Databeheer De Oorzaak app​

De Oorzaak is een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en mediapartner De Morgen, waarin middels burgerparticipatie de impact van omgevingsgeluid op onze gezondheid en ons welzijn in kaart wordt gebracht. Het onderzoek wordt gecoördineerd door Prof. Cedric Vuye van de Universiteit Antwerpen. Met De Oorzaak onderzoeken we de impact van geluid op ons dagelijks leven. Hiervoor wordt de hulp gevraagd van burgers, die via vrijwillige deelname aan o.a. vragenlijsten, geluidssensoren aan de gevels van hun huizen en door deelname aan een gezondheidsonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen mee het effect van omgevingsgeluid in kaart brengen. De verzamelde data wordt door de onderzoekers van Universiteit Antwerpen gebruikt om o.a. de bestaande geluidskaarten te verbeteren. De Oorzaak heeft daarnaast als doel om het brede publiek te sensibiliseren over de impact van omgevingsgeluid.

Powered by Sorama BV
Sorama BV (Nederland) is één van de organisaties die De Oorzaak steunen, en die zich specialiseert in het produceren van hard- en software waarmee geluid gemeten en inzichtelijk gemaakt wordt. Sorama heeft de ontwikkeling van de De Oorzaak App en het beheer van de betreffende database in handen. Met de app wordt door gebruikers geluidsdata verzameld, waarna de gebruiker hieraan toevoegthoe dit geluid ervaren werd en de voornaamste aanwezige bronnen identificeert. Door de dataverzameling wordt de aandacht van de gebruiker gericht op het omgevingsgeluid en hierdoor wordt het bewustzijn over de rol van geluid vergroot. Hierdoor verandert de omgang van de gebruiker met de omgeving waardoor deze bijdraagt aan verhoging van de auditieve kwaliteit. Het tweede aspect is dat De Oorzaak in wil spelen op relevante geluidsproblematiek, en hiervoor inzicht in de relatie tussen geluid en kwaliteit van de auditieve omgeving nodig is. Op basis van vergelijkbare bevragingen in het verleden verwachten wij dat de korte bevragingen in de De Oorzaak App precies dit inzicht met zich meebrengen. Naast een correct databeheerbeleid dat zorg draagt voor privacybescherming op de lange termijn is het nodig dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de data. Hiertoe dient een beveiligingsniveau te worden gehandhaafd, dat passend is voor deze data. Zonder in te gaan op de implementatiedetails willen we hier aangeven welke procedures er zijn om dat te waarborgen.

Dit moet je als gebruiker weten over je gebruik van deze app
• Jouw gebruik is volledig vrijwillig.
• Jouw gebruik is anoniem. We verzamelen geen persoonsgegevens. Je ruwe locatie wordt verzameld tijdens het gebruik van de app, maar dit is niet herleidbaar tot jou als persoon. Je kan hieronder meer lezen over het databeheerbeleid en de soorten data die verzameld worden.
• Je hebt het recht om deelname te weigeren.
• Je kunt op ieder moment stoppen, zelfs nadat je toestemming hebt gegeven.
o Je hoeft hiervoor geen reden te geven.
o Het stopzetten van je deelname zal geen enkel nadeel met zich meebrengen.

Jouw gebruik van onze app is op 17 april 2024 goedgekeurd door een onafhankelijke commissie voor ethiek, namelijk de Ethische adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen
UAntwerpen (referentienummer: SHW_2024_47_W1).

De app maakt gebruik van audio opnames om later specifieke geluidsparameters en geluidsbronnen te achterhalen in je omgeving. We vragen in de app je toestemming op deze opnames te maken en bij te houden tot het einde van ons onderzoeksproject (april 2025). Als je hiermee niet akkoord gaat, kan je geen gebruik maken van de Geluidswandeling functie in deze app, maar wel van de andere functies. Je opname zal op een beveiligde manier worden opgeslagen door Sorama, apart van je andere gegevens (zie onderstaande informatie). Na het onderzoeksproejct van De Oorzaak [april 2025] zullen wij de geanonimiseerde gegevens beveiligd opslaan op onze eigen UAntwerpen servers en de opnames verwijderen.

Enkel betrokken onderzoekers in De Oorzaak aan UAntwerpen hebben toegang tot deze opnames, tot april 2025, en dit enkel voor onze onderzoeksdoeleinden om je geluidsomgeving, geluidsbronnen, en geluidsparameters beter te begrijpen. Onze partners zullen enkel toegang krijgen tot geanonimiseerde data aan de hand van deze opnames, nooit tot de opnames zelf. De opnames worden geanonimiseerd door de betrokken onderzoekers in De Oorzaak aan UAntwerpen.

