framework voor automatische data integratie in dynamische transport operaties (UMFADIDTO). 01/03/2018 - 28/02/2019

Abstract

Uit een marktstudie van de huidige ICT-oplossingen voor transportoperaties, uitgevoerd door Valentin Carlan als doctoraatsonderzoek bij Universiteit Antwerpen, blijkt dat er een grote heterogeniteit aan systemen, databronnen, applicaties en 'best practices' bestaat. Deze diversiteit verergert de segregatie in de logistieke keten en verhindert verdere optimalisatie. Hierdoor ontbreekt de coördinatie en standaardisatie die nodig is voor het implementeren van cross-sector IT-oplossingen. Daarnaast werden op basis van de interviews en ervaringen duidelijke missing links in huidige business-processen geïdentificeerd. Verschillende integreerbare state-of-the-art oplossingen worden toegepast, maar deze zijn sub-optimaal, niet flexibel en duur in onderhoud. Bovendien dwingen deze integratie-oplossingen de bedrijven tot een lock-in van de initieel gekozen softwarepakketten en wordt een eenvoudige migratie naar of integratie met software van derde partijen verhinderd. In deze POC wordt een universeel middleware framework ontwikkeld die een flexibele en uitgebreide data integratie voorziet tussen verschillende IT-oplossingen en zo ook met andere transportbedrijven onderling. Het voorgestelde framework omvat twee kernfuncties/lagen, namelijk de data acquisitie- en presentatie laag en de data processing- en interacties laag. Door de aaneenschakeling van deze sub-systemen kunnen analyse en interactie-modellen opgesteld worden die geautomatiseerde triggers kunnen aanroepen. Deze keten kan adaptief aan de noden van het transportbedrijf ontwikkeld worden naargelang de gewenste automatisering. In deze POC zal er gefocust worden op de ontwikkeling van twee systemen in deze laag, namelijk een automatisch waarschuwingssysteem (SWIS) en een plannertool voor vlootmanagement (PTFM). De laatste applicatie bestaat uit een statische planning tool (SPT) en een dynamisch dispatching systeem (DDS).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag. 12/12/2017 - 31/10/2018

Abstract

Sinds 8 september 2017 is het ballastwaterverdrag officieel geratificeerd door de IMO. Het doel van het ballastwaterverdrag is de bescherming van het maritieme milieu. Dit onderzoek focust dan ook op de economische (en maatschappelijke) kosten-batenanalyse van mogelijke uitzonderingen van het ballastwaterverdrag, met name de mogelijkheid tot instelling van een zogenaamde 'Same Risk Area'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Simulatie van Logistieke en Transportprocessen (SIMULTRA) 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Het project omvat echnische en professionele training voor de transport- en logistieke industrie, die, ondanks zijn historische origine (als militaire activiteit) in recente jaren met de globalisering een belang heeft verworven in de zakenwereld, en daarbij een instrument van concurrentie is geworden door traning en opleiding. Het doel van het project is innovatie instrumenten en oplossingen te ontwikkelen die hand in hand gaan met de al bestaande programma's, om werkgebaseerd leren te bereiken en mogelijk te maken. Het doel van dit project is om technologische workshops en simulaties te ontwikkelen, die getrouw de operaties en procedures repliceren van de specifieke transportsectoren (maritiem, spoor, intermodaal), en logistiek (magazijn- en ketenmanagement), om het gat tussen training en werkplaats te elimineren of verkleinen, en daarbij aan te moedigen dat jonge studenten worden aangeworven door bedrijven en ook de 'on-the-job' training te verminderen waar bedrijven vaak een beroep moeten op doen om de afstand tussen training en praktijk te overbruggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject
 • Onderzoeksproject

Onderzoek in het domein van "Inland waterway transport innovation". 01/10/2017 - 30/09/2018

