De Oorzaak is een onderzoeksproject van Universiteit Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en mediapartner De Morgen, waarin middels burgerparticipatie de impact van omgevingsgeluid op onze gezondheid en ons welzijn in kaart wordt gebracht. Het onderzoek wordt gecoördineerd door Prof. Cedric Vuye van de Universiteit Antwerpen.  

De Oorzaak hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.  

Universiteit Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden verwerkt in lijn met het privacybeleid van de Universiteit Antwerpen. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens. De laatste update van dit document dateert van 27 november 2023.  

Privacy departement Universiteit Antwerpen 
Privacyverklaring Universiteit Antwerpen 
privacy@uantwerpen.be   

De Oorzaak 
deoorzaak@uantwerpen.be 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

1. zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de projectwebsite www.deoorzaak.be, een onderdeel van de website www.uantwerpen.be, zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren. 

2. je naam, e-mailadres, adresgegevens en andere socio-demografische gegevens naar aanleiding van je deelname aan de Grote Geluidsbevraging. Je persoonsgegevens komen na registratie terecht in Qualtrics, de software die we gebruiken voor het opstellen van onze vragenlijsten, en in mailprogramma Brevo, indien je op de hoogte wil blijven van het onderzoek via de nieuwsbrief van De Oorzaak. De resultaten van de bevraging worden volledig geanonimiseerd verwerkt en weergegeven in publicaties. Je gegevens gebruiken we enkel om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door medewerkers van De Oorzaak. Hierover lees je verderop meer. 

3. je naam, e-mailadres en adresgegevens indien je je via de Grote Geluidsbevraging hebt opgegeven als kandidaat voor een geluidssensor. Je persoonsgegevens komen na registratie terecht in Qualtrics, de software die we gebruiken voor het opstellen van onze vragenlijsten, en in mailprogramma Brevo voor het versturen van mails met informatie over je deelname aan het onderzoek. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door medewerkers van De Oorzaak. Hierover lees je verderop meer. Je gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren. 

De slimme geluidssensor neemt geen geluiden op. De verwerking van de data en de analyse gebeurt ‘on the edge’, direct op het toestel. Enkel de classificatie (welk geluid), het geluidsvolume en een paar andere geluidsparameters worden doorgestuurd naar de database van de wetenschappers en naar het persoonlijke online dashboard van de deelnemers. Op geen enkele manier is reconstructie van bv gesprekken of andere geluidsfragmenten mogelijk.

4. Indien je geselecteerd bent voor het medische traject: je voornaam, familienaam, mailadres en telefoonnummer voor het maken van de onderzoeksafspraken door Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Je gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.   

5. Indien je geselecteerd bent voor het medische traject: je voornaam, familienaam, mailadres en resultaten uit de Grote Geluidsbevraging voor de uitvoering van het medisch deelonderzoek. Je gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.   

6. Indien je geselecteerd bent als meetpunt: je voornaam, familienaam en mailadres voor de betaling van de deelnemersbijdrage in betalingsplatform Twikey. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.  

7. Indien je geselecteerd bent als meetpunt: je voornaam, familienaam, mailadres en adresgegevens voor het samenstellen van het meetpakket en het toezenden naar een DPD afhaalpunt bij jou in de buurt. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (deelname aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.  

8. Je voornaam, familienaam, e-mailadres en adresgegevens voor de verdere verwerking en analyse van meetresultaten in het kader van het wetenschappelijk onderzoek: 

 • Deelname aan online vragenlijsten 

 • Weergave van de meetresultaten op je persoonlijke dashboard 

 • Voor het toezenden van je persoonlijke eindrapport aan het eind van de metingen 

 • Voor de aankondiging van de eindresultaten en een uitnodiging via mail voor het eindsymposium in mei ‘25   

De publicaties van de meetresultaten zoals wetenschappelijke rapportages of inhoudelijke dossiers bij De Morgen zullen gebruik maken van geanonimiseerde data.   

9. Indien je geselecteerd bent als meetpunt: de plaatsing van een stip bij het adres van jouw meetpunt op de centrale kaart op de website van De Morgen. Op een overzichtskaart worden de meetresultaten per meetpunt weergegeven. Inzoomen is mogelijk tot op straatniveau. Voor het verzorgen van deze stippenkaart ontvangt De Morgen enkel de X-Y coördinaten van het meetadres. We ronden hierbij de coördinaten af op enkele cijfers achter de komma om anonimiteit te waarborgen. Voor het weergeven van de stip bij jouw meetpunt op deze overzichtskaart geef je expliciete, voorafgaande toestemming. 

10. Indien je geselecteerd bent als meetpunt: je e-mailadres, voornaam en familienaam voor het verzorgen van een online dashboard. Via dit dashboard, waar jijzelf via login gegevens toegang tot hebt, volg je de resultaten van de metingen van jouw sensor op. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het participeren aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren. 

11. bij het inschrijven op de nieuwsbrief van De Oorzaak: je e-mailadres. Voor het toezenden van onze nieuwsbrief wordt bij het inschrijven van je mailadres op onze mailinglist je expliciete, voorafgaande toestemming gevraagd.

12. bij inschrijving voor updates van mediapartner De Morgen: je voornaam, familienaam en e-mailadres. Voor het doorgeven van deze gegevens aan De Morgen wordt bij de registratie in het registratieformulier je expliciete, voorafgaande toestemming gevraagd. 

13. via cookies: De website maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.  


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven, maar je bent je er van bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is, wanneer je de verwerking weigert.  

Doorgift aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verwerken en bezorgen van de meetpakketten (DPD) 

 • het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (via BREVO) 

 • de uitvoering van het medisch onderzoeksluik van De Oorzaak (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) 

 • het opzetten van de overzichtskaart op demorgen.be/oorzaak (via De Morgen)  

 • het verzenden van betaallinks voor de deelnemersbijdrage (Twikey)  

 • het verzorgen van de dashboard-omgeving  

 • het verzenden van vragenlijsten, plus de analyse en verwerking daarvan (Qualtrics)  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan. 

 Opslag van gegevens binnen de Europese Unie 

Je gegevens worden opgeslagen op servers gevestigd binnen de Europese Unie, gehouden aan de Europese wetgeving.  Wel doen we een beroep op Google Analytics. Hierbij worden functionele en analytische cookies verzameld. In dit geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse wetgeving. 

Bewaartermijn 

De Oorzaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De onderzoeksdata en persoonsgegevens uit onze database worden 10 jaar bewaard tot en met 31 mei ‘35. Je persoonsgegevens in de mailingdatabase Brevo worden verwijderd na afloop van het onderzoek (juni ‘25)  

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

 • Een beperkt aantal medewerkers van De Oorzaak heeft toegang tot je persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  


Je rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  


Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op onderstaande e-mailadressen. 

Privacy departement Universiteit Antwerpen 
privacy@uantwerpen.be 

De Oorzaak 
deoorzaak@uantwerpen.be 


Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel +32 (0)2 274 48 00 
Een verzoek of klacht indienen kan via de webformulieren op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.   

Wijzigingen privacy statement 

We kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 27 november 2023. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.  

Cookies 

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van UAntwerpen en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.deoorzaak.be, een onderdeel van www.uantwerpen.be.  

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Oorzaak/UAntwerpen maakt gebruik van de volgende cookies: 

Technisch noodzakelijke cookies. 
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken. 

Functionele cookies. 
Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. 

Analytische cookies. 
UAntwerpen gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. 

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter- en Instagrampagina’s. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel. 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.