Bij het gebruik van deze app
Gelieve stil te staan bij de plek waar je de geluidswandeling gaat maken voor je aan de audio-opname begint, en kijk of hier indirect andere personen bij worden betrokken. Indien er ander mensen in de buurt zijn, informeer hen over deze studie en deze opname, zodat zij ook akkoord kunnen gaan of de locatie kunnen verlaten. Vermeld in ieder geval geen informatie of namen van eventueel andere betrokken personen tijdens de opname.


BEHEER PERSOONSGEGEVENS POSITIEBEPALING TEN AANZIEN VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij vragen alle eindgebruikers de voorwaarden van onze dataverzamelingsapplicatie ‘De Oorzaak’ te accepteren. Dit betekent dat elke individuele gebruiker onze voorwaarden individueel accepteert; dit geldt ook voor die gebruiker die in het kader van een overeenkomst met een organisatie deelneemt. Gezien deze relatie met de eindgebruiker zien wij onszelf in eerste instantie als verantwoordelijke in de zin van de wet. Daarnaast treden wij ook op als bewerker van deze data.

Wat is de inhoud van de surveys in onze dataverzamelingsapplicatie?
Een belevingsmeting wordt gedaan door de eindgebruiker een vragenlijst te laten invullen waarop verschillende aspecten van de subjectieve geluidsbeleving en de context, bijvoorbeeld lokatietype of geluidsbron catagorie, bevraagd worden.

Welke data wordt er verzameld?
De data die Universiteit Antwerpen verzamelt met de dataverzamelingsapplicatie is aangegeven in onderstaande tabel. Hierin staan de gegevens weergegeven geordend naar gebruik en naar de herleidbaarheid van de identiteit van de eindgebruiker. We moeten hierbij de aantekening maken dat sommige niet herleidbare gegevens wel kunnen bijdragen aan identificatie in combinatie met potentieel herleidbare gegevens. Potentieel herleidbare gegevens zijn gegevens die zonder combinatie met andere gegevens niet op de persoonherleidbaar zijn.

HerleidbaarPotentieel herleidbaarNiet herleidbaar
Meetgegevens-Ruwe locatie, geluid, tijdBelevingsdata, categorieën qua geluidsbron, locatietype
Beschrijvend--
Technisch--Sensor ID, OS versie, device merk, device type
Authenticatie--


Hoe verloopt de dataverzameling?
Data wordt verzameld doordat de eindgebruiker het initiatief neemt tot het doen van een survey. De dataverzamelingsapplicatie contact met de API die draait op een door Sorama B.V. ingericht servercluster. Deze API geeft toegang tot diverse database collecties, waaronder een applicatiespecifieke-, en een belevingsmeting collectie. -Applicatie-specifieke collecties bevatten alle technische data. -De belevingsmeting collectie bevat alle meetgegevens. De Sensor ID wordt willekeurig gegenereerd door het apparaat van de gebruiker, en in de SecureStorage van De Oorzaak App encrypted opgeslagen. Deze is niet uit te lezen door bijvoorbeeld andere applicaties, en vanuit de database niet terug te herleiden aan een individu.

Toegang tot de data tijdens het verzamelen
Toegang tot de database is georganiseerd in verschillende niveaus. Vanuit Sorama BV bestaat voor een beperkt aantal medewerkers toegang tot de database. Verder kan UAntwerpen voor het beheer van De Oorzaak de voor hen relevante delen van de database bekijken

Table 2: Toegang gedurende een project. Hoofdletters geven aan dat de beheerder of gebruiker zich bewust is van het effect van deze actie. Cursief geschreven geeft aan dat dit er voor de gebruiker geen feedback is bij een handeling. Vet gedrukt geeft aan dat alleen aangewezen personeel van Sorama BV deze handeling kan uitvoeren. De letters CRUD staan voor respectievelijk: Create, Read, Update and Delete.

Sorama BV

Organisatie

Eindgebruiker

Scope

Database

Organisatie

Zelf verstrekt

Meetgegevens: algemeen

RUD

R

C

Meetgegevens: geluid

RD

-

C

Technisch

CRUD

-

C


Gebruik data door onderzoekers aan UAntwerpen
Onderzoekers aan UAntwerpen betrokken bij De Oorzaak hebben toegang tot de meetdata die verzameld worden via de geluidsmetingen en bijhorende bevragingen in het kader van het burgeronderzoeksproject De Oorzaak, om deze vervolgens te analyseren. Deze onderzoekers kunnen via de API onderstaande componenten van een geluidsmeting oproepen. De berekendegeluidsparameters kunnen niet worden geassocieerd met informatie die doorgaans uit audio kan worden gehaald, zoals spraak, muziek of geluiden die een locatie zouden kunnen onthullen.