Abstract

Innovatieve initiatieven zijn talrijk in de binnenvaart, maar ze ervaren moeilijkheden om snel te verspreiden in de industrie. De gemiddelde leeftijd van de actieve Rijnvloot, die een relatief trage vlootvernieuwing kent, en de beperkte investeringscapaciteit van de industrie worden vaak opgeworpen als de hoofddrempels voor innovatie. Innovatie wordt geacht rationeel te zijn en positieve business cases te hebben. Dit onderzoek bekijkt de voorwaarden voor technologische, organisationele en culturele innovatie in de binnenvaart om effectief en succesvol te realiseren. Het innovatieproces wordt onderzocht door middel van diepgaande gevalstudies door methoden zoals Sociale Kosten-Baten-Analyse (MKBA) en Systems of Innovatie-Analyse (SIA).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Groene scheepvaart: beheer en innovatie voor een duurzame maritieme logistieke keten. 01/09/2017 - 31/08/2020

Abstract

Om het begrip vooruit te helpen van de impact van instrumenten gerelateerd aan maritiem vervoer, wordt, in voorbereiding van het verdere werk van de handels- en logistieke en de havenmanagementgroepen binnen het project, een onderzoeksonderwerp uitgewerkt binnen het domein van de het kwantificeren van de analyse van de kostenimpact van milieubeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Truck Guidance voor de haven. 19/06/2017 - 15/10/2017

Abstract

Omwille van de constante toename van de wegcongestie van en naar de terminals in de haven van Antwerpen, is er een dringende nood aan een centraal coördinatiesysteem om de verkeersstromen te coördineren. Binnen dit project worden de functionaliteiten voorgesteld van een truckbegeleidingssysteem (TGS) en de stappen om het succesvol te implementeren. Tegelijk worden ook de rollen aangegeven van publieke autoriteiten en privé-operatoren. Het ultieme doel van een TGS is real-time data te vinden, voorwaarden opgelegd door supply chain stakeholders in overweging te nemen, een globaal optimale oplossing te bereiken en de bovengenoemde verkeersstromen op operationeel en strategisch niveau te coördineren zoals gegenereerd door logistieke operatoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe binnenvaart- en maritieme transportconcepten (NOVIMAR) 01/06/2017 - 30/11/2021

Abstract

NOVIMAR heeft als doel binnenvaart en short sea zodanig aan te passen dat het optimaal gebruik kan maken van het systeem van waterwegen, schepen en havens / terminals. Om dit te bereiken, introduceert NOVIMAR de watergebonden versie van 'platooning': de Scheepstrein. Dit is in essentie een aantal onbemande Volgschepen met eigen zeil- en manoeuvreercapaciteiten, tijdelijk geleid door een bemand Leiderschip. Schepen zullen in staat zijn om zulke treinen te vervoegen en te verlaten, op plaatsen vlakbij hun punten van oorsprong en bestemming aan landzijde of inlands. De geraamde baten en impacten zijn: vermindering van bemanningskosten resulteren in 47% totale kostenvermindering voor binnenvaart en tot 88% stafkostenvermindering voor short sea, verbeterde logistieke flexibiliteit, 10-15% minder energieverbruik / emissies, oplossingen om barrières tussen transportmodi te overkomen en een hoog potentieel om wegcongestie en geassocieerde kosten te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Open network of hyper connected logistics clusters towards Physical Internet (CLUSTERS 2.0). 01/05/2017 - 31/07/2020

Abstract

Het Europese project Clusters 2.0 beoogt een duurzaam, efficiënt en volledig geïntegreerd transportsysteem. Clusters 2.0 connecteert hubs voor vracht met elkaar om zo de goederenstroom te optimaliseren en heeft de ambitie een open community voor Europese verladers en logistieke dienstverleners op te zetten. Eigenlijk willen de partners binnen Clusters 2.0 evolueren naar een goederenstroom zoals die van data op het internet. Dit project draagt bij tot lokale, regionale en Europese ontwikkeling, terwijl de lokale impact zoals congestie, geluid, ruimtegebruik niet beïnvloed wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

