"Hebt u problemen met het handmatig bewerken van data in de logistiek?"

Waar gaat het over?

Met dit onderzoek wil het Departement van Transport en Regionale Economie onderzoeken of u (en logistieke actoren bedrijf) baat zou hebben bij een oplossing die gebruik maakt van Artificial Intelligence (AI) om de menselijke geschreven taal te interpreteren en de gegevensuitwisseling in de logistiek te vergemakkelijken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zoeken we naar de beste manier om een eerste AI-gebaseerde oplossing te ontwikkelen en te implementeren die in uw voordeel kan werken.

Daarom vragen we even uw bijdrage.

What's in it for you?

Door deze enquête in te vullen, zal u:

  • als eerste het geaggregeerde rapport ontvangen van de gegevens die via deze enquête zijn verzameld en u zal op de hoogte worden gehouden van verdere stappen
  • leren of en welke andere logistieke actoren met dezelfde problemen worstelen
  • zien welke potentiële oplossingen er al op de markt zijn om dit probleem aan te pakken
  • te weten komen wat ieders bereidheid is om bij te dragen aan een oplossing die gebruik maakt van de huidige progressie in AI voor de interpretatie van gegevens.

"Do you struggle with manual data entry/processing in logistics?"

What is it about?

With the below survey, the Department of Transport and Regional Economics would like to investigate whether you (and your company) would benefit from a solution that leverages Artificial Intelligence (AI) to interpret human written language and facilitate the data exchange in logistics. Based on the results of this survey, we would seek the best means to develop and implement a first AI-based solution that can work in your advantage.

Thus, we kindly ask for your contribution.

 

What’s in it for you?

By completing this survey, you will:

  • be first in line to receive the aggregated report from the data collected through this survey and be kept up to date about further steps
  • learn whether and which other types of logistics stakeholders struggle with the same issues concerning manual data handling
  • see which potential solutions already exist on the market that address this problem
  • know what is everybody’s willingness to contribute to a solution that leverages on today’s advancements in AI for data interpretation

Contact

Dr. Valentin Carlan

Tel. +32 3 265 41 62
valentin.carlan@uantwerpen.be