-Locatie (Ruwe coördinaten)
-Tijd
-Sensor ID
-LAeqt
-LAmin
-LAmax

Beveiliging Data
De database draait in de Microsoft Azure omgeving van Sorama, en geniet daardoor van de laatste ontwikkelingen omtrent beveiliging. Gedurende communicatie van de dataverzamelingsapplicatie met API zijn alle gegevens versleuteld met TLS (HTTPS). Geluidsdata wordt afzonderlijk van de metadata opgeslagen in een Azure Storage Account. Dit zorgt ervoor dat toegang tot de metadata niet leidt tot toegang tot de geluidsdata en vice versa. Zowel de metadata als de geluidsdata zijn afzonderlijk versleuteld met 256-bit AES, en de toegang tot de gegevens via de app is altijd beperkt tot het gebruikersniveau. Om niet voor elke interactie een authenticatiestap nodig te hebben wordt gebruik gemaakt van het OAuth2 framework, hierbij worden handmatige authenticatie tokens gegenereerd, die vervolgens voor authenticatie gebruikt worden in vervolg interacties. Deze toegangstokens zijn een uur geldig en kunnen op elk moment worden ingetrokken.

 Motivatie van de gemaakte keuzes
1. Tijd en lokatie: Binnen de SoundScape benadering is een centrale vraag: past een geluidsomgeving bij het gebruiksdoel van een omgeving. Dit gebruiksdoel is sterk lokatie en tijd afhankelijk en voor de beoordeling van deze vraag is tijd en lokatie informatie dus cruciaal. Tevens is de locatie nodig om de geluidsniveaus van de survey weer te geven op een kaart.
2. Geluid, belevinsgmeting en lokatietype: Het bevragen van mensen op de geluidskwaliteit van een omgeving is maar in zeer beperkte mate mogelijk.
3.Wij verwachten dat na verloop van tijd vermoeiing optreed en dat de motivatie om met eigen metingen de geluidsomgevingskwaliteit te monitoren afneemt. Dit terwijl de behoefte aan inzicht niet afneemt. Om ook in de afwezigheid van menselijke waarnemingen een schatting te kunnen maken van de kwaliteit van de geluidsomgeving moeten we leren het verband tussen de beleving van geluid en het geluid te leren leggen. Wij denken dat bij dit verband niet alleen het geluid een rol speelt, maar ook het beoogde gebruiksdoel van de omgeving. Voor analyse van dit verband zijn daarom zowel de belevingsmetingen, het lokatietype en het geluid nodig. Voor niet beoogd gebruik vergt dit dat een apparaat van een eindgebruiker gekraakt wordt en dat er vervolgens reverse engineering van de API wordt uitgevoerd om de gegevens via de API uit de database te halen. Gezien de aard van de verzamelde data schatten wij de kans op het voorkomen van dit scenario in als laag.

Voor niet beoogd gebruik vergt dit dat een apparaat van een eindgebruiker gekraakt wordt en dat er vervolgens reverse engineering van de API wordt uitgevoerd om de gegevens via de API uit de database te halen. Gezien de aard van de verzamelde data schatten wij de kans op het voorkomen van dit scenario in als laag.

 Lijst met Afkortingen en Namen

API: Application Programming Interface

LAeqT: Het gemiddelde van de geluidsenergie (Leq) gemeten over de hele duratie van de opname, en vervolgens gewogen voor het menselijk gehoor, uitgedrukt in decibel.

LAFmin: De laagste waarde van de geluidsenergie van een meting met een snel tijdsinterval, gewogen voor het menselijk gehoor, uitgedrukt in decibel.

LAFmax: De hoogste waarde van de geluidsenergie van een meting met een snel tijdsinterval, gewogen voor het menselijk gehoor, uitgedrukt in decibel.

LASmin: De laagste waarde van de geluidsenergie van een meting met een langzaam tijdsinterval, gewogen voor het menselijk gehoor, uitgedrukt in decibel.

LASmax: De hoogste waarde van de geluidsenergie van een meting met een langzaam tijdsinterval, gewogen voor het menselijk gehoor, uitgedrukt in decibel.

TLS: Transport Layer Security

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure

AES: Advanced Encryption Standard