City of Things 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Steden maken gebruik van het Internet of Things om een slimme infrastructuur te bekomen en dit door gebruik te maken van sensoren en controle toestellen, met als doel het leven in de stad te verbeteren. Analyse van de verzamelde data zal op een geautomaseerde wijze een meer efficiënte controle van de verschillende processen in een stad mogelijk maken (bv. mobiliteit). Om de slimme stad infrastuktuur te bekomen beschouwen we drie lagen: de network/sensor laag, i.e. een stedelijk communicatienetwerk gebaseerd op een variëteit aan technologiëen en bijhorende protocol stacks waaraan sensoren zijn gekoppeld die de ruwe data verzamelen; een data laag die de continue stroom data opslaat en verwerkt (bv. toepassen van datamining technieken); een applicatie laag verantwoordelijk voor de interpretatie van de verwerkte data teneinde te komen tot een meer optimale controle van de stad. De network/sensor laag wordt behandeld door de MOSAIC onderzoekgsgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Chris Blondia and Steven Latré); de data laag is de verantwoordelijkheid is van de ADREM onderzoeksgroep (Dept. Wiskunde en Informatica, Bart Goethals); de applicatie laag wordt door de onderzoeksgroep Transport en Regionale Economie behandeld (Dept. Transport en Regionale Economie, Eddy Van de Voorde and Thierry Vaneslander). Het uiteindelijk doel van dit project is de expertise aanwezig aan de Universiteit Antwerpen op elk van deze drie lagen samen te brengen, met als bedoeling het onderzoek te bundelen en via intensieve samenwerking te komen tot een globaal raamwerk voor deze drie lagen. In het bijzonder wordt er gestreefd naar een smart city platform, gericht op mobiliteit, dat toelaat de smart city data in het algemeen en m.b.t. mobiliteit in het bijzonder, te capteren, te verwerken, te analyseren en te interpreteren. Als eindresultaat bekomen we een proof-of-concept waar de verschillende resultaten worden gecombineerd in een demonstrator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Kost-effecten van samenwerking in containterminals in zeehavens. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Containerbehandelaars in de haven hebben zich in geëngageerd tot verschillende vormen van expansie, waarvan er veel een samenwerkend karakter hebben. Dit project probeert voordelen van fusies en overnames in het bijzonder na te gaan. Er wordt aangegeven in welke mate schaalvoordelen optreden, hoe deze afhangen van de goederenbehandlingsomstandigheden, en hoe fusies en overnames in het bijzonder schaalvoordelen in goederenbehandeling kunnen teweeg brengen. In voorafgaande doctoraal onderzoek hiertoe een eerste aanzet gedaan. Het concreet inschatten van de orde van grootte van deze schaaleffecten vereist echter bijkomend onderzoek. Het voorliggend onderzoeksvoorstel wil toelaten uitsluitsel te geven over de omvang van de schaaleffecten in de concrete terminalcontext, en de impact op de marktwerking te kwantificeren. Drie concrete doelstellingen worden daarbij nagestreefd. 1. Er wordt nagegaan of er inderdaad in alle onderzochte terminalcontexten schaaleffecten en meer bepaald schaalvoordelen worden teruggevonden. 2. Een analyse wordt gemaakt van de specifieke variabelen die leiden tot verschillen in schaaleffecten. 3. Er wordt geverifieerd of fusies en overnames, die leiden tot een andere ondernemingsstructuur, kunnen aanleiding geven tot specifieke schaaleffecten. Deze drie doelstellingen vertalen zich in respectieve hypothesen. Om deze onderzoeksdoelstellingen te realiseren, wordt een drieledige methodologie gebruikt. 1. In eerste instantie moeten de nodige kostendata verzameld en vergelijkbaar gemaakt worden. 2. Ten tweede moeten ook de specifieke terminalcontexten verder worden afgelijnd voor alle karakteristieken die hen onderscheiden. 3. Tot slot moeten schaaleffecten in elk van de gevallen worden berekend, en moet geanalyseerd worden welke onderscheidende terminaleigenschappen de grootste verschillen in schaalvoordelen teweeg brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Informatieverzameling rond procedures voor olielekken. 15/07/2016 - 15/10/2016

Abstract

De paraatheid en het algemeen regime in een land begrijpen voor procedures voor olielekken, is belangrijk om de havenpraktijk effectief te documenteren. Met die kennis is de Universiteit Antwerpen in staat interviews op te zetten voor zowel Antwerpen als Rotterdam met managers in de Havenautoriteit, organisaties verantwoordelijk voor het opruimen, en locale overheden, naargelang nodig.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Slimme Stad 01/05/2016 - 30/04/2020

