De introductie van nieuwe financieringsinstrumenten in de NBS-infrastructuur vereist parallelle wetenschappelijke doorbraken in verschillende disciplines. Ons onderzoek zal vijf multidisciplinaire onderzoekslijnen ontwikkelen, wat zorgt voor een holistische en kritische benadering bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. We ontwikkelen een inter- en transdisciplinair begrip van alternatieve financiering van NBS door een nauwe interactie tussen experts, praktijkmensen en onderzoekers uit verschillende disciplines.

Economisch

Alternatieve financieringsinstrumenten vereisen ook een andere manier van omgaan met economische haalbaarheidsevaluaties. We passen daarom een dynamische benadering toe, via de zogenaamde reële-optietheorie, die expliciet rekening houdt met de kosten en baten van onzekerheid (zoals rechtsonzekerheid), om te evalueren hoe elk van deze instrumenten van invloed is op de beslissing om in NBS te investeren. Daarnaast erkennen we expliciet de relevantie van niet-monetaire kenmerken door discrete-keuze-experimenten toe te passen om te kwantificeren welke andere kenmerken van de NBS en financiële instrumenten het meest cruciaal zijn voor belanghebbenden om een financier van NBS te worden

Governance

Traditionele modellen van publieke financiering bevatten sterke mechanismen voor publieke verantwoording. Wanneer verantwoordelijkheden in projecten worden gedeeld tussen publieke organisaties, particuliere bedrijven en burgerinitiatieven, kunnen de verantwoordingsrelaties diffuuser worden. InnoFiNS zal onderzoeken hoe de verantwoording kan worden georganiseerd en hoe vertrouwen kan gegarandeerd worden tussen burgers, overheden en private spelers in deze hybride governance vormen.

Juridisch

Een stabiel juridisch kader is een vereiste om nieuwe investeerders te kunnen aantrekken. Voor de innovatieve financieringsinstrumenten, in het bijzonder deze via 'Initial Coin Offerings', is dit kader vaak ovoldoende duidelijk. We zullen de huidige juridische context van de instrumenten beoordelen en analyseren in hoeverre we het juridische kader voor deze instrumenten kunnen verbeteren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van NBS-projecten, om mogelijke juridische belemmeringen te identificeren en de rechtszekerheid bij het gebruik van die instrumenten als financieringsmethoden voor NBS.

Sociaal

Natuurgebaseerde oplossingen worden vaak gekenmerkt door ook een bijdrage aan sociale maatschappelijke uitdagingen. Echter, er is ook het risico dat de private financiering ervan nieuwe negatieve sociale problemen met zich meebrengen: draagt het bij aan gentrificatie, wordt de toegang tot publieke infrastrucuur voorwaardelijk, etc. De geanticipeerde positieve en negatieve impact van de verschillende financieringsinstrumenten worden binnen Innofins in kaart gebracht.

Planning en ontwerp

Klassieke methoden van plannen en ontwerpen worden gekenmerkt door een sterke scheiding tussen plan maken en plan-uitvoering met een sturende rol voor de overheid. Alternatieve financieringsmethoden vereisen een meer flexiblele aanpak op basis van co-creatie, waarbij een groot aantal belanghebbenden en potentiële (particuliere) investeerders betrokken zijn bij het hele plannings- en implementatieproces en deze beide processen meer verstrengeld geraken.