Abstract

Meer en meer alledaagse toestellen worden verbonden met het internet. Deze evolutie, die het internet der dingen (IoT) genoemd wordt, heeft een recente boost gegeven aan onderzoek naar grootschalige draadloze sensor netwerken. Meer specifiek worden steden met IoT technologie uitgerust maar echte grootschalige installaties van draadloze sensornetwerken geven nog erg grote onderzoeksuitdagingen. Tegelijkertijd is de stad ook een schat aan belangrijke data indien dit op een goeie manier kan gemonitord worden. Testbeds worden vaak gebruikt om onderzoeksresultaten te valideren maar een grootschalige en multi-technologie slimme stad infrastructuur is momenteel nog onbestaand. De City of Things onderzoeksinfrastructuur wil een multi-technologie en multi-niveau testbed bouwen in de stad van Antwerpen. 100 locaties, verdeeld over de stad, zullen voorzien worden van sensor basisstations. Deze basisstations worden vervolgens verbonden met een reeks van sensoren die informatie verzamelen omtrent mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, enz.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een rapport schrijven over de structuur en uitdagingen voor de Haven van Antwerpen en concurrenten 22/03/2016 - 29/04/2016

Abstract

Een paper schrijven over de haven van Antwerpen en de maritieme activiteit in de Noordelijke range in toekomstige ontwikkelingsscenario's: trafiek-analyse, karakteristieken van de haven, de maritieme en logistieke beleveringsketen die gespreid is over Vlaanderen en België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2016. 01/02/2016 - 24/10/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Validatie strategisch vrachtmodel Vlaanderen. 15/01/2016 - 15/03/2017

Abstract

In dit project wordt een validatie en beoordeling gemaakt van het Strateigsch Vrachtmodel Vlaanderen, zijn assumpties, berekeningsproces en uitkomsten. Daartoe worden de assumpties van het model getest, en worden de berekeningen gebenchmarkt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Toekomstige arbeidsmarktanalyse van de haven van Antwerpen: formuleren van knelpunten, uitdagingen en oplossingen. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

De doelstelling van het project is het in kaart brengen van de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het komende decennium voor de Antwerpse haven. Het project focust op specifieke veranderingen in soort en aantal jobs, en dit op tactisch, operationeel en strategisch niveau, alsook op de drijvende krachten achter deze veranderingen (bv. disruptie, deeleconomie, digitalisatie, big data-toepassingen, Internet of Things, automatisering, robotisatie…). Verder gaat het project na of gendergelijkheid en disruptieve technologische innovaties een impact hebben op de (huidige en toekomstige) beroepen en specialisaties. De focus ligt voornamelijk op de logistieke en chemische sector omdat deze het meest aanwezig zijn in de haven van Antwerpen. In een eerste deel worden, op basis van de literatuur over internationale arbeidsverdeling en innovaties op havengebied, mogelijke scenario's gegeven voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven. Daarnaast zal op basis van beschikbare statistische gegevens over de arbeid en ondernemen in de Antwerpse haven een overzicht gegeven worden van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen. Voor de toekomstige arbeidsmarkt zullen mogelijke scenario's opgesteld worden. Daarnaast zal een overzicht gegeven worden van de toekomstige job profielen per scenario. Hiervoor zullen interviews gedaan worden met verschillende stakeholders. Deze zijn maritieme, logistieke en chemische bedrijven en de gerelateerde vakbonden, maar ook minder voor de hand liggende stakeholders zoals financiële instellingen, juridische adviseurs, verzekeraars, software- en technologieontwikkelaars. Ten slotte zullen de profielen van de toekomstige jobs geconfronteerd worden met de huidige competenties en opleidingen aanwezig in de Antwerpse regio. Een SWOT-analyse geeft een lijst van actiepunten voor de toekomstige arbeidsmarkt in het Antwerpse havengebied.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie over grensoverschrijdend pakketvervoer 01/10/2015 - 31/01/2016

Abstract

In deze studie worden de logistieke operaties van grensoverschrijdend pakketvervoer en de kosten van dit vervoer onderzocht. De focus ligt hierbij op vervoer binnen de EU28 en op B2C vervoer. Meer specifiek komen de volgende onderwerpen aan bod in de studie: - Beschrijving van de logistieke operaties voor grensoverschrijdend pakketvervoer van postoperatoren, integrators en andere spelers in het pakketvervoer; - Schatting en analyse van kostenfactoren en 'cost drivers' in verschillende delen van de logistieke keten; - Onderzoek naar de kostenimpact van last-mile leveringsopties (lockers, retailpunten, levering aan huis); - Beschrijving van de retourlogistieke operaties en bijhorende kosten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

LowCarb RFC - Europese spoorvrachtcorridors gaan CO2-neutraal 01/09/2015 - 31/08/2018

Abstract

De LowCarb-RFC-studie heeft als doel opties en paden te identificeren om diep te snijden in CO2-emissies van vrachtvervoer op lange afstand in Europa. Het kijkt naar twee grote vrachtcorridors door Duitsland, en in het bijzonder de federale staat Noord-Rijn-Westfalen (NRW). De studie kijkt naar de impact langs de corridors en in het bijzonder in de logistieke sector in NRW. De beschouwde opties zijn een grote verschuiving richting CO2-vrije spoordiensten vs. een volle ontplooiing van nieuwe wegtechnologieën. De analyses worden ondersteund door onderzoeksopties, drijvende krachten en barrières voor institutionele verandering, ondersteund door een internationaal spoorvrachtplatform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie Nearshoring project. 05/05/2015 - 30/06/2016

Abstract

Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen de laatste jaren productie terug of openen daarnaast ook productiefaciliteiten in Oost-Europa. Daarom loopt samen met VIL en zeven bedrijven het project 'Nearshoring' op om de logistieke opportuniteiten van deze trend in kaart te brengen en er vervolgens maximaal op in te spelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voorspelling van verwachte scheepsaankomsten: data analyse in nautische datasets. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

In dit project onderzoeken we de factoren die de ETA van een schip beïnvloeden, zoals de prestaties van de bemanning, tijd/datum van aankomst, weercondities en scheepskarakteristeken. Het gebruik van moderne Big Data technieken laat ons toe om meerdere modellen samen te voegen tot één model, om zo alle beinvloedende factoren tegelijkertijd te optimaliseren. Niet elke factor speelt een even grote rol bij het berekenen van de ETA. Dit project maakt een toepassing op de Antwerpse haven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Businessmodellen voor meer financiering en het faciliteren van financiering voor transportinfrastructuur (BENEFIT). 01/12/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Havencapaciteit: prijszetting en investering onder onzekerheid. 01/12/2014 - 31/12/2015

Abstract

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om totale sociale welvaart te optimaliseren via prijszetting en haveninvesteringsbeslissingen. Deze gebeuren onder onzekerheid dat het resultaat vormt van economische, financiële en technologische variaties. Haveninfrastructuurprojecten zijn typisch grootschalig, complex en irreversibel. Ze hebben bovendien een lange lead time. Aangezien de vraag erg onzeker en cyclisch is, kan een slechte afstemming van de capaciteit resulteren in dure overcapaciteit tegen een hoge kost of in wachtlijnen door schaarste. Dit beïnvloedt zowel de totale als de individuele welvaart van de onderling afhankelijke maritieme actoren, zowel publiek als privaat. Welvaart in haveninfrastructuur wordt vaak geoptimaliseerd door gebruik te maken van kosten baten analyses. Deze methode incorporeert grote onzekerheid echter niet op de ideale manier. Real Options werden dus in de literatuur geïntroduceerd als een alternatieve financiële waarderingsmethode. Uitbreidingen op dit raamwerk en recente literatuur vormen nu de basis voor dit onderzoek om een stap verder te gaan en een nieuwe, goed uitgewerkte methodologie op te stellen. Deze moet de wetenschap in staat stellen om totale en individuele welvaart in havens te berekenen en te maximaliseren. De impact op individuele actoren moet namelijk om twee redenen bekeken worden. In de eerste plaats kunnen agency problemen in projecten met vele actoren de individuele partijen ervan weerhouden om voor zulk een onderzoek te betalen. Onafhankelijk en fundamenteel onderzoek is dus op zijn plaats. Ten tweede, om te vermijden dat individuele actoren een welvaart creërend project blokkeren omdat het persoonlijk nut afneemt, moeten compenserende transfers tussen de betrokken actoren berekend worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2014. 01/02/2014 - 30/11/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Prov. Noord-Brabant. UA levert aan Prov. Noord-Brabant de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Brein-Tranversale evaluatie van intermodale nieuwe strategieën (BRAIN-TRAINS). 01/12/2013 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Haveneconomische analyse, in het bijzonder met betrekking tot gegeneraliseerde kostenmodellering van de gehele logistieke keten. 19/11/2013 - 31/05/2015

Abstract

Dit havenproject heeft drie doelstellingen. Deze bestaan uit het testen van het huidige ketenmodel (validatie), het testen van de interface en het uitwerken van een additionele toepassing (externe kosten). Deze doelstellingen hebben betrekking tot het verder uitwerken van de containertransporten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Geïntegreerde beslissingprocessen met betrekking tot maritieme logistieke ketens. 01/10/2013 - 30/09/2018

Abstract

De laatste jaren wordt er in toenemende mate voor geopteerd om maritieme logistieke ketens uit te bouwen waarbij er meer ruimte is voor interactie tussen de verschillende betrokken actoren. Er is een geleidelijke verschuiving aan de gang van concurrentie naar samenwerking. Dit onderzoek wil bekijken op welke manier besluitvorming binnen deze ketens concreet wordt ingevuld en welke processen hierop van invloed zijn. Transport brengt echter ook de nodige socio‐economische en ecologische uitdagingen met zich mee, zoals ongevallen, geluidsoverlast en vervuiling. Essentieel in het omgaan met deze problematiek is een grotere aandacht voor innovatie en innovatieve processen. Sommige van deze aanpassingen vragen een uitwerking op langere termijn, andere kunnen binnen een kort tijdsbestek worden geïmplementeerd. De verschillende actoren binnen transport zullen hiervoor de nodige proactieve en reactieve strategieën moeten uitwerken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 01/09/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Economische barometer Provincie Antwerpen. 01/07/2013 - 30/09/2017

Abstract

Met een economische barometer wil de dienst Economie en Internationale Samenwerking relevante sociaaleconomische en ruimtelijk economische kerncijfers ik kaart brengen. Tevens wil DEIS samen met de Universiteit Antwerpen de economische evolutie in de provincie blijvend kunnen meten. Ook een benchmarking met relevante regio's hoort bij deze oefening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Afvalbeheer en innovatieve logistiek voor een duurzaam milieu (ILSE). 01/05/2013 - 31/03/2016

Abstract

Met dit project wil men onderzoeken op welke manier logistiek een zinvolle bijdrage kan leveren tot de verdere ontwikkeling van gesloten afval-tot-herbruik kringlopen, en dus de circulaire economie. Dit project moet aan afvalophalers en afvalverwerkers nieuwe concepten aanleveren om afval slimmer op te halen, te sorteren en te verwerken. Dit resulteert in lagere logistieke kosten per eenheid afval en stimuleert nieuwe initiatieven inzake recuperatie van grondstoffen. Voor de logistieke sector biedt het extra kansen om een rol te vervullen in het opzetten en onderhouden van de logistieke stromen binnen het ganse afval/grondstof recuperatie proces, en dus de circulaire economie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlaams-Nederlandse Delta Monitor 2013. 01/05/2013 - 31/03/2014

Abstract

Het doel van het project is tweeledig. Ten eerste wordt de bestaande Vlaams-Nederlandse Deltamonitor uit 2012 geactualiseerd (t/m jaar 2011) en werkendeweg verbeterd. Ten tweede wordt de monitor uitgebreid met een nieuwe indicator rond kracht 5 uit de Ruimtelijk-economische en logistieke analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Havenstrategie Moerdijk 2030. 05/09/2012 - 31/05/2013

Abstract

De Gemeente Moerdijk ontwikkelt samen met het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant een breed gedragen Havenvisie. De Universiteit Antwerpen helpt daarbij met het verlenen van advies, het bijwonen van vergaderingen, en het nalezen en becommentariëren van documenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. 01/07/2012 - 30/11/2012

Abstract

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Monitoring van de economisch-logistiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Deltaregio. 10/05/2012 - 21/12/2012

Abstract

Het doel van het project is het opzetten van een eerste versie van een ruimtelijk-economisch-logistieke monitoring voor de Vlaams-Nederlandse Delta op basis van bestaand materiaal. Dit moet toelaten op te volgen hoe goed de Delta scoort op cruciale ontwikkelingsvariabelen en zo inzichtelijk maken maken voor welke opgaven het openbaar bestuur—in samenhang met havens, bedrijven en wetenschap—staat in het licht van te verwachten logistiek-economisch-ruimtelijke ontwikkelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Steunpunt Goederen en Personenvervoer (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De beoordeling van de educatieve behoeften van ingenieurs en onderzoekers in de luchtvaart en luchtvervoer (EDUCAIR). 01/11/2011 - 30/07/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een ruimtelijk-economische en logistieke visie op de Deltaregio in 2040. 10/10/2011 - 16/12/2011

Abstract

Het doel van het project is het maken van een ruimtelijk-economische en logistieke visie over de Deltaregio/Vlaams-Nederlandse delta op basis van bestaand materiaal en interviews met beslissers op strategisch niveau bij het bedrijfsleven, met als zichtjaar 2040.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opwaarderen van schepen met nieuwe technologieën ter vermindering van de milieuvoetafdruk (RETROFIT). 01/10/2011 - 31/01/2015

Abstract

Het project 'Retrofitting' concentreert zich op de installatie van state-of-the-art innovatieve componenten of systemen aan boord van schepen reeds in de vaart. Deze installaties zijn in principe gedreven door de behoefte aan nieuwe wettelijke normen te voldoen of door de interesse van de reder om te upgraden naar een hogere operationele standaarden. Retrofitting moet een gevestigde praktijk in de scheepvaart worden betrekking hebbend op de gehele waardeketen en het continue verkennen van de technologische en economische mogelijkheden die aan de industrie en de maatschappij voordeel (op het vlak van kosten/baten en milieu) kunnen bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Valorisatie van organische Nevenstromen - ontwikkeling van 2de generatie technologieën voor de biogebaseerde economie in Vlaanderen. 01/09/2011 - 31/10/2015

Abstract

Dit VIS-traject vertrekt vanuit een dubbele noodzaak die door de aanvragers werd geïdentificeerd in een brede bevraging. Enerzijds is er een duidelijke vraag vanuit diverse sectoren tot een hoogwaardige valorisatie van hun organische nevenstromen. Anderzijds is er een sterke vraag naar grondstoffen voor de biogebaseerde economie, in het bijzonder op basis van organische nevenstromen via tweede generatie processen. Dit VIS-traject splitst zich in grote lijnen op in een inventarisatieluik, een technologie ontwikkelingsluik en een implementatieluik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Model Split Methodiek. 04/04/2011 - 30/09/2011

Abstract

Het Havenbedrijf Gent krijgt regelmatig vragen over het niveau van de modal split van het havengebied: De modal split wordt in deze context gedefinieerd als de verhouding tussen het goederenvervoer via de weg, spoor, binnenvaart en pijpleidingen (het hinterlandvervoer). Momenteel wordt door het Havenbedrijf Gent hiervoor een zelf ontwikkelde methode gebruikt om dit kengetal te berekenen, met behulp van een enquête. Het doel van deze studie bestaat er in om te onderzoeken hoe deze methode verder verfijnd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeken van verkeersstromen van, naar en in het Antwerpse havengebied. 18/06/2010 - 31/10/2011

Abstract

Het project dient te leiden tot het in kaart brengen van verkeersstromen van, naar en in de Antwerpse haven, rekening houdend met: - woon-werkverkeer; - goederenverkeer; - de stromen tussen rechter- en linkeroever.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een verslag inzake de markt van het maritiem transport met de nadruk op de belangrijke marktstrategieen en karakteristieken van de havens. 08/02/2010 - 30/08/2010

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). 01/01/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De economische regulering van Brussels Airport. 10/12/2009 - 31/01/2010

Abstract

De doelstelling van dit project komt neer op het doorlichten van de economische regulering zoals die nu bestaat voor Brussel Airport en in het formuleren van een onafhankelijk advies (second opinion) ter verbetering van de bestaande situatie. Mogelijke aandachtspunten zijn de duur van de gereguleerde periode, de problematiek van single versus dual till, het afstemmen van de tarieven op die van de referentieluchthavens, het niveau van de economische regulering en de rol van de economische regulator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het regionaal economische beleid van de provincie Antwerpen. Sterktes, zwaktes, toekomstgerichte analyse voor speerpuntsectorenbeleid. 04/12/2009 - 31/10/2010

Abstract

Het doel van het project is het opsporen van speerpuntsectoren voor het Antwerps provinciaal beleid. Op basis van bestaande bronnen wordt nagegaan welke sectoren groeipotentieel hebben en in hoeverre deze al aanwezig zijn in de provincie Antwerpen. Tevens wordt een inventaris gemaakt van de nieuwe economische activiteiten die actief zijn in de innovatiecentra in de provincie Antwerpen. Aan de hand van deze analyse en na consultatie van experten worden nadien beleidsadviezen geformuleerd en wordt aangegeven waar de beperkte middelen voor provinciaal economisch beleid best worden ingezet.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen. 19/11/2009 - 18/11/2013

Abstract

Een doel van een eerste luik van dit project is het beter inzicht geven in evaluaties van wereldstromen en het signaleren van opportuniteiten waarop de haven van Antwerpen zich best kan richten. In het onderzoek zal de klassieke aanpak van modellering op geaggregeerd wereldniveau verder worden uitgediept op basis van de evolutie van consumptiepatronen, regionale productiecapaciteiten en een beredeneerde raming van de grenzen van de globalisering van de industrie. Een tweede luik van het project betreft het inschatten van het effect van marktfluctuaties en de economische cycli op kortere termijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie betreffende het aantal derdenafhandelaars en zelfafhandelaars op de luchthaven Brussel-nationaal. 25/06/2009 - 30/09/2009

Abstract

Het onderzoek handelt rond volgende onderzoeksvraag: Is de markt van Brussels Airport voldoende groot om de eventuele verhoging tot drie derdenafhandelaars en drie zelfafhandelaars op een economisch zinvolle wijze op te vangen, rekening houdend met de marktstructuur, de stabiliteit van de markt en de kostenstructuur van de afhandelaars? Inzake werkwijze opteren we resoluut voor een industrieel-economische doorlichting, op verschillende niveaus: 1) Een grondige doorlichting van de huidige marktwerking in de afhandeling van bagage en goederen, met inbegrip van de stand van zaken op vlak van operaties, kosten, alsook een analyse van de evolutie naar de huidige situatie. De analyse levert ook alle noodzakelijke informatie over een aantal cruciale aspecten van de afhandeling van bagage en goederen: ¿ de bezettingsgraad van capaciteit en ruimte; ¿ de prijs-kwaliteitverhouding; ¿ de veiligheid; ¿ de beveiliging; ¿ de werkgelegenheid. 2) Een benchmarkoefening met een aantal buitenlandse luchthavens. De resultaten hiervan moeten de vraag helpen beantwoorden in welke mate er een cijfermatig verband is vast te stellen tussen de grootte van een luchthaven en het aantal derdenafhandelaars en zelfafhandelaars. 3) Een synthese van de toekomstvoorspellingen voor wat betreft het verkeer op Brussels Airport, op basis van verschillende ontwikkelingsscenario's en rekening houdend met het door de uitbater geplande infrastructuurbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tactische studie E313 doorrekening toekomstscenario's en goederentransport. 05/09/2008 - 05/09/2009

Abstract

Het gaat om een tactisch onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere verkeersafwikkeling op de E313-snelweg Een aantal scenario's van economische ontwikkeling en beleid worden doorgerekend. In de scenario's wordt ondermeer rekening gehouden met wereldwijde transport- en logistieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zeehavens, de binnenvaart en het spoor, en logistiek beleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het maken van een paper "Applying SMC Pricing in PPP's for the maritime sector" voor WP6 van het ENACT Project. 01/08/2008 - 31/08/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie 13/09/2007 - 28/10/2008

Abstract

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Snelwegen van de "sea-European style" (MOSES). 01/06/2007 - 31/05/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De gevolgen van de groeiende lagekostenluchtvaartsector voor de vervoersinfrastructuur en passagiersstromen in Europa. 27/04/2007 - 26/10/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. 21/03/2007 - 31/07/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". 01/02/2007 - 19/